Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Verlenen van hulp en zorg

Contextdiagram
BusinessProcess Verlenen van hulp en zorg Opmerking: Juiste naam? lijkt nu erg op een werkproces. Voorstel: operationele planvorming (BusinessProcess) Opstellen operationele plannen & procedures Dit proces is erop gericht om de operationele medewerkers op te leiden voor nieuwe of aanvullende specialismen en te oefenen zodat opgedane kennis en ervaring op peil blijft. (BusinessProcess) Vakbekwaam worden en blijven BusinessProcess Brandweer processen BusinessProcess GHOR processen Dit proces draag bij aan Bedrijfsfuncties: - netwerkmanagement - planvorming - capaciteitsplanning - op- en afschaling (BusinessProcess) Voorbereiden op opgeschaalde situaties Veiligheidsregio's hebben de wettelijke taak om te zorgen voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Kern van de netcentrische werkwijze is dat er beslisorganen in het leven worden geroepen afhankelijk van de opschaling waarin op basis van verzamelde informatie uit de verschillende betrokken discisplines een gedeeld beeld wordt gevormd op basis waarvan besluiten worden genomen. Deze besluiten vormen weer de input voor de operationele acties van de verschillende discisplines. M.a.w. de 'eigen' processen van de verschillende disciplines blijven gewoon doorgang vinden. Daarbovenop vindt een een proces plaats dat gericht is op besluitvorming (beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming). Aangeroepen bedrijfsfuncties: - meldingintake - melding uitgifte - leiding en cordinatie - hulpverlening (BusinessProcess) Besluitvorming t.b.v. multidisciplinai- re crisisbeheersi- ng/rampenbes- trijding 1.2.7. Z.d.v. leveren van paraatheid" is te algemeen en feitelijk een verzamelnaam voor 3 bedrijfsprocessen nl. plannen van medewerkers, vakbekwaamheid en operationele planvorming (BusinessProcess) Organiseren van operationele beschikbaarhe- id Het gaat hier met name om onderhoud van 'rollend' materieel (dus niet om vastgoed) zoals voertuigen, ademlucht, etc. (BusinessProcess) Beheer en onderhoud brandweer & geneeskundig specifieke hulpmiddelen CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 14-03-2022 21:54:11 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 14-03-2022 21:54:11 CET