Applicatieve functies

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
VeRA2.0/id-1f6f5c36
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > VeRA 2.0 > Views > Applicatieve functies
Applicatieve functies
ArchiMateNote Contacten BusinessActor Burger BusinessActor Bedrijf Het betreft hier zowel ketenpartners (politie, GGD, gemeente) als bevoegde gezagen (gemeente, RUD, provincie) (BusinessActor) Overheidsinstell- ing ArchiMateNote Besturende functies BusinessFunction Bedrijf ontwikkelen BusinessFunction Strategie ontwikkelen BusinessFunction Sturen en organiseren Functionaliteit waarmee gegevens worden geanalyseerd en de resultaten worden gepresenteerd in een zodanige vorm dat het management ondersteund wordt bij de besturing van de organisatie en bij het afleggen van verantwoording over haar functioneren. Het gaat dus om het genereren van stuur- en verantwoordingsinformatie ter ondersteuning van het besluitvormingsproces van het management, of ten behoeve van landelijke statistieken (bijvoorbeeld CBS). (ApplicationFunction) Management informatie ArchiMateNote Primaire functies (waarde toevoegen) BusinessFunction Normaliseren Educatie vanuit evaluatie (BusinessFunction) Evaluatie Functionaliteit waarmee (telefonische) gesprekken worden geregistreerd en opgeslagen. (ApplicationFunction) Voice logging BusinessFunction Risicobeheersing Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld, convenanten nutsbedrijven, afspraken zorginstellingen. (BusinessFunction) Netwerk management Functionaliteit om relaties te registreren en te beheren. (ApplicationFunction) Relatie-beheer Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse Functionaliteit waarmee ge-identificeerde risico's t.a.v. objecten, evenementen, etc. kunnen worden geregistreerd en ge-evalueerd. (ApplicationFunction) Risico-inventarisatie en -evaluatie Het inspecteren op maatregelen genomen zoals voorgeschreven in de vergunningverlening of het inspecteren of taakorganisaties hun wettelijk voorgeschreven taken naar behoren uitvoeren. (BusinessFunction) Toezicht Het bieden van advies. Bijvoorbeeld, advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen. (BusinessFunction) Advisering Functionaliteit waarmee gegevens over de zaak zelf worden vastgelegd en beheerd. Een zaak wordt in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ, onderdeel van de Gemma) gedefinieerd als "een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden". De zaken worden aangemeld via het digitaal loket en afgehandeld met behulp van de hier genoemde functionaliteit. Belangrijk hierbij is dat via het digitaal loket altijd inzage is in de status van een zaak t.b.v. de communicatie naar de aanvrager. (ApplicationFunction) Zaakregistratie en -beheer BusinessFunction Incidentbeheersing Hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm van repressie of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld bestrijden brand, verzorgen van slachtoffers. (BusinessFunction) Hulpverlening Functionaliteit voor het vastleggen van daadwerkelijk gerealiseerde verrichtingen zoals bijvoorbeeld een uitruk. (ApplicationFunction) Registratie verrichtingen Functionaliteit voor het navigeren naar een incidentlocatie in een hulpverleningsvoertuig. (ApplicationFunction) Navigatie Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (BusinessFunction) Operationeel informatie management Functionaliteit voor het ondersteunen van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding door het registreren, beheren en uitwisselen van relevante informatie t.a.v. een crisis of ramp. (ApplicationFunction) Beheer crisis informatie Het beoordelen van meldingen, het verwerken ervan en alarmeren van de noodzakelijke disciplines. (BusinessFunction) Op- en afschaling Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld, het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het invullen van piket. (BusinessFunction) Capaciteits-planning Functionaliteit voor het plannen (roosteren) van de beschikbaarheid van hulpverleners en van het benodigde materieel. Belangrijke aspecten ten aanzien van het materieel zijn voorraadbeheer, eigenschappen van de middelen, inzet- en onderhoudsplanning. (ApplicationFunction) Planning materieel en personeel Alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel en materiaal direct inzetbaar gereed houden. Hierbij valt te denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, ademlucht, medicijnenkoffers, sigma tenten. (BusinessFunction) Materieel-beheer Functionaliteit voor het beheren van het materieel (voertuigen, hulpmiddelen, etc.) dat wordt ingezet bij de hulpverlening. (ApplicationFunction) Materieel-beheer het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming Functionaliteit voor het genereren en beheren van analyses met behulp van geo-gerefereerde gegevens (wat bijvoorbeeld resulteert in een dekkingsplan). (ApplicationFunction) GIS-analyse Opleiden, trainen en oefenen om op vakkundige wijze hulp te verlenen. (BusinessFunction) Vakbekwaamheid Functionaliteit voor het registreren van de vakbekwaamheid van (operationele) medewerkers. (ApplicationFunction) Registratie vakbekwaamheid Functionaliteit om de opleidingen en oefeningen te administreren. Deze administratie betreft zowel de inhoud (leerdoelen, etc.) als de logistiek (planning, inschrijving, etc.) van opleidingen en oefeningen (ApplicationFunction) Administratie opleidingen en oefeningen ApplicationFunction Electronische leeromgeving BusinessFunction Melding uitgifte Functionaliteit voor de uitgifte van een melding gericht op het oproepen van de juiste hulpverlening. Voorbeelden van systemen waarin dergelijke functionaliteit wordt geboden zijn P2000 en C2000. (ApplicationFunction) Oproepen hulpverlening Functionaliteit waarmee de bevolking gewaarschuwd kan worden voor situaties die de volksgezondheid bedreigen. Een voorbeeld van een systeem waarmee landelijk dergelijke functionaliteit wordt geboden is NL Alert. (ApplicationFunction) Alarmeren bevolking Effectieve aansturing van alle betrokken diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden (bron: basisvereisten crisismanagement). Hierbij wordt leiding & coördinatie van bevelvoerder en eerste ambulance (bijvoorbeeld invulling OVD) tot en met GRIP 4 (resourcemanagement zoals het organiseren van generatoren bij stroomuitval). (BusinessFunction) Leiding en coordinatie BusinessFunction Klantcontacten Het ontvangen van een aanvraag voor advies in het kader van Wabo (brandveiligheid), evenement, crisisplan. (BusinessFunction) Advies-aanvraag Functionaliteit voor het digitaal indienen van verzoeken en aanvragen zoals bijvoorbeeld een advies brandveiligheid ten behoeve van een bouwvergunning. (ApplicationFunction) Digitaal loket Functionaliteit waarmee inkomende en uitgaande informatie geautomatiseerd naar het gewenste formaat, medium en vorm gebracht kan worden. (ApplicationFunction) Post-verwerking Het aannemen van meldingen (verzoeken voor zowel spoedeisende als niet-spoedeisende hulpverlening?). (BusinessFunction) Melding intake Functionaliteit voor het vastleggen van (meestal telefonische) meldingen (waaronder 112) en vragen. Ook automatische doormeldingen vallen hieronder. Mede door door de urgentie van meldingen n.a.v. incidenten (brand, ongeval, etc.) is standaard call centre functionaliteit niet toereikend. (ApplicationFunction) Registratie van meldingen en vragen ArchiMateNote Secundaire functies (ondersteunen en beheren) Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, salariëring, e.d. (BusinessFunction) Personeel Functionaliteit voor de registratie van personeelsgegevens (ApplicationFunction) Personeels-registratie Functionaliteit om de tijdsbesteding te registreren. (ApplicationFunction) Tijdregistratie Functionaliteit ten behoeve van de verwerking van salaris en vergoedingen. Centraal hierin staan de geldende arbeidsvoorwaarden en CAO bepalingen. (ApplicationFunction) Salaris-verwerking Beheer van alle organisatorische gegevens, waar onder beschrijving van de bedrijfsfuncties, organisatiestructuur (organogram), functionele scope van de sectoren en afdelingen, TVB schema's (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden), e.d. (BusinessFunction) Organisatie Generieke functionaliteit om zowel binnen 1 bedrijfsfunctie 1 of meerdere werkprocessen maar ook bedrijfsfunctie overstijgend 1 of meerdere bedrijfsprocessen eenduidig te ondersteunen. Deze functionaliteit richt zich zowel op processen die zaakgericht werken (de status van de zaak staat centraal) als processen die workflow gericht werken (de stappen van het proces staan centraal). Het is dus heel goed mogelijk dat applicatieve functionaliteiten die nu zijn genoemd bij een specifieke bedrijfsfunctie kunnen worden vervangen door deze functionaliteit onder te brengen in de generieke business proces management functionaliteit. (ApplicationFunction) Business proces management ApplicationFunction Procesregistratie Het management, beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover. (BusinessFunction) Financien Functionaliteit waarmee budgetten, inkomsten en uitgaven, en verplichtingen worden geregistreerd en beheerd. (ApplicationFunction) Financiele administratie BusinessFunction Inkoop Functionaliteit voor de registratie van inkooporders, gereedmelding van orders en vastlegging van contractuele afspraken. (ApplicationFunction) Inkoop- en contract management Het faciliteren van de organisatie met diensten en beheer van vastgoed (gebouwen, terreinen), parkeerfaciliteiten, nutsvoorzieningen (gas, water, licht). (BusinessFunction) Facilitiair Functionaliteit voor de beheer van de huisvesting. Deze functionaliteit omvat diverse aspecten van het beheer van de huisvesting zoals het beheersen van meldingen en vragen, beheersen van onderhoudsactiviteiten, registratie van de verschillende onderdelen van de huisvesting (zoals gebouwen, installaties, vergaderruimtes, meubilair, etc.). (ApplicationFunction) Huisvesting-beheer Het leveren van de informatievoorzieningsdiensten, waaronder het aansluiten van de ICT-inrichting op de bedrijfsdoelstellingen ('business alignment') en het management en beheer van het Informatieplan en alle activiteiten die hieruit voortkomen. Het ontwerpen, beschrijven en plegen van onderhoud op bedrijfsprocessen en het bewaken van de consistentie met de administratieve organisatie en de informatievoorzieningsarchitectuur. Beheer van alle gegevens, informatie, kennis, informatie resources en middelen (bijv. telefonie, bibliotheek, automatiseringsmiddelen en -diensten) en de coördinatie, allocatie en gebruik van alle communicatiemiddelen. (bron: MARIJ) (BusinessFunction) Informatievoorziening Functionaliteit voor het ondersteunen van de ICT dienstverlening. Deze functionaliteit omvat diverse aspecten van het beheer van de ICT diensten zoals het beheersen van meldingen en vragen, beheersen van wijzigingsverzoeken, registratie van de registratie van de verschillende onderdelen van de ICT dienstverlening. (ApplicationFunction) ICT-beheer Functionaliteit waarmee documenten en archieven (records) electronisch kunnen worden opgeslagen, beheerd (met name versiebeheer is een belangrijk aspect) en geraadpleegd. (ApplicationFunction) Document- en record-management Functionaliteit om gegevens eenduidig te definieren (Meta Data Management). (ApplicationFunction) Gegevens-definitie Functionaliteit om geo-gerereerde gegevens en kaarten te maken, te beheren en te gebruiken. Het meest bekende voorbeeld is de digitiale bereikbaarheidskaart. (ApplicationFunction) Geo-informatie management Functionaliteit die het mogelijk maakt dat eenvoudig teksten en media (geluid, afbeelding, video) oftewel 'content' binnen en buiten de organisatie digitaal kunnen worden gepresenteerd. (ApplicationFunction) Content management ApplicationFunction Identiteits-beheer Communicatie over (incidenten?,) risico’s of een crisis. Bijvoorbeeld een rookmelderactie, voorlichting barbecues, hoe te handelen bij grieppandemie, sluit ramen en deuren, crisis.nl (BusinessFunction) Communicatie Een verzamelnaam voor alle functionaliteit waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen, te verbinden en te becommentariëren. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via social media. Deze functionaliteit kan zowel intern als extern (bijvoorbeeld met burgers tijdens een incident, ramp of crisis) worden ingezet. (ApplicationFunction) Sociale media Functionaliteit waarmee verschillende vormen van communicatie integraal kunnen worden gebruikt zoals instant messaging (chat), aanwezigheidsinformatie, telefonie (inclusief IP telephony) , video conferencing, data sharing , call control en spraakherkenning (allen real-time) met functionaliteiten als voicemail, e-mail, SMS en fax (niet real-time). Deze functionaliteit biedt gebruikers de mogelijkheid om een bericht te versturen via één medium en ditzelfde bericht via een ander medium te ontvangen. Iemand kan bijvoorbeeld een voicemail ontvangen en kiezen om dit bericht te lezen via e-mail. Deze functionaliteit kan zowel intern als extern (bijvoorbeeld met ketenpartners tijdens opschaling) worden ingezet. (ApplicationFunction) Integrale communicatie ArchiMateNote Bron Het betreft hier de voor de VRH relevante landelijke basisregistraties: - BAG - GBT - TOP10NL - Etc. (Node) Basis-registraties Node Externe gegevens bronnen Het betreft hier minimaal de volgende kernregistraties: - Objecten - Incidenten - Kosten - Personen (medewerkers) - Materieel (Node) Eigen kern registraties Node interne gegevens bronnen Deze svg is op 23-10-2018 10:18:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 23-10-2018 10:18:37 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Applicatieve functies
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA2.0/id-1f6f5c36
ArchiMate-model  : VeRA 2.0
Label  : Applicatieve functies
Publiceren  : GEMMA Online
Object ID  : id-1f6f5c36
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)