Bedrijfsfuncties

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
VeRA2.0/id-a314be58
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > VeRA 2.0 > Views > Bedrijfsfuncties
Bedrijfsfuncties
ArchiMateNote Contacten Het betreft hier zowel ketenpartners (politie, GGD, gemeente) als bevoegde gezagen (gemeente, RUD, provincie) (BusinessActor) Overheidsinstell- ing BusinessActor Bedrijf BusinessActor Burger ArchiMateNote Besturende functies BusinessFunction Strategie ontwikkelen BusinessFunction Sturen en organiseren BusinessFunction Bedrijf ontwikkelen ArchiMateNote Primaire functies (waarde toevoegen) BusinessFunction Risicobeheersing Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse Het bieden van advies. Bijvoorbeeld, advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen. (BusinessFunction) Advisering Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld, convenanten nutsbedrijven, afspraken zorginstellingen. (BusinessFunction) Netwerk-management Het inspecteren op maatregelen genomen zoals voorgeschreven in de vergunningverlening of het inspecteren of taakorganisaties hun wettelijk voorgeschreven taken naar behoren uitvoeren. (BusinessFunction) Toezicht BusinessFunction Incidentbeheersing Hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm van repressie of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld bestrijden brand, verzorgen van slachtoffers. (BusinessFunction) Hulpverlening Het beoordelen van meldingen, het verwerken ervan en alarmeren van de noodzakelijke disciplines. (BusinessFunction) Op- en afschaling Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld, het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het invullen van piket. (BusinessFunction) Capaciteits-planning het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming Opleiden, trainen en oefenen om op vakkundige wijze hulp te verlenen. (BusinessFunction) Vakbekwaamheid Alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel en materiaal direct inzetbaar gereed houden. Hierbij valt te denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, ademlucht, medicijnenkoffers, sigma tenten. (BusinessFunction) Materieel-beheer Effectieve aansturing van alle betrokken diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden (bron: basisvereisten crisismanagement). Hierbij wordt leiding & coördinatie van bevelvoerder en eerste ambulance (bijvoorbeeld invulling OVD) tot en met GRIP 4 (resourcemanagement zoals het organiseren van generatoren bij stroomuitval). (BusinessFunction) Leiding en coordinatie Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (BusinessFunction) Operationeel informatie management BusinessFunction Melding uitgifte BusinessFunction Klantcontacten Het ontvangen van een aanvraag voor advies in het kader van Wabo (brandveiligheid), evenement, crisisplan. (BusinessFunction) Advies-aanvraag Het aannemen van meldingen (verzoeken voor zowel spoedeisende als niet-spoedeisende hulpverlening?). (BusinessFunction) Melding intake BusinessFunction Normaliseren Educatie vanuit evaluatie (BusinessFunction) Evaluatie ArchiMateNote Secundaire functies (ondersteunen en beheren) Beheer van alle organisatorische gegevens, waar onder beschrijving van de bedrijfsfuncties, organisatiestructuur (organogram), functionele scope van de sectoren en afdelingen, TVB schema's (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden), e.d. (BusinessFunction) Organisatie Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, salariëring, e.d. (BusinessFunction) Personeel Het management, beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover. (BusinessFunction) Financien BusinessFunction Inkoop Het leveren van de informatievoorzieningsdiensten, waaronder het aansluiten van de ICT-inrichting op de bedrijfsdoelstellingen ('business alignment') en het management en beheer van het Informatieplan en alle activiteiten die hieruit voortkomen. Het ontwerpen, beschrijven en plegen van onderhoud op bedrijfsprocessen en het bewaken van de consistentie met de administratieve organisatie en de informatievoorzieningsarchitectuur. Beheer van alle gegevens, informatie, kennis, informatie resources en middelen (bijv. telefonie, bibliotheek, automatiseringsmiddelen en -diensten) en de coördinatie, allocatie en gebruik van alle communicatiemiddelen. (bron: MARIJ) (BusinessFunction) Informatievoorziening Het faciliteren van de organisatie met diensten en beheer van vastgoed (gebouwen, terreinen), parkeerfaciliteiten, nutsvoorzieningen (gas, water, licht). (BusinessFunction) Facilitiair Communicatie over (incidenten?,) risico’s of een crisis. Bijvoorbeeld een rookmelderactie, voorlichting barbecues, hoe te handelen bij grieppandemie, sluit ramen en deuren, crisis.nl (BusinessFunction) Communicatie ArchiMateNote Bron Het betreft hier de voor de VRH relevante landelijke basisregistraties: - BAG - GBT - TOP10NL - Etc. (Node) Basis-registraties Node Externe gegevens bronnen Het betreft hier minimaal de volgende kernregistraties: - Objecten - Incidenten - Kosten - Personen (medewerkers) - Materieel (Node) Eigen kern registraties Node interne gegevens bronnen Deze svg is op 23-10-2018 10:18:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 23-10-2018 10:18:15 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Bedrijfsfuncties
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA2.0/id-a314be58
ArchiMate-model  : VeRA 2.0
Label  : Bedrijfsfuncties
Publiceren  : GEMMA Online
Object ID  : id-a314be58
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)