Bedrijfsprocessen

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
VeRA2.0/id-f4eef792
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > VeRA 2.0 > Views > Bedrijfsprocessen
Bedrijfsprocessen
ArchiMateNote Besturende processen Gericht op het opstellen van verschillende soorten strategisch (?) beleid, zowel intern als extern gericht. Discussiepunt: gaat het bij dit proces alleen om het strategisch, organisatiebrede beleid of ook om afzonderlijk beleid op deelterreinnen (financieel, personeel, etc.) Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Strategie ontwikkelen - Bedrijf ontwikkelen - Sturen en organiseren - Risico analyse - alle ondersteunende functies (?) (BusinessProcess) Beleid vormen Gericht op het conform beleid (bij)sturen en beheersen van de (prestaties van de ) organisatie en tevens hierover verantwoording afleggen. Discussiepunt: gaat het bij dit proces alleen om het strategisch, organisatiebrede sturing, beheersing en verantwoording of ook op deelterreinnen (financieel, personeel, etc.) Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - alle ondersteunende bedrijfsfuncties (?) (BusinessProcess) Sturen, beheersen en verantwoorden ArchiMateNote Primaire processen (waarde toevoegen) BusinessProcess Beheersen van Risico's Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Analyseren van Risico's Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Advisering - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Verlenen van adviezen Gericht op het uitvoeren van toezicht op fysieke veiligheid van objecten (gebouwen, evenementen, infrastructuur) Discussiepunt: Moet eigenlijk zijn: zorgdragen voor toezicht. Toetsing gebeurt ook via advies en is dus onderdeel van advisering. Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Toezicht en handhaving - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Toezicht houden Gericht op .. Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Hulpverlening - Leiding en coordinatie - Communicatie - Netwerkmanagement - Advisering (BusinessProcess) Communiceren over risico's BusinessProcess Verlenen van hulp en zorg 1.2.7. Z.d.v. leveren van paraatheid" is te algemeen en feitelijk een verzamelnaam voor 3 bedrijfsprocessen nl. plannen van medewerkers, vakbekwaamheid en operationele planvorming (BusinessProcess) Organiseren van operationele beschikbaarheid Veiligheidsregio's hebben de wettelijke taak om te zorgen voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Kern van de netcentrische werkwijze is dat er beslisorganen in het leven worden geroepen afhankelijk van de opschaling waarin op basis van verzamelde informatie uit de verschillende betrokken discisplines een gedeeld beeld wordt gevormd op basis waarvan besluiten worden genomen. Deze besluiten vormen weer de input voor de operationele acties van de verschillende discisplines. M.a.w. de 'eigen' processen van de verschillende disciplines blijven gewoon doorgang vinden. Daarbovenop vindt een een proces plaats dat gericht is op besluitvorming (beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming). Aangeroepen bedrijfsfuncties: - meldingintake - melding uitgifte - leiding en cordinatie - hulpverlening (BusinessProcess) Besluitvorming t.b.v. multidisciplinaire crisisbeheersing/rampenbestrijding Dit proces draag bij aan Bedrijfsfuncties: - netwerkmanagement - planvorming - capaciteitsplanning - op- en afschaling (BusinessProcess) Voorbereiden op opgeschaalde situaties Het gaat hier met name om onderhoud van 'rollend' materieel (dus niet om vastgoed) zoals voertuigen, ademlucht, etc. (BusinessProcess) Beheer en onderhoud brandweer & geneeskundig specifieke hulpmiddelen Opmerking: Juiste naam? lijkt nu erg op een werkproces. Voorstel: operationele planvorming (BusinessProcess) Opstellen operationele plannen & procedures Dit proces is erop gericht om de operationele medewerkers op te leiden voor nieuwe of aanvullende specialismen en te oefenen zodat opgedane kennis en ervaring op peil blijft. (BusinessProcess) Vakbekwaam worden en blijven BusinessProcess Brandweer processen BusinessProcess Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen BusinessProcess Redden en technische hulpverlening BusinessProcess GHOR processen BusinessProcess Regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg BusinessProcess Coordineren geneeskundige opgeschaalde zorg BusinessProcess Normaliseren van de situatie BusinessProcess Evalueren van hulp en zorgverlening ArchiMateNote Secundaire processen (ondersteunen en beheren) BusinessProcess Facilitair management BusinessProcess Communicatie management BusinessProcess Financieel management BusinessProcess Informatie & ICT management BusinessProcess Inkoop en contractmanagement BusinessProcess Personeelsmanagement ArchiMateNote Contacten Het betreft hier zowel ketenpartners (politie, GGD, gemeente) als bevoegde gezagen (gemeente, RUD, provincie) (BusinessActor) Overheidsinstell- ing BusinessActor Bedrijf BusinessActor Burger ArchiMateNote Bron Het betreft hier de voor de VRH relevante landelijke basisregistraties: - BAG - GBT - TOP10NL - Etc. (Node) Basis-registraties Node Externe gegevens bronnen Het betreft hier minimaal de volgende kernregistraties: - Objecten - Incidenten - Kosten - Personen (medewerkers) - Materieel (Node) Eigen kern registraties Node interne gegevens bronnen Deze svg is op 18-10-2018 10:39:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-10-2018 10:39:15 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Bedrijfsprocessen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA2.0/id-f4eef792
ArchiMate-model  : VeRA 2.0
Label  : Bedrijfsprocessen
Publiceren  : GEMMA Online
Object ID  : id-f4eef792
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)