Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Deelarchitectuur GHOR (functies + bedrijfsobjecten)

ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > Views > Deelarchitectuur GHOR (functies + bedrijfsobjecten)
Deelarchitectuur GHOR (functies + bedrijfsobjecten)
ArchiMateNote GHOR ArchiMateNote Primaire functies (waarde toevoegen) BusinessFunction Normaliseren van de situatie evalueren van incidenten, leren vanuit evaluatie, borgen van opgedane kennis in de primaire functies. (BusinessFunction) Evaluatie Hierin wordt opgenomen welke verbeteracties uit de evaluatie en oefeningen komen, wie verantwoordelijk is, welke tijdlijn en hoeveel verbeteracties zijn gerealiseerd. (BusinessObject) Verbeterregister Onderzoek naar hoe een bepaalde activiteit is verlopen, welke verbeterpunten er zijn en waar van geleerd kan worden. (BusinessObject) Evaluatie inzetverslag op functionarisniveau welke besluiten zijn genomen en de redenen waarom, en een tijdlijn die wordt samengesteld van het incident. (BusinessObject) Logboek een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren. (BusinessObject) Corrigerende maatregel BusinessFunction Incidentbeheersing GHOR Alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel en materiaal direct inzetbaar gereed houden. Hierbij valt te denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, ademlucht, medicijnenkoffers, sigmatenten. (BusinessFunction) Materieelbeheer Een verzameling artikelen die aanwezig is op één locatie en dat vrij beschikbaar is voor aanwending. (BusinessObject) Voorraad De grondstoffen die aanwezig zijn binnen de [veiligheidsregio] en [IN(ge)ZET] dienen te worden vanaf [LOCATIE] bij een [INCIDENT] op basis van [INZET BESLUIT] en conform het [DEKKINGSPLAN] , bijv. blusmateriaal, voorlichtingsmateriaal, kleding (het uitgeven van dienstkleding aan [medewerkers] van de [veiligheidsregio]. (BusinessObject) Materiaal Het gaat hierbij om het middel behorend bij het [SPECIALISME] dat moet worden [IN(ge)ZET] vanaf [LOCATIE] bij een [INCIDENT] op basis van [INZET BESLUIT] en conform het [DEKKINGSPLAN]. Het gaat hier met name om 'rollend materieel bijvoorbeeld voertuigen of ademlucht waarbij samengeperste zuivere lucht, geschikt voor gebruik in een ademluchttoestel. Dit [materieel] wordt gebruikt bij [inzet] door de [veiligheidsregio], specifiek de brandweer. Ander materieel is meetapparatuur of redgereedschap. (BusinessObject) Materieel het voorbereiden (prepareren) op hulpverlening en de beheersing van incidenten en crises door het opstellen van plannen en procedures. Bijvoorbeeld: bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionale crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, pandemie plannen,(zorg)continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming een crisisplan waarmee wordt voorbereid dat onder alle omstandigheden de zelfde kwaliteit zorg kunnen leveren door het inzetten van juiste mensen, middelen en methoden. Plannen die daaronder vallen zijn Zirop, Harop, GROP, veiligheidsplan. een zorgcontinuiteitsplan wordt opgesteld door de zorginstelling. (BusinessObject) Zorgcontinuiteitsplan het voorbereiden (prepareren) op hulpverlening en de beheersing van incidenten en crises door het opstellen van plannen en procedures. Bijvoorbeeld: bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionale crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, pandemieplannen, (zorg)continuïteitsplannen. elk rampenbestrijdingsplan is een calamiteitenplan. (BusinessObject) (calamiteiten)plan Het nemen van alle maatregelen, het maken van de afspraken en het prepareren van de informatieoverdracht voor een juist verloop van de transitieproces tijdens opschalen en afschalen bij grote evenementen, bij incident management en bij crisisbestrijding na alarmering conform afgesproken criteria. Het betreft zowel de voorbereiding en de uitvoering van deze maatregelen, afspraken en overdracht tussen verschillende afdelingen, sectoren, kolommen en ketenpartners met inbegrip van de verantwoordelijken bij de vitale infrastructuren van een regio. (BusinessFunction) Op- en afschaling Slachtoffers zijn betrokkenen die als gevolg van de crisis (zwaar) fysiek of psychosociaal letsel hebben opgelopen. Toelichting: hier zijn veel verschillende definities van die hier niet allemaal zullen worden opgenomen. (BusinessObject) Slachtoffer ntb (BusinessObject) Inzetgebied De situatie rapportage betreft de formele rapportage met als onderwerp het totaalbeeld, verslaglegging van de actuele situatie, verwachte ontwikkelingen, knelpunten, te nemen besluitpunten en/of gevraagde terugkoppeling. (BusinessObject) Situatiebeeld effectieve aansturing van alle betrokken diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden. Bij elke inzet is sprake van leiding en coördinatie, ongeacht de omvang van de inzet of eventuele opschaling. (BusinessFunction) Leiding en coordinatie Een persoon die ingezet wordt in een bepaalde rol (één van de rollen zoals benoemd in crisismodel GHOR) tijdens een ramp of crisis. Denk aan ACGZ, HIN, HON. (BusinessObject) Sleutelfunctionaris Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan of een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. Voor de GHOR gaat het hierbij om het inroosteren van sleutelfunctionarissen met piketdiensten. (BusinessFunction) Capaciteitsplanning Het beheerproces dat zicht richt op de inzet van middelen van een organisatie en de integratie hiervan in de verschillende bedrijfsprocessen. Het gaat hier om de beschikbaarheid sleutelfunctionarissen en om materieelbeheer. (BusinessObject) Resourceplanning Een persoon die ingezet wordt in een bepaalde rol (één van de rollen zoals benoemd in crisismodel GHOR) tijdens een ramp of crisis. Denk aan ACGZ, HIN, HON. (BusinessObject) Sleutelfunctionari- s (copy) Een document met daarin de spreiding van personeel en materieel, de beschrijving van de opkomsttijden, waaronder gemotiveerd afwijken, inclusief financiële paragraaf. In dit plan staat beschreven welke [specialisme] met welk [materieel] op welke [locatie] beschikbaar is. (BusinessObject) Dekkings- en spreidingsplan Is een samenstel van één of meerdere personen van een bepaalde [discipline] en een specifiek voertuig, die op een [incident] ingezet [inzet] kunnen worden. Een alarmeerbare eenheid bestaat uit een bezetting + materieel (BusinessObject) Alarmeerbare eenheid De verzameling van in tijd geplande capaciteit van [medewerkers]. het inzetplan geeft inzicht in de volgende elementen: wie, wat, waar, wanneer, waarmee. Dit is geen vaste registratie. Context: In de praktijk is dit het ter plaatse van het incident maken van een inzet plan voor de beschikbare mensen en middelen voor dat specifieke incident. (BusinessObject) Inzetplanning De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Bezetting + materieel vormt een eenheid. Een ander woord voor bezetting is de ploeg. (BusinessObject) Bezetting De beschikbaarheid van een persoon met een piketfunctie. Context: Inzetbaar wordt hier gebruikt in de zin van dat afhankelijk van de status die de eenheid op dat moment heeft die wel of niet meegenomen mag worden een in inzetselectie/inzetvoorstel voor een ander incident. Hierbij kan ook de prioriteit van een incident een rol spelen. Bij Prio 1 incidenten ben je niet beschikbaar tot je inzetbaar meldt. Bij lage prio incidenten kan ingesteld worden dat, dit overruled wordt bij bepaalde statussen. Vooral tijdens het opkomen naar de kazerne en aanrijden is het vaak nog mogelijk om te hangen naar incident met hogere prioriteit. Als er al ingezet wordt is dit vaak lastiger en kost meer tijd. (BusinessObject) Paraatheid/inzet- baarheid Is de plaats of het object waar het [MATERIEEL] zich bevindt conform het [DEKKINGSPLAN]. Dit is de uitruklocatie (brandweerkazerne) van de uitruk. (BusinessObject) Uitruklocatie Een vastgesteld schema waarin is vastgelegd wanneer een piketfunctionaris zich ter beschikking dient te houden voor piketdienst. (BusinessObject) Rooster (piket) De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Als er onvoldoende bezetting is dan ga je herbezetten. Dit is een vervolgactie van restdekking. (BusinessObject) Herbezetting Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie over objecten, capaciteit en actoren in de regio en het actief en proportioneel beschikbaar stellen van deze informatie voor de relevante actoren. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (BusinessFunction) Operationeel informatiemanagement Het brongebied is het gebied waar de hulpverleningsdiensten uitvoering geven aan de directe bestrijding van het incident. (BusinessObject) Brongebied ntb (BusinessObject) Verzorgingsgebied Op basis van het aantal slachtoffers wordt de inzet bepaald en gaat het om het aantal verwachte slacthoffers, letsel etc. (BusinessObject) Zorgcapaciteit De sleutelfunctionaris vanuit de zorginstelling. (BusinessObject) Contactpersoon beperken van schadelijke effecten voor mens, dier en omgeving (BusinessObject) Gezondheidsschade opleiden, trainen en oefenen van hulpverleners zodat ze op vakkundige wijze hulp kunnen verlenen. Voor de GHOR gaat het hierbij om sleutelfunctionarissen (BusinessFunction) Vakbekwaamheid Diegene die is toegelaten tot de opleiding. (BusinessObject) Deelnemer Een document, zoals bedoeld in artikel 15 van dit OER, waarin de proeve van bekwaamheid wordt beschreven en toegelicht. (BusinessObject) Toetswijzer Bij het IFV hanteren we een opleidingsplan en een opleidingsplan op hoofdlijnen. In het opleidingsplan op hoofdlijnen staan het onderwijsprogramma (curriculum), leeractiviteiten op hoofdlijnen en de studiebelasting van een opleiding die afgesloten met een proeve van bekwaamheid leiden tot een diploma of certificaat. Het opleidingsplan is een beschrijving van de opleidingsprogramma waarin het curriculum (uitgesplitst in leerdoelen), leeractiviteiten, rooster(studiebelasting), begeleiding en randvoorwaarden staan beschreven die afgesloten met een proeve van bekwaamheid leiden tot een diploma of certificaat . (BusinessObject) Opleidingsplan De overeenkomst die wordt afgesloten tussen de werkgever, de lerende en het opleidingsinstituut waarin de verantwoordelijkheden van deze partijen beschreven staan. (BusinessObject) Leerovereenkomst Beschrijving van de competenties waaraan een beginnend beroepsbeoefenaar moet voldoen. Het onderwijs en de proeve van bekwaamheid zijn op dit dossier gebaseerd. (BusinessObject) Kwalificatiedossier Een kennisdocument fysieke veiligheid bevat door experts gevalideerde kennis, best practices en afspraken relevant voor de werkwijze van en samenwerking tussen publieke hulpverleningsdiensten, beleidsmakers en andere belanghebbenden en legt hiermee de gedragen zienswijze en/of professionele standaarden vast. (BusinessObject) Kennisdocument Specifieke eis waar een persoon met een aanstelling in een functie aan moet voldoen. (BusinessObject) Kwalificatie De opleiding als bedoeld in artikel 18 vierde lid, artikel 68, van de Wet op de veiligheidsregio’s, artikel 3 en artikel 4 van het Besluit personeel veiligheidsregio’s alsmede de opleidingen behorend bij de examens als bedoeld in artikel 73, vierde lid, van de Wet veiligheidsregio’s als ook opleidingen die worden geëxamineerd door of onder regie van het IFV en die bij positief resultaat een IFV diploma opleveren. Toelichting: een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover de [medewerker] die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties (lespakket). (BusinessObject) Onderwijsmateriaal Planning (zelfst. Nw): planning is de volgordelijkheid van leer,- en toets/examenactiviteiten uitgezet in de tijd. Planning (ww): De planning is de activiteit van de planner van een leergang die de leeractiviteiten op een dag en tijd plaatst in de ELO en daarbij de benodigde lokaties, mensen en middelen regelt. (BusinessObject) Planning De registratie voor deelname aan een opleiding. (BusinessObject) Inschrijving Een onderdeel van de proeve van bekwaamheid waarin wordt beoordeeld of de vereiste competenties zijn verworven. Het examen wordt afgenomen door examinatoren van het IFV. (BusinessObject) Examen De verzameling van toetsen die afgenomen wordt door en beoordeeld wordt op het opleidingsinstituut. (BusinessObject) Beoordelingsportfolio Een onderdeel van de proeve van bekwaamheid waarin wordt beoordeeld of de vereiste competenties zijn verworven. De toets wordt afgenomen op het opleidingsinstituut en beoordeeld door beoordelaars van het opleidingsinstituut. Een tussentijdse toets is iets anders dan een [examen] (BusinessObject) Tussentijdse toets Het schriftelijk bewijs dat wordt verkregen na het aantonen van de vakbekwaamheid die hoort bij een functie en die is vastgelegd in het kwalificatiedossier. (BusinessObject) Diploma Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid, afronding stage). Toelichting: Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Een training is vaak een serie oefeningen. Het planmatig trainen en oefenen van (sleutel) functionarissen in de organisatie, en hun onderlinge verhoudingen in de voorbereiding op rampen en crises.Tijdens een training wordt er geoefend in een bepaalde vaardigheid. Mensen trainen om progressie te boeken. (BusinessObject) Training beoordeling van [tussentijdse toetsen] en een [examen] uit het beoordelingsportfolio door de beoordelaar die door de Commissie Toezicht Lokale Toetsing (Commissie TLT) is benoemd. (BusinessObject) Beoordeling Een oefening is een leeractiviteit waar de deelnemer actief met de kennis of vaardigheid aan de slag gaat om het actief te verwerken, toe te passen, te automatiseren of erop te reflecteren. (BusinessObject) Oefening Een schriftelijke verklaring, gebaseerd op het besluit van het algemeen bestuur IFV, dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de kwaliteit van onderwijs in overeenstemming is met de norm van het waarderingskader KAB. (BusinessObject) Certificaat BusinessFunction Risicobeheersing GHOR Proactief inventariseren en analyseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risico-gevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse Een bijzonder subject heeft betrekking op personen die bij crisis en rampen bijzondere aandacht behoeven vanwege bv. invaliditeit/handicap, leeftijd, medicijngebruik, criminaliteit, geloof of geestgesteldheid. Een (GHOR-gerelateerd) voorbeeld is, als er niet voldoende opvang is voor de zwaargewonden. De gemeente zorgt niet zelf voor de medische opvang, de GHOR en Ambulancezorg worden hier direct bij betrokken. Als mensen niet zelf mobiel zijn, wordt daar de GGD of de Ambulancezorg bij betrokken. (BusinessObject) Bijzonder subject Een bijzonder object betreft informatie over een object dat zich in het incident- of effectgebied bevindt. Dit object behoeft bijzonder aandacht. Voorbeelden van bijzondere objecten zijn risicoobjecten, zorginstellingen, kazernes, meldkamers, scholen, ziekenhuizen, kerken, moskeen, winkelcentra etc. Dit is wat anders dan een kwetsbaar object! De informatie over het bijzondere object is van invloed op het operationele optreden en is voor de brandweer en de GHOR op onderdelen essentieel. De informatie moet wel binnen het omgevingsbeeld geplaatst worden (gerelateerd aan het incident). Informatie over bijzondere objecten zijn ook voor de opvang en verzorging (gemeente) van belang. Afhankelijk van het object zal de gemeente wel of geen opvang moeten regelen. Als voorbeeld: mensen in een ziekenhuis worden niet door de gemeente opgevangen, dit is een activiteit van de GHOR. (BusinessObject) Bijzonder object Risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico. Laboratoria, BRZO bedrijven (zitten niet bij de kwetsbare objecten). (BusinessObject) Risico-gevende objecten Welke capaciteit is nodig om de gezondheidsrisico’s goed te kunnen beperken. Kans op oververhitting bij een bepaald evenement. (BusinessObject) Gezondheidsrisico de weergave van het effectgebied, dat op een bepaalde manier direct beinvloed wordt door het optreden van een incident. Effectgebied is het gebied buiten het brongebied, waar het incident effecten heeft op de omgeving. (BusinessObject) Beeld effectgebied Verminderd zelfredzamen zijn mensen die beperkt worden in hun mogelijkheden om zelfredzaam te kunnen zijn, in normale omstandigheden of ten gevolge van een incident. Deze groep mensen is tijdens een acute crisis niet in staat zichzelf in veiligheid te brengen en is daarmee afhankelijk van de hulp van derden. Te denken valt aan kleine kinderen, minder validen (zoals bejaarden of mensen met een geestelijke of fysieke beperking), gedetineerden, mensen die zwaar gewond zijn geraakt. Maar ook mensen die niet over een sociaal netwerk beschikken, zodat anderen in hun opvang en verzorging moeten voorzien, kunnen verminderd zelfredzaam zijn. (BusinessObject) Verminderd (niet-) zelfredzaam persoon risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico: a. woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of woonwagens die aangemerkt worden als beperkt kwetsbare objecten. Dit zijn: verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, en dienst- en bedrijfswoningen van derden. b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; scholen; gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen. c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren: kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object; complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd. d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen; (BusinessObject) Kwetsbaar object Advisering enerzijds aan bevoegd gezag, zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico’s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a. brandveilig leven. Voor de GHOR is advisering rondom o.a. natuurbrand en overstroming relevant. Daarbij sluit zij vaak aan bij landelijke campagnes. (BusinessFunction) Advisering Verzoek om toestemming tot uitvoering van een activiteit. Een intern of extern verzoek om te adviseren/mee te denken over een bepaald vraagstuk/ontwikkeling. advisering enerzijds aan bevoegd gezag, zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico’s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a.brandveilig leven. Voor de GHOR is advisering rondom o.a. natuurbrand en overstroming relevant. Daarbij sluit zij vaak aan bij landelijke campagnes. (BusinessObject) Adviesaanvraag Een beredeneerde aanbeveling (van een ketenpartner) om een bepaalde keuze te maken bij de behandeling van een aanvraag. (BusinessObject) Geleverd advies ntb (BusinessObject) Schouw BusinessObject Weerbeeld Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema) dag of week. Meestal is die publiek, maar ze kan ook besloten zijn. Evenementen worden door de [veiligheidsregio] gecategoriseerd als a-, b- of c- evenementen naar risico en aantallen bezoekers (BusinessObject) Evenement afgegeven toestemming voor het uitvoeren van activiteiten conform een [regeling]. Het verlenen van een vergunning aan een [niet-natuurlijk persoon] bijvoorbeeld een [gemeente]. (BusinessObject) Vergunning Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. Meer specifieke voorbeelden Voor GHOR: afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. Relatiebeheer. Kwaliteitscheck op plannen van partners (afstemmen op elkaar). (BusinessFunction) Netwerkmanagement De KRZ is bruikbaar in processen waar inzicht op (locatie-) gegevens van zorginstelling of zorgcontinuïteit een rol speelt, zowel aan de kant van de veiligheidsregio’s als aan de kant van de zorginstellingen en crisispartners. De basis van deze kernregistratie zijn de adresgegevens van de zorginstellingen. (BusinessObject) Zorginstelling Geneeskundig onderzoek bij rampen. De GGD doet nazorg voor eigen sleutelfunctionarissen, bijv. psychososiale hulpverlening voor eigen hulpverlener. De aansturing ligt bij de GGD. (BusinessObject) Nazorgprotocol Documenten waarin afspraken tussen verschillende partijen (GHOR en andere ketenpartners worden vastgelegd over uiteenlopende onderwerpen maar wel allemaal t.b.v. opgeschaalde zorg (crisisbeheersing). Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. (BusinessObject) Convenant Een [niet-natuurlijk persoon] met een specifieke [rol] binnen de veiligheidsketen. Dit kan een [Relatie] zijn. Toelichting GHOR (PURA): partners binnen het domein van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De geijkte partners zijn gemeenten, brandweer en politie, maar natuurlijk ook waterschappen, nutsbedrijven, etc. etc. (BusinessObject) Ketenpartner BusinessFunction Klantcontact Een aanvraag voor advies, bijvoorbeeld in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), of over een evenement of crisisplan. Meest voorkomend bij GHOR is adviesaanvragen voor evenementen. (BusinessFunction) Adviesaanvraag Verzoek om toestemming tot uitvoering van een activiteit. Een intern of extern verzoek om te adviseren/mee te denken over een bepaald vraagstuk/ontwikkeling. advisering enerzijds aan bevoegd gezag, zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico’s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a.brandveilig leven. Voor de GHOR is advisering rondom o.a. natuurbrand en overstroming relevant. Daarbij sluit zij vaak aan bij landelijke campagnes. (BusinessObject) Adviesaanvraag (copy) ArchiMateNote Secundaire functies (ondersteunen en beheren) GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH-functies (PURA)/ Secundaire functies Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, tijdregistratie, ziekte- en verlofadministratie, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, formatieplanning salariëring, e.d. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Is een [PERSOON] met een [AANSTELLING] bij een [WERKGEVER] (BusinessObject) Medewerker betreft de set aan basiskenmerken over de vestigingslocaties van brandweerkazernes, ambulanceposten, meldkamers, alsmede de locaties van directe [ketenpartners] zoals [politie], [gemeenten], Defensie, KNRM, Reddingsbrigade, Justitie, Waterschappen e.d. (BusinessObject) Post een [evaluatie] van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats]. (BusinessObject) Beoordeling medewerker (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen een persoon en een werkgever om werkzaamheden te verrichten tegen bepaalde voorwaarden. Let wel: inhuur is niet hetzelfde als een vrijwilliger in kader van brandweer (die hebben een aanstelling). (BusinessObject) Inhuur de schaal die is overeengekomen binnen de aanstelling die een persoon heeft. (BusinessObject) Inschaling Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit De in het NHR geregistreerde niet-natuurlijk persoon jegens wie een (natuurlijk) persoon krachtens een arbeidsovereenkomst of (publiekrechtelijke) aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid. (ontleend aan: arbeidsomstandigheden wet) (BusinessObject) Werkgever BusinessObject Functie een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen. Eenheid van geplande arbeidstijd. (BusinessObject) Formatieplaats (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen een persoon en een werkgever om werkzaamheden te verrichten in een bepaalde functie tegen bepaalde voorwaarden (waaronder vergoeding en inzetbaarheidheid) (BusinessObject) Aanstelling een piketfunctie is een samenstel van op oproepbasis met voorrang te verrichten werkzaamheden met opkomstplicht. (BusinessObject) Piketfunctie Het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) is de periodieke medische keuring voor medewerkers in de repressieve dienst van de brandweer. De PPMO brandweerkeuring is een gezondheidsinstrument dat wordt ingezet voor het vaststellen van en monitoren van de gezondheid met betrekking tot het uitvoeren van het werk. Het onderzoek bestaat uit een signaalvragenlijst, enkele biometrische testen en twee fysieke testen: de functionele brandbestrijdingstest en de traplooptest. (BusinessObject) Keuring (PPMO) een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker]. (BusinessObject) Salarisverplichting voor alle Veiligheidsregio’s herkenbare aanduiding van een groep te verrichten werkzaamheden. (BusinessObject) Taakveld Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. (BusinessObject) Ziekteverzuim In de CAR-UWO is geregeld dat jaarlijks de fysieke conditie van de medewerker moet worden getoetst. De Jaarlijkse Fysieke Test Brandweer is een jaarlijkse conditietest die een [werknemer] met goed [resultaat] af moet leggen. (BusinessObject) JFTB Naast PPMO kent de rechtspositie (CAR-UWO) nog een andere keuring. Dat is de aanstellingskeuring. De AK wordt afgenomen om te bepalen of de kandidaat geschikt is voor de repressieve functie. De inhoud van de AK is op een groot aantal punten gelijk aan PPMO. Daarom wordt de AK gezien als eerste keuringsmoment, een nulmeting. (BusinessObject) Aanstellingskeuring (AK) Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessObject) Tijdregistratie Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. Het specificeren (samen met de klant), selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat. De inkoopfunctie omvat dus meer dan alleen de inkoopafdeling en het inkoopproces. het betreft de gehele organisatie, die zich bezighoudt met alle aspecten van het inkopen. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement een [niet-natuurlijk persoon] die een [product/dienst] levert aan de [veiligheidsregio] (BusinessObject) Leverancier Bindende afspraak tussen veiligheidsregio en een [leverancier] rondom het leveren van [product]en of [dienst]en. (BusinessObject) Contract (SLA) afspraak over de [KPI's] en kwaliteitseisen van door een [leverancier] te leveren diensten en/of goederen (BusinessObject) Prestatie-afspraak Een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de organisatie aan een debiteur moet worden betaald. (BusinessObject) Inkoopverplichting een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel [contract] met een [leverancier]. (BusinessObject) Aanbesteding Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Huisvesting een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden. Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke [ruimte], die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden. (BusinessObject) Voorwerp de [locatie] van de [organisatie] waarmee de veiligheidsregio een [RELATIE] heeft. (BusinessObject) Vestiging Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement De behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of [functionaliteit]. (BusinessObject) Informatiebehoefte Functies die worden aangeboden door een [IT-systeem]. (BusinessObject) Functionaliteit Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de veiligheidsregio's publiek verantwoord kan worden. Bijv. door van belang zijnde informatieobjecten te archiveren en voor daartoe geautoriseerde geautoriseerde medewerkers of externe ter beschikking te stellen. Informatieobjecten kunnen bijv. in- of uitgaande documenten zijn, opgestelde beleidsnotities, genomen besluiten of vergaderverslagen. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd (BusinessObject) Archiefobject Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. Deze functionaliteit kent idealiter sterk gestandaardiseerde services, waardoor deze functionaliteit vanuit zoveel mogelijk applicaties benadert en dus hergebruikt kan worden. In principe omvat deze groep geen functionaliteit voor eindgebruikers. De opslag van zaken en documenten vindt hier plaats. De eindgebruikers (klanten, veiligheidsregio) maken gebruik van respectievelijk de functies Beheren zaken en Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens. Eventuele configuratieschermen voor deze functionaliteit vallen overigens wel onder de gedeelde functionaliteit. (BusinessFunction) Generieke Functies is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. (BusinessObject) Mandaatregeling Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. Functioneel beheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. Applicatiebeheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. Gegevensbeheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. Identiteitenbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. Informatiebeveiliging Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. IT-infrastructuurbeheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. IT-infrastructuurontwikkeling Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. Applicatie-ontwikkeling Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst. Autorisatie is een [beheersmaatregel] en is het proces waarin een [medewerker] rechten krijgt op het benaderen van een [object] (een bestand of [systeem] [systeemsoftware] middels een [token]. De autorisatie wordt toegekend door de [eigenaar] van het object. (BusinessObject) Autorisatie heeft tot doel de [identiteit] van de gebruiker of [medewerker ] vast te stellen. Authentificatie gebeurt vaak door het opgeven van een naam en wachtwoord. Doorgaans wordt deze identiteit vastgesteld ops basis van het overleggen van een al dan niet fysiek bewijs. Fysieke bewijzen zijn bijvoorbeeld [documenten] met pasfoto's, handtekeningen of biometrische kenmerken. (BusinessObject) Authenticatie In een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker. (BusinessObject) Digitale identiteit een eenheid van software en/of hardware. (BusinessObject) IT systeem een verzameling gegevens die bepaalt tot welke bestanden en mappen een [medewerker] of gebruiker toegang [autorisatie] heeft. (BusinessObject) Account Het middel waarmee een persoon of [medewerker] zijn of haar [identiteit] kan aantonen. Gangbaar is om te spreken van authenticatievoorziening of authenticatie service, als voorziening of instrument of dienst die de gegevens op zo'n authenticatiemiddel kan lezen en controleren en verifiëren. (BusinessObject) Authenticatiemiddel Het management, beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover. (BusinessFunction) Financieel management inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de [veiligheidsregio] tegenover staat. (BusinessObject) Inkomende betaling een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de [veiligheidsregio] tegenover staat. (BusinessObject) Uitgaande betaling een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Het terughalen van onrechtmatige betalingen. Het recht van een [individu] op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Rekening van de ingezette [medewerker] of [inhuur] aan de [Veiligheidsregio] voor een verrichte prestatie. Dit kan bijvoorbeeld een vergoeding zijn ten aanzien van [piketvergoeding], [opleidingen], [trainingen], [oefening] en [inzet] voor vrijwilligers en beroepsmedewerkers, als opgenomen in hoofdstuk 19 CAR-UWO en artikel 20.1.3 CAR-UWO waarin de vergoeding voor beroepsmedewerkers wordt geregeld de mogelijkheid biedt tot afwijking. De vergoeding voor te leveren prestaties kan uitsluitend bestaan uit een of meer van de volgende in de overeenkomst vast te leggen bestanddelen: a. de honorering van de werkzaamheden van de opdrachtgever; b. de gemaakte kosten; c. de te betalen prijs voor het geleverde goed. (BusinessObject) Declaratie Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (BusinessObject) Activum de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost vergoeding voor personen op wie de verplichting rust zich buiten de voor hen geldende werktijden ter beschikking te houden ten behoeve van de incidentbestrijding en crisisbeheersing. (BusinessObject) Piketvergoeding Het maken van communicatieplannen en uitvoeren van communicatie-uitingen om de gewenste boodschap over te brengen. Communicatie over incidenten, risico’s of een crisis. Bijvoorbeeld een rookmelderactie, voorlichting barbecues, hoe te handelen bij grieppandemie, sluit ramen en deuren, crisis.nl. (BusinessFunction) Communicatiemanagement een bijeenkomst met een interne en/of externe [natuurlijk persoon/natuurlijke personen] waarin besluiten worden genomen en waarover verslag wordt vastgelegd (BusinessObject) Vergadering een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep. (BusinessObject) Communicatie-uiting een informatiedrager, of [medium] die fungeert om te communiceren. (BusinessObject) Communicatiemiddel Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning een overeenkomst tussen de veiligheidsregio en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens. (BusinessObject) Verwerkersovereenk- omst van toepassing zijnde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de Wvr of (Bouw)voorschriften. (BusinessObject) Wet- en regelgeving Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. Hieronder valt de bewaking/beveiliging van het gebouw en terrein, en tevens het onderhoud, registratie van sloten, de uitgifte van sleutels en het bijhouden hiervan in een sleutelplan. Maar ook de veiligheid van de medewerkers dmv onder andere een Bedrijfshulpverlening organisatie en een calamiteiten- evacuatieplan. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement voorgenomen actie om de impact van een [veiligheidsrisico] preventief dan wel ten tijde van optreden van [veiligheidsrisico] te minimaliseren op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [maatregel]. (BusinessObject) Veiligheidsbeheers- maatregel Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten (eenmalige) werkzaamheden, leidend tot een duidelijk omschreven eindproduct. (BusinessObject) Project Een verzameling van activiteiten en/of projecten gericht op het nastreven van doelstellingen. (BusinessObject) Programma Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Waarborgen GHOR certificatie (bijvoorbeeld HKZ). Kwaliteitsmanagement levert input op voor de besturende functies. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Tenminste eenmaal per jaar worden alle onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem intern ge-audit. Het auditschema wordt opgesteld door de beleidsmedewerker met aandachtsgebied kwaliteit en geeft aan in welke maand de audit plaatsvindt en de te auditen onderdelen. Het schema gaat ter beoordeling naar het afdelingshoofd en wordt bij goedkeuring geaccordeerd. De audit vindt plaats aan de hand van interviews met de medewerkers en het afdelingshoofd. Afwijkingen worden met de verantwoordelijken besproken en vastgelegd. (BusinessObject) Interne audit Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien is het kwaliteitssysteem gebaseerd op de principes van ISO 9001. Voorbeelden zijn: HKZ-norm, ISO voor de zorg. (BusinessObject) GHOR Certificatie ArchiMateNote Besturende functies Het uitwerken van de meerjarige aanpak om de visie en missie te kunnen realiseren (drie tot vijf jaar). Planmatige en doelgerichte inzet van mensen en middelen. Het vormt de basis voor het onderzoek naar de behaalde resultaten van het beleid en het bijstellen van dit beleid en omvat ook de evaluatie van het gevoerde beleid. (BusinessFunction) Strategie ontwikkelen De fundamentele organisatie van een systeem belichaamd in zijn componenten, hun onderlinge relaties en met de omgeving, en de principes die richting geven aan zijn ontwerp en evolutie. (BusinessObject) Architectuur een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de veiligheidsregio geleverd kunnen worden (BusinessObject) Product/Dienst Een sturingsmiddel waarmee de [veiligheidsregio] de werkzaamheden richt op de missie, de gemeenschappelijke opdracht of de bestaansreden van de [organisatie]. De missie wordt vertaald in algemene en concrete doelstellingen. De organisatie omschrijft in het beleidsplan hoe de beschikbare mensen en middelen zullen worden ingezet om deze doelstellingen te realiseren. (BusinessObject) Beleidsplan een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) Regeling een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) Beleidsuitgangspunt Bron: Omgevingswet, art. 2.4 Definitie: Visie Digitaal Stelsel Omgevingswet 2024, par. 4.3; 10-11-2016 Letterlijke tekst art. 2.4: "De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente één omgevingsplan vast waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen." Artikel 4.2.1 voegt daaraan toe: "Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en andere regels die met het oog daarop nodig zijn." (BusinessObject) Omgevingsplan Een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied en van de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. (BusinessObject) Omgevingsvisie een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk [RESULTAAT] (BusinessObject) Proces een jaarrekening is een rapport waarin de financiele ontwikkelingen en de huidige financiele situatie van een onderneming is weegeven. Iedere onderneming in Nederland die is iingeschreven bij de Kvk, is verplicht ieder jaar een jaarrekening openbaar te maken. (BusinessObject) Jaarverslag Het verzamelen en het analyseren van informatie en het formuleren van plannen als gevolg van het gemaakt meerjarenbeleid, met het oog op 'wat' en het 'wanneer' voor de inzet van de primaire processen en de noodzakelijke ondersteuning. (BusinessFunction) Sturen en organiseren een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode (BusinessObject) Begroting een toestand of conditie van de [organisatie] die tot stand moet worden gebracht. (BusinessObject) Doelstelling een clustering van [medewerkers] binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling (BusinessObject) Organisatie-eenheid een vooraf gedefinieerde eenheid van [resultaat] om de prestaties van een [organisatie] te analyseren. (BusinessObject) Prestatie-eis (KPI) het [resultaat] van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde [KPI] (key performance indicator). (BusinessObject) Resultaat BusinessObject Samenwerkingsverb- and vergaderstukken en besluiten van het bestuur van de veiligheidsregio's. (BusinessObject) Bestuurlijke informatie Managementinformatie bestaat uit de (bewerkte) gegevens die de leiding nodig heeft voor de besturing en beheersing van de organisatie alsmede de (bewerkte) gegevens die de leiding nodig heeft om verantwoording over haar functioneren af te leggen. In het kort gaat het dus om stuur- en verantwoordingsinformatie. (BusinessObject) Managementinform- atie Het regionaal organisatieplan wordt op grond van artikel 4a van de Brandweerwet 1985 vierjaarlijks door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld. Een organisatieplan beschrijft de diensten en organisaties in de regio. In een organisatieplan wordt uitgelegd hoe de organisatie eruit ziet, waarom en hoe er wordt (samen) gewerkt. (BusinessObject) Organisatieplan Het beoordelen van de primaire processen, de procesprestaties en de effecten hiervan. Input aanleveren voor het bijsturen van het beleid en/of primaire proces. (BusinessFunction) Bedrijf ontwikkelen ArchiMateNote Bron Het betreft hier de voor de VRH relevante landelijke basisregistraties: - BAG - GBT - TOP10NL - Etc. (Node) Basis-registraties Node Externe gegevens- bronnen Het betreft hier minimaal de volgende kernregistraties: - Objecten - Incidenten - Kosten - Personen (medewerkers) - Materieel (Node) Eigen kern registraties Node interne gegevens- bronnen ArchiMateNote Contacten Het betreft hier zowel ketenpartners (politie, GGD, gemeente) als bevoegde gezagen (gemeente, RUD, provincie) (BusinessActor) Overheidsinstel- ling BusinessActor Bedrijf BusinessActor Burger Deze svg is op 15-07-2022 04:35:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:35:29 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Deelarchitectuur GHOR (functies + bedrijfsobjecten)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-182cda7f-6ef5-4778-8d2b-e384de6873c4
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Deelarchitectuur GHOR (functies + bedrijfsobjecten)
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Object ID  : 182cda7f-6ef5-4778-8d2b-e384de6873c4
Object ID_nl  : 182cda7f-6ef5-4778-8d2b-e384de6873c4
Original ID  : id-182cda7f-6ef5-4778-8d2b-e384de6873c4
Semanticsearch  : deelarchitectuur ghor (functies + bedrijfsobjecten)
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > Views > Deelarchitectuur GHOR (functies + bedrijfsobjecten)
Deelarchitectuur GHOR (functies + bedrijfsobjecten)
ArchiMateNote GHOR ArchiMateNote Primaire functies (waarde toevoegen) BusinessFunction Normaliseren van de situatie evalueren van incidenten, leren vanuit evaluatie, borgen van opgedane kennis in de primaire functies. (BusinessFunction) Evaluatie Hierin wordt opgenomen welke verbeteracties uit de evaluatie en oefeningen komen, wie verantwoordelijk is, welke tijdlijn en hoeveel verbeteracties zijn gerealiseerd. (BusinessObject) Verbeterregister Onderzoek naar hoe een bepaalde activiteit is verlopen, welke verbeterpunten er zijn en waar van geleerd kan worden. (BusinessObject) Evaluatie inzetverslag op functionarisniveau welke besluiten zijn genomen en de redenen waarom, en een tijdlijn die wordt samengesteld van het incident. (BusinessObject) Logboek een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren. (BusinessObject) Corrigerende maatregel BusinessFunction Incidentbeheersing GHOR Alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel en materiaal direct inzetbaar gereed houden. Hierbij valt te denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, ademlucht, medicijnenkoffers, sigmatenten. (BusinessFunction) Materieelbeheer Een verzameling artikelen die aanwezig is op één locatie en dat vrij beschikbaar is voor aanwending. (BusinessObject) Voorraad De grondstoffen die aanwezig zijn binnen de [veiligheidsregio] en [IN(ge)ZET] dienen te worden vanaf [LOCATIE] bij een [INCIDENT] op basis van [INZET BESLUIT] en conform het [DEKKINGSPLAN] , bijv. blusmateriaal, voorlichtingsmateriaal, kleding (het uitgeven van dienstkleding aan [medewerkers] van de [veiligheidsregio]. (BusinessObject) Materiaal Het gaat hierbij om het middel behorend bij het [SPECIALISME] dat moet worden [IN(ge)ZET] vanaf [LOCATIE] bij een [INCIDENT] op basis van [INZET BESLUIT] en conform het [DEKKINGSPLAN]. Het gaat hier met name om 'rollend materieel bijvoorbeeld voertuigen of ademlucht waarbij samengeperste zuivere lucht, geschikt voor gebruik in een ademluchttoestel. Dit [materieel] wordt gebruikt bij [inzet] door de [veiligheidsregio], specifiek de brandweer. Ander materieel is meetapparatuur of redgereedschap. (BusinessObject) Materieel het voorbereiden (prepareren) op hulpverlening en de beheersing van incidenten en crises door het opstellen van plannen en procedures. Bijvoorbeeld: bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionale crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, pandemie plannen,(zorg)continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming een crisisplan waarmee wordt voorbereid dat onder alle omstandigheden de zelfde kwaliteit zorg kunnen leveren door het inzetten van juiste mensen, middelen en methoden. Plannen die daaronder vallen zijn Zirop, Harop, GROP, veiligheidsplan. een zorgcontinuiteitsplan wordt opgesteld door de zorginstelling. (BusinessObject) Zorgcontinuiteitsplan het voorbereiden (prepareren) op hulpverlening en de beheersing van incidenten en crises door het opstellen van plannen en procedures. Bijvoorbeeld: bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionale crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, pandemieplannen, (zorg)continuïteitsplannen. elk rampenbestrijdingsplan is een calamiteitenplan. (BusinessObject) (calamiteiten)plan Het nemen van alle maatregelen, het maken van de afspraken en het prepareren van de informatieoverdracht voor een juist verloop van de transitieproces tijdens opschalen en afschalen bij grote evenementen, bij incident management en bij crisisbestrijding na alarmering conform afgesproken criteria. Het betreft zowel de voorbereiding en de uitvoering van deze maatregelen, afspraken en overdracht tussen verschillende afdelingen, sectoren, kolommen en ketenpartners met inbegrip van de verantwoordelijken bij de vitale infrastructuren van een regio. (BusinessFunction) Op- en afschaling Slachtoffers zijn betrokkenen die als gevolg van de crisis (zwaar) fysiek of psychosociaal letsel hebben opgelopen. Toelichting: hier zijn veel verschillende definities van die hier niet allemaal zullen worden opgenomen. (BusinessObject) Slachtoffer ntb (BusinessObject) Inzetgebied De situatie rapportage betreft de formele rapportage met als onderwerp het totaalbeeld, verslaglegging van de actuele situatie, verwachte ontwikkelingen, knelpunten, te nemen besluitpunten en/of gevraagde terugkoppeling. (BusinessObject) Situatiebeeld effectieve aansturing van alle betrokken diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden. Bij elke inzet is sprake van leiding en coördinatie, ongeacht de omvang van de inzet of eventuele opschaling. (BusinessFunction) Leiding en coordinatie Een persoon die ingezet wordt in een bepaalde rol (één van de rollen zoals benoemd in crisismodel GHOR) tijdens een ramp of crisis. Denk aan ACGZ, HIN, HON. (BusinessObject) Sleutelfunctionaris Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan of een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. Voor de GHOR gaat het hierbij om het inroosteren van sleutelfunctionarissen met piketdiensten. (BusinessFunction) Capaciteitsplanning Het beheerproces dat zicht richt op de inzet van middelen van een organisatie en de integratie hiervan in de verschillende bedrijfsprocessen. Het gaat hier om de beschikbaarheid sleutelfunctionarissen en om materieelbeheer. (BusinessObject) Resourceplanning Een persoon die ingezet wordt in een bepaalde rol (één van de rollen zoals benoemd in crisismodel GHOR) tijdens een ramp of crisis. Denk aan ACGZ, HIN, HON. (BusinessObject) Sleutelfunctionari- s (copy) Een document met daarin de spreiding van personeel en materieel, de beschrijving van de opkomsttijden, waaronder gemotiveerd afwijken, inclusief financiële paragraaf. In dit plan staat beschreven welke [specialisme] met welk [materieel] op welke [locatie] beschikbaar is. (BusinessObject) Dekkings- en spreidingsplan Is een samenstel van één of meerdere personen van een bepaalde [discipline] en een specifiek voertuig, die op een [incident] ingezet [inzet] kunnen worden. Een alarmeerbare eenheid bestaat uit een bezetting + materieel (BusinessObject) Alarmeerbare eenheid De verzameling van in tijd geplande capaciteit van [medewerkers]. het inzetplan geeft inzicht in de volgende elementen: wie, wat, waar, wanneer, waarmee. Dit is geen vaste registratie. Context: In de praktijk is dit het ter plaatse van het incident maken van een inzet plan voor de beschikbare mensen en middelen voor dat specifieke incident. (BusinessObject) Inzetplanning De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Bezetting + materieel vormt een eenheid. Een ander woord voor bezetting is de ploeg. (BusinessObject) Bezetting De beschikbaarheid van een persoon met een piketfunctie. Context: Inzetbaar wordt hier gebruikt in de zin van dat afhankelijk van de status die de eenheid op dat moment heeft die wel of niet meegenomen mag worden een in inzetselectie/inzetvoorstel voor een ander incident. Hierbij kan ook de prioriteit van een incident een rol spelen. Bij Prio 1 incidenten ben je niet beschikbaar tot je inzetbaar meldt. Bij lage prio incidenten kan ingesteld worden dat, dit overruled wordt bij bepaalde statussen. Vooral tijdens het opkomen naar de kazerne en aanrijden is het vaak nog mogelijk om te hangen naar incident met hogere prioriteit. Als er al ingezet wordt is dit vaak lastiger en kost meer tijd. (BusinessObject) Paraatheid/inzet- baarheid Is de plaats of het object waar het [MATERIEEL] zich bevindt conform het [DEKKINGSPLAN]. Dit is de uitruklocatie (brandweerkazerne) van de uitruk. (BusinessObject) Uitruklocatie Een vastgesteld schema waarin is vastgelegd wanneer een piketfunctionaris zich ter beschikking dient te houden voor piketdienst. (BusinessObject) Rooster (piket) De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Als er onvoldoende bezetting is dan ga je herbezetten. Dit is een vervolgactie van restdekking. (BusinessObject) Herbezetting Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie over objecten, capaciteit en actoren in de regio en het actief en proportioneel beschikbaar stellen van deze informatie voor de relevante actoren. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (BusinessFunction) Operationeel informatiemanagement Het brongebied is het gebied waar de hulpverleningsdiensten uitvoering geven aan de directe bestrijding van het incident. (BusinessObject) Brongebied ntb (BusinessObject) Verzorgingsgebied Op basis van het aantal slachtoffers wordt de inzet bepaald en gaat het om het aantal verwachte slacthoffers, letsel etc. (BusinessObject) Zorgcapaciteit De sleutelfunctionaris vanuit de zorginstelling. (BusinessObject) Contactpersoon beperken van schadelijke effecten voor mens, dier en omgeving (BusinessObject) Gezondheidsschade opleiden, trainen en oefenen van hulpverleners zodat ze op vakkundige wijze hulp kunnen verlenen. Voor de GHOR gaat het hierbij om sleutelfunctionarissen (BusinessFunction) Vakbekwaamheid Diegene die is toegelaten tot de opleiding. (BusinessObject) Deelnemer Een document, zoals bedoeld in artikel 15 van dit OER, waarin de proeve van bekwaamheid wordt beschreven en toegelicht. (BusinessObject) Toetswijzer Bij het IFV hanteren we een opleidingsplan en een opleidingsplan op hoofdlijnen. In het opleidingsplan op hoofdlijnen staan het onderwijsprogramma (curriculum), leeractiviteiten op hoofdlijnen en de studiebelasting van een opleiding die afgesloten met een proeve van bekwaamheid leiden tot een diploma of certificaat. Het opleidingsplan is een beschrijving van de opleidingsprogramma waarin het curriculum (uitgesplitst in leerdoelen), leeractiviteiten, rooster(studiebelasting), begeleiding en randvoorwaarden staan beschreven die afgesloten met een proeve van bekwaamheid leiden tot een diploma of certificaat . (BusinessObject) Opleidingsplan De overeenkomst die wordt afgesloten tussen de werkgever, de lerende en het opleidingsinstituut waarin de verantwoordelijkheden van deze partijen beschreven staan. (BusinessObject) Leerovereenkomst Beschrijving van de competenties waaraan een beginnend beroepsbeoefenaar moet voldoen. Het onderwijs en de proeve van bekwaamheid zijn op dit dossier gebaseerd. (BusinessObject) Kwalificatiedossier Een kennisdocument fysieke veiligheid bevat door experts gevalideerde kennis, best practices en afspraken relevant voor de werkwijze van en samenwerking tussen publieke hulpverleningsdiensten, beleidsmakers en andere belanghebbenden en legt hiermee de gedragen zienswijze en/of professionele standaarden vast. (BusinessObject) Kennisdocument Specifieke eis waar een persoon met een aanstelling in een functie aan moet voldoen. (BusinessObject) Kwalificatie De opleiding als bedoeld in artikel 18 vierde lid, artikel 68, van de Wet op de veiligheidsregio’s, artikel 3 en artikel 4 van het Besluit personeel veiligheidsregio’s alsmede de opleidingen behorend bij de examens als bedoeld in artikel 73, vierde lid, van de Wet veiligheidsregio’s als ook opleidingen die worden geëxamineerd door of onder regie van het IFV en die bij positief resultaat een IFV diploma opleveren. Toelichting: een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover de [medewerker] die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties (lespakket). (BusinessObject) Onderwijsmateriaal Planning (zelfst. Nw): planning is de volgordelijkheid van leer,- en toets/examenactiviteiten uitgezet in de tijd. Planning (ww): De planning is de activiteit van de planner van een leergang die de leeractiviteiten op een dag en tijd plaatst in de ELO en daarbij de benodigde lokaties, mensen en middelen regelt. (BusinessObject) Planning De registratie voor deelname aan een opleiding. (BusinessObject) Inschrijving Een onderdeel van de proeve van bekwaamheid waarin wordt beoordeeld of de vereiste competenties zijn verworven. Het examen wordt afgenomen door examinatoren van het IFV. (BusinessObject) Examen De verzameling van toetsen die afgenomen wordt door en beoordeeld wordt op het opleidingsinstituut. (BusinessObject) Beoordelingsportfolio Een onderdeel van de proeve van bekwaamheid waarin wordt beoordeeld of de vereiste competenties zijn verworven. De toets wordt afgenomen op het opleidingsinstituut en beoordeeld door beoordelaars van het opleidingsinstituut. Een tussentijdse toets is iets anders dan een [examen] (BusinessObject) Tussentijdse toets Het schriftelijk bewijs dat wordt verkregen na het aantonen van de vakbekwaamheid die hoort bij een functie en die is vastgelegd in het kwalificatiedossier. (BusinessObject) Diploma Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid, afronding stage). Toelichting: Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Een training is vaak een serie oefeningen. Het planmatig trainen en oefenen van (sleutel) functionarissen in de organisatie, en hun onderlinge verhoudingen in de voorbereiding op rampen en crises.Tijdens een training wordt er geoefend in een bepaalde vaardigheid. Mensen trainen om progressie te boeken. (BusinessObject) Training beoordeling van [tussentijdse toetsen] en een [examen] uit het beoordelingsportfolio door de beoordelaar die door de Commissie Toezicht Lokale Toetsing (Commissie TLT) is benoemd. (BusinessObject) Beoordeling Een oefening is een leeractiviteit waar de deelnemer actief met de kennis of vaardigheid aan de slag gaat om het actief te verwerken, toe te passen, te automatiseren of erop te reflecteren. (BusinessObject) Oefening Een schriftelijke verklaring, gebaseerd op het besluit van het algemeen bestuur IFV, dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de kwaliteit van onderwijs in overeenstemming is met de norm van het waarderingskader KAB. (BusinessObject) Certificaat BusinessFunction Risicobeheersing GHOR Proactief inventariseren en analyseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risico-gevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse Een bijzonder subject heeft betrekking op personen die bij crisis en rampen bijzondere aandacht behoeven vanwege bv. invaliditeit/handicap, leeftijd, medicijngebruik, criminaliteit, geloof of geestgesteldheid. Een (GHOR-gerelateerd) voorbeeld is, als er niet voldoende opvang is voor de zwaargewonden. De gemeente zorgt niet zelf voor de medische opvang, de GHOR en Ambulancezorg worden hier direct bij betrokken. Als mensen niet zelf mobiel zijn, wordt daar de GGD of de Ambulancezorg bij betrokken. (BusinessObject) Bijzonder subject Een bijzonder object betreft informatie over een object dat zich in het incident- of effectgebied bevindt. Dit object behoeft bijzonder aandacht. Voorbeelden van bijzondere objecten zijn risicoobjecten, zorginstellingen, kazernes, meldkamers, scholen, ziekenhuizen, kerken, moskeen, winkelcentra etc. Dit is wat anders dan een kwetsbaar object! De informatie over het bijzondere object is van invloed op het operationele optreden en is voor de brandweer en de GHOR op onderdelen essentieel. De informatie moet wel binnen het omgevingsbeeld geplaatst worden (gerelateerd aan het incident). Informatie over bijzondere objecten zijn ook voor de opvang en verzorging (gemeente) van belang. Afhankelijk van het object zal de gemeente wel of geen opvang moeten regelen. Als voorbeeld: mensen in een ziekenhuis worden niet door de gemeente opgevangen, dit is een activiteit van de GHOR. (BusinessObject) Bijzonder object Risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico. Laboratoria, BRZO bedrijven (zitten niet bij de kwetsbare objecten). (BusinessObject) Risico-gevende objecten Welke capaciteit is nodig om de gezondheidsrisico’s goed te kunnen beperken. Kans op oververhitting bij een bepaald evenement. (BusinessObject) Gezondheidsrisico de weergave van het effectgebied, dat op een bepaalde manier direct beinvloed wordt door het optreden van een incident. Effectgebied is het gebied buiten het brongebied, waar het incident effecten heeft op de omgeving. (BusinessObject) Beeld effectgebied Verminderd zelfredzamen zijn mensen die beperkt worden in hun mogelijkheden om zelfredzaam te kunnen zijn, in normale omstandigheden of ten gevolge van een incident. Deze groep mensen is tijdens een acute crisis niet in staat zichzelf in veiligheid te brengen en is daarmee afhankelijk van de hulp van derden. Te denken valt aan kleine kinderen, minder validen (zoals bejaarden of mensen met een geestelijke of fysieke beperking), gedetineerden, mensen die zwaar gewond zijn geraakt. Maar ook mensen die niet over een sociaal netwerk beschikken, zodat anderen in hun opvang en verzorging moeten voorzien, kunnen verminderd zelfredzaam zijn. (BusinessObject) Verminderd (niet-) zelfredzaam persoon risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico: a. woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of woonwagens die aangemerkt worden als beperkt kwetsbare objecten. Dit zijn: verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, en dienst- en bedrijfswoningen van derden. b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; scholen; gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen. c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren: kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object; complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd. d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen; (BusinessObject) Kwetsbaar object Advisering enerzijds aan bevoegd gezag, zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico’s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a. brandveilig leven. Voor de GHOR is advisering rondom o.a. natuurbrand en overstroming relevant. Daarbij sluit zij vaak aan bij landelijke campagnes. (BusinessFunction) Advisering Verzoek om toestemming tot uitvoering van een activiteit. Een intern of extern verzoek om te adviseren/mee te denken over een bepaald vraagstuk/ontwikkeling. advisering enerzijds aan bevoegd gezag, zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico’s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a.brandveilig leven. Voor de GHOR is advisering rondom o.a. natuurbrand en overstroming relevant. Daarbij sluit zij vaak aan bij landelijke campagnes. (BusinessObject) Adviesaanvraag Een beredeneerde aanbeveling (van een ketenpartner) om een bepaalde keuze te maken bij de behandeling van een aanvraag. (BusinessObject) Geleverd advies ntb (BusinessObject) Schouw BusinessObject Weerbeeld Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema) dag of week. Meestal is die publiek, maar ze kan ook besloten zijn. Evenementen worden door de [veiligheidsregio] gecategoriseerd als a-, b- of c- evenementen naar risico en aantallen bezoekers (BusinessObject) Evenement afgegeven toestemming voor het uitvoeren van activiteiten conform een [regeling]. Het verlenen van een vergunning aan een [niet-natuurlijk persoon] bijvoorbeeld een [gemeente]. (BusinessObject) Vergunning Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. Meer specifieke voorbeelden Voor GHOR: afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. Relatiebeheer. Kwaliteitscheck op plannen van partners (afstemmen op elkaar). (BusinessFunction) Netwerkmanagement De KRZ is bruikbaar in processen waar inzicht op (locatie-) gegevens van zorginstelling of zorgcontinuïteit een rol speelt, zowel aan de kant van de veiligheidsregio’s als aan de kant van de zorginstellingen en crisispartners. De basis van deze kernregistratie zijn de adresgegevens van de zorginstellingen. (BusinessObject) Zorginstelling Geneeskundig onderzoek bij rampen. De GGD doet nazorg voor eigen sleutelfunctionarissen, bijv. psychososiale hulpverlening voor eigen hulpverlener. De aansturing ligt bij de GGD. (BusinessObject) Nazorgprotocol Documenten waarin afspraken tussen verschillende partijen (GHOR en andere ketenpartners worden vastgelegd over uiteenlopende onderwerpen maar wel allemaal t.b.v. opgeschaalde zorg (crisisbeheersing). Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. (BusinessObject) Convenant Een [niet-natuurlijk persoon] met een specifieke [rol] binnen de veiligheidsketen. Dit kan een [Relatie] zijn. Toelichting GHOR (PURA): partners binnen het domein van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De geijkte partners zijn gemeenten, brandweer en politie, maar natuurlijk ook waterschappen, nutsbedrijven, etc. etc. (BusinessObject) Ketenpartner BusinessFunction Klantcontact Een aanvraag voor advies, bijvoorbeeld in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), of over een evenement of crisisplan. Meest voorkomend bij GHOR is adviesaanvragen voor evenementen. (BusinessFunction) Adviesaanvraag Verzoek om toestemming tot uitvoering van een activiteit. Een intern of extern verzoek om te adviseren/mee te denken over een bepaald vraagstuk/ontwikkeling. advisering enerzijds aan bevoegd gezag, zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico’s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a.brandveilig leven. Voor de GHOR is advisering rondom o.a. natuurbrand en overstroming relevant. Daarbij sluit zij vaak aan bij landelijke campagnes. (BusinessObject) Adviesaanvraag (copy) ArchiMateNote Secundaire functies (ondersteunen en beheren) GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH-functies (PURA)/ Secundaire functies Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, tijdregistratie, ziekte- en verlofadministratie, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, formatieplanning salariëring, e.d. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Is een [PERSOON] met een [AANSTELLING] bij een [WERKGEVER] (BusinessObject) Medewerker betreft de set aan basiskenmerken over de vestigingslocaties van brandweerkazernes, ambulanceposten, meldkamers, alsmede de locaties van directe [ketenpartners] zoals [politie], [gemeenten], Defensie, KNRM, Reddingsbrigade, Justitie, Waterschappen e.d. (BusinessObject) Post een [evaluatie] van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats]. (BusinessObject) Beoordeling medewerker (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen een persoon en een werkgever om werkzaamheden te verrichten tegen bepaalde voorwaarden. Let wel: inhuur is niet hetzelfde als een vrijwilliger in kader van brandweer (die hebben een aanstelling). (BusinessObject) Inhuur de schaal die is overeengekomen binnen de aanstelling die een persoon heeft. (BusinessObject) Inschaling Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit De in het NHR geregistreerde niet-natuurlijk persoon jegens wie een (natuurlijk) persoon krachtens een arbeidsovereenkomst of (publiekrechtelijke) aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid. (ontleend aan: arbeidsomstandigheden wet) (BusinessObject) Werkgever BusinessObject Functie een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen. Eenheid van geplande arbeidstijd. (BusinessObject) Formatieplaats (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen een persoon en een werkgever om werkzaamheden te verrichten in een bepaalde functie tegen bepaalde voorwaarden (waaronder vergoeding en inzetbaarheidheid) (BusinessObject) Aanstelling een piketfunctie is een samenstel van op oproepbasis met voorrang te verrichten werkzaamheden met opkomstplicht. (BusinessObject) Piketfunctie Het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) is de periodieke medische keuring voor medewerkers in de repressieve dienst van de brandweer. De PPMO brandweerkeuring is een gezondheidsinstrument dat wordt ingezet voor het vaststellen van en monitoren van de gezondheid met betrekking tot het uitvoeren van het werk. Het onderzoek bestaat uit een signaalvragenlijst, enkele biometrische testen en twee fysieke testen: de functionele brandbestrijdingstest en de traplooptest. (BusinessObject) Keuring (PPMO) een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker]. (BusinessObject) Salarisverplichting voor alle Veiligheidsregio’s herkenbare aanduiding van een groep te verrichten werkzaamheden. (BusinessObject) Taakveld Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. (BusinessObject) Ziekteverzuim In de CAR-UWO is geregeld dat jaarlijks de fysieke conditie van de medewerker moet worden getoetst. De Jaarlijkse Fysieke Test Brandweer is een jaarlijkse conditietest die een [werknemer] met goed [resultaat] af moet leggen. (BusinessObject) JFTB Naast PPMO kent de rechtspositie (CAR-UWO) nog een andere keuring. Dat is de aanstellingskeuring. De AK wordt afgenomen om te bepalen of de kandidaat geschikt is voor de repressieve functie. De inhoud van de AK is op een groot aantal punten gelijk aan PPMO. Daarom wordt de AK gezien als eerste keuringsmoment, een nulmeting. (BusinessObject) Aanstellingskeuring (AK) Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessObject) Tijdregistratie Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. Het specificeren (samen met de klant), selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat. De inkoopfunctie omvat dus meer dan alleen de inkoopafdeling en het inkoopproces. het betreft de gehele organisatie, die zich bezighoudt met alle aspecten van het inkopen. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement een [niet-natuurlijk persoon] die een [product/dienst] levert aan de [veiligheidsregio] (BusinessObject) Leverancier Bindende afspraak tussen veiligheidsregio en een [leverancier] rondom het leveren van [product]en of [dienst]en. (BusinessObject) Contract (SLA) afspraak over de [KPI's] en kwaliteitseisen van door een [leverancier] te leveren diensten en/of goederen (BusinessObject) Prestatie-afspraak Een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de organisatie aan een debiteur moet worden betaald. (BusinessObject) Inkoopverplichting een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel [contract] met een [leverancier]. (BusinessObject) Aanbesteding Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Huisvesting een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden. Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke [ruimte], die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden. (BusinessObject) Voorwerp de [locatie] van de [organisatie] waarmee de veiligheidsregio een [RELATIE] heeft. (BusinessObject) Vestiging Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement De behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of [functionaliteit]. (BusinessObject) Informatiebehoefte Functies die worden aangeboden door een [IT-systeem]. (BusinessObject) Functionaliteit Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de veiligheidsregio's publiek verantwoord kan worden. Bijv. door van belang zijnde informatieobjecten te archiveren en voor daartoe geautoriseerde geautoriseerde medewerkers of externe ter beschikking te stellen. Informatieobjecten kunnen bijv. in- of uitgaande documenten zijn, opgestelde beleidsnotities, genomen besluiten of vergaderverslagen. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd (BusinessObject) Archiefobject Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. Deze functionaliteit kent idealiter sterk gestandaardiseerde services, waardoor deze functionaliteit vanuit zoveel mogelijk applicaties benadert en dus hergebruikt kan worden. In principe omvat deze groep geen functionaliteit voor eindgebruikers. De opslag van zaken en documenten vindt hier plaats. De eindgebruikers (klanten, veiligheidsregio) maken gebruik van respectievelijk de functies Beheren zaken en Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens. Eventuele configuratieschermen voor deze functionaliteit vallen overigens wel onder de gedeelde functionaliteit. (BusinessFunction) Generieke Functies is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. (BusinessObject) Mandaatregeling Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. Functioneel beheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. Applicatiebeheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. Gegevensbeheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. Identiteitenbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. Informatiebeveiliging Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. IT-infrastructuurbeheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. IT-infrastructuurontwikkeling Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. Applicatie-ontwikkeling Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst. Autorisatie is een [beheersmaatregel] en is het proces waarin een [medewerker] rechten krijgt op het benaderen van een [object] (een bestand of [systeem] [systeemsoftware] middels een [token]. De autorisatie wordt toegekend door de [eigenaar] van het object. (BusinessObject) Autorisatie heeft tot doel de [identiteit] van de gebruiker of [medewerker ] vast te stellen. Authentificatie gebeurt vaak door het opgeven van een naam en wachtwoord. Doorgaans wordt deze identiteit vastgesteld ops basis van het overleggen van een al dan niet fysiek bewijs. Fysieke bewijzen zijn bijvoorbeeld [documenten] met pasfoto's, handtekeningen of biometrische kenmerken. (BusinessObject) Authenticatie In een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker. (BusinessObject) Digitale identiteit een eenheid van software en/of hardware. (BusinessObject) IT systeem een verzameling gegevens die bepaalt tot welke bestanden en mappen een [medewerker] of gebruiker toegang [autorisatie] heeft. (BusinessObject) Account Het middel waarmee een persoon of [medewerker] zijn of haar [identiteit] kan aantonen. Gangbaar is om te spreken van authenticatievoorziening of authenticatie service, als voorziening of instrument of dienst die de gegevens op zo'n authenticatiemiddel kan lezen en controleren en verifiëren. (BusinessObject) Authenticatiemiddel Het management, beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover. (BusinessFunction) Financieel management inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de [veiligheidsregio] tegenover staat. (BusinessObject) Inkomende betaling een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de [veiligheidsregio] tegenover staat. (BusinessObject) Uitgaande betaling een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Het terughalen van onrechtmatige betalingen. Het recht van een [individu] op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Rekening van de ingezette [medewerker] of [inhuur] aan de [Veiligheidsregio] voor een verrichte prestatie. Dit kan bijvoorbeeld een vergoeding zijn ten aanzien van [piketvergoeding], [opleidingen], [trainingen], [oefening] en [inzet] voor vrijwilligers en beroepsmedewerkers, als opgenomen in hoofdstuk 19 CAR-UWO en artikel 20.1.3 CAR-UWO waarin de vergoeding voor beroepsmedewerkers wordt geregeld de mogelijkheid biedt tot afwijking. De vergoeding voor te leveren prestaties kan uitsluitend bestaan uit een of meer van de volgende in de overeenkomst vast te leggen bestanddelen: a. de honorering van de werkzaamheden van de opdrachtgever; b. de gemaakte kosten; c. de te betalen prijs voor het geleverde goed. (BusinessObject) Declaratie Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (BusinessObject) Activum de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost vergoeding voor personen op wie de verplichting rust zich buiten de voor hen geldende werktijden ter beschikking te houden ten behoeve van de incidentbestrijding en crisisbeheersing. (BusinessObject) Piketvergoeding Het maken van communicatieplannen en uitvoeren van communicatie-uitingen om de gewenste boodschap over te brengen. Communicatie over incidenten, risico’s of een crisis. Bijvoorbeeld een rookmelderactie, voorlichting barbecues, hoe te handelen bij grieppandemie, sluit ramen en deuren, crisis.nl. (BusinessFunction) Communicatiemanagement een bijeenkomst met een interne en/of externe [natuurlijk persoon/natuurlijke personen] waarin besluiten worden genomen en waarover verslag wordt vastgelegd (BusinessObject) Vergadering een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep. (BusinessObject) Communicatie-uiting een informatiedrager, of [medium] die fungeert om te communiceren. (BusinessObject) Communicatiemiddel Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning een overeenkomst tussen de veiligheidsregio en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens. (BusinessObject) Verwerkersovereenk- omst van toepassing zijnde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de Wvr of (Bouw)voorschriften. (BusinessObject) Wet- en regelgeving Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. Hieronder valt de bewaking/beveiliging van het gebouw en terrein, en tevens het onderhoud, registratie van sloten, de uitgifte van sleutels en het bijhouden hiervan in een sleutelplan. Maar ook de veiligheid van de medewerkers dmv onder andere een Bedrijfshulpverlening organisatie en een calamiteiten- evacuatieplan. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement voorgenomen actie om de impact van een [veiligheidsrisico] preventief dan wel ten tijde van optreden van [veiligheidsrisico] te minimaliseren op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [maatregel]. (BusinessObject) Veiligheidsbeheers- maatregel Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten (eenmalige) werkzaamheden, leidend tot een duidelijk omschreven eindproduct. (BusinessObject) Project Een verzameling van activiteiten en/of projecten gericht op het nastreven van doelstellingen. (BusinessObject) Programma Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Waarborgen GHOR certificatie (bijvoorbeeld HKZ). Kwaliteitsmanagement levert input op voor de besturende functies. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Tenminste eenmaal per jaar worden alle onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem intern ge-audit. Het auditschema wordt opgesteld door de beleidsmedewerker met aandachtsgebied kwaliteit en geeft aan in welke maand de audit plaatsvindt en de te auditen onderdelen. Het schema gaat ter beoordeling naar het afdelingshoofd en wordt bij goedkeuring geaccordeerd. De audit vindt plaats aan de hand van interviews met de medewerkers en het afdelingshoofd. Afwijkingen worden met de verantwoordelijken besproken en vastgelegd. (BusinessObject) Interne audit Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien is het kwaliteitssysteem gebaseerd op de principes van ISO 9001. Voorbeelden zijn: HKZ-norm, ISO voor de zorg. (BusinessObject) GHOR Certificatie ArchiMateNote Besturende functies Het uitwerken van de meerjarige aanpak om de visie en missie te kunnen realiseren (drie tot vijf jaar). Planmatige en doelgerichte inzet van mensen en middelen. Het vormt de basis voor het onderzoek naar de behaalde resultaten van het beleid en het bijstellen van dit beleid en omvat ook de evaluatie van het gevoerde beleid. (BusinessFunction) Strategie ontwikkelen De fundamentele organisatie van een systeem belichaamd in zijn componenten, hun onderlinge relaties en met de omgeving, en de principes die richting geven aan zijn ontwerp en evolutie. (BusinessObject) Architectuur een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de veiligheidsregio geleverd kunnen worden (BusinessObject) Product/Dienst Een sturingsmiddel waarmee de [veiligheidsregio] de werkzaamheden richt op de missie, de gemeenschappelijke opdracht of de bestaansreden van de [organisatie]. De missie wordt vertaald in algemene en concrete doelstellingen. De organisatie omschrijft in het beleidsplan hoe de beschikbare mensen en middelen zullen worden ingezet om deze doelstellingen te realiseren. (BusinessObject) Beleidsplan een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) Regeling een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) Beleidsuitgangspunt Bron: Omgevingswet, art. 2.4 Definitie: Visie Digitaal Stelsel Omgevingswet 2024, par. 4.3; 10-11-2016 Letterlijke tekst art. 2.4: "De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente één omgevingsplan vast waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen." Artikel 4.2.1 voegt daaraan toe: "Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en andere regels die met het oog daarop nodig zijn." (BusinessObject) Omgevingsplan Een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied en van de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. (BusinessObject) Omgevingsvisie een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk [RESULTAAT] (BusinessObject) Proces een jaarrekening is een rapport waarin de financiele ontwikkelingen en de huidige financiele situatie van een onderneming is weegeven. Iedere onderneming in Nederland die is iingeschreven bij de Kvk, is verplicht ieder jaar een jaarrekening openbaar te maken. (BusinessObject) Jaarverslag Het verzamelen en het analyseren van informatie en het formuleren van plannen als gevolg van het gemaakt meerjarenbeleid, met het oog op 'wat' en het 'wanneer' voor de inzet van de primaire processen en de noodzakelijke ondersteuning. (BusinessFunction) Sturen en organiseren een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode (BusinessObject) Begroting een toestand of conditie van de [organisatie] die tot stand moet worden gebracht. (BusinessObject) Doelstelling een clustering van [medewerkers] binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling (BusinessObject) Organisatie-eenheid een vooraf gedefinieerde eenheid van [resultaat] om de prestaties van een [organisatie] te analyseren. (BusinessObject) Prestatie-eis (KPI) het [resultaat] van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde [KPI] (key performance indicator). (BusinessObject) Resultaat BusinessObject Samenwerkingsverb- and vergaderstukken en besluiten van het bestuur van de veiligheidsregio's. (BusinessObject) Bestuurlijke informatie Managementinformatie bestaat uit de (bewerkte) gegevens die de leiding nodig heeft voor de besturing en beheersing van de organisatie alsmede de (bewerkte) gegevens die de leiding nodig heeft om verantwoording over haar functioneren af te leggen. In het kort gaat het dus om stuur- en verantwoordingsinformatie. (BusinessObject) Managementinform- atie Het regionaal organisatieplan wordt op grond van artikel 4a van de Brandweerwet 1985 vierjaarlijks door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld. Een organisatieplan beschrijft de diensten en organisaties in de regio. In een organisatieplan wordt uitgelegd hoe de organisatie eruit ziet, waarom en hoe er wordt (samen) gewerkt. (BusinessObject) Organisatieplan Het beoordelen van de primaire processen, de procesprestaties en de effecten hiervan. Input aanleveren voor het bijsturen van het beleid en/of primaire proces. (BusinessFunction) Bedrijf ontwikkelen ArchiMateNote Bron Het betreft hier de voor de VRH relevante landelijke basisregistraties: - BAG - GBT - TOP10NL - Etc. (Node) Basis-registraties Node Externe gegevens- bronnen Het betreft hier minimaal de volgende kernregistraties: - Objecten - Incidenten - Kosten - Personen (medewerkers) - Materieel (Node) Eigen kern registraties Node interne gegevens- bronnen ArchiMateNote Contacten Het betreft hier zowel ketenpartners (politie, GGD, gemeente) als bevoegde gezagen (gemeente, RUD, provincie) (BusinessActor) Overheidsinstel- ling BusinessActor Bedrijf BusinessActor Burger Deze svg is op 15-07-2022 04:35:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:35:29 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Deelarchitectuur GHOR (functies + bedrijfsobjecten)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-182cda7f-6ef5-4778-8d2b-e384de6873c4
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Deelarchitectuur GHOR (functies + bedrijfsobjecten)
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Object ID  : 182cda7f-6ef5-4778-8d2b-e384de6873c4
Object ID_nl  : 182cda7f-6ef5-4778-8d2b-e384de6873c4
Original ID  : id-182cda7f-6ef5-4778-8d2b-e384de6873c4
Semanticsearch  : deelarchitectuur ghor (functies + bedrijfsobjecten)
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > Views > Deelarchitectuur GHOR (functies + bedrijfsobjecten)
Deelarchitectuur GHOR (functies + bedrijfsobjecten)
ArchiMateNote GHOR ArchiMateNote Primaire functies (waarde toevoegen) BusinessFunction Normaliseren van de situatie evalueren van incidenten, leren vanuit evaluatie, borgen van opgedane kennis in de primaire functies. (BusinessFunction) Evaluatie Hierin wordt opgenomen welke verbeteracties uit de evaluatie en oefeningen komen, wie verantwoordelijk is, welke tijdlijn en hoeveel verbeteracties zijn gerealiseerd. (BusinessObject) Verbeterregister Onderzoek naar hoe een bepaalde activiteit is verlopen, welke verbeterpunten er zijn en waar van geleerd kan worden. (BusinessObject) Evaluatie inzetverslag op functionarisniveau welke besluiten zijn genomen en de redenen waarom, en een tijdlijn die wordt samengesteld van het incident. (BusinessObject) Logboek een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren. (BusinessObject) Corrigerende maatregel BusinessFunction Incidentbeheersing GHOR Alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel en materiaal direct inzetbaar gereed houden. Hierbij valt te denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, ademlucht, medicijnenkoffers, sigmatenten. (BusinessFunction) Materieelbeheer Een verzameling artikelen die aanwezig is op één locatie en dat vrij beschikbaar is voor aanwending. (BusinessObject) Voorraad De grondstoffen die aanwezig zijn binnen de [veiligheidsregio] en [IN(ge)ZET] dienen te worden vanaf [LOCATIE] bij een [INCIDENT] op basis van [INZET BESLUIT] en conform het [DEKKINGSPLAN] , bijv. blusmateriaal, voorlichtingsmateriaal, kleding (het uitgeven van dienstkleding aan [medewerkers] van de [veiligheidsregio]. (BusinessObject) Materiaal Het gaat hierbij om het middel behorend bij het [SPECIALISME] dat moet worden [IN(ge)ZET] vanaf [LOCATIE] bij een [INCIDENT] op basis van [INZET BESLUIT] en conform het [DEKKINGSPLAN]. Het gaat hier met name om 'rollend materieel bijvoorbeeld voertuigen of ademlucht waarbij samengeperste zuivere lucht, geschikt voor gebruik in een ademluchttoestel. Dit [materieel] wordt gebruikt bij [inzet] door de [veiligheidsregio], specifiek de brandweer. Ander materieel is meetapparatuur of redgereedschap. (BusinessObject) Materieel het voorbereiden (prepareren) op hulpverlening en de beheersing van incidenten en crises door het opstellen van plannen en procedures. Bijvoorbeeld: bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionale crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, pandemie plannen,(zorg)continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming een crisisplan waarmee wordt voorbereid dat onder alle omstandigheden de zelfde kwaliteit zorg kunnen leveren door het inzetten van juiste mensen, middelen en methoden. Plannen die daaronder vallen zijn Zirop, Harop, GROP, veiligheidsplan. een zorgcontinuiteitsplan wordt opgesteld door de zorginstelling. (BusinessObject) Zorgcontinuiteitsplan het voorbereiden (prepareren) op hulpverlening en de beheersing van incidenten en crises door het opstellen van plannen en procedures. Bijvoorbeeld: bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionale crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, pandemieplannen, (zorg)continuïteitsplannen. elk rampenbestrijdingsplan is een calamiteitenplan. (BusinessObject) (calamiteiten)plan Het nemen van alle maatregelen, het maken van de afspraken en het prepareren van de informatieoverdracht voor een juist verloop van de transitieproces tijdens opschalen en afschalen bij grote evenementen, bij incident management en bij crisisbestrijding na alarmering conform afgesproken criteria. Het betreft zowel de voorbereiding en de uitvoering van deze maatregelen, afspraken en overdracht tussen verschillende afdelingen, sectoren, kolommen en ketenpartners met inbegrip van de verantwoordelijken bij de vitale infrastructuren van een regio. (BusinessFunction) Op- en afschaling Slachtoffers zijn betrokkenen die als gevolg van de crisis (zwaar) fysiek of psychosociaal letsel hebben opgelopen. Toelichting: hier zijn veel verschillende definities van die hier niet allemaal zullen worden opgenomen. (BusinessObject) Slachtoffer ntb (BusinessObject) Inzetgebied De situatie rapportage betreft de formele rapportage met als onderwerp het totaalbeeld, verslaglegging van de actuele situatie, verwachte ontwikkelingen, knelpunten, te nemen besluitpunten en/of gevraagde terugkoppeling. (BusinessObject) Situatiebeeld effectieve aansturing van alle betrokken diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden. Bij elke inzet is sprake van leiding en coördinatie, ongeacht de omvang van de inzet of eventuele opschaling. (BusinessFunction) Leiding en coordinatie Een persoon die ingezet wordt in een bepaalde rol (één van de rollen zoals benoemd in crisismodel GHOR) tijdens een ramp of crisis. Denk aan ACGZ, HIN, HON. (BusinessObject) Sleutelfunctionaris Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan of een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. Voor de GHOR gaat het hierbij om het inroosteren van sleutelfunctionarissen met piketdiensten. (BusinessFunction) Capaciteitsplanning Het beheerproces dat zicht richt op de inzet van middelen van een organisatie en de integratie hiervan in de verschillende bedrijfsprocessen. Het gaat hier om de beschikbaarheid sleutelfunctionarissen en om materieelbeheer. (BusinessObject) Resourceplanning Een persoon die ingezet wordt in een bepaalde rol (één van de rollen zoals benoemd in crisismodel GHOR) tijdens een ramp of crisis. Denk aan ACGZ, HIN, HON. (BusinessObject) Sleutelfunctionari- s (copy) Een document met daarin de spreiding van personeel en materieel, de beschrijving van de opkomsttijden, waaronder gemotiveerd afwijken, inclusief financiële paragraaf. In dit plan staat beschreven welke [specialisme] met welk [materieel] op welke [locatie] beschikbaar is. (BusinessObject) Dekkings- en spreidingsplan Is een samenstel van één of meerdere personen van een bepaalde [discipline] en een specifiek voertuig, die op een [incident] ingezet [inzet] kunnen worden. Een alarmeerbare eenheid bestaat uit een bezetting + materieel (BusinessObject) Alarmeerbare eenheid De verzameling van in tijd geplande capaciteit van [medewerkers]. het inzetplan geeft inzicht in de volgende elementen: wie, wat, waar, wanneer, waarmee. Dit is geen vaste registratie. Context: In de praktijk is dit het ter plaatse van het incident maken van een inzet plan voor de beschikbare mensen en middelen voor dat specifieke incident. (BusinessObject) Inzetplanning De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Bezetting + materieel vormt een eenheid. Een ander woord voor bezetting is de ploeg. (BusinessObject) Bezetting De beschikbaarheid van een persoon met een piketfunctie. Context: Inzetbaar wordt hier gebruikt in de zin van dat afhankelijk van de status die de eenheid op dat moment heeft die wel of niet meegenomen mag worden een in inzetselectie/inzetvoorstel voor een ander incident. Hierbij kan ook de prioriteit van een incident een rol spelen. Bij Prio 1 incidenten ben je niet beschikbaar tot je inzetbaar meldt. Bij lage prio incidenten kan ingesteld worden dat, dit overruled wordt bij bepaalde statussen. Vooral tijdens het opkomen naar de kazerne en aanrijden is het vaak nog mogelijk om te hangen naar incident met hogere prioriteit. Als er al ingezet wordt is dit vaak lastiger en kost meer tijd. (BusinessObject) Paraatheid/inzet- baarheid Is de plaats of het object waar het [MATERIEEL] zich bevindt conform het [DEKKINGSPLAN]. Dit is de uitruklocatie (brandweerkazerne) van de uitruk. (BusinessObject) Uitruklocatie Een vastgesteld schema waarin is vastgelegd wanneer een piketfunctionaris zich ter beschikking dient te houden voor piketdienst. (BusinessObject) Rooster (piket) De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Als er onvoldoende bezetting is dan ga je herbezetten. Dit is een vervolgactie van restdekking. (BusinessObject) Herbezetting Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie over objecten, capaciteit en actoren in de regio en het actief en proportioneel beschikbaar stellen van deze informatie voor de relevante actoren. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (BusinessFunction) Operationeel informatiemanagement Het brongebied is het gebied waar de hulpverleningsdiensten uitvoering geven aan de directe bestrijding van het incident. (BusinessObject) Brongebied ntb (BusinessObject) Verzorgingsgebied Op basis van het aantal slachtoffers wordt de inzet bepaald en gaat het om het aantal verwachte slacthoffers, letsel etc. (BusinessObject) Zorgcapaciteit De sleutelfunctionaris vanuit de zorginstelling. (BusinessObject) Contactpersoon beperken van schadelijke effecten voor mens, dier en omgeving (BusinessObject) Gezondheidsschade opleiden, trainen en oefenen van hulpverleners zodat ze op vakkundige wijze hulp kunnen verlenen. Voor de GHOR gaat het hierbij om sleutelfunctionarissen (BusinessFunction) Vakbekwaamheid Diegene die is toegelaten tot de opleiding. (BusinessObject) Deelnemer Een document, zoals bedoeld in artikel 15 van dit OER, waarin de proeve van bekwaamheid wordt beschreven en toegelicht. (BusinessObject) Toetswijzer Bij het IFV hanteren we een opleidingsplan en een opleidingsplan op hoofdlijnen. In het opleidingsplan op hoofdlijnen staan het onderwijsprogramma (curriculum), leeractiviteiten op hoofdlijnen en de studiebelasting van een opleiding die afgesloten met een proeve van bekwaamheid leiden tot een diploma of certificaat. Het opleidingsplan is een beschrijving van de opleidingsprogramma waarin het curriculum (uitgesplitst in leerdoelen), leeractiviteiten, rooster(studiebelasting), begeleiding en randvoorwaarden staan beschreven die afgesloten met een proeve van bekwaamheid leiden tot een diploma of certificaat . (BusinessObject) Opleidingsplan De overeenkomst die wordt afgesloten tussen de werkgever, de lerende en het opleidingsinstituut waarin de verantwoordelijkheden van deze partijen beschreven staan. (BusinessObject) Leerovereenkomst Beschrijving van de competenties waaraan een beginnend beroepsbeoefenaar moet voldoen. Het onderwijs en de proeve van bekwaamheid zijn op dit dossier gebaseerd. (BusinessObject) Kwalificatiedossier Een kennisdocument fysieke veiligheid bevat door experts gevalideerde kennis, best practices en afspraken relevant voor de werkwijze van en samenwerking tussen publieke hulpverleningsdiensten, beleidsmakers en andere belanghebbenden en legt hiermee de gedragen zienswijze en/of professionele standaarden vast. (BusinessObject) Kennisdocument Specifieke eis waar een persoon met een aanstelling in een functie aan moet voldoen. (BusinessObject) Kwalificatie De opleiding als bedoeld in artikel 18 vierde lid, artikel 68, van de Wet op de veiligheidsregio’s, artikel 3 en artikel 4 van het Besluit personeel veiligheidsregio’s alsmede de opleidingen behorend bij de examens als bedoeld in artikel 73, vierde lid, van de Wet veiligheidsregio’s als ook opleidingen die worden geëxamineerd door of onder regie van het IFV en die bij positief resultaat een IFV diploma opleveren. Toelichting: een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover de [medewerker] die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties (lespakket). (BusinessObject) Onderwijsmateriaal Planning (zelfst. Nw): planning is de volgordelijkheid van leer,- en toets/examenactiviteiten uitgezet in de tijd. Planning (ww): De planning is de activiteit van de planner van een leergang die de leeractiviteiten op een dag en tijd plaatst in de ELO en daarbij de benodigde lokaties, mensen en middelen regelt. (BusinessObject) Planning De registratie voor deelname aan een opleiding. (BusinessObject) Inschrijving Een onderdeel van de proeve van bekwaamheid waarin wordt beoordeeld of de vereiste competenties zijn verworven. Het examen wordt afgenomen door examinatoren van het IFV. (BusinessObject) Examen De verzameling van toetsen die afgenomen wordt door en beoordeeld wordt op het opleidingsinstituut. (BusinessObject) Beoordelingsportfolio Een onderdeel van de proeve van bekwaamheid waarin wordt beoordeeld of de vereiste competenties zijn verworven. De toets wordt afgenomen op het opleidingsinstituut en beoordeeld door beoordelaars van het opleidingsinstituut. Een tussentijdse toets is iets anders dan een [examen] (BusinessObject) Tussentijdse toets Het schriftelijk bewijs dat wordt verkregen na het aantonen van de vakbekwaamheid die hoort bij een functie en die is vastgelegd in het kwalificatiedossier. (BusinessObject) Diploma Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid, afronding stage). Toelichting: Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Een training is vaak een serie oefeningen. Het planmatig trainen en oefenen van (sleutel) functionarissen in de organisatie, en hun onderlinge verhoudingen in de voorbereiding op rampen en crises.Tijdens een training wordt er geoefend in een bepaalde vaardigheid. Mensen trainen om progressie te boeken. (BusinessObject) Training beoordeling van [tussentijdse toetsen] en een [examen] uit het beoordelingsportfolio door de beoordelaar die door de Commissie Toezicht Lokale Toetsing (Commissie TLT) is benoemd. (BusinessObject) Beoordeling Een oefening is een leeractiviteit waar de deelnemer actief met de kennis of vaardigheid aan de slag gaat om het actief te verwerken, toe te passen, te automatiseren of erop te reflecteren. (BusinessObject) Oefening Een schriftelijke verklaring, gebaseerd op het besluit van het algemeen bestuur IFV, dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de kwaliteit van onderwijs in overeenstemming is met de norm van het waarderingskader KAB. (BusinessObject) Certificaat BusinessFunction Risicobeheersing GHOR Proactief inventariseren en analyseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risico-gevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse Een bijzonder subject heeft betrekking op personen die bij crisis en rampen bijzondere aandacht behoeven vanwege bv. invaliditeit/handicap, leeftijd, medicijngebruik, criminaliteit, geloof of geestgesteldheid. Een (GHOR-gerelateerd) voorbeeld is, als er niet voldoende opvang is voor de zwaargewonden. De gemeente zorgt niet zelf voor de medische opvang, de GHOR en Ambulancezorg worden hier direct bij betrokken. Als mensen niet zelf mobiel zijn, wordt daar de GGD of de Ambulancezorg bij betrokken. (BusinessObject) Bijzonder subject Een bijzonder object betreft informatie over een object dat zich in het incident- of effectgebied bevindt. Dit object behoeft bijzonder aandacht. Voorbeelden van bijzondere objecten zijn risicoobjecten, zorginstellingen, kazernes, meldkamers, scholen, ziekenhuizen, kerken, moskeen, winkelcentra etc. Dit is wat anders dan een kwetsbaar object! De informatie over het bijzondere object is van invloed op het operationele optreden en is voor de brandweer en de GHOR op onderdelen essentieel. De informatie moet wel binnen het omgevingsbeeld geplaatst worden (gerelateerd aan het incident). Informatie over bijzondere objecten zijn ook voor de opvang en verzorging (gemeente) van belang. Afhankelijk van het object zal de gemeente wel of geen opvang moeten regelen. Als voorbeeld: mensen in een ziekenhuis worden niet door de gemeente opgevangen, dit is een activiteit van de GHOR. (BusinessObject) Bijzonder object Risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico. Laboratoria, BRZO bedrijven (zitten niet bij de kwetsbare objecten). (BusinessObject) Risico-gevende objecten Welke capaciteit is nodig om de gezondheidsrisico’s goed te kunnen beperken. Kans op oververhitting bij een bepaald evenement. (BusinessObject) Gezondheidsrisico de weergave van het effectgebied, dat op een bepaalde manier direct beinvloed wordt door het optreden van een incident. Effectgebied is het gebied buiten het brongebied, waar het incident effecten heeft op de omgeving. (BusinessObject) Beeld effectgebied Verminderd zelfredzamen zijn mensen die beperkt worden in hun mogelijkheden om zelfredzaam te kunnen zijn, in normale omstandigheden of ten gevolge van een incident. Deze groep mensen is tijdens een acute crisis niet in staat zichzelf in veiligheid te brengen en is daarmee afhankelijk van de hulp van derden. Te denken valt aan kleine kinderen, minder validen (zoals bejaarden of mensen met een geestelijke of fysieke beperking), gedetineerden, mensen die zwaar gewond zijn geraakt. Maar ook mensen die niet over een sociaal netwerk beschikken, zodat anderen in hun opvang en verzorging moeten voorzien, kunnen verminderd zelfredzaam zijn. (BusinessObject) Verminderd (niet-) zelfredzaam persoon risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico: a. woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of woonwagens die aangemerkt worden als beperkt kwetsbare objecten. Dit zijn: verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, en dienst- en bedrijfswoningen van derden. b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; scholen; gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen. c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren: kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object; complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd. d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen; (BusinessObject) Kwetsbaar object Advisering enerzijds aan bevoegd gezag, zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico’s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a. brandveilig leven. Voor de GHOR is advisering rondom o.a. natuurbrand en overstroming relevant. Daarbij sluit zij vaak aan bij landelijke campagnes. (BusinessFunction) Advisering Verzoek om toestemming tot uitvoering van een activiteit. Een intern of extern verzoek om te adviseren/mee te denken over een bepaald vraagstuk/ontwikkeling. advisering enerzijds aan bevoegd gezag, zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico’s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a.brandveilig leven. Voor de GHOR is advisering rondom o.a. natuurbrand en overstroming relevant. Daarbij sluit zij vaak aan bij landelijke campagnes. (BusinessObject) Adviesaanvraag Een beredeneerde aanbeveling (van een ketenpartner) om een bepaalde keuze te maken bij de behandeling van een aanvraag. (BusinessObject) Geleverd advies ntb (BusinessObject) Schouw BusinessObject Weerbeeld Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema) dag of week. Meestal is die publiek, maar ze kan ook besloten zijn. Evenementen worden door de [veiligheidsregio] gecategoriseerd als a-, b- of c- evenementen naar risico en aantallen bezoekers (BusinessObject) Evenement afgegeven toestemming voor het uitvoeren van activiteiten conform een [regeling]. Het verlenen van een vergunning aan een [niet-natuurlijk persoon] bijvoorbeeld een [gemeente]. (BusinessObject) Vergunning Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. Meer specifieke voorbeelden Voor GHOR: afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. Relatiebeheer. Kwaliteitscheck op plannen van partners (afstemmen op elkaar). (BusinessFunction) Netwerkmanagement De KRZ is bruikbaar in processen waar inzicht op (locatie-) gegevens van zorginstelling of zorgcontinuïteit een rol speelt, zowel aan de kant van de veiligheidsregio’s als aan de kant van de zorginstellingen en crisispartners. De basis van deze kernregistratie zijn de adresgegevens van de zorginstellingen. (BusinessObject) Zorginstelling Geneeskundig onderzoek bij rampen. De GGD doet nazorg voor eigen sleutelfunctionarissen, bijv. psychososiale hulpverlening voor eigen hulpverlener. De aansturing ligt bij de GGD. (BusinessObject) Nazorgprotocol Documenten waarin afspraken tussen verschillende partijen (GHOR en andere ketenpartners worden vastgelegd over uiteenlopende onderwerpen maar wel allemaal t.b.v. opgeschaalde zorg (crisisbeheersing). Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. (BusinessObject) Convenant Een [niet-natuurlijk persoon] met een specifieke [rol] binnen de veiligheidsketen. Dit kan een [Relatie] zijn. Toelichting GHOR (PURA): partners binnen het domein van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De geijkte partners zijn gemeenten, brandweer en politie, maar natuurlijk ook waterschappen, nutsbedrijven, etc. etc. (BusinessObject) Ketenpartner BusinessFunction Klantcontact Een aanvraag voor advies, bijvoorbeeld in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), of over een evenement of crisisplan. Meest voorkomend bij GHOR is adviesaanvragen voor evenementen. (BusinessFunction) Adviesaanvraag Verzoek om toestemming tot uitvoering van een activiteit. Een intern of extern verzoek om te adviseren/mee te denken over een bepaald vraagstuk/ontwikkeling. advisering enerzijds aan bevoegd gezag, zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico’s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a.brandveilig leven. Voor de GHOR is advisering rondom o.a. natuurbrand en overstroming relevant. Daarbij sluit zij vaak aan bij landelijke campagnes. (BusinessObject) Adviesaanvraag (copy) ArchiMateNote Secundaire functies (ondersteunen en beheren) GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH-functies (PURA)/ Secundaire functies Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, tijdregistratie, ziekte- en verlofadministratie, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, formatieplanning salariëring, e.d. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Is een [PERSOON] met een [AANSTELLING] bij een [WERKGEVER] (BusinessObject) Medewerker betreft de set aan basiskenmerken over de vestigingslocaties van brandweerkazernes, ambulanceposten, meldkamers, alsmede de locaties van directe [ketenpartners] zoals [politie], [gemeenten], Defensie, KNRM, Reddingsbrigade, Justitie, Waterschappen e.d. (BusinessObject) Post een [evaluatie] van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats]. (BusinessObject) Beoordeling medewerker (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen een persoon en een werkgever om werkzaamheden te verrichten tegen bepaalde voorwaarden. Let wel: inhuur is niet hetzelfde als een vrijwilliger in kader van brandweer (die hebben een aanstelling). (BusinessObject) Inhuur de schaal die is overeengekomen binnen de aanstelling die een persoon heeft. (BusinessObject) Inschaling Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit De in het NHR geregistreerde niet-natuurlijk persoon jegens wie een (natuurlijk) persoon krachtens een arbeidsovereenkomst of (publiekrechtelijke) aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid. (ontleend aan: arbeidsomstandigheden wet) (BusinessObject) Werkgever BusinessObject Functie een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen. Eenheid van geplande arbeidstijd. (BusinessObject) Formatieplaats (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen een persoon en een werkgever om werkzaamheden te verrichten in een bepaalde functie tegen bepaalde voorwaarden (waaronder vergoeding en inzetbaarheidheid) (BusinessObject) Aanstelling een piketfunctie is een samenstel van op oproepbasis met voorrang te verrichten werkzaamheden met opkomstplicht. (BusinessObject) Piketfunctie Het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) is de periodieke medische keuring voor medewerkers in de repressieve dienst van de brandweer. De PPMO brandweerkeuring is een gezondheidsinstrument dat wordt ingezet voor het vaststellen van en monitoren van de gezondheid met betrekking tot het uitvoeren van het werk. Het onderzoek bestaat uit een signaalvragenlijst, enkele biometrische testen en twee fysieke testen: de functionele brandbestrijdingstest en de traplooptest. (BusinessObject) Keuring (PPMO) een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker]. (BusinessObject) Salarisverplichting voor alle Veiligheidsregio’s herkenbare aanduiding van een groep te verrichten werkzaamheden. (BusinessObject) Taakveld Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. (BusinessObject) Ziekteverzuim In de CAR-UWO is geregeld dat jaarlijks de fysieke conditie van de medewerker moet worden getoetst. De Jaarlijkse Fysieke Test Brandweer is een jaarlijkse conditietest die een [werknemer] met goed [resultaat] af moet leggen. (BusinessObject) JFTB Naast PPMO kent de rechtspositie (CAR-UWO) nog een andere keuring. Dat is de aanstellingskeuring. De AK wordt afgenomen om te bepalen of de kandidaat geschikt is voor de repressieve functie. De inhoud van de AK is op een groot aantal punten gelijk aan PPMO. Daarom wordt de AK gezien als eerste keuringsmoment, een nulmeting. (BusinessObject) Aanstellingskeuring (AK) Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessObject) Tijdregistratie Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. Het specificeren (samen met de klant), selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat. De inkoopfunctie omvat dus meer dan alleen de inkoopafdeling en het inkoopproces. het betreft de gehele organisatie, die zich bezighoudt met alle aspecten van het inkopen. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement een [niet-natuurlijk persoon] die een [product/dienst] levert aan de [veiligheidsregio] (BusinessObject) Leverancier Bindende afspraak tussen veiligheidsregio en een [leverancier] rondom het leveren van [product]en of [dienst]en. (BusinessObject) Contract (SLA) afspraak over de [KPI's] en kwaliteitseisen van door een [leverancier] te leveren diensten en/of goederen (BusinessObject) Prestatie-afspraak Een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de organisatie aan een debiteur moet worden betaald. (BusinessObject) Inkoopverplichting een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel [contract] met een [leverancier]. (BusinessObject) Aanbesteding Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Huisvesting een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden. Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke [ruimte], die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden. (BusinessObject) Voorwerp de [locatie] van de [organisatie] waarmee de veiligheidsregio een [RELATIE] heeft. (BusinessObject) Vestiging Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement De behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of [functionaliteit]. (BusinessObject) Informatiebehoefte Functies die worden aangeboden door een [IT-systeem]. (BusinessObject) Functionaliteit Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de veiligheidsregio's publiek verantwoord kan worden. Bijv. door van belang zijnde informatieobjecten te archiveren en voor daartoe geautoriseerde geautoriseerde medewerkers of externe ter beschikking te stellen. Informatieobjecten kunnen bijv. in- of uitgaande documenten zijn, opgestelde beleidsnotities, genomen besluiten of vergaderverslagen. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd (BusinessObject) Archiefobject Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. Deze functionaliteit kent idealiter sterk gestandaardiseerde services, waardoor deze functionaliteit vanuit zoveel mogelijk applicaties benadert en dus hergebruikt kan worden. In principe omvat deze groep geen functionaliteit voor eindgebruikers. De opslag van zaken en documenten vindt hier plaats. De eindgebruikers (klanten, veiligheidsregio) maken gebruik van respectievelijk de functies Beheren zaken en Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens. Eventuele configuratieschermen voor deze functionaliteit vallen overigens wel onder de gedeelde functionaliteit. (BusinessFunction) Generieke Functies is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. (BusinessObject) Mandaatregeling Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. Functioneel beheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. Applicatiebeheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. Gegevensbeheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. Identiteitenbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. Informatiebeveiliging Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. IT-infrastructuurbeheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. IT-infrastructuurontwikkeling Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. Applicatie-ontwikkeling Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst. Autorisatie is een [beheersmaatregel] en is het proces waarin een [medewerker] rechten krijgt op het benaderen van een [object] (een bestand of [systeem] [systeemsoftware] middels een [token]. De autorisatie wordt toegekend door de [eigenaar] van het object. (BusinessObject) Autorisatie heeft tot doel de [identiteit] van de gebruiker of [medewerker ] vast te stellen. Authentificatie gebeurt vaak door het opgeven van een naam en wachtwoord. Doorgaans wordt deze identiteit vastgesteld ops basis van het overleggen van een al dan niet fysiek bewijs. Fysieke bewijzen zijn bijvoorbeeld [documenten] met pasfoto's, handtekeningen of biometrische kenmerken. (BusinessObject) Authenticatie In een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker. (BusinessObject) Digitale identiteit een eenheid van software en/of hardware. (BusinessObject) IT systeem een verzameling gegevens die bepaalt tot welke bestanden en mappen een [medewerker] of gebruiker toegang [autorisatie] heeft. (BusinessObject) Account Het middel waarmee een persoon of [medewerker] zijn of haar [identiteit] kan aantonen. Gangbaar is om te spreken van authenticatievoorziening of authenticatie service, als voorziening of instrument of dienst die de gegevens op zo'n authenticatiemiddel kan lezen en controleren en verifiëren. (BusinessObject) Authenticatiemiddel Het management, beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover. (BusinessFunction) Financieel management inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de [veiligheidsregio] tegenover staat. (BusinessObject) Inkomende betaling een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de [veiligheidsregio] tegenover staat. (BusinessObject) Uitgaande betaling een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Het terughalen van onrechtmatige betalingen. Het recht van een [individu] op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Rekening van de ingezette [medewerker] of [inhuur] aan de [Veiligheidsregio] voor een verrichte prestatie. Dit kan bijvoorbeeld een vergoeding zijn ten aanzien van [piketvergoeding], [opleidingen], [trainingen], [oefening] en [inzet] voor vrijwilligers en beroepsmedewerkers, als opgenomen in hoofdstuk 19 CAR-UWO en artikel 20.1.3 CAR-UWO waarin de vergoeding voor beroepsmedewerkers wordt geregeld de mogelijkheid biedt tot afwijking. De vergoeding voor te leveren prestaties kan uitsluitend bestaan uit een of meer van de volgende in de overeenkomst vast te leggen bestanddelen: a. de honorering van de werkzaamheden van de opdrachtgever; b. de gemaakte kosten; c. de te betalen prijs voor het geleverde goed. (BusinessObject) Declaratie Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (BusinessObject) Activum de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost vergoeding voor personen op wie de verplichting rust zich buiten de voor hen geldende werktijden ter beschikking te houden ten behoeve van de incidentbestrijding en crisisbeheersing. (BusinessObject) Piketvergoeding Het maken van communicatieplannen en uitvoeren van communicatie-uitingen om de gewenste boodschap over te brengen. Communicatie over incidenten, risico’s of een crisis. Bijvoorbeeld een rookmelderactie, voorlichting barbecues, hoe te handelen bij grieppandemie, sluit ramen en deuren, crisis.nl. (BusinessFunction) Communicatiemanagement een bijeenkomst met een interne en/of externe [natuurlijk persoon/natuurlijke personen] waarin besluiten worden genomen en waarover verslag wordt vastgelegd (BusinessObject) Vergadering een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep. (BusinessObject) Communicatie-uiting een informatiedrager, of [medium] die fungeert om te communiceren. (BusinessObject) Communicatiemiddel Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning een overeenkomst tussen de veiligheidsregio en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens. (BusinessObject) Verwerkersovereenk- omst van toepassing zijnde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de Wvr of (Bouw)voorschriften. (BusinessObject) Wet- en regelgeving Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. Hieronder valt de bewaking/beveiliging van het gebouw en terrein, en tevens het onderhoud, registratie van sloten, de uitgifte van sleutels en het bijhouden hiervan in een sleutelplan. Maar ook de veiligheid van de medewerkers dmv onder andere een Bedrijfshulpverlening organisatie en een calamiteiten- evacuatieplan. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement voorgenomen actie om de impact van een [veiligheidsrisico] preventief dan wel ten tijde van optreden van [veiligheidsrisico] te minimaliseren op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [maatregel]. (BusinessObject) Veiligheidsbeheers- maatregel Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten (eenmalige) werkzaamheden, leidend tot een duidelijk omschreven eindproduct. (BusinessObject) Project Een verzameling van activiteiten en/of projecten gericht op het nastreven van doelstellingen. (BusinessObject) Programma Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Waarborgen GHOR certificatie (bijvoorbeeld HKZ). Kwaliteitsmanagement levert input op voor de besturende functies. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Tenminste eenmaal per jaar worden alle onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem intern ge-audit. Het auditschema wordt opgesteld door de beleidsmedewerker met aandachtsgebied kwaliteit en geeft aan in welke maand de audit plaatsvindt en de te auditen onderdelen. Het schema gaat ter beoordeling naar het afdelingshoofd en wordt bij goedkeuring geaccordeerd. De audit vindt plaats aan de hand van interviews met de medewerkers en het afdelingshoofd. Afwijkingen worden met de verantwoordelijken besproken en vastgelegd. (BusinessObject) Interne audit Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien is het kwaliteitssysteem gebaseerd op de principes van ISO 9001. Voorbeelden zijn: HKZ-norm, ISO voor de zorg. (BusinessObject) GHOR Certificatie ArchiMateNote Besturende functies Het uitwerken van de meerjarige aanpak om de visie en missie te kunnen realiseren (drie tot vijf jaar). Planmatige en doelgerichte inzet van mensen en middelen. Het vormt de basis voor het onderzoek naar de behaalde resultaten van het beleid en het bijstellen van dit beleid en omvat ook de evaluatie van het gevoerde beleid. (BusinessFunction) Strategie ontwikkelen De fundamentele organisatie van een systeem belichaamd in zijn componenten, hun onderlinge relaties en met de omgeving, en de principes die richting geven aan zijn ontwerp en evolutie. (BusinessObject) Architectuur een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de veiligheidsregio geleverd kunnen worden (BusinessObject) Product/Dienst Een sturingsmiddel waarmee de [veiligheidsregio] de werkzaamheden richt op de missie, de gemeenschappelijke opdracht of de bestaansreden van de [organisatie]. De missie wordt vertaald in algemene en concrete doelstellingen. De organisatie omschrijft in het beleidsplan hoe de beschikbare mensen en middelen zullen worden ingezet om deze doelstellingen te realiseren. (BusinessObject) Beleidsplan een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) Regeling een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) Beleidsuitgangspunt Bron: Omgevingswet, art. 2.4 Definitie: Visie Digitaal Stelsel Omgevingswet 2024, par. 4.3; 10-11-2016 Letterlijke tekst art. 2.4: "De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente één omgevingsplan vast waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen." Artikel 4.2.1 voegt daaraan toe: "Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en andere regels die met het oog daarop nodig zijn." (BusinessObject) Omgevingsplan Een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied en van de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. (BusinessObject) Omgevingsvisie een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk [RESULTAAT] (BusinessObject) Proces een jaarrekening is een rapport waarin de financiele ontwikkelingen en de huidige financiele situatie van een onderneming is weegeven. Iedere onderneming in Nederland die is iingeschreven bij de Kvk, is verplicht ieder jaar een jaarrekening openbaar te maken. (BusinessObject) Jaarverslag Het verzamelen en het analyseren van informatie en het formuleren van plannen als gevolg van het gemaakt meerjarenbeleid, met het oog op 'wat' en het 'wanneer' voor de inzet van de primaire processen en de noodzakelijke ondersteuning. (BusinessFunction) Sturen en organiseren een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode (BusinessObject) Begroting een toestand of conditie van de [organisatie] die tot stand moet worden gebracht. (BusinessObject) Doelstelling een clustering van [medewerkers] binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling (BusinessObject) Organisatie-eenheid een vooraf gedefinieerde eenheid van [resultaat] om de prestaties van een [organisatie] te analyseren. (BusinessObject) Prestatie-eis (KPI) het [resultaat] van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde [KPI] (key performance indicator). (BusinessObject) Resultaat BusinessObject Samenwerkingsverb- and vergaderstukken en besluiten van het bestuur van de veiligheidsregio's. (BusinessObject) Bestuurlijke informatie Managementinformatie bestaat uit de (bewerkte) gegevens die de leiding nodig heeft voor de besturing en beheersing van de organisatie alsmede de (bewerkte) gegevens die de leiding nodig heeft om verantwoording over haar functioneren af te leggen. In het kort gaat het dus om stuur- en verantwoordingsinformatie. (BusinessObject) Managementinform- atie Het regionaal organisatieplan wordt op grond van artikel 4a van de Brandweerwet 1985 vierjaarlijks door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld. Een organisatieplan beschrijft de diensten en organisaties in de regio. In een organisatieplan wordt uitgelegd hoe de organisatie eruit ziet, waarom en hoe er wordt (samen) gewerkt. (BusinessObject) Organisatieplan Het beoordelen van de primaire processen, de procesprestaties en de effecten hiervan. Input aanleveren voor het bijsturen van het beleid en/of primaire proces. (BusinessFunction) Bedrijf ontwikkelen ArchiMateNote Bron Het betreft hier de voor de VRH relevante landelijke basisregistraties: - BAG - GBT - TOP10NL - Etc. (Node) Basis-registraties