Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Personeelsmanagement

ArchiMate-element Personeelsmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-d60a5270
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Personeelsmanagement
Documentatie  : Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, tijdregistratie, ziekte- en verlofadministratie, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, formatieplanning salariëring, e.d.
Object ID  : d60a5270
Object ID_nl  : d60a5270
Original ID  : id-eec28fbb9ae683a5496f985a4643c7c7
Semanticsearch  : personeelsmanagement
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, tijdregistratie, ziekte- en verlofadministratie, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, formatieplanning salariëring, e.d. (BusinessFunction) Personeelsma- nagement GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. (ApplicationComponent) Salaris administratie en -verwerking component Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. (BusinessObject) Ziekteverzuim Het berekenen en uitkeren van het salaris en verwerken van declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking Zorgen voor personeel en organisatie. (BusinessProcess) Personeelsma- nagement Het beoordelen van de prestaties van medewerkers en het nemen van passende maatregelen. Maatregelen kunnen bijv. zijn belonen, promoveren, ontslaan of demoveren. (BusinessFunction) Medewerkerbe- oordeling Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen een persoon en een werkgever om werkzaamheden te verrichten tegen bepaalde voorwaarden. Let wel: inhuur is niet hetzelfde als een vrijwilliger in kader van brandweer (die hebben een aanstelling). (BusinessObject) Inhuur Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte- en verlofadministr- atie Het administreren van gegevens van medewerkers. Bijv. naam-, functie- en salarisgegevens. (BusinessFunction) Medewerkerad- ministratie een piketfunctie is een samenstel van op oproepbasis met voorrang te verrichten werkzaamheden met opkomstplicht. (BusinessObject) Piketfunctie Het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) is de periodieke medische keuring voor medewerkers in de repressieve dienst van de brandweer. De PPMO brandweerkeuring is een gezondheidsinstrument dat wordt ingezet voor het vaststellen van en monitoren van de gezondheid met betrekking tot het uitvoeren van het werk. Het onderzoek bestaat uit een signaalvragenlijst, enkele biometrische testen en twee fysieke testen: de functionele brandbestrijdingstest en de traplooptest. (BusinessObject) Keuring (PPMO) (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen een persoon en een werkgever om werkzaamheden te verrichten in een bepaalde functie tegen bepaalde voorwaarden (waaronder vergoeding en inzetbaarheidheid) (BusinessObject) Aanstelling een [evaluatie] van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats]. (BusinessObject) Beoordeling medewerker Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessObject) Tijdregistratie Naast PPMO kent de rechtspositie (CAR-UWO) nog een andere keuring. Dat is de aanstellingskeuring. De AK wordt afgenomen om te bepalen of de kandidaat geschikt is voor de repressieve functie. De inhoud van de AK is op een groot aantal punten gelijk aan PPMO. Daarom wordt de AK gezien als eerste keuringsmoment, een nulmeting. (BusinessObject) Aanstellingske- uring (AK) Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor organistorische eenheden. (BusinessFunction) Formatieplanni- ng In de CAR-UWO is geregeld dat jaarlijks de fysieke conditie van de medewerker moet worden getoetst. De Jaarlijkse Fysieke Test Brandweer is een jaarlijkse conditietest die een [werknemer] met goed [resultaat] af moet leggen. (BusinessObject) JFTB Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. (ApplicationComponent) Tijdregistratie component Component voor het administreren en managen van medewerkers. Bijv. via het ondersteuning diverse HR-processen zoals werving en aanstelling, beoordelen en belonen, bijhouden van verzuim en verlof en overzichten met managementinformatie. Ook kunnen personeelsleden steeds vaker online inzicht krijgen in persoonsgebonden gegevens. (ApplicationComponent) Personeels informatie component de schaal die is overeengekomen binnen de aanstelling die een persoon heeft. (BusinessObject) Inschaling Het registreren van de hoeveelheid en het doel waar tijd van medewerkers aan is besteed. Doel kan bijv. zijn om de fysieke aanwezigheid van medewerkers of de inzet op verschillende projecten te meten. (BusinessFunction) Tijdregistratie een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen. Eenheid van geplande arbeidstijd. (BusinessObject) Formatieplaats De in het NHR geregistreerde niet-natuurlijk persoon jegens wie een (natuurlijk) persoon krachtens een arbeidsovereenkomst of (publiekrechtelijke) aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid. (ontleend aan: arbeidsomstandigheden wet) (BusinessObject) Werkgever een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker]. (BusinessObject) Salarisverplich- ting betreft de set aan basiskenmerken over de vestigingslocaties van brandweerkazernes, ambulanceposten, meldkamers, alsmede de locaties van directe [ketenpartners] zoals [politie], [gemeenten], Defensie, KNRM, Reddingsbrigade, Justitie, Waterschappen e.d. (BusinessObject) Post voor alle Veiligheidsregio’s herkenbare aanduiding van een groep te verrichten werkzaamheden. (BusinessObject) Taakveld Is een [PERSOON] met een [AANSTELLING] bij een [WERKGEVER] (BusinessObject) Medewerker BusinessObject Functie Het actief stimuleren en begeleiden van kennis- en vaardighedenontwikkeling van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkeron- twikkeling CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 12-07-2022 18:43:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 12-07-2022 18:43:19 CEST
ArchiMate-element Personeelsmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-d60a5270
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Personeelsmanagement
Documentatie  : Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, tijdregistratie, ziekte- en verlofadministratie, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, formatieplanning salariëring, e.d.
Object ID  : d60a5270
Object ID_nl  : d60a5270
Original ID  : id-eec28fbb9ae683a5496f985a4643c7c7
Semanticsearch  : personeelsmanagement
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, tijdregistratie, ziekte- en verlofadministratie, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, formatieplanning salariëring, e.d. (BusinessFunction) Personeelsma- nagement GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. (ApplicationComponent) Salaris administratie en -verwerking component Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. (BusinessObject) Ziekteverzuim Het berekenen en uitkeren van het salaris en verwerken van declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking Zorgen voor personeel en organisatie. (BusinessProcess) Personeelsma- nagement Het beoordelen van de prestaties van medewerkers en het nemen van passende maatregelen. Maatregelen kunnen bijv. zijn belonen, promoveren, ontslaan of demoveren. (BusinessFunction) Medewerkerbe- oordeling Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen een persoon en een werkgever om werkzaamheden te verrichten tegen bepaalde voorwaarden. Let wel: inhuur is niet hetzelfde als een vrijwilliger in kader van brandweer (die hebben een aanstelling). (BusinessObject) Inhuur Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte- en verlofadministr- atie Het administreren van gegevens van medewerkers. Bijv. naam-, functie- en salarisgegevens. (BusinessFunction) Medewerkerad- ministratie een piketfunctie is een samenstel van op oproepbasis met voorrang te verrichten werkzaamheden met opkomstplicht. (BusinessObject) Piketfunctie Het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) is de periodieke medische keuring voor medewerkers in de repressieve dienst van de brandweer. De PPMO brandweerkeuring is een gezondheidsinstrument dat wordt ingezet voor het vaststellen van en monitoren van de gezondheid met betrekking tot het uitvoeren van het werk. Het onderzoek bestaat uit een signaalvragenlijst, enkele biometrische testen en twee fysieke testen: de functionele brandbestrijdingstest en de traplooptest. (BusinessObject) Keuring (PPMO) (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen een persoon en een werkgever om werkzaamheden te verrichten in een bepaalde functie tegen bepaalde voorwaarden (waaronder vergoeding en inzetbaarheidheid) (BusinessObject) Aanstelling een [evaluatie] van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats]. (BusinessObject) Beoordeling medewerker Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessObject) Tijdregistratie Naast PPMO kent de rechtspositie (CAR-UWO) nog een andere keuring. Dat is de aanstellingskeuring. De AK wordt afgenomen om te bepalen of de kandidaat geschikt is voor de repressieve functie. De inhoud van de AK is op een groot aantal punten gelijk aan PPMO. Daarom wordt de AK gezien als eerste keuringsmoment, een nulmeting. (BusinessObject) Aanstellingske- uring (AK) Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor organistorische eenheden. (BusinessFunction) Formatieplanni- ng In de CAR-UWO is geregeld dat jaarlijks de fysieke conditie van de medewerker moet worden getoetst. De Jaarlijkse Fysieke Test Brandweer is een jaarlijkse conditietest die een [werknemer] met goed [resultaat] af moet leggen. (BusinessObject) JFTB Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. (ApplicationComponent) Tijdregistratie component Component voor het administreren en managen van medewerkers. Bijv. via het ondersteuning diverse HR-processen zoals werving en aanstelling, beoordelen en belonen, bijhouden van verzuim en verlof en overzichten met managementinformatie. Ook kunnen personeelsleden steeds vaker online inzicht krijgen in persoonsgebonden gegevens. (ApplicationComponent) Personeels informatie component de schaal die is overeengekomen binnen de aanstelling die een persoon heeft. (BusinessObject) Inschaling Het registreren van de hoeveelheid en het doel waar tijd van medewerkers aan is besteed. Doel kan bijv. zijn om de fysieke aanwezigheid van medewerkers of de inzet op verschillende projecten te meten. (BusinessFunction) Tijdregistratie een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen. Eenheid van geplande arbeidstijd. (BusinessObject) Formatieplaats De in het NHR geregistreerde niet-natuurlijk persoon jegens wie een (natuurlijk) persoon krachtens een arbeidsovereenkomst of (publiekrechtelijke) aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid. (ontleend aan: arbeidsomstandigheden wet) (BusinessObject) Werkgever een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker]. (BusinessObject) Salarisverplich- ting betreft de set aan basiskenmerken over de vestigingslocaties van brandweerkazernes, ambulanceposten, meldkamers, alsmede de locaties van directe [ketenpartners] zoals [politie], [gemeenten], Defensie, KNRM, Reddingsbrigade, Justitie, Waterschappen e.d. (BusinessObject) Post voor alle Veiligheidsregio’s herkenbare aanduiding van een groep te verrichten werkzaamheden. (BusinessObject) Taakveld Is een [PERSOON] met een [AANSTELLING] bij een [WERKGEVER] (BusinessObject) Medewerker BusinessObject Functie Het actief stimuleren en begeleiden van kennis- en vaardighedenontwikkeling van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkeron- twikkeling CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 12-07-2022 18:43:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 12-07-2022 18:43:19 CEST
ArchiMate-element Personeelsmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-d60a5270
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Personeelsmanagement
Documentatie  : Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, tijdregistratie, ziekte- en verlofadministratie, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, formatieplanning salariëring, e.d.
Object ID  : d60a5270
Object ID_nl  : d60a5270
Original ID  : id-eec28fbb9ae683a5496f985a4643c7c7
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, tijdregistratie, ziekte- en verlofadministratie, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, formatieplanning salariëring, e.d. (BusinessFunction) Personeelsma- nagement GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. (ApplicationComponent) Salaris administratie en -verwerking component Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. (BusinessObject) Ziekteverzuim Het berekenen en uitkeren van het salaris en verwerken van declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking Zorgen voor personeel en organisatie. (BusinessProcess) Personeelsma- nagement Het beoordelen van de prestaties van medewerkers en het nemen van passende maatregelen. Maatregelen kunnen bijv. zijn belonen, promoveren, ontslaan of demoveren. (BusinessFunction) Medewerkerbe- oordeling Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen een persoon en een werkgever om werkzaamheden te verrichten tegen bepaalde voorwaarden. Let wel: inhuur is niet hetzelfde als een vrijwilliger in kader van brandweer (die hebben een aanstelling). (BusinessObject) Inhuur Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte- en verlofadministr- atie Het administreren van gegevens van medewerkers. Bijv. naam-, functie- en salarisgegevens. (BusinessFunction) Medewerkerad- ministratie een piketfunctie is een samenstel van op oproepbasis met voorrang te verrichten werkzaamheden met opkomstplicht. (BusinessObject) Piketfunctie Het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) is de periodieke medische keuring voor medewerkers in de repressieve dienst van de brandweer. De PPMO brandweerkeuring is een gezondheidsinstrument dat wordt ingezet voor het vaststellen van en monitoren van de gezondheid met betrekking tot het uitvoeren van het werk. Het onderzoek bestaat uit een signaalvragenlijst, enkele biometrische testen en twee fysieke testen: de functionele brandbestrijdingstest en de traplooptest. (BusinessObject) Keuring (PPMO) (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen een persoon en een werkgever om werkzaamheden te verrichten in een bepaalde functie tegen bepaalde voorwaarden (waaronder vergoeding en inzetbaarheidheid) (BusinessObject) Aanstelling een [evaluatie] van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats]. (BusinessObject) Beoordeling medewerker Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessObject) Tijdregistratie Naast PPMO kent de rechtspositie (CAR-UWO) nog een andere keuring. Dat is de aanstellingskeuring. De AK wordt afgenomen om te bepalen of de kandidaat geschikt is voor de repressieve functie. De inhoud van de AK is op een groot aantal punten gelijk aan PPMO. Daarom wordt de AK gezien als eerste keuringsmoment, een nulmeting. (BusinessObject) Aanstellingske- uring (AK) Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor organistorische eenheden. (BusinessFunction) Formatieplanni- ng In de CAR-UWO is geregeld dat jaarlijks de fysieke conditie van de medewerker moet worden getoetst. De Jaarlijkse Fysieke Test Brandweer is een jaarlijkse conditietest die een [werknemer] met goed [resultaat] af moet leggen. (BusinessObject) JFTB Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. (ApplicationComponent) Tijdregistratie component Component voor het administreren en managen van medewerkers. Bijv. via het ondersteuning diverse HR-processen zoals werving en aanstelling, beoordelen en belonen, bijhouden van verzuim en verlof en overzichten met managementinformatie. Ook kunnen personeelsleden steeds vaker online inzicht krijgen in persoonsgebonden gegevens. (ApplicationComponent) Personeels informatie component de schaal die is overeengekomen binnen de aanstelling die een persoon heeft. (BusinessObject) Inschaling Het registreren van de hoeveelheid en het doel waar tijd van medewerkers aan is besteed. Doel kan bijv. zijn om de fysieke aanwezigheid van medewerkers of de inzet op verschillende projecten te meten. (BusinessFunction) Tijdregistratie een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen. Eenheid van geplande arbeidstijd. (BusinessObject) Formatieplaats De in het NHR geregistreerde niet-natuurlijk persoon jegens wie een (natuurlijk) persoon krachtens een arbeidsovereenkomst of (publiekrechtelijke) aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid. (ontleend aan: arbeidsomstandigheden wet) (BusinessObject) Werkgever een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker]. (BusinessObject) Salarisverplich- ting betreft de set aan basiskenmerken over de vestigingslocaties van brandweerkazernes, ambulanceposten, meldkamers, alsmede de locaties van directe [ketenpartners] zoals [politie], [gemeenten], Defensie, KNRM, Reddingsbrigade, Justitie, Waterschappen e.d. (BusinessObject) Post voor alle Veiligheidsregio’s herkenbare aanduiding van een groep te verrichten werkzaamheden. (BusinessObject) Taakveld Is een [PERSOON] met een [AANSTELLING] bij een [WERKGEVER] (BusinessObject) Medewerker BusinessObject Functie Het actief stimuleren en begeleiden van kennis- en vaardighedenontwikkeling van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkeron- twikkeling CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 12-07-2022 18:43:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 12-07-2022 18:43:19 CEST