Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Vakbekwaamheid

ArchiMate-element Vakbekwaamheid
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-8c79ad53
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Vakbekwaamheid
Documentatie  : opleiden, trainen en oefenen van hulpverleners zodat ze op vakkundige wijze hulp kunnen verlenen. Voor de GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. gaat het hierbij om sleutelfunctionarissen
Object ID  : 8c79ad53
Object ID_nl  : 8c79ad53
Original ID  : id-86eedfc2e2d32be743dd938e5e1ee5de
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
opleiden, trainen en oefenen van hulpverleners zodat ze op vakkundige wijze hulp kunnen verlenen. Voor de GHOR gaat het hierbij om sleutelfunctionarissen (BusinessFunction) Vakbekwaamh- eid Diegene die is toegelaten tot de opleiding. (BusinessObject) Deelnemer Een onderdeel van de proeve van bekwaamheid waarin wordt beoordeeld of de vereiste competenties zijn verworven. Het examen wordt afgenomen door examinatoren van het IFV. (BusinessObject) Examen Bij het IFV hanteren we een opleidingsplan en een opleidingsplan op hoofdlijnen. In het opleidingsplan op hoofdlijnen staan het onderwijsprogramma (curriculum), leeractiviteiten op hoofdlijnen en de studiebelasting van een opleiding die afgesloten met een proeve van bekwaamheid leiden tot een diploma of certificaat. Het opleidingsplan is een beschrijving van de opleidingsprogramma waarin het curriculum (uitgesplitst in leerdoelen), leeractiviteiten, rooster(studiebelasting), begeleiding en randvoorwaarden staan beschreven die afgesloten met een proeve van bekwaamheid leiden tot een diploma of certificaat . (BusinessObject) Opleidingsplan BusinessFunction Incidentbeheer- sing Een oefening is een leeractiviteit waar de deelnemer actief met de kennis of vaardigheid aan de slag gaat om het actief te verwerken, toe te passen, te automatiseren of erop te reflecteren. (BusinessObject) Oefening Component om educatieve inhoud via e-learning aan te bieden. Het faciliteert het proces van leren en de communicatie die nodig is voor dat leren. (ApplicationComponent) Elektronische leeromgeving component Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid, afronding stage). Toelichting: Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Een training is vaak een serie oefeningen. Het planmatig trainen en oefenen van (sleutel) functionarissen in de organisatie, en hun onderlinge verhoudingen in de voorbereiding op rampen en crises.Tijdens een training wordt er geoefend in een bepaalde vaardigheid. Mensen trainen om progressie te boeken. (BusinessObject) Training De verzameling van toetsen die afgenomen wordt door en beoordeeld wordt op het opleidingsinstituut. (BusinessObject) Beoordelingsp- ortfolio Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties (lespakket). (BusinessObject) Onderwijsmat- eriaal Component voor het registereren van de vakbekwaamheid (vakbekwaam worden en blijven) van (operationele) medewerkers (ApplicationComponent) Vakbekwaamh- eid registratie component Een document, zoals bedoeld in artikel 15 van dit OER, waarin de proeve van bekwaamheid wordt beschreven en toegelicht. (BusinessObject) Toetswijzer Component voor het vastleggen van gegevens rondom opleidingen en oefeningen. Deze administratie betreft zowel de inhoud (leerdoelen, etc) als de logistiek (planning, inschrijving, etc.) van opleidinge en oefeningen. (ApplicationComponent) Administratie opleidingen en oefeningen component De overeenkomst die wordt afgesloten tussen de werkgever, de lerende en het opleidingsinstituut waarin de verantwoordelijkheden van deze partijen beschreven staan. (BusinessObject) Leerovereenk- omst Dit proces is erop gericht om de operationele medewerkers op te leiden voor nieuwe of aanvullende specialismen en te oefenen zodat opgedane kennis en ervaring op peil blijft. (BusinessProcess) Vakbekwaam worden en blijven De opleiding als bedoeld in artikel 18 vierde lid, artikel 68, van de Wet op de veiligheidsregio’s, artikel 3 en artikel 4 van het Besluit personeel veiligheidsregio’s alsmede de opleidingen behorend bij de examens als bedoeld in artikel 73, vierde lid, van de Wet veiligheidsregio’s als ook opleidingen die worden geëxamineerd door of onder regie van het IFV en die bij positief resultaat een IFV diploma opleveren. Toelichting: een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover de [medewerker] die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding BusinessFunction Incidentbeheer- sing GHOR Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. Toelichting: De component ondersteunt bij het in meer of mindere mate gestructureerd vastleggen van informatie die op een later moment of voor anderen bruikbaar kan zijn. (ApplicationComponent) Kennisbeheer component Specifieke eis waar een persoon met een aanstelling in een functie aan moet voldoen. (BusinessObject) Kwalificatie Een kennisdocument fysieke veiligheid bevat door experts gevalideerde kennis, best practices en afspraken relevant voor de werkwijze van en samenwerking tussen publieke hulpverleningsdiensten, beleidsmakers en andere belanghebbenden en legt hiermee de gedragen zienswijze en/of professionele standaarden vast. (BusinessObject) Kennisdocume- nt beoordeling van [tussentijdse toetsen] en een [examen] uit het beoordelingsportfolio door de beoordelaar die door de Commissie Toezicht Lokale Toetsing (Commissie TLT) is benoemd. (BusinessObject) Beoordeling Een schriftelijke verklaring, gebaseerd op het besluit van het algemeen bestuur IFV, dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de kwaliteit van onderwijs in overeenstemming is met de norm van het waarderingskader KAB. (BusinessObject) Certificaat Beschrijving van de competenties waaraan een beginnend beroepsbeoefenaar moet voldoen. Het onderwijs en de proeve van bekwaamheid zijn op dit dossier gebaseerd. (BusinessObject) Kwalificatiedos- sier Het schriftelijk bewijs dat wordt verkregen na het aantonen van de vakbekwaamheid die hoort bij een functie en die is vastgelegd in het kwalificatiedossier. (BusinessObject) Diploma Planning (zelfst. Nw): planning is de volgordelijkheid van leer,- en toets/examenactiviteiten uitgezet in de tijd. Planning (ww): De planning is de activiteit van de planner van een leergang die de leeractiviteiten op een dag en tijd plaatst in de ELO en daarbij de benodigde lokaties, mensen en middelen regelt. (BusinessObject) Planning De registratie voor deelname aan een opleiding. (BusinessObject) Inschrijving Een onderdeel van de proeve van bekwaamheid waarin wordt beoordeeld of de vereiste competenties zijn verworven. De toets wordt afgenomen op het opleidingsinstituut en beoordeeld door beoordelaars van het opleidingsinstituut. Een tussentijdse toets is iets anders dan een [examen] (BusinessObject) Tussentijdse toets AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 08-03-2022 13:49:14 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-03-2022 13:49:14 CET