Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


skos:definition (skos | Simple Knowledge Organization System (SKOS))

Showing 20 pages using this property.
A
Publicatie van de autoriteiten met informatie die belangrijk is voor de luchtvaart. Het bevat met name informatie over luchthavens, procdures, die vliegen veilig moet maken.  +
Vergelijkbaar met de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid.  +
Eindverantwoordelijke voor primaire luchthavenprocessen aan airside op luchthaven Schiphol.  +
Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet.  +
Is van toepassing op voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare stoepen, trappen, portieken, gangen en passages. Voor afsluitbare ruimten geldt de APV alleen gedurende de tijd dat zij niet zijn afgesloten. De mogelijkheid van afsluiting, bijvoorbeeld bij afsluitbare winkelpassages speelt op zich geen rol, het feitelijk voor het publiek toegankelijk zijn bepaalt of de APV van toepassing is.  +
Maatregelen waar met minimale extra investeringen op praktische wijze nog extra veiligheidswinst te boeken valt.  +
Van belang voor risico’s en kosten, deze dienen zo laag te zijn als redelijkerwijs praktisch haalbaar is.  +
Is een faciliteit aan boord van een vliegtuig die energie levert bij het opstarten van de motoren en, indien de motoren uit staan, voorziet in spanning voor diverse installaties aan boord van een vliegtuig.  +
Beschikbare tijd na het ontstaan van een incident, waarbinnen de condities op de vluchtroutes voldoende veilig zijn voor ontvluchting.  +
B
Een bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie.  +
De Basisregistratie Personen (BRP) is een basisregistratie in ontwikkeling (programma Modernisering GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'.  +
Een collegiaal team dat laagdrempelige en toegankelijke zorg biedt bij verwerking van incidenten.  +
De ontploffing van een tot vloeistof verdicht gas, zoals een LPG-tank.  +
Een praktijkgids met praktische uitleg van brandveiligheidsvoorschriften in het Bouwbesluit.  +
C
C2000 is het communicatiesysteem voor de hulpdiensten. Politie, brandweer, ambulancediensten, onderdelen van het ministerie van Defensie en daaraan gekoppelde organisaties gebruiken het digitale systeem voor hun mobiele communicatie.  +
Het geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuur of het beheer daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikers.  +
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en op te lossen.  +
Een commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en het adviseren van het regionaal operationeel team.  +
Numerieke methode om stroming van vloeistoffen en gassen te voorspellen. Wordt gebruikt om in complexe situaties te voorspellen hoe bij brand warmte en rook zich verspreiden, of hoe bij een explosie een drukgolf zich uitbreidt.  +
D
Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW) speelt een centrale rol bij het ondersteunen en coördineren van calamiteiten, crises en rampen op het gebied van infrastructuur, milieu, klimaat en water.  +