Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Bedrijfsarchitectuur

Versie door Ricardo.Kleijweg (overleg | bijdragen) op 1 dec 2020 om 10:02
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Figuur 3.1. Samenhang functies, processen en organisatie (Uit: “Bedrijfsarchitectuur, werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting”, G. Bayens e.a.)

Dit hoofdstuk gaat in op de bedrijfsarchitectuur van de Veiligheidsregio’s zoals die is vastgelegd in de VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen.. De bedrijfsarchitectuur wordt beschreven vanuit drie verschillende perspectieven, te weten: Producten en Diensten, Bedrijfsfuncties en Bedrijfsprocessen.

In zijn algemeenheid kunnen organisaties enerzijds beschreven worden in termen van bepalende bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). (inkoop, productie, verkoop) en anderzijds in bedrijfsprocessenEen geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie. gericht op de levering van een product of dienst. Om een product te kunnen leveren wordt allereerst de bedrijfsfunctieEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). inkoop aangeroepen, vervolgens worden de aangekochte grondstoffen door de functie productie omgezet in een product. Het product wordt vervolgens verkocht door de functie verkoop.

Een bedrijfsprocesEen geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie. (‘het hoe’) leidt tot de productie van een product of dienst (het ‘wat’) en roept hierbij meerdere bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). aan. Anders gezegd; welke bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). worden in welke volgorde (bedrijfsprocessenEen geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie.) ondernomen om een product of dienst te leveren.

In figuur 3.1 is grafisch weergegeven hoe processen en bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). aan elkaar gerelateerd zijn. De essentie is dat een bedrijfsprocesEen geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie. één of meerdere bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). aanroept om een product of dienst te leveren. Tevens wordt duidelijk wat de gelaagdheid is van een procesmodel. Ook wordt de samenhang tussen het organisatiemodel en het functiehuis aangegeven. Kortom, dit is een metamodel van organisaties.


Producten en diensten

Wat zijn producten en diensten?

Producten en diensten zijn feitelijk de bestaansreden van een organisatie. Zonder een duidelijke behoefte aan de geleverde producten en diensten zal een private onderneming geen inkomsten kunnen genereren. Voor overheidsorganisaties ligt dit anders. Vaak leveren zij producten en diensten waar een wettelijke taak aan ten grondslag ligt. Maar ook hier geldt dat zodra deze wettelijke taak wegvalt, de noodzaak voor het leveren van de producten en diensten ook wegvalt.

Voor veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s zal er een bestaansreden zijn zolang er sprake is van de kans op fysieke onveiligheid. Wat wel aan verandering onderhevig is (onder andere als gevolg van gewijzigde wetgeving), is welke producten en diensten zij leveren om de maatschappelijk gewenste fysieke veiligheidFysieke veiligheid betreft de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door fysieke bedreigingen. Fysieke bedreigingen ontstaan uit (combinaties van) mechanische, chemische, biologische of fysische gevaren. zo goed mogelijk te borgen. Veiligheidsregio’s kunnen producten en diensten bijvoorbeeld gebruiken om op eenduidige wijze de productbegroting op te stellen, alle documenten te beheren rond een bepaald product of ten behoeve van business intelligence (analyse t.b.v. bedrijfsontwikkeling).

Producten en diensten van een veiligheidsregio

Klik op de link voor een Overzicht_producten_en_diensten van de Veiligheidsregio.

Bedrijfsprocessen

Wat zijn de bedrijfsprocessenEen geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie.?

Bedrijfsprocessen verbinden de bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). aan elkaar om een product of een dienst te leveren. Zij vormen daarmee een logisch geheel van activiteiten van begin tot eind die moeten worden uitgevoerd om het gewenste resultaat (product of dienst) te bereiken. De definitie van een bedrijfsprocesEen geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie. is:

 Een bedrijfsprocesEen geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie. is een geordende reeks werkprocessenEen geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie. die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie.  
Figuur 3.3. Definities van een proces hierarchie. Bron: Bayens & Tonissen

Voor het leveren van producten en diensten zijn processen nodig. Processen zijn een samenhangende set van activiteiten die op basis van een trigger (input) een product en/of dienst (output) leveren. Vaak zijn er meerdere competenties (bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).) nodig om in één proces te komen tot een product of dienst. Ook is er sprake van processen op verschillende abstractieniveaus Overzicht_producten_en_diensten. Op het hoogste niveau kan er sprake zijn van ketenprocessenEen geordende reeks services die door verschillende organisaties aan elkaar worden geleverd met als doel om via één organisatie een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een klant, bijvoorbeeld het verstrekken van een vergunning. waarbij meerdere organisaties samenwerken om één product of dienst te leveren. Binnen organisaties zijn bedrijfsprocessenEen geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie. het hoogste niveau van definitie (zie ook Begrippen voor de definitie van een bedrijfsprocesEen geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie.). Op het niveau van werkprocessenEen geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie. zal er veel meer sprake zijn van lokale verschillen in scope, werkwijze, etc. Om die reden zullen in deze referentiearchitectuurInstrument om samenhang aan te brengen in de informatiehuishouding van een overheidssector en mogelijke samenwerking met partners vorm te geven. enkel de bedrijfsprocessenEen geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie. worden beschreven. Zoals in figuur 3.3 is weergegeven worden processen vaak in een hiërarchie beschreven.

Relaties met andere (procesgerichte) kaders

Binnen zowel Brandweer NL als GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. NL zijn al eerder kaders beschreven die betrekking hebben op processen. Dit betreft zowel procesdefinities als indicatoren (normen) die verwijzen naar mogelijke processen. Om recht te doen aan deze kaders is er in de bijlage een verwijzing opgenomen naar het referentiemodel brandweer processen, Aristoteles en de HKZ-norm (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

Bedrijfsprocessen van een veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.

Klik op de link voor een Overzicht_bedrijfsprocessen van een veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening..

Bedrijfsfuncties

Wat zijn bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).?

Bedrijfsfuncties geven inzicht in wat een veiligheidsregio doet (wat de kerntaken zijn), onafhankelijk van de organisatorische inrichting ervan. Het bedrijfsfunctiemodel toont de bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). in relatie tot elkaar en biedt daarmee een uitgangspunt voor andere modellen in de VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen..

De definitie van een bedrijfsfunctieEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). is als volgt (Bron:NORA2.0):

 Een bedrijfsfunctieEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). is een aandachtsgebied waaraan het bedrijf structureel aandacht wil besteden (= energie in wil stoppen, structureel middelen voor wil inzetten) om zijn bedrijfsdoelstelling te realiseren. Een bedrijfsfunctieEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). kan daarom ook gezien worden als een groepering van intern gedrag op basis van een bepaald criterium (bijvoorbeeld plaats (dezelfde afdeling), communicatie, benodigde competenties, gedeelde bronnen en gedeelde kennis). Een bedrijfsfunctieEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). representeert een stuk toegevoegde waarde van de organisatie.
Figuur 3.4. Bedrijfsfunctiemodel als spin in het web. Bron: G. Bayens, "Bedrijfsarchitectuur, werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting" (2009).

Het bedrijfsfunctiemodel is een inrichting-onafhankelijke beschrijving van de taakgebieden (bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).) van een veiligheidsregio die toegevoegde waarde leveren aan de omgeving en intern aan de onderdelen van de veiligheidsregio zelf. Het geeft de kernactiviteiten van de veiligheidsregio weer. Hierdoor is het bedrijfsfunctiemodel een behoorlijk stabiele afspiegeling van de organisatie. Organisaties wijzigen met grote regelmaat en daarmee wijzigt ook hun organogram; bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). zijn over het algemeen stabiel, ongeacht de verandering in de organisatiestructuur.

Het bedrijfsfunctiemodel is een soort ondergrond waar vervolgens andere aspecten opgelegd worden, zoals processen, applicaties en projecten. Bedrijfsfuncties zorgen voor een logische opdeling van activiteiten binnen een organisatie, waarbij zij zichzelf kunnen inrichten zonder daarbij afhankelijk te zijn van andere bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).. Bedrijfsfuncties zijn ontkoppelbaar waardoor er flexibiliteit ontstaat in de inrichting van de organisatie. Hierbij is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden per bedrijfsfunctieEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). eenduidig belegd worden en ‘applicaties niet over de grenzen van bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). heen werken’² . Bedrijfsfuncties kunnen door hun eigenschap dat ze ontkoppelbaar zijn, ook helpen bij het beantwoorden van in- en outsourcingsvraagstukken.

De zuster-referentiearchitectuurInstrument om samenhang aan te brengen in de informatiehuishouding van een overheidssector en mogelijke samenwerking met partners vorm te geven. van de waterschappen, WILMA, beschrijft ook nog het volgende belangrijke aspect van bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).:

Door in kaart te brengen welke gegevens bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). van elkaar nodig hebben, is het mogelijk om goede afspraken te maken over gegevensuitwisseling en wordt inzichtelijk wat kerngegevens zijn. De koppelvlakkenSysteem- en/of organisatie-overschrijdende gegevensuitwisseling. tussen de bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). geven aan welke gegevens functie overschrijdend zijn en waarover dus afspraken gemaakt moeten worden rond het delen van gegevens. Zo geeft het bedrijfsfunctiemodel focus aan de discussies over gegevensuitwisseling en kernregistraties.

Bedrijfsfuncties leggen de basis voor het maken van afspraken over gegevensuitwisseling o.a. ten behoeve van de ketens. De bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). zijn verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van hun koppelvlakkenSysteem- en/of organisatie-overschrijdende gegevensuitwisseling. voor zowel de eigen organisatie als andere organisaties. Via deze koppelvlakkenSysteem- en/of organisatie-overschrijdende gegevensuitwisseling. kan de bedrijfsfunctieEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). gestandaardiseerd gegevens uitwisselen. In toenemende mate zien we de gebiedsgerichte aanpak opkomen: de diverse ketenpartners leveren geo-gerelateerde gegevens aan omtrent een bepaald onderwerp (bv fysieke veiligheidFysieke veiligheid betreft de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door fysieke bedreigingen. Fysieke bedreigingen ontstaan uit (combinaties van) mechanische, chemische, biologische of fysische gevaren.) en hiervan wordt een gecombineerd beeld getoond. Hierdoor wordt informatie steeds minder per kolom (brandweer, GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.) ontsloten; in toenemende mate is informatie multi-disciplinair. Hierdoor wordt het belang van afspraken over eigenaarschap van gegevens en het conformeren aan standaarden nog prominenter. Standaardisatie maakt de samenwerking binnen en tussen veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s mogelijk. Zo draagt de VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. bij aan één van de belangrijkste speerpunten van de veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s: gegevens delen.

² Functionaliteit moet modulair opgebouwd zijn. Overigens geldt ook hier: ‘comply or explain’

Beschrijving bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). van een veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.

De bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). worden in Overzicht_bedrijfsfuncties per genoemd domein gevisualiseerd in het bedrijfsfunctiemodel.

Binnen het bedrijfsfunctiemodel van de VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. zijn de functies van de Veiligheidsketen (van koud naar warm, met terugkoppeling) opgenomen. Binnen de koude fase Risicobeheersing zijn de schakels Proactie en Preventie samengevoegd. Hiervoor is gekozen omdat het onderscheid tussen Proactie en Preventie veel meer inhoudelijk is (advies over c.q. handhaving van de brandveiligheid in de ruimtelijke ontwikkeling of van fysieke objecten) dan in de bedrijfsfunctieEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).. Bovendien kan gesteld worden dat alle functies binnen Risicobeheersing de risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s en het minimaliseren ervan centraal stellen. Binnen de warme fase Incidentbeheersing zijn de schakels preparatieHet gereed zijn voor acties bij inbreuken op de veiligheid; weten wat te doen als er brand is, of als er een ongeluk of een ramp plaatsvindt., repressieHet daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij behorende hulpverlening. en nazorgNazorg omvat alles dat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar een 'normale’ situatie. opgenomen. De reden hiervoor is dat alle bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). binnen incidentbeheersing het incident centraal stellen.

Daarnaast is er nog een aparte groepering gemaakt van bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). die zich richten op de klantcontactfunctie. Uiteraard staat bij deze functies het contact met de klant centraal. In de volgende paragrafen worden de definities gegeven van de bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).. Zij staan uiteraard gegroepeerd per domein conform de Basisarchitectuur overheidsorganisaties.

Bedrijfsfuncties van een veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.

Klik op de link voor een Overzicht_bedrijfsfuncties van een veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening..

Bedrijfsobjecten

Wat zijn Bedrijfsobjecten?

Volgens GEMMA is een bedrijfsobject (Bron: GEMMA Online):

Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft.  

Een bedrijfsobjectmodel beschrijft de objecten waarmee organisaties te maken hebben. Het gaat met name over de objecten waarover ook gegevens worden vastgelegd. Het wordt ook wel een conceptueel gegevensmodel genoemd. Het is nadrukkelijk nog geen logisch gegevensmodel. Het model beschrijft de grotere eenheden van gegevens in een taal die breed in de organisatie herkenbaar is en geeft dus nog geen details over de precieze gegevensstructuur. Het legt focus op grotere verzamelingen van gestructureerde gegevens die breed worden gedeeld in de organisatie. Het model lijkt op het bedrijfsfunctiemodel in de zin dat het ook onafhankelijk is van de inrichting van organisatie en IT en daardoor ook een stabiel referentiekader biedt. Nog meer dan het bedrijfsfunctiemodel creëert het een gemeenschappelijke taal voor de meest gebruikte objecten waar instellingen mee werken. De toepassing van het bedrijfsobjectmodel ligt vooral in het ondersteunen van organisatiebrede discussies over verantwoordelijkheden voor het beheren van gegevens. In veel organisaties zijn het bronsysteem en het eigenaarschap van gegevens onvoldoende helder aangewezen. Deze onduidelijkheden veroorzaken een lagere kwaliteit van gegevens waardoor het lastig is een consistent en integraal beeld te krijgen. In het kader van verantwoording is dit onacceptabel. Van elk bedrijfsobject zou duidelijk moeten zijn wie eindverantwoordelijk is en wie de gegevens functioneel beheert. Een andere belangrijke toepassing is het bepalen van de applicatie die kan worden beschouwd als bron voor de bij het bedrijfsobject behorende gegevens (ook wel: “system of record”). Andere applicaties worden voorzien van gegevens uit de bronapplicatie. Het model is ook een hulpmiddel bij het classificeren van gegevens ten behoeve van informatiebeveiliging. Voor elk object zou helder moeten zijn welk niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheden gewenst is.

Bedrijfsobjecten van een veiligheidsregio

Klik op de link voor een Overzicht Bedrijfsobjecten van een veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening..