Afkortingen

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
Ga naar: navigatie, zoeken

BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie (v.a. 2016)

BISL Business Information Services Library

BRP Basisregistratie Personen

BRT Basisregistratie Topografie

COPI Commando Plaats-Incident

DPG Directeur Publieke Gezondheidszorg

EAR Enterprise Architectuur Rijksoverheid

EPD Elektronisch Patiënten Dossier

GEMMA Gemeentelijk Model Architectuur

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GHOR Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio

GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure

IASV Informatiearchitectuur Sector Veiligheid

IBV Informatiebeleid Veiligheid (Min. BZK)

IOOV Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, thans Inspectie VenJ

IPO Inter Provinciaal Overleg, koepel van provincies

LMO Landelijke Meldkamer Organisatie

MMI Medische Milieukunde en Infectieziektebestrijding

NHR Nieuwe Handelsregister, bedrijfsgegevens

NMS Nieuw Meldkamer Systeem

NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding

PETRA Provinciale Referentie Architectuur

PRK Provinciale Risicokaart

PSA Project startarchitectuur

PSH Psycho Sociale Hulpverlening

PSHOR Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

PURA Publieke Gezondheid Referentie Architectuur

RUD Regionale Uitvoerings Dienst (Omgevingsdienst)

RGBZ Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken

RRC Raad van Regionaal Commandanten

SGBO Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (politie)

TBO Team Brand Onderzoek

VeRA Veiligheidsregio Referentie Architectuur

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten, koepelorganisatie voor gemeenten

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WILMA Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur

WBP Wet bescherming persoonsgegevens

WOZ Waardebepaling Onroerende Zaken

WPG Wet publieke gezondheid

Wvr Wet veiligheidsregio’s