Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Afkortingen

Versie door Ricardo.Kleijweg (overleg | bijdragen) op 15 jan 2020 om 08:55
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie (v.a. 2016)

BISL Business Information Services Library

BRPDe Basisregistratie Personen (BRP) is een basisregistratie in ontwikkeling (programma Modernisering GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'. Basisregistratie PersonenDe Basisregistratie Personen (BRP) is een basisregistratie in ontwikkeling (programma Modernisering GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'.

BRT Basisregistratie Topografie

COPIEen commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en het adviseren van het regionaal operationeel team. Commando Plaats-Incident

DPG Directeur Publieke Gezondheidszorg

EAR Enterprise Architectuur Rijksoverheid

EPD Elektronisch Patiënten Dossier

GEMMA Gemeentelijk Model Architectuur

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio

GRIPNaam van de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. In deze procedure is de centrale gedachte dat grotere incidenten meer onderling gecoördineerd afgehandeld moeten worden. Omdat er meer middelen en bestuurslagen betrokken (kunnen) raken, moet er multidisciplinair afgestemd worden over de incidentbestrijding. Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings ProcedureNaam van de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. In deze procedure is de centrale gedachte dat grotere incidenten meer onderling gecoördineerd afgehandeld moeten worden. Omdat er meer middelen en bestuurslagen betrokken (kunnen) raken, moet er multidisciplinair afgestemd worden over de incidentbestrijding.

IASV Informatiearchitectuur Sector Veiligheid

IBV Informatiebeleid Veiligheid (Min. BZK)

IOOV Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, thans Inspectie VenJ

IPO Inter Provinciaal Overleg, koepel van provincies

LMO Landelijke Meldkamer Organisatie

MMI Medische Milieukunde en Infectieziektebestrijding

NHR Nieuwe Handelsregister, bedrijfsgegevens

NMS Nieuw Meldkamer Systeem

NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en RampenbestrijdingSinds 1 november 2012: Brandweer Nederland.

PETRA Provinciale Referentie Architectuur

PRK Provinciale Risicokaart

PSA Project startarchitectuur

PSH Psycho Sociale Hulpverlening

PSHOR Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

PURA Publieke Gezondheid Referentie Architectuur

RUD Regionale Uitvoerings Dienst (Omgevingsdienst)

RGBZ Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken

RRC Raad van Regionaal Commandanten

SGBOStaf Grootschalig en Bijzonder Optreden' (SGBO). Dit is een bevelstructuur speciaal voor een (terroristische) crisis, (dreigende) rampen en calamiteiten. De SGBO werkt onder het lokaal bevoegd gezag van de burgemeester of de (hoofd)officier van justitie en leidt de inzet van de politie. De SGBO fungeert als een belangrijke informatiebron voor het overleg van de burgemeester, de korpschef van de politie en de (hoofd)officier van justitie (de driehoek). Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (politie)

TBO Team Brand Onderzoek

VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. Veiligheidsregio Referentie Architectuur

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten, koepelorganisatie voor gemeenten

WaboDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning. Wet algemene bepalingen omgevingsrechtDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning.

WILMA Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur

WBP Wet bescherming persoonsgegevens

WOZ Waardebepaling Onroerende Zaken

WPG Wet publieke gezondheid

Wvr Wet veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s