Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Begrippen

Versie door WikiSysop (overleg | bijdragen) op 9 jun 2021 om 08:08 (Tekst vervangen - "|format=list" door "|format=plainlist")
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Hier onder staan de collecties met de afzonderlijke begrippen, voor alle 293 begrippen, zie Categorie:Begrippen

Bedrijfsvoering (6)

BegripDefinitie (nl)
BasisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie.
Basisregistratie PersonenDe Basisregistratie PersonenDe Basisregistratie Personen (BRP) is een basisregistratie in ontwikkeling (programma Modernisering GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'. (BRPDe Basisregistratie Personen (BRP) is een basisregistratie in ontwikkeling (programma Modernisering GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'.) is een basisregistratie in ontwikkeling (programma Modernisering GBADe Basisregistratie Personen (BRP) is een basisregistratie in ontwikkeling (programma Modernisering GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'.). De BRPDe Basisregistratie Personen (BRP) is een basisregistratie in ontwikkeling (programma Modernisering GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'. bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'.
Veiligheidsregio ReferentiearchitectuurDe Veiligheidsregio ReferentiearchitectuurDe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. (VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen.) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s beschermen.
bedrijfshulpverleningDe tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.
kernregistratieGegevensbronnen die door meerdere processen en systemen kunnen worden gebruikt, niet zijnde een BasisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie..
referentiecomponentEen referentiecomponentEen referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.

Bevolkingszorg (9)

BegripDefinitie (nl)
Algemene Plaatselijke VerordeningIs van toepassing op voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare stoepen, trappen, portieken, gangen en passages. Voor afsluitbare ruimten geldt de APVIs van toepassing op voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare stoepen, trappen, portieken, gangen en passages. Voor afsluitbare ruimten geldt de APV alleen gedurende de tijd dat zij niet zijn afgesloten. De mogelijkheid van afsluiting, bijvoorbeeld bij afsluitbare winkelpassages speelt op zich geen rol, het feitelijk voor het publiek toegankelijk zijn bepaalt of de APV van toepassing is. alleen gedurende de tijd dat zij niet zijn afgesloten. De mogelijkheid van afsluiting, bijvoorbeeld bij afsluitbare winkelpassages speelt op zich geen rol, het feitelijk voor het publiek toegankelijk zijn bepaalt of de APVIs van toepassing op voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare stoepen, trappen, portieken, gangen en passages. Voor afsluitbare ruimten geldt de APV alleen gedurende de tijd dat zij niet zijn afgesloten. De mogelijkheid van afsluiting, bijvoorbeeld bij afsluitbare winkelpassages speelt op zich geen rol, het feitelijk voor het publiek toegankelijk zijn bepaalt of de APV van toepassing is. van toepassing is.
Keurmerk Veilig OndernemenMaakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen te verbeteren.
Officier van Dienst BevolkingszorgStart en leidt de bevolkingsprocessen op de plaats van het incident.
Regeling Burgerluchthavens en Militaire LuchthavensWet van 18 december 2008, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
afvoervoorzieningRioleringssysteem voor het afvoeren van voornamelijk regenwater, eventueel verontreinigd met afvalstoffen van het verkeer. Daarnaast wordt rekening gehouden met het afvoeren van water afkomstig van lekkage van de constructie, bluswater, schoonmaakwater, door verkeer verloren vloeistoffen en bij calamiteiten vrijgekomen vloeistoffen.
arbeidsomstandighedenbesluitHierin staat o.a. genoemd dat een bedrijf of organisatie voorzieningen moet treffen voor het afhandelen van calamiteiten. Dit besluit is primair genomen ter bescherming van de werknemers; secundair ook ter bescherming van andere aanwezigen zoals publiek. Dit resulteert in het hebben van een geoefende bedrijfshulpverleningDe tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk. (BHVDe tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.) en van een bedrijfsnoodplanInventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Dit calamiteitenplan ofwel bedrijfsnoodplan moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en redding waarborgen. (calamiteitenplanPlan van de exploitant waarin omschreven is hoe de calamiteitenorganisatie is georganiseerd en hoe deze samenwerkt met de overheid en andere relevante partijen.Inventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Dit calamiteitenplan ofwel bedrijfsnoodplan moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en redding waarborgen.), waar een ontruimingsplan deel van uitmaakt.
arbeidsomstandighedenwetEen Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.
nazorgNazorg omvat alles dat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar een 'normale’ situatie.
openbare plaatsEen openbare plaatsEen openbare plaats is een plaats die door bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek. In de eerste plaats zijn dit 'de straat' en 'de weg' in de ruimste zin van het woord. Daarnaast bevat het begrip nog een aantal andere plaatsen die een met de weg vergelijkbare functie vervullen en daarom als het 'verlengde' van de weg kunnen worden aangemerkt. Voorbeelden zijn: openbare plantsoenen, speelweiden en parken en de vrij toegankelijke gedeelten van overdekte passages en van winkelgalerijen. is een plaats die door bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek. In de eerste plaats zijn dit 'de straat' en 'de weg' in de ruimste zin van het woord. Daarnaast bevat het begrip nog een aantal andere plaatsen die een met de weg vergelijkbare functie vervullen en daarom als het 'verlengde' van de weg kunnen worden aangemerkt. Voorbeelden zijn: openbare plantsoenen, speelweiden en parken en de vrij toegankelijke gedeelten van overdekte passages en van winkelgalerijen.

Brandweer (114)

BegripDefinitie (nl)
Boiling Liquid Expanding Vapour ExplosionDe ontploffing van een tot vloeistof verdicht gas, zoals een LPG-tank.
C2000-infrastructuurHet geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuurHet geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuur of het beheer daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikers. of het beheer daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikers.
Computational Fluid DynamicsNumerieke methode om stroming van vloeistoffen en gassen te voorspellen. Wordt gebruikt om in complexe situaties te voorspellen hoe bij brand warmte en rook zich verspreiden, of hoe bij een explosie een drukgolf zich uitbreidt.
Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en RampenbestrijdingSinds 1 november 2012: Brandweer Nederland.
Officier van Dienst BrandweerGeeft leiding aan brandweereenheden binnen het inzetvak bij de bestrijding van het incident.
PRIO 1MeldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. waarbij er sprake is van de noodzaak om zo snel mogelijk ter plaatse te gaan en waarbij sprake is van een dringende taak.
PRIO 2MeldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. waarbij er sprake is van de noodzaak om snel ter plaatse te gaan, maar waarbij niet direct sprake is van een dringende taak.
RBM IIComputerprogramma voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Required Safe Egress TimeTijd die nodig is om te vluchten; omvat zowel detectietijdDe tijd die verstrijkt tussen het ontstaan van een, ongewenste, gebeurtenis of incident, zoals brand of gaslekkage en het vaststellen ervan., reactietijd als de daadwerkelijke vluchttijdBeschikbare tijd om een veilige plaats te bereiken. Zowel de beschikbare als de benodigde tijd.. Te toetsen aan de Available Safe Egress TimeBeschikbare tijd na het ontstaan van een incident, waarbinnen de condities op de vluchtroutes voldoende veilig zijn voor ontvluchting. (ASETBeschikbare tijd na het ontstaan van een incident, waarbinnen de condities op de vluchtroutes voldoende veilig zijn voor ontvluchting.).
RijksInstituut voor Volksgezondheid en MilieuDit is een Nederlands instituut dat in opdracht van de overheid onderzoek doet op het gebied van volksgezondheid, milieu en natuur. Het is een zelfstandig onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport..
Risk Ranking PointsRisico-ordeningsmethodiek waarbij de meest relevante scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.’s worden bepaald.
SAFETI-NLComputerprogramma voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen.
Short Data ServiceKorte tekstberichten die vanaf een randapparaat verstuurd kunnen worden, zoals een SMS op een mobiele telefoon.
Special Coverage Location-beleidHet door de minister van BZK gepubliceerde beleid inzake het aan de C2000-infrastructuurHet geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuur of het beheer daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikers. koppelen van Special Coverage Locations (SCLHet door de minister van BZK gepubliceerde beleid inzake het aan de C2000-infrastructuur koppelen van Special Coverage Locations (SCL’s). SCL’s zijn objecten waarbinnen geen ‘natuurlijke dekking’ is van de opstelpunten en waarbij een lokale elektrotechnische installatie de C2000-communicatie tussen binnen en buiten verzorgt (Stcrt. 2005, 205).’s). SCLHet door de minister van BZK gepubliceerde beleid inzake het aan de C2000-infrastructuur koppelen van Special Coverage Locations (SCL’s). SCL’s zijn objecten waarbinnen geen ‘natuurlijke dekking’ is van de opstelpunten en waarbij een lokale elektrotechnische installatie de C2000-communicatie tussen binnen en buiten verzorgt (Stcrt. 2005, 205).’s zijn objecten waarbinnen geen ‘natuurlijke dekking’ is van de opstelpunten en waarbij een lokale elektrotechnische installatie de C2000-communicatie tussen binnen en buiten verzorgt (Stcrt. 2005, 205).
Terrestial Trunked RadioTetraTetra of TErrestiaI Trunked Radio is de technische standaard die voor de radiocommunicatie voor C2000 wordt gebruikt. of TErrestiaI Trunked Radio is de technische standaard die voor de radiocommunicatie voor C2000C2000 is het communicatiesysteem voor de hulpdiensten. Politie, brandweer, ambulancediensten, onderdelen van het ministerie van Defensie en daaraan gekoppelde organisaties gebruiken het digitale systeem voor hun mobiele communicatie. wordt gebruikt.
VeiligheidsEisen voor SpoorTunnelsEuropese Technische Specificatie voor Interoperabiliteit (TSI), vertaald voor de Nederlandse implementatie.
Vultijden ModelRekenmodel, ontwikkeld door TNO, voor tijdafhankelijke bepaling van de rookvultijd.
Weerstand tegen Branddoorslag en BrandoverslagWBDBOWBDBO staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag tussen twee ruimtes; de kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van de ene ruimte naar de andere ruimte (NEN 6088). staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag tussen twee ruimtes; de kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van de ene ruimte naar de andere ruimte (NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA) 6088).
aanrijtijdBenodigde tijd om na alarmering op de incidentlocatie te arriveren.
aanvalsplanPlan dat vóór de ingebruikname van een ruimte is opgesteld door de brandweer. Dit plan bevat alle informatie die de brandweer nodig heeft om snel en effectief te kunnen werken.
affiliationlistLijst van deelnemers (ingeschakelde randapparaten) in een bepaalde gespreksgroep
alert-toonAttentie-signaal bedoeld om de randapparaatgebruiker ergens op te attenderen. Er zijn drie alert tonen beschikbaar
beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvormingDe BOBDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en

trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOBDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvormingDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces:

beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.
.
bluswatervoorzieningEen (uitvoerings)maatregel om bluswater beschikbaar te hebben of te krijgen.
brandkranenBrandkranen zorgen voor de levering van water aan brandweerpompen of direct aan hierop aan te sluiten slangen. Ze kunnen zowel ondergronds als bovengronds zijn geplaatst.
brandrisicoklasse luchthavenRisicoklasse waarin een luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer., voor de brandweervoorzieningen wordt ingedeeld aan de hand van het aantal vliegtuigen en de afmetingen daarvan dat van de luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer. gebruikmaakt, of de risicoklassen waarin een vliegtuig voor de brandbestrijding wordt ingedeeld aan de hand van de totale lengte en rompbreedte van dat vliegtuig.
crashtenderBrandweervoertuig dat voornamelijk wordt ingezet op luchthavens bij de bestrijding van de gevolgen van ongevallen met vliegtuigen.
decontaminatieOnder decontaminatieOnder decontaminatie of ontsmetting wordt het geheel van maatregelen verstaan dat in de repressieve fase dient te worden genomen om mens, dier, objecten en omgeving vrij te maken van de besmettende stof of stoffen, zodanig dat daardoor geen verdere gezondheidsschade meer kan ontstaan. of ontsmetting wordt het geheel van maatregelen verstaan dat in de repressieve fase dient te worden genomen om mens, dier, objecten en omgeving vrij te maken van de besmettende stof of stoffen, zodanig dat daardoor geen verdere gezondheidsschade meer kan ontstaan.
detectietijdDe tijd die verstrijkt tussen het ontstaan van een, ongewenste, gebeurtenis of incident, zoals brand of gaslekkage en het vaststellen ervan.
draagbare blusmiddelenDraagbare apparaten die zijn bedoeld voor het bestrijden van het begin van een brand.
droge blusleidingEen droge blusleidingEen droge blusleiding bestaat uit een voedingsaansluiting op de begane grond, een pijpleiding en aftakkingen op elke verdieping en is meestal bedoeld voor hogere, maar ook voor horizontaal uitgestrekte of voor ondergrondse gebouwen. Droge blusleidingen zijn vorstbestendig en stellen de brandweer in staat op een snelle wijze water van de begane grond te transporteren naar een plaats diep in het gebouw, zoals hoger of lager gelegen verdiepingen. bestaat uit een voedingsaansluiting op de begane grond, een pijpleiding en aftakkingen op elke verdieping en is meestal bedoeld voor hogere, maar ook voor horizontaal uitgestrekte of voor ondergrondse gebouwen. Droge blusleidingen zijn vorstbestendig en stellen de brandweer in staat op een snelle wijze water van de begane grond te transporteren naar een plaats diep in het gebouw, zoals hoger of lager gelegen verdiepingen.
effectbenaderingBenadering waarbij risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s beschouwd worden vanuit het effect van een mogelijke calamiteit, ongeacht de kans dat deze calamiteit daadwerkelijk plaatsvindt.
effectgebiedHet effectgebiedHet effectgebied van een risicobron geeft aan tot op welke afstand er directe gezondheidseffecten kunnen optreden wanneer een ernstig ongeval bij de risicobron plaatsvindt. De kans op de calamiteit is in het effectgebied niet verrekend. De in het Besluit externe veiligheid inrichtingen genoemde invloedsgebieden hebben dezelfde omvang als het effectgebied, tenzij in de uitvoeringsbesluiten het invloedsgebied voor een specifieke stof anders is gedefinieerd. van een risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis. geeft aan tot op welke afstand er directe gezondheidseffecten kunnen optreden wanneer een ernstig ongeval bij de risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis. plaatsvindt. De kans op de calamiteit is in het effectgebiedHet effectgebied van een risicobron geeft aan tot op welke afstand er directe gezondheidseffecten kunnen optreden wanneer een ernstig ongeval bij de risicobron plaatsvindt. De kans op de calamiteit is in het effectgebied niet verrekend. De in het Besluit externe veiligheid inrichtingen genoemde invloedsgebieden hebben dezelfde omvang als het effectgebied, tenzij in de uitvoeringsbesluiten het invloedsgebied voor een specifieke stof anders is gedefinieerd. niet verrekend. De in het Besluit externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex. inrichtingen genoemde invloedsgebieden hebben dezelfde omvang als het effectgebiedHet effectgebied van een risicobron geeft aan tot op welke afstand er directe gezondheidseffecten kunnen optreden wanneer een ernstig ongeval bij de risicobron plaatsvindt. De kans op de calamiteit is in het effectgebied niet verrekend. De in het Besluit externe veiligheid inrichtingen genoemde invloedsgebieden hebben dezelfde omvang als het effectgebied, tenzij in de uitvoeringsbesluiten het invloedsgebied voor een specifieke stof anders is gedefinieerd., tenzij in de uitvoeringsbesluiten het invloedsgebiedGebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. De grens van het invloedsgebied is gelijk aan de grens van het effectgebied, tenzij in de bij het besluit behorende uitvoeringsregeling voor een specifieke stof een ander invloedsgebied is gedefinieerd. voor een specifieke stof anders is gedefinieerd.
encryptieBeveiliging van berichten door digitale codering (ook wel versleuteling).
fn-curveHet groepsrisico wordt weergegeven als een curve in een grafiek met twee logaritmisch geschaalde assen, de zogenaamde fN-curve. Op de y-as wordt de cumulatieve frequentie f (per jaar) uitgezet en op de x-as het aantal te verwachten slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. N. De curve geeft het verband tussen de omvang van de getroffen groep (N) en de kans (f) dat in één keer een groep van ten minste die omvang komt te overlijden.
hulpverleningsvoertuigEen brandweervoertuig dat specifiek ingericht is voor technische hulpverlening.
invloedsgebiedGebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. De grens van het invloedsgebiedGebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. De grens van het invloedsgebied is gelijk aan de grens van het effectgebied, tenzij in de bij het besluit behorende uitvoeringsregeling voor een specifieke stof een ander invloedsgebied is gedefinieerd. is gelijk aan de grens van het effectgebiedHet effectgebied van een risicobron geeft aan tot op welke afstand er directe gezondheidseffecten kunnen optreden wanneer een ernstig ongeval bij de risicobron plaatsvindt. De kans op de calamiteit is in het effectgebied niet verrekend. De in het Besluit externe veiligheid inrichtingen genoemde invloedsgebieden hebben dezelfde omvang als het effectgebied, tenzij in de uitvoeringsbesluiten het invloedsgebied voor een specifieke stof anders is gedefinieerd., tenzij in de bij het besluit behorende uitvoeringsregeling voor een specifieke stof een ander invloedsgebiedGebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. De grens van het invloedsgebied is gelijk aan de grens van het effectgebied, tenzij in de bij het besluit behorende uitvoeringsregeling voor een specifieke stof een ander invloedsgebied is gedefinieerd. is gedefinieerd.
kwetsbare objectenWoningen (meer dan twee per hectare); Gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals 1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 2. scholen; 3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; Gebouwen waarin grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn, zoals: 1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object; 2. 2 complexen, waarin meer dan vijf winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt, en winkels met een totaal vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per object, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; Kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen van het jaar.
milieuvergunningEen vergunning op basis van de Wet milieubeheer. Het betreft een administratieve vergunning, die de technische bepalingen bevat die de vergunninghouder moet naleven opdat zijn installaties geen of minimale hinder of gevaar vormen voor de onmiddellijke omgeving en geen of minimale schade aan het milieu toebrengen.
mobiele communicatiedienstenVoor de Gebruikers beschikbare diensten die bestaan uit het overbrengen van signalen via het C2000C2000 is het communicatiesysteem voor de hulpdiensten. Politie, brandweer, ambulancediensten, onderdelen van het ministerie van Defensie en daaraan gekoppelde organisaties gebruiken het digitale systeem voor hun mobiele communicatie. netwerk.
monitoringEen continu evaluatieprogramma om bepaalde ontwikkelingen te volgen.
multi-selectEen methode om meerdere radio's zodanig te combineren in een groep dat ze alle tegelijkertijd opgeroepen kunnen worden.
multigroepTwee of meer gespreksgroepen kunnen in een multigroepTwee of meer gespreksgroepen kunnen in een multigroep gecombineerd worden in een trunkingsysteem. gecombineerd worden in een trunkingsysteem.
niet-categoriale inrichtingenInrichtingen die niet binnen categorieën van het Bevi vallen. Voor de bepaling van het plaatsgebonden risicoHet plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. en groepsrisico moet daarom een risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risico’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyse omvat zowel de scenarioanalyse (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyse (QRA). worden uitgevoerd.
noodoproepOproep met de hoogst mogelijke prioriteit. Noodoproepen kunnen zowel door een bedienaar als door een radio gegenereerd worden.
overdrukPlotselinge stijging in de luchtdruk door de drukgolf van een explosie.
pagingVerzenden van een alarmeringssignaal met tekstberichten via het P2000 systeem.
pelotonEen organisatorische eenheid binnen de brandweer bij de bestrijding van brand of andere incidenten. Een pelotonEen organisatorische eenheid binnen de brandweer bij de bestrijding van brand of andere incidenten. Een peloton heeft een vastgestelde structuur en kan in principe zelfstandig opereren. heeft een vastgestelde structuur en kan in principe zelfstandig opereren.
plaatsgebonden risicoHet plaatsgebonden risicoHet plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis., aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft.
proactieWegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Er bestaat zekere mate van overlap met preventieHet voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid.Handelingen ter beperking van de kans op een calamiteit zonder dat daar op dat moment een specifieke dreiging voor bestaat. Er bestaat zekere mate van overlap met proactie..
push to talk-toetsKnop op randapparaat die ingedrukt moet worden om een bericht te verzenden, ook wel spreeksleutel genoemd.
randapparatuurMet de C2000-infrastructuurHet geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuur of het beheer daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikers. te gebruiken mobilofoons, portofoons, alarmontvangers en mobiele data terminals.
risico-inventarisatieEen overzicht van risicovolle situaties binnen de regio die tot brand, rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. kunnen leiden en een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de regio kunnen voordoen.
risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risico’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyse omvat zowel de scenarioanalyse (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyse (QRA). omvat zowel de scenarioanalyseEen scenarioanalyse is een instrument voor het beschouwen van de afwikkeling van incidentscenario’s. Meestal wordt een procesbeschrijving gegeven van relevante incidenten en responsmogelijkheden (de nadruk ligt op een gedetailleerde analyse van de gevolgen van een incident). (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyseEen risicoanalyse, waarbij wordt gekeken naar zowel de kans op een incident als de gevolgen van dat incident. De gevolgen zijn vaak uitgedrukt in het aantal gebruikers dat overlijdt ten gevolge van het incident. Veelal wordt gebruikgemaakt van foutenbomen voor het in kaart brengen van mogelijke oorzaken, en gebeurtenissenbomen voor het weergeven van de mogelijke gevolgen van het incident. Het eindresultaat is een berekend groepsrisico of plaatsgebonden risico. (QRAEen risicoanalyse, waarbij wordt gekeken naar zowel de kans op een incident als de gevolgen van dat incident. De gevolgen zijn vaak uitgedrukt in het aantal gebruikers dat overlijdt ten gevolge van het incident. Veelal wordt gebruikgemaakt van foutenbomen voor het in kaart brengen van mogelijke oorzaken, en gebeurtenissenbomen voor het weergeven van de mogelijke gevolgen van het incident. Het eindresultaat is een berekend groepsrisico of plaatsgebonden risico.).
risicobeheersingAlle activiteiten die een vroegtijdige structurele aandacht voor integrale veiligheid bevorderen en die gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden, waaronder het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid (proactieWegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Er bestaat zekere mate van overlap met preventie.) en het beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de veiligheid (preventieHet voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid.Handelingen ter beperking van de kans op een calamiteit zonder dat daar op dat moment een specifieke dreiging voor bestaat. Er bestaat zekere mate van overlap met proactie.).
risicobenaderingIn de risicobenaderingIn de risicobenadering wordt de kans op een bepaald effect(in het externe veiligheidsbeleid worden letale slachtoffers binnen het effect beschouwd) beschouwd. wordt de kans op een bepaald effect(in het externe veiligheidsbeleid worden letale slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. binnen het effect beschouwd) beschouwd.
risicobeoordelingEen analyse waarin weging en inschatting van gevolgen van soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.
risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast..
risicocontactPersonen bij wie geen ziekte(verschijnselen) zijn geconstateerd, maar die mogelijk wel besmet zijn.
risicocontourenEen risicocontour geeft aan hoe hoog in de omgeving de overlijdenskans is door een ongeval met een risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis.. Deze contourlijnen kan men vergelijken met de gewone hoogtelijnen op een kaart: binnen de contour is het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. groter, buiten de contour is het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. kleiner.
risicodiagramEen tweedimensionaal diagram waarin de oordelen over impact en waarschijnlijkheid van de scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.’s worden samengebracht. Op basis van dit diagram kan een clustering naar ernst van het scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen. worden aangebracht.
risicokaartEen openbare geografische kaart (per provincie, maar gebaseerd op een landelijke database) waarop de in de veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s aanwezige plaatsgeboden en geografisch te onderscheiden risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s zijn aangeduid, op basis van de indeling van het risicoprofielHet risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden..
risicoperceptieRisicoperceptie gaat over subjectieve beleving, het veiligheidsgevoel. Het is de inschatting van een aantal factoren, zoals ernst (groot of gering), beheersbaarheid (laag of hoog), vertrouwen in instanties (laag of hoog) en openheid (gering of groot) dat mensen meer of minder bang maakt. Als mensen bang zijn, is de kans groot dat ze een bepaald gebied met een hoge risicoperceptieRisicoperceptie gaat over subjectieve beleving, het veiligheidsgevoel. Het is de inschatting van een aantal factoren, zoals ernst (groot of gering), beheersbaarheid (laag of hoog), vertrouwen in instanties (laag of hoog) en openheid (gering of groot) dat mensen meer of minder bang maakt. Als mensen bang zijn, is de kans groot dat ze een bepaald gebied met een hoge risicoperceptie mijden. Een ondergrondse ruimte zit vaak aan de risicovolle kant. mijden. Een ondergrondse ruimte zit vaak aan de risicovolle kant.
risicoprofielHet risicoprofielHet risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s, inclusief relevante risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s uit aangrenzende gebieden.
risicoreducerende maatregelenMaatregelen die zorgen voor het stroomlijnen van processen en het reduceren dan wel voorkomen van risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s.
risicovolle situatieEen samenstel van een of meerdere risicobronnen en kwetsbaarheden die kunnen leiden tot een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast..
rook- en warmteafvoerinstallatieInstallatie voor de afvoer van rook en warmte in een gebouw(deel) via rookluiken of ventilatoren, veelal gekoppeld aan een automatische brandmeldinstallatieHet geheel van detectoren, bekabeling, een brandmeldcentrale en een doormeldinstallatie naar de brandweer, dat nodig is voor het ontdekken van brand, het melden van brand en het geven van stuursignalen aan andere installaties..
rookbeheersingMaatregelen die worden getroffen om de verspreiding en uitbreiding van rook te beïnvloeden.
rookcompartimentGedeelte van één of meer gebouwen bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van rook in de beginfase van een brand.
rookmelderEen rookmelderEen rookmelder (soms brandmelder genoemd) is een apparaat dat alarm slaat na detectie van rookdeeltjes (aërosols), die kunnen wijzen op een (beginnende) brand. Een rookmelder kan een zelfstandig apparaat zijn, maar steeds vaker zijn rookmelders verbonden met een brandmeldinstallatie. (soms brandmelder genoemd) is een apparaat dat alarm slaat na detectie van rookdeeltjes (aërosols), die kunnen wijzen op een (beginnende) brand. Een rookmelderEen rookmelder (soms brandmelder genoemd) is een apparaat dat alarm slaat na detectie van rookdeeltjes (aërosols), die kunnen wijzen op een (beginnende) brand. Een rookmelder kan een zelfstandig apparaat zijn, maar steeds vaker zijn rookmelders verbonden met een brandmeldinstallatie. kan een zelfstandig apparaat zijn, maar steeds vaker zijn rookmelders verbonden met een brandmeldinstallatieHet geheel van detectoren, bekabeling, een brandmeldcentrale en een doormeldinstallatie naar de brandweer, dat nodig is voor het ontdekken van brand, het melden van brand en het geven van stuursignalen aan andere installaties..
rookschermHittevast (ruimtescheidend) element bedoeld om de rookverspreiding te beperken (NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA) 6093).
rookvrije laagGedeelte van de ruimte onder de rooklaag gemeten vanaf de vloer van de ruimte tot de onderzijde van de rooklaag.
rookvrije vluchtrouteEen van rook gevrijwaarde route die begint bij een toegang van een rookcompartimentGedeelte van één of meer gebouwen bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van rook in de beginfase van een brand. of een subbrandcompartiment, die uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen., zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift.
rookwarmteafvoerEen Rook- en WarmteAfvoersysteem (ook wel Rookbeheersingssysteem) dient in geval van brand de rook doeltreffend uit een bouwwerk te voeren. Hierdoor ontstaat een rookvrije vluchtwegRoute die bij brand en/of andere calamiteiten in een gebouw kan worden gebruikt om het gebouw zo snel mogelijk te verlaten. Een vluchtroute is een route die vanaf een verblijfplaats in het bouwwerk leidt naar een veilige plaats en die voldoet aan de veiligheidseisen. voor de aanwezigen.
rookweerstandTijd waarin een scheidingsconstructie weerstand biedt tegen rookverspreiding (NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA) 6075 of NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA)-EN 1634-3).
safety casesSafety cases zijn dossiers, die de veiligheid van een systeem aantonen en borgen.
spraakberichtGesproken woord van een centralist of randapparaatgebruiker.
status berichtCode voor een toestand waarin een bepaald randapparaat (-gebruiker) zich bevindt, bijvoorbeeld “terplaatse”, “aanrijdend” of “niet beschikbaar”.
subscriberbeheerHet invoeren, wijzigen, verwijderen en onderhouden van kenmerken en mogelijkheden van randapparatuurMet de C2000-infrastructuur te gebruiken mobilofoons, portofoons, alarmontvangers en mobiele data terminals. in de verschillende gegevenssystemen van het C2000C2000 is het communicatiesysteem voor de hulpdiensten. Politie, brandweer, ambulancediensten, onderdelen van het ministerie van Defensie en daaraan gekoppelde organisaties gebruiken het digitale systeem voor hun mobiele communicatie. netwerk.
tankautospuitEen tankautospuitEen tankautospuit, afgekort TS is een type voertuig dat de brandweer normaal gesproken inzet als basisvoertuig. Het voertuig is zo ingericht dat de eerste slag geslagen kan worden bij brandbestrijding of ongevallen., afgekort TSEen tankautospuit, afgekort TS is een type voertuig dat de brandweer normaal gesproken inzet als basisvoertuig. Het voertuig is zo ingericht dat de eerste slag geslagen kan worden bij brandbestrijding of ongevallen. is een type voertuig dat de brandweer normaal gesproken inzet als basisvoertuig. Het voertuig is zo ingericht dat de eerste slag geslagen kan worden bij brandbestrijding of ongevallen.
technopreventieve beveiligingTechnologische beveiligingsystemen zoals inbraak- en overvalbeveiliging, om criminaliteitspreventie te regelen.
toegang van een gebruiksfunctieToegang tot het aansluitende terrein, een gemeenschappelijke verkeersruimteRuimte anders dan een ruimte in een verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte, bestemd voor het bereiken van een andere ruimte., een gemeenschappelijk verblijfsgebiedGedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimtes anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte. of een ruimte van een andere gebruiksfunctie, ter plaatse waarvan een route begint die uitsluitend door niet-gemeenschappelijke ruimtes van de gebruiksfunctie naar een punt in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebiedGedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimtes anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte. voert.
trappenhuisEen trap of trappenhuisEen trap of trappenhuis, uitsluitend bestemd om het bouwwerk te ontvluchten., uitsluitend bestemd om het bouwwerk te ontvluchten.
trunkingEen methode om een beperkt aantal kanalen te verdelen onder meerdere radio's, die gebaseerd is op het principe, dat met alle radio's op hetzelfde moment in gebruik zijn. In trunkingEen methode om een beperkt aantal kanalen te verdelen onder meerdere radio's, die gebaseerd is op het principe, dat met alle radio's op hetzelfde moment in gebruik zijn. In trunking systemen wort de centrale trunking controller naar behoefte kanalen toe aan de gesprekken. systemen wort de centrale trunkingEen methode om een beperkt aantal kanalen te verdelen onder meerdere radio's, die gebaseerd is op het principe, dat met alle radio's op hetzelfde moment in gebruik zijn. In trunking systemen wort de centrale trunking controller naar behoefte kanalen toe aan de gesprekken. controller naar behoefte kanalen toe aan de gesprekken.
uitgangsstellingEen uitgangsstellingEen uitgangsstelling, afgekort UGS, is een plaats waar hulpdiensten door de alarmcentrale naar toe worden gestuurd, voordat men een rampterrein opgaat., afgekort UGSEen uitgangsstelling, afgekort UGS, is een plaats waar hulpdiensten door de alarmcentrale naar toe worden gestuurd, voordat men een rampterrein opgaat., is een plaats waar hulpdiensten door de alarmcentraleDe meldkamer, ook noodcentrale of alarmcentrale genoemd, is de voorziening die belast is met het ontvangen, registreren en beoordelen en afhandelen van incidentmeldingen, alsmede het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. naar toe worden gestuurd, voordat men een rampterrein opgaat.
veilige plaatsWat een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen./ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. in het geval van brand hoeft geen veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. veelal buiten het object liggen.
veiligheidsactiesVijf mogelijke acties om aan veiligheid te werken: Pro-actie, Preventie, Preparatie, Repressie en Nazorg.
veiligheidsbeheerplanHet veiligheidsbeheerplanHet veiligheidsbeheerplan is het instrument met behulp waarvan de beheerder in de gebruiksfase het afgesproken veiligheidsniveau handhaaft. is het instrument met behulp waarvan de beheerder in de gebruiksfase het afgesproken veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. handhaaft.
veiligheidscriteriaCriteria die men toepast om te bepalen of wordt voldaan aan de eisen voor het veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse..
veiligheidsdossierEen verzameling documenten, die betrekking hebben op veiligheid. Het bevat vastleggingen van gemaakte keuzes en onderbouwingen ervan. Documenten kunnen worden ingebracht door verschillende partijen. De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden van het veiligheidsdossierEen verzameling documenten, die betrekking hebben op veiligheid. Het bevat vastleggingen van gemaakte keuzes en onderbouwingen ervan. Documenten kunnen worden ingebracht door verschillende partijen. De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden van het veiligheidsdossier..
veiligheidseffectrapportageDe Veiligheidseffectrapportage (VERDe Veiligheidseffectrapportage (VER) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VER omvat zowel sociale als fysieke veiligheid.) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VERDe Veiligheidseffectrapportage (VER) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VER omvat zowel sociale als fysieke veiligheid. beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VERDe Veiligheidseffectrapportage (VER) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VER omvat zowel sociale als fysieke veiligheid.-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VERDe Veiligheidseffectrapportage (VER) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VER omvat zowel sociale als fysieke veiligheid. omvat zowel sociale als fysieke veiligheidFysieke veiligheid betreft de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door fysieke bedreigingen. Fysieke bedreigingen ontstaan uit (combinaties van) mechanische, chemische, biologische of fysische gevaren..
veiligheidseisenEen verzameling van proceseisen, bouw- en gebruiksvoorschriften waaraan onderdelen van het bouwwerk in ieder geval moeten voldoen.
veiligheidsketenDe veiligheidsketenDe veiligheidsketen is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactieWegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Er bestaat zekere mate van overlap met preventie., preventieHet voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid.Handelingen ter beperking van de kans op een calamiteit zonder dat daar op dat moment een specifieke dreiging voor bestaat. Er bestaat zekere mate van overlap met proactie., preparatieHet gereed zijn voor acties bij inbreuken op de veiligheid; weten wat te doen als er brand is, of als er een ongeluk of een ramp plaatsvindt., repressieHet daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij behorende hulpverlening. en nazorgNazorg omvat alles dat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar een 'normale’ situatie..
veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. kan worden bepaald met een risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risico’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyse omvat zowel de scenarioanalyse (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyse (QRA)..
veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.
veiligheidsscanVerkennend onderzoek naar fysieke en sociale veiligheidsaspecten waarbij tijdig de veiligheidsmaatregelen, de installaties en de beheermaatregelen in beeld komen.
veiligheidstrappenhuisTrappenhuis waardoor een brand- en rookvrije vluchtrouteEen van rook gevrijwaarde route die begint bij een toegang van een rookcompartiment of een subbrandcompartiment, die uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift. voert en dat in de vluchtrichting uitsluitend kan worden bereikt vanuit een niet-besloten ruimte.
verblijfsgebiedGedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimteRuimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden., bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimtes anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimteRuimte anders dan een ruimte in een verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte, bestemd voor het bereiken van een andere ruimte..
verblijfsruimteRuimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden.
verkeersafwikkelingVeiligheidvoorzieningen die zijn gericht op een veilige en ongehinderde doorstroming van het verkeer, alsmede het zo goed als redelijkerwijs mogelijk voorkomen van incidenten en ingrijpen bij verstoringen in het verkeer.
verkeersrouteRoute die begint bij een toegang van een ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt bij de toegang van een andere ruimte.
verkeersruimteRuimte anders dan een ruimte in een verblijfsgebiedGedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimtes anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte., een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte, bestemd voor het bereiken van een andere ruimte.
vlinderdasmodelDe keten oorzaken - incident - gevolgen. Het incident staat hierbij centraal.
vloerafscheidingVoorzieningen die worden getroffen aan de rand van een vloer, die het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. op letsel ten gevolge van val vanaf de begrenzing van de vloer dienen te beperken.
vluchtrouteRoute die bij brand en/of andere calamiteiten in een gebouw kan worden gebruikt om het gebouw zo snel mogelijk te verlaten. Een vluchtrouteRoute die bij brand en/of andere calamiteiten in een gebouw kan worden gebruikt om het gebouw zo snel mogelijk te verlaten. Een vluchtroute is een route die vanaf een verblijfplaats in het bouwwerk leidt naar een veilige plaats en die voldoet aan de veiligheidseisen. is een route die vanaf een verblijfplaats in het bouwwerk leidt naar een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. en die voldoet aan de veiligheidseisenEen verzameling van proceseisen, bouw- en gebruiksvoorschriften waaraan onderdelen van het bouwwerk in ieder geval moeten voldoen..
vluchttijdBeschikbare tijd om een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. te bereiken. Zowel de beschikbare als de benodigde tijd.
vluchttrappenhuisTrappenhuis waardoor een rookvrije vluchtrouteEen van rook gevrijwaarde route die begint bij een toegang van een rookcompartiment of een subbrandcompartiment, die uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift. voert.
vluchtweggeometrieEisen die gesteld worden aan de afmetingen van doorgangen en deuren voor het ongehinderd vluchten.
worst case scenarioMaximale effect scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen..
zelfredzaamheidZelfredzaamheid is het vermogen van burgers om zichzelf in veiligheid te brengen zonder tussenkomst van professionele hulpverleners bij de dreiging van, of het optreden van een gevaarlijke situatie.
zelfredzaamheidZelfredzaamheid is de mate waarin (initieel zelfredzame) gebruikers van een gebouw in staat zijn, zonder hulp van buiten, te vluchten naar een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen..
zelfredzame personenPersonen die tijdens het incident in staat zijn om naar een veilige ruimteWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. te vluchten.
zendprioriteitenDe voorziening, waarmee een bedienaar of een radio met een hogere prioriteit een kanaal kan overnemen van een bedienaar of een radio met een lagere prioriteit.
zichtlengteDe afstand waarover objecten nog waargenomen kunnen worden in een situatie waarbij het zicht gehinderd wordt door rookdeeltjes in de lokale atmosfeer. Onderscheid: het soort object dat moet worden waargenomen, of het lichtgevend of reflecterend is en de optische karakteristiek van de rook en de lichtsterkte in de omgeving.

Crisisbeheersing En Rampenbestrijding (130)

BegripDefinitie (nl)
Aeronautical Information PackagePublicatie van de autoriteiten met informatie die belangrijk is voor de luchtvaart. Het bevat met name informatie over luchthavens, procdures, die vliegen veilig moet maken.
Air Accidents Investigation BranchVergelijkbaar met de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Airside Operations ManagerEindverantwoordelijke voor primaire luchthavenprocessen aan airside op luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer. Schiphol.
Algemene Maatregel van BestuurEen AMvBEen AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet. is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvBEen AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet.'s berusten op een formele wet.
Auxiliary Power UnitIs een faciliteit aan boord van een vliegtuig die energie levert bij het opstarten van de motoren en, indien de motoren uit staan, voorziet in spanning voor diverse installaties aan boord van een vliegtuig.
Available Safe Egress TimeBeschikbare tijd na het ontstaan van een incident, waarbinnen de condities op de vluchtroutes voldoende veilig zijn voor ontvluchting.
Bedrijfs Opvang TeamEen collegiaal team dat laagdrempelige en toegankelijke zorg biedt bij verwerking van incidenten.
Commando Plaats IncidentEen commando plaats incidentEen commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en het adviseren van het regionaal operationeel team. is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en het adviseren van het regionaal operationeel team.
Departementaal Coördinatie CentrumHet Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCCHet Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW) speelt een centrale rol bij het ondersteunen en coördineren van calamiteiten, crises en rampen op het gebied van infrastructuur, milieu, klimaat en water.-IenW) speelt een centrale rol bij het ondersteunen en coördineren van calamiteiten, crises en rampen op het gebied van infrastructuur, milieu, klimaat en water.
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings ProcedureNaam van de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. In deze procedure is de centrale gedachte dat grotere incidenten meer onderling gecoördineerd afgehandeld moeten worden. Omdat er meer middelen en bestuurslagen betrokken (kunnen) raken, moet er multidisciplinair afgestemd worden over de incidentbestrijding.
Koninklijke LuchtmachtNederlands krijgsmachtdeel
Koninklijke MarechausseeVoert de politietaken uit binnen de aangewezen grenzen van het luchtvaartterrein en houdt onder andere toezicht op de uitvoering van beveiligingsmaatregelen.
Koninklijke MarineNederlands krijgsmachtdeel
Landelijk Operationeel CoördinatieCentrumDraagt namens de minister van Veiligheid en Justitie zorg voor de coördinatie van de bijstand- en steunverleningaanvragen en de afstemming tussen operationele diensten.
Landelijk Team Forensische OpsporingDit is een samenwerkingsverband van de Nederlandse politie, het Nederlandse Ministerie van Defensie en het Nederlands Forensisch InstituutAls bij de crisis een LFTO aan het werk is werkt het NFI onder de vlag van het LFTO.. Het wordt aangestuurd door de lokale Staf Grootschalig en Bijzonder OptredenStaf Grootschalig en Bijzonder Optreden' (SGBO). Dit is een bevelstructuur speciaal voor een (terroristische) crisis, (dreigende) rampen en calamiteiten. De SGBO werkt onder het lokaal bevoegd gezag van de burgemeester of de (hoofd)officier van justitie en leidt de inzet van de politie. De SGBO fungeert als een belangrijke informatiebron voor het overleg van de burgemeester, de korpschef van de politie en de (hoofd)officier van justitie (de driehoek)..
Militaire Luchtvaart AutoriteitBorgt en stimuleert de militaire luchtvaartveiligheid. De uitvoerbaarheid van militaire missies staat daarbij voorop. De Militaire Luchtvaart AutoriteitBorgt en stimuleert de militaire luchtvaartveiligheid. De uitvoerbaarheid van militaire missies staat daarbij voorop. De Militaire Luchtvaart Autoriteit stelt de eisen op en publiceert ze namens de minister van Defensie. De onafhankelijk toezichthouder houdt toezicht op de naleving. Als de eisen onvoldoende worden nageleefd dan handhaaft de Militaire Luchtvaart Autoriteit . stelt de eisen op en publiceert ze namens de minister van Defensie. De onafhankelijk toezichthouder houdt toezicht op de naleving. Als de eisen onvoldoende worden nageleefd dan handhaaft de Militaire Luchtvaart AutoriteitBorgt en stimuleert de militaire luchtvaartveiligheid. De uitvoerbaarheid van militaire missies staat daarbij voorop. De Militaire Luchtvaart Autoriteit stelt de eisen op en publiceert ze namens de minister van Defensie. De onafhankelijk toezichthouder houdt toezicht op de naleving. Als de eisen onvoldoende worden nageleefd dan handhaaft de Militaire Luchtvaart Autoriteit . .
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en VeiligheidEen instantie van de Nederlandse overheid die in 2012 werd ingesteld om Nederland te beschermen tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTVEen instantie van de Nederlandse overheid die in 2012 werd ingesteld om Nederland te beschermen tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTV is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTVEen instantie van de Nederlandse overheid die in 2012 werd ingesteld om Nederland te beschermen tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTV is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid.. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.
Nationaal CrisisCentrumOndersteunt de besluitvormingHet expliciteren van een bepaald, gemotiveerd besluit. bij een crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.. Het maakt onderdeel uit van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en VeiligheidEen instantie van de Nederlandse overheid die in 2012 werd ingesteld om Nederland te beschermen tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTV is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting..
Nationaal VoorlichtingsCentrumDit is een onderdeel van het NCCOndersteunt de besluitvorming bij een crisis. Het maakt onderdeel uit van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.. Het ondersteunt de beleidsteams - het interdepartementaal beleidsteam (IBT) en het ministeriële beleidsteam (MBT) - bij een grote rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast..
National Transportation Safety BoardEen agentschap van de Amerikaanse overheid dat zich bezighoudt met het onderzoeken van ongelukken, waaronder vliegtuig-, trein- en andere rampen, die optreden in het civiel transport binnen de VS, of buiten de VS als er Amerikaanse transportmiddelen bij betrokken zijn.
Nederlands Lucht- en RuimtevaartcentrumHet centrale instituut voor luchtvaart- en ruimtevaartonderzoek in Nederland. Sinds 1937 is het een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk, die technologische ondersteuning verschaft aan de lucht- en ruimtevaartsector. Die sector omvat industrieën, gebruikers van militaire en civiele vliegtuigen, beheerders van luchthavens, luchtverkeersleidingsorganisaties, overheidsinstanties en internationale organisaties.
Nederlandse Vereniging van LuchthavensOrganisatie waarvan de Nederlandse General Aviation vliegvelden, de regionale luchthavens en Schiphol deel uitmaken. Door haar bundeling van expertise de brancheorganisatie van de Nederlandse burgerluchthavens en gesprekspartner voor de overheid en andere relevante partijen op het gebied van alle technisch / operationele en beleidsvragen m.b.t. de Nederlandse burgerluchthavens.
Noord-Atlantische VerdragsorganisatieEen na de Tweede Wereldoorlog opgerichte organisatie ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag dat in Washington op 4 april 1949 werd getekend. Het NAVOEen na de Tweede Wereldoorlog opgerichte organisatie ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag dat in Washington op 4 april 1949 werd getekend. Het NAVO-hoofdkwartier is gevestigd in de Brusselse plaats Haren. De NAVO is de tegenhanger van de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie, een militaire bondgenootschap van Rusland en vijf andere ex-leden van de Sovjet-Unie.-hoofdkwartier is gevestigd in de Brusselse plaats Haren. De NAVOEen na de Tweede Wereldoorlog opgerichte organisatie ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag dat in Washington op 4 april 1949 werd getekend. Het NAVO-hoofdkwartier is gevestigd in de Brusselse plaats Haren. De NAVO is de tegenhanger van de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie, een militaire bondgenootschap van Rusland en vijf andere ex-leden van de Sovjet-Unie. is de tegenhanger van de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie, een militaire bondgenootschap van Rusland en vijf andere ex-leden van de Sovjet-Unie.
Notification To the Captain in CommandWordt op gesteld door luchtvaartmaatschappij of afhandelaarOrganisatie die grondafhandeling van vliegtuigen voor haar rekening neemt. Onder grondafhandeling vallen diensten die op een luchthaven aan luchtvaartmaatschappijen worden verleend, zoals het in- en uitstappen van passagiers, bagage, post, vracht, tanken, schoonmaken, cateren, ijs- en sneeuwvrij maken van het vliegtuig en het voorbereiden van de uitgaande vlucht. Met andere woorden: alle activiteiten rondom het vliegtuig na aankomst en voor vertrek, met uitzondering van technische inspecties. en is een vrachtbrief voor het luchtvaartuig. Hierin staat: aantal passagiers en crew en vracht. Zodra het vliegtuig is vertrokken stuurt de luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer. van vertrek de informatie per fax naar de luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer. van ontvangst.
Officier van JustitieEen officier van justitieEen officier van justitie is in Nederland een algemeen opsporingsambtenaar en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. H is in Nederland een algemeen opsporingsambtenaar en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. H
OmgevingswetMet de OmgevingswetMet de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om vergunningen voor bouwprojecten aan te vragen. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om vergunningen voor bouwprojecten aan te vragen. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de OmgevingswetMet de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om vergunningen voor bouwprojecten aan te vragen. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. in 2021 in werking.
Onderzoeksraad Voor VeiligheidDe Onderzoeksraad voor Veiligheid is een zelfstandig bestuursorgaan in Nederland dat na rampen, grote ongevallen of andersoortige incidenten onderzoek kan doen naar de oorzaken en gevolgen van het betreffende incident.
Particuliere Alarm CentraleParticuliere alarmcentrales ontvangen alarmsignalen van alarmsystemen van organisaties en particulieren. Zo zorgen voor een opvolging van het signaal door bijvoorbeeld surveillancewagens uit te sturen of het signaal door te geven aan hulpdiensten.
Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere TerreinenRegels over de aanleg, inrichting, uitrusting en het gebruik van luchthavens met het oog op de veiligheid staan in de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGLT).
Regionaal BeleidsteamHet Regionaal BeleidsteamHet Regionaal Beleidsteam heeft in Nederland de leiding over rampenbestrijding ten tijde van een ramp die de grens van een gemeente overstijgt of dreigt te overstijgen. Het regionaal beleidsteam opereert doorgaans op het niveau van een van de 25 veiligheidsregio's. Het regionaal beleidsteam hoort zich in principe niet te bemoeien met de operationele gang van zaken maar moet de grote lijnen uitzetten en beslissingen nemen over risicosituaties en bijvoorbeeld evacuaties. heeft in Nederland de leiding over rampenbestrijdingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur, het bestuur van een veiligheidsregio, de provincie of het rijk treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp. ten tijde van een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. die de grens van een gemeente overstijgt of dreigt te overstijgen. Het regionaal beleidsteamHet Regionaal Beleidsteam heeft in Nederland de leiding over rampenbestrijding ten tijde van een ramp die de grens van een gemeente overstijgt of dreigt te overstijgen. Het regionaal beleidsteam opereert doorgaans op het niveau van een van de 25 veiligheidsregio's. Het regionaal beleidsteam hoort zich in principe niet te bemoeien met de operationele gang van zaken maar moet de grote lijnen uitzetten en beslissingen nemen over risicosituaties en bijvoorbeeld evacuaties. opereert doorgaans op het niveau van een van de 25 veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.'s. Het regionaal beleidsteamHet Regionaal Beleidsteam heeft in Nederland de leiding over rampenbestrijding ten tijde van een ramp die de grens van een gemeente overstijgt of dreigt te overstijgen. Het regionaal beleidsteam opereert doorgaans op het niveau van een van de 25 veiligheidsregio's. Het regionaal beleidsteam hoort zich in principe niet te bemoeien met de operationele gang van zaken maar moet de grote lijnen uitzetten en beslissingen nemen over risicosituaties en bijvoorbeeld evacuaties. hoort zich in principe niet te bemoeien met de operationele gang van zaken maar moet de grote lijnen uitzetten en beslissingen nemen over risicosituaties en bijvoorbeeld evacuaties.
RijksInstituut voor Volksgezondheid en MilieuDit is een Nederlands instituut dat in opdracht van de overheid onderzoek doet op het gebied van volksgezondheid, milieu en natuur. Het is een zelfstandig onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport..
Risk Ranking PointsRisico-ordeningsmethodiek waarbij de meest relevante scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.’s worden bepaald.
Severe Acute Respiratory SyndromeSevere Acute Respiratory SyndromeSevere Acute Respiratory Syndrome of SARS is een besmettelijke ernstige acute ademhalingsziekte die soms levensbedreigend is. of SARSSevere Acute Respiratory Syndrome of SARS is een besmettelijke ernstige acute ademhalingsziekte die soms levensbedreigend is. is een besmettelijke ernstige acute ademhalingsziekte die soms levensbedreigend is.
Staf Grootschalig en Bijzonder OptredenStaf Grootschalig en Bijzonder OptredenStaf Grootschalig en Bijzonder Optreden' (SGBO). Dit is een bevelstructuur speciaal voor een (terroristische) crisis, (dreigende) rampen en calamiteiten. De SGBO werkt onder het lokaal bevoegd gezag van de burgemeester of de (hoofd)officier van justitie en leidt de inzet van de politie. De SGBO fungeert als een belangrijke informatiebron voor het overleg van de burgemeester, de korpschef van de politie en de (hoofd)officier van justitie (de driehoek).' (SGBOStaf Grootschalig en Bijzonder Optreden' (SGBO). Dit is een bevelstructuur speciaal voor een (terroristische) crisis, (dreigende) rampen en calamiteiten. De SGBO werkt onder het lokaal bevoegd gezag van de burgemeester of de (hoofd)officier van justitie en leidt de inzet van de politie. De SGBO fungeert als een belangrijke informatiebron voor het overleg van de burgemeester, de korpschef van de politie en de (hoofd)officier van justitie (de driehoek).). Dit is een bevelstructuur speciaal voor een (terroristische) crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast., (dreigende) rampen en calamiteiten. De SGBOStaf Grootschalig en Bijzonder Optreden' (SGBO). Dit is een bevelstructuur speciaal voor een (terroristische) crisis, (dreigende) rampen en calamiteiten. De SGBO werkt onder het lokaal bevoegd gezag van de burgemeester of de (hoofd)officier van justitie en leidt de inzet van de politie. De SGBO fungeert als een belangrijke informatiebron voor het overleg van de burgemeester, de korpschef van de politie en de (hoofd)officier van justitie (de driehoek). werkt onder het lokaal bevoegd gezag van de burgemeester of de (hoofd)officier van justitieEen officier van justitie is in Nederland een algemeen opsporingsambtenaar en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. H en leidt de inzet van de politie. De SGBOStaf Grootschalig en Bijzonder Optreden' (SGBO). Dit is een bevelstructuur speciaal voor een (terroristische) crisis, (dreigende) rampen en calamiteiten. De SGBO werkt onder het lokaal bevoegd gezag van de burgemeester of de (hoofd)officier van justitie en leidt de inzet van de politie. De SGBO fungeert als een belangrijke informatiebron voor het overleg van de burgemeester, de korpschef van de politie en de (hoofd)officier van justitie (de driehoek). fungeert als een belangrijke informatiebron voor het overleg van de burgemeester, de korpschef van de politie en de (hoofd)officier van justitieEen officier van justitie is in Nederland een algemeen opsporingsambtenaar en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. H (de driehoek).
Standardization AgreementSTANdardization AGreement dat binnen de NAVOEen na de Tweede Wereldoorlog opgerichte organisatie ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag dat in Washington op 4 april 1949 werd getekend. Het NAVO-hoofdkwartier is gevestigd in de Brusselse plaats Haren. De NAVO is de tegenhanger van de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie, een militaire bondgenootschap van Rusland en vijf andere ex-leden van de Sovjet-Unie. opgesteld is.
Systems EngineeringSystems EngineeringSystems Engineering is een gestructureerde specificatie- en ontwerpmethode. is een gestructureerde specificatie- en ontwerpmethode.
Uitvoeringsoverleg AlerterenHet UOAHet UOA is een afstemmingsoverleg waarin n.a.v. het gewijzigde alerteringsniveau voor de sector Burgerluchtvaart de eventueel toe te passen maatregelen worden geformuleerd. Het UOA adviseert aan de NCTV. Het UOA bestaat uit een kernteam, dat afhankelijk van de omstandigheden kan worden uitgebreid. is een afstemmingsoverleg waarin n.a.v. het gewijzigde alerteringsniveau voor de sector Burgerluchtvaart de eventueel toe te passen maatregelen worden geformuleerd. Het UOAHet UOA is een afstemmingsoverleg waarin n.a.v. het gewijzigde alerteringsniveau voor de sector Burgerluchtvaart de eventueel toe te passen maatregelen worden geformuleerd. Het UOA adviseert aan de NCTV. Het UOA bestaat uit een kernteam, dat afhankelijk van de omstandigheden kan worden uitgebreid. adviseert aan de NCTVEen instantie van de Nederlandse overheid die in 2012 werd ingesteld om Nederland te beschermen tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTV is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.. Het UOAHet UOA is een afstemmingsoverleg waarin n.a.v. het gewijzigde alerteringsniveau voor de sector Burgerluchtvaart de eventueel toe te passen maatregelen worden geformuleerd. Het UOA adviseert aan de NCTV. Het UOA bestaat uit een kernteam, dat afhankelijk van de omstandigheden kan worden uitgebreid. bestaat uit een kernteam, dat afhankelijk van de omstandigheden kan worden uitgebreid.
World Health OrganisationDe WereldgezondheidsorganisatieDe Wereldgezondheidsorganisatie is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in Genève met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen. is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in Genève met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen.
Ziekenhuis Rampen Opvang PlanZiekenhuis Rampen Opvang PlanZiekenhuis Rampen Opvang Plan. Dit plan beschrijft de interne ziekenhuisorganisatie vanaf de melding van een ramp door de meldkamer ambulancezorg (MKA).. Dit plan beschrijft de interne ziekenhuisorganisatie vanaf de meldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. van een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. door de meldkamer ambulancezorg (MKAOndergebracht bij de regionale alarmcentrale van een veiligheidsregio. Het is de nieuwe benaming voor de Centrale Post Ambulancevervoer.).
aanvalsrouteDe aanvalsrouteDe aanvalsroute beschrijft langs welke route de openbare hulpdiensten, OHD, een bepaald object zullen benaderen bij het optreden van een calamiteit. beschrijft langs welke route de openbare hulpdiensten, OHD, een bepaald object zullen benaderen bij het optreden van een calamiteit.
afhandelaarOrganisatie die grondafhandeling van vliegtuigen voor haar rekening neemt. Onder grondafhandeling vallen diensten die op een luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer. aan luchtvaartmaatschappijen worden verleend, zoals het in- en uitstappen van passagiers, bagage, post, vracht, tanken, schoonmaken, cateren, ijs- en sneeuwvrij maken van het vliegtuig en het voorbereiden van de uitgaande vlucht. Met andere woorden: alle activiteiten rondom het vliegtuig na aankomst en voor vertrek, met uitzondering van technische inspecties.
airsideDat gedeelte van het luchthavengebied dat gebruikt wordt voor het starten, landen, opstijgen, taxiën, slepen, parkeren en afhandelen van vliegtuigen.
beeldvormingHet op basis van de beschikbare feiten opbouwen van een mentaal model van een incident en de ingezette capaciteiten. Beeldvorming is uiteindelijk gericht op een mentaal model, een beeld ‘tussen de oren’.
beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvormingDe BOBDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en

trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOBDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvormingDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces:

beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.
.
beleidsplanEen strategisch plan dat zich richt op essentiële keuzes ten aanzien van crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid. en rampenbestrijdingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur, het bestuur van een veiligheidsregio, de provincie of het rijk treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp..
besluitvormingHet expliciteren van een bepaald, gemotiveerd besluit.
brandrisicoklasse luchthavenRisicoklasse waarin een luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer., voor de brandweervoorzieningen wordt ingedeeld aan de hand van het aantal vliegtuigen en de afmetingen daarvan dat van de luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer. gebruikmaakt, of de risicoklassen waarin een vliegtuig voor de brandbestrijding wordt ingedeeld aan de hand van de totale lengte en rompbreedte van dat vliegtuig.
calamiteitenbestrijdingsplanBeschrijft hoe incidenten, in het bijzonder calamiteiten, worden afgehandeld door het personeel van de beheerder samen met de hulpdiensten en andere partijen. Het plan moet afgestemd zijn met de hulpdiensten.
calamiteitenplanPlan van de exploitant waarin omschreven is hoe de calamiteitenorganisatie is georganiseerd en hoe deze samenwerkt met de overheid en andere relevante partijen.
crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.
crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid.
crisispartnerOrganisatie buiten de veiligheidsregio die wettelijke taken of bevoegdheden heeft bij het waarborgen van vitale belangenEssentiële aspecten van veiligheid die bij aantasting door een ramp of crisis leiden tot ontwrichting van de samenleving. Het betreft: territoriale veiligheid, fysieke veiligheid, ecologische veiligheid, economische veiligheid, sociale en politiek stabiliteit; veiligheid cultureel erfgoed. of die door zijn functie in de samenleving, zijn expertise en capaciteiten een rol kan spelen bij de crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid..
fysieke veiligheidFysieke veiligheid betreft de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door fysieke bedreigingen. Fysieke bedreigingen ontstaan uit (combinaties van) mechanische, chemische, biologische of fysische gevaren.
grootschalig incidentIncident dat gezien de aard en/of de omvang substantiële coördinatie van de uitvoering van uitvoerend werk op het gebied van bevolkingszorg, politiezorg, brandweerzorg en/of gezondheidszorg noodzakelijk maakt.
incidentmanagementHet afhandelen van incidenten en de voorbereiding daarop.
kapingHet met geweld, of onder bedreiging met geweld, overnemen van een voertuig. Vaak worden de inzittenden als gijzelaars gebruikt om bepaalde eisen van de kapers ingewilligd te krijgen.
luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer.
mayday callNoodoproep die gebruikt kan worden door gezagvoerder voor gevallen waarin er ernstig gevaar is in combinatie met een levensbedreigende situatie.
medisch backup-systeemSysteem dat beschikbaar is aan boord van passagiersvliegtuigen bij veel vliegmaatschappijen. Vanaf elke positie in de wereld kan vliegend of niet vliegend snel contact worden opgenomen met medisch specialisten, zodat aan boord de juiste diagnoses gesteld kunnen worden, al dan niet gevolgd door medisch handelen van cabinepersoneel.
misdrijvenMisdrijven zijn ernstige delicten, met name genoemd in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, of in bijzondere wetten zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Wet op de economische delicten en de Arbeidsomstandighedenwet.
mitigerende maatregelenMaatregelen die de escalatie van ongewenste gebeurtenissen tegengaan.
mobiel medisch teamBestaat uit drie personen dat bedoeld is om medische bijstand te verlenen. Alle Mobiel Medische Teams die Nederland rijk is beschikken over een voertuig. Daarnaast beschikken vier traumacentra over een helikopter, een zogenaamde 'Lifeliner' of een traumahelikopter.
monodisciplinaire oefeningOefening waaraan één discipline of organisatie meedoet. Bijvoorbeeld een oefening waaraan alleen brandweermedewerkers meedoen.
multidisciplinaire oefeningOefening waaraan twee of meer disciplines of organisaties meedoen. Bijvoorbeeld een oefening waaraan brandweer, GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. en politiediensten meedoen.
objectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.In de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.
objectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.In de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.
ongevalstypeEen groep van incidenten met vergelijkbare kenmerken. Voorbeelden van ongevalstypen zijn pech, botsing, ontsporing, brand, explosie.
oordeelsvormingBepaling van wat de verwachtingen zijn ten aanzien van het verloop van het incident, wat dit verloop betekent voor de gestelde doelen en de te betrekken actoren.
openbare hulpverleningsdienstenDe politie, de brandweer en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, zie ook GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. Nederland (WARVW Art. 1).
opkomsttijdTijd die de hulpdiensten nodig hebben tot aankomst op de uitgangsstellingEen uitgangsstelling, afgekort UGS, is een plaats waar hulpdiensten door de alarmcentrale naar toe worden gestuurd, voordat men een rampterrein opgaat. (bij een toegang van een ondergrondse ruimte) vanaf het moment dat de eerste meldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. is ontvangen.
overtredingenOvertredingen zijn lichte vergrijpen. In het boek Overtredingen van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht wordt beschreven wat als een overtreding wordt beschouwd en wat de strafmaat is.
pan pan callSpoedoproep die gebruikt kan worden door gezagvoerder voor gevallen waarin er een technisch probleem is zonder ernstig gevaar en niet levensbedreigend.
pandemieEen over grote delen van de aarde verspreide epidemie.
preparatieHet gereed zijn voor acties bij inbreuken op de veiligheid; weten wat te doen als er brand is, of als er een ongeluk of een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. plaatsvindt.
preventieHandelingen ter beperking van de kans op een calamiteit zonder dat daar op dat moment een specifieke dreiging voor bestaat. Er bestaat zekere mate van overlap met proactieWegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Er bestaat zekere mate van overlap met preventie..
preventieHet voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid.
private plaatsEen private plaatsEen private plaats is elke plaats waar niet iedereen toegang toe heeft. Dit kan blijken uit de aard van de faciliteit (privaat eigendom) of door de context (het gaat om een private weg). is elke plaats waar niet iedereen toegang toe heeft. Dit kan blijken uit de aard van de faciliteit (privaat eigendom) of door de context (het gaat om een private weg).
pro-actieHet wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid ter voorkoming van het ontstaan ervan (interne en externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex.).
provinciale risicokaartOp een risicokaartEen openbare geografische kaart (per provincie, maar gebaseerd op een landelijke database) waarop de in de veiligheidsregio’s aanwezige plaatsgeboden en geografisch te onderscheiden risico’s zijn aangeduid, op basis van de indeling van het risicoprofiel. is aangegeven waar risicobronnen liggen. Het gaat daarbij om risicobronnen waardoor mensen direct letsel kunnen oplopen. Bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en om andere relevante risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s, zoals overstromingen. In totaal kunnen de risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s van een dertiental verschillende ramptypen op kaart worden getoond. Maar er zijn ook risicokaarten waarop alleen risicosituaties met gevaarlijke stoffen staan.
rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.
rampenbestrijdingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur, het bestuur van een veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening., de provincie of het rijk treft met het oog op een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken., het voorkomen van een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. en het beperken van de gevolgen van een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken..
rampenbestrijdingsplanEen rampenbestrijdingsplanEen rampenbestrijdingsplan omvat het geheel aan maatregelen die voor een specifieke ramp of (zwaar) ongeval genomen moeten worden. omvat het geheel aan maatregelen die voor een specifieke rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of (zwaar) ongeval genomen moeten worden.
ramptypeEen categorie van mogelijke rampen die qua soort effecten en qua ontwikkeling in de tijd op elkaar lijken.
regieBewaken dat een beeld actueel, volledig, overdraagbaar en consistent is.
regionaal risicoprofielEen inventarisatie en analyse van de risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.´s (waarschijnlijkheid en impact) van branden, rampen en crises waarop het beleid van de veiligheidsregio wordt gebaseerd.
repressieHet daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij behorende hulpverlening.
risico-inventarisatieEen overzicht van risicovolle situaties binnen de regio die tot brand, rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. kunnen leiden en een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de regio kunnen voordoen.
risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risico’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyse omvat zowel de scenarioanalyse (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyse (QRA). omvat zowel de scenarioanalyseEen scenarioanalyse is een instrument voor het beschouwen van de afwikkeling van incidentscenario’s. Meestal wordt een procesbeschrijving gegeven van relevante incidenten en responsmogelijkheden (de nadruk ligt op een gedetailleerde analyse van de gevolgen van een incident). (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyseEen risicoanalyse, waarbij wordt gekeken naar zowel de kans op een incident als de gevolgen van dat incident. De gevolgen zijn vaak uitgedrukt in het aantal gebruikers dat overlijdt ten gevolge van het incident. Veelal wordt gebruikgemaakt van foutenbomen voor het in kaart brengen van mogelijke oorzaken, en gebeurtenissenbomen voor het weergeven van de mogelijke gevolgen van het incident. Het eindresultaat is een berekend groepsrisico of plaatsgebonden risico. (QRAEen risicoanalyse, waarbij wordt gekeken naar zowel de kans op een incident als de gevolgen van dat incident. De gevolgen zijn vaak uitgedrukt in het aantal gebruikers dat overlijdt ten gevolge van het incident. Veelal wordt gebruikgemaakt van foutenbomen voor het in kaart brengen van mogelijke oorzaken, en gebeurtenissenbomen voor het weergeven van de mogelijke gevolgen van het incident. Het eindresultaat is een berekend groepsrisico of plaatsgebonden risico.).
risicobeheersingAlle activiteiten die een vroegtijdige structurele aandacht voor integrale veiligheid bevorderen en die gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden, waaronder het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid (proactieWegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Er bestaat zekere mate van overlap met preventie.) en het beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de veiligheid (preventieHet voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid.Handelingen ter beperking van de kans op een calamiteit zonder dat daar op dat moment een specifieke dreiging voor bestaat. Er bestaat zekere mate van overlap met proactie.).
risicobenaderingIn de risicobenaderingIn de risicobenadering wordt de kans op een bepaald effect(in het externe veiligheidsbeleid worden letale slachtoffers binnen het effect beschouwd) beschouwd. wordt de kans op een bepaald effect(in het externe veiligheidsbeleid worden letale slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. binnen het effect beschouwd) beschouwd.
risicobeoordelingEen analyse waarin weging en inschatting van gevolgen van soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.
risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast..
risicocontactPersonen bij wie geen ziekte(verschijnselen) zijn geconstateerd, maar die mogelijk wel besmet zijn.
risicocontourenEen risicocontour geeft aan hoe hoog in de omgeving de overlijdenskans is door een ongeval met een risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis.. Deze contourlijnen kan men vergelijken met de gewone hoogtelijnen op een kaart: binnen de contour is het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. groter, buiten de contour is het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. kleiner.
risicodiagramEen tweedimensionaal diagram waarin de oordelen over impact en waarschijnlijkheid van de scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.’s worden samengebracht. Op basis van dit diagram kan een clustering naar ernst van het scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen. worden aangebracht.
risicokaartEen openbare geografische kaart (per provincie, maar gebaseerd op een landelijke database) waarop de in de veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s aanwezige plaatsgeboden en geografisch te onderscheiden risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s zijn aangeduid, op basis van de indeling van het risicoprofielHet risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden..
risicoperceptieRisicoperceptie gaat over subjectieve beleving, het veiligheidsgevoel. Het is de inschatting van een aantal factoren, zoals ernst (groot of gering), beheersbaarheid (laag of hoog), vertrouwen in instanties (laag of hoog) en openheid (gering of groot) dat mensen meer of minder bang maakt. Als mensen bang zijn, is de kans groot dat ze een bepaald gebied met een hoge risicoperceptieRisicoperceptie gaat over subjectieve beleving, het veiligheidsgevoel. Het is de inschatting van een aantal factoren, zoals ernst (groot of gering), beheersbaarheid (laag of hoog), vertrouwen in instanties (laag of hoog) en openheid (gering of groot) dat mensen meer of minder bang maakt. Als mensen bang zijn, is de kans groot dat ze een bepaald gebied met een hoge risicoperceptie mijden. Een ondergrondse ruimte zit vaak aan de risicovolle kant. mijden. Een ondergrondse ruimte zit vaak aan de risicovolle kant.
risicoprofielHet risicoprofielHet risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s, inclusief relevante risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s uit aangrenzende gebieden.
risicoreducerende maatregelenMaatregelen die zorgen voor het stroomlijnen van processen en het reduceren dan wel voorkomen van risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s.
risicovolle situatieEen samenstel van een of meerdere risicobronnen en kwetsbaarheden die kunnen leiden tot een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast..
scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.
scenarioanalyseEen scenarioanalyseEen scenarioanalyse is een instrument voor het beschouwen van de afwikkeling van incidentscenario’s. Meestal wordt een procesbeschrijving gegeven van relevante incidenten en responsmogelijkheden (de nadruk ligt op een gedetailleerde analyse van de gevolgen van een incident). is een instrument voor het beschouwen van de afwikkeling van incidentscenario’s. Meestal wordt een procesbeschrijving gegeven van relevante incidenten en responsmogelijkheden (de nadruk ligt op een gedetailleerde analyse van de gevolgen van een incident).
situatiebeeldHet situatiebeeldHet situatiebeeld is een voor alle betrokken partijen beschikbare actuele en geverifieerde samenvatting van het incident, met als doel om het proces van leiding & coördinatie te ondersteunen met een eenduidig beeld. is een voor alle betrokken partijen beschikbare actuele en geverifieerde samenvatting van het incident, met als doel om het proces van leiding & coördinatie te ondersteunen met een eenduidig beeld.
situatierapportCrisisteams maken periodiek een situatierapportage volgens een standaard format (klassiek afgekort sitrapCrisisteams maken periodiek een situatierapportage volgens een standaard format (klassiek afgekort sitrap). Dit is een bondig rapport van de operationele toestand dat aan de hogere eenheid wordt verstrekt. Onderdeel ervan is dat in grote lijnen wordt aangegeven of er veranderingen zijn in de situatie ten aanzien van de vorige rapportage. Bij het netcentrisch werken kan dit door geautoriseerde functionarissen digitaal worden ingezien.). Dit is een bondig rapport van de operationele toestand dat aan de hogere eenheid wordt verstrekt. Onderdeel ervan is dat in grote lijnen wordt aangegeven of er veranderingen zijn in de situatie ten aanzien van de vorige rapportage. Bij het netcentrisch werken kan dit door geautoriseerde functionarissen digitaal worden ingezien.
slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden.
sociale veiligheidSociale veiligheid is onderdeel van de totale veiligheid van een omgeving. Een sociaal veilige omgeving is een omgeving zonder dreiging van geweld of confrontatie met geweld. Het gaat daarbij om ongewenst gedrag door mensen en om zowel de feitelijke criminaliteit als de onveiligheidsgevoelens. Aandacht voor sociale veiligheidSociale veiligheid is onderdeel van de totale veiligheid van een omgeving. Een sociaal veilige omgeving is een omgeving zonder dreiging van geweld of confrontatie met geweld. Het gaat daarbij om ongewenst gedrag door mensen en om zowel de feitelijke criminaliteit als de onveiligheidsgevoelens. Aandacht voor sociale veiligheid richt zich op het beperken van de kans dat mensen slachtoffer worden van een asociale daad en op het verminderen of wegnemen van angstgevoelens bij mensen. richt zich op het beperken van de kans dat mensen slachtoffer worden van een asociale daad en op het verminderen of wegnemen van angstgevoelens bij mensen.
subjectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.In de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.
t1T1-slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. hebben onmiddellijke behandeling nodig,
t2T2-slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. hebben binnen zes uur behandeling nodig.
t3T3-slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. kunnen ook na zes uur behandeld worden.
tankautospuitEen tankautospuitEen tankautospuit, afgekort TS is een type voertuig dat de brandweer normaal gesproken inzet als basisvoertuig. Het voertuig is zo ingericht dat de eerste slag geslagen kan worden bij brandbestrijding of ongevallen., afgekort TSEen tankautospuit, afgekort TS is een type voertuig dat de brandweer normaal gesproken inzet als basisvoertuig. Het voertuig is zo ingericht dat de eerste slag geslagen kan worden bij brandbestrijding of ongevallen. is een type voertuig dat de brandweer normaal gesproken inzet als basisvoertuig. Het voertuig is zo ingericht dat de eerste slag geslagen kan worden bij brandbestrijding of ongevallen.
terrorismeTerrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvormingHet expliciteren van een bepaald, gemotiveerd besluit. te beïnvloeden.
transponderEen transponderEen transponder is een elektronisch apparaat dat een bepaalde boodschap uitzendt, als antwoord op een bepaalde ontvangen boodschap. Het woord transponder is een samentrekking van de Engelse woorden transmitter (zender) en responder (antwoorder). Alle verkeersvliegtuigen en bijna alle overige categorieën luchtvaartuigen beschikken verplicht over een transponder. is een elektronisch apparaat dat een bepaalde boodschap uitzendt, als antwoord op een bepaalde ontvangen boodschap. Het woord transponderEen transponder is een elektronisch apparaat dat een bepaalde boodschap uitzendt, als antwoord op een bepaalde ontvangen boodschap. Het woord transponder is een samentrekking van de Engelse woorden transmitter (zender) en responder (antwoorder). Alle verkeersvliegtuigen en bijna alle overige categorieën luchtvaartuigen beschikken verplicht over een transponder. is een samentrekking van de Engelse woorden transmitter (zender) en responder (antwoorder). Alle verkeersvliegtuigen en bijna alle overige categorieën luchtvaartuigen beschikken verplicht over een transponderEen transponder is een elektronisch apparaat dat een bepaalde boodschap uitzendt, als antwoord op een bepaalde ontvangen boodschap. Het woord transponder is een samentrekking van de Engelse woorden transmitter (zender) en responder (antwoorder). Alle verkeersvliegtuigen en bijna alle overige categorieën luchtvaartuigen beschikken verplicht over een transponder..
uitgangsstellingEen uitgangsstellingEen uitgangsstelling, afgekort UGS, is een plaats waar hulpdiensten door de alarmcentrale naar toe worden gestuurd, voordat men een rampterrein opgaat., afgekort UGSEen uitgangsstelling, afgekort UGS, is een plaats waar hulpdiensten door de alarmcentrale naar toe worden gestuurd, voordat men een rampterrein opgaat., is een plaats waar hulpdiensten door de alarmcentraleDe meldkamer, ook noodcentrale of alarmcentrale genoemd, is de voorziening die belast is met het ontvangen, registreren en beoordelen en afhandelen van incidentmeldingen, alsmede het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. naar toe worden gestuurd, voordat men een rampterrein opgaat.
vectorIn de context van deze handreiking: organismen die ziekten of parasieten overbrengen.
veilige plaatsWat een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen./ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. in het geval van brand hoeft geen veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. veelal buiten het object liggen.
veiligheidsactiesVijf mogelijke acties om aan veiligheid te werken: Pro-actie, Preventie, Preparatie, Repressie en Nazorg.
veiligheidsbeheerplanHet veiligheidsbeheerplanHet veiligheidsbeheerplan is het instrument met behulp waarvan de beheerder in de gebruiksfase het afgesproken veiligheidsniveau handhaaft. is het instrument met behulp waarvan de beheerder in de gebruiksfase het afgesproken veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. handhaaft.
veiligheidscriteriaCriteria die men toepast om te bepalen of wordt voldaan aan de eisen voor het veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse..
veiligheidsdossierEen verzameling documenten, die betrekking hebben op veiligheid. Het bevat vastleggingen van gemaakte keuzes en onderbouwingen ervan. Documenten kunnen worden ingebracht door verschillende partijen. De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden van het veiligheidsdossierEen verzameling documenten, die betrekking hebben op veiligheid. Het bevat vastleggingen van gemaakte keuzes en onderbouwingen ervan. Documenten kunnen worden ingebracht door verschillende partijen. De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden van het veiligheidsdossier..
veiligheidseffectrapportageDe Veiligheidseffectrapportage (VERDe Veiligheidseffectrapportage (VER) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VER omvat zowel sociale als fysieke veiligheid.) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VERDe Veiligheidseffectrapportage (VER) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VER omvat zowel sociale als fysieke veiligheid. beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VERDe Veiligheidseffectrapportage (VER) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VER omvat zowel sociale als fysieke veiligheid.-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VERDe Veiligheidseffectrapportage (VER) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VER omvat zowel sociale als fysieke veiligheid. omvat zowel sociale als fysieke veiligheidFysieke veiligheid betreft de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door fysieke bedreigingen. Fysieke bedreigingen ontstaan uit (combinaties van) mechanische, chemische, biologische of fysische gevaren..
veiligheidseisenEen verzameling van proceseisen, bouw- en gebruiksvoorschriften waaraan onderdelen van het bouwwerk in ieder geval moeten voldoen.
veiligheidsketenDe veiligheidsketenDe veiligheidsketen is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactieWegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Er bestaat zekere mate van overlap met preventie., preventieHet voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid.Handelingen ter beperking van de kans op een calamiteit zonder dat daar op dat moment een specifieke dreiging voor bestaat. Er bestaat zekere mate van overlap met proactie., preparatieHet gereed zijn voor acties bij inbreuken op de veiligheid; weten wat te doen als er brand is, of als er een ongeluk of een ramp plaatsvindt., repressieHet daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij behorende hulpverlening. en nazorgNazorg omvat alles dat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar een 'normale’ situatie..
veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. kan worden bepaald met een risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risico’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyse omvat zowel de scenarioanalyse (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyse (QRA)..
veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.
veiligheidsscanVerkennend onderzoek naar fysieke en sociale veiligheidsaspecten waarbij tijdig de veiligheidsmaatregelen, de installaties en de beheermaatregelen in beeld komen.
vitale belangenEssentiële aspecten van veiligheid die bij aantasting door een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. leiden tot ontwrichting van de samenleving. Het betreft: territoriale veiligheid, fysieke veiligheidFysieke veiligheid betreft de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door fysieke bedreigingen. Fysieke bedreigingen ontstaan uit (combinaties van) mechanische, chemische, biologische of fysische gevaren., ecologische veiligheid, economische veiligheid, sociale en politiek stabiliteit; veiligheid cultureel erfgoed.
vlinderdasmodelDe keten oorzaken - incident - gevolgen. Het incident staat hierbij centraal.
zelfredzame personenPersonen die tijdens het incident in staat zijn om naar een veilige ruimteWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. te vluchten.

GGD GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. (12)

BegripDefinitie (nl)
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de RegioOrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regieBewaken dat een beeld actueel, volledig, overdraagbaar en consistent is. van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.
Inspectie Gezondheidszorg en JeugdEen Nederlandse overheidsinstantie gevestigd in Utrecht. Het is een onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport.. De Inspectie verzorgt het toezicht op de kwaliteit van de zorg, medische producten en jeugdhulp.
Intensive CareDe Engelse benaming voor ‘intensieve behandeling’. De behandeling is veel intensiever dan op andere verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Er liggen kritiek zieke patiënten bij wie een of meerdere vitale, belangrijke lichaamsfuncties, worden bedreigd zoals de ademhaling, de bloedcirculatie of nierfunctie.
International Health RegulationsGepubliceerd in 2005, is een juridisch bindend instrument van internationaal recht dat tot doel heeft a) landen te helpen samenwerken om levens en bestaansmiddelen te redden die worden bedreigd door de internationale verspreiding van ziekten en andere gezondheidsrisico's en b) onnodige inmenging in internationale handel en reizen te vermijden.Het doel en de reikwijdte van IHRGepubliceerd in 2005, is een juridisch bindend instrument van internationaal recht dat tot doel heeft a) landen te helpen samenwerken om levens en bestaansmiddelen te redden die worden bedreigd door de internationale verspreiding van ziekten en andere gezondheidsrisico's en b) onnodige inmenging in internationale handel en reizen te vermijden.Het doel en de reikwijdte van IHR 2005 zijn het voorkomen, beschermen tegen, beheersen en bieden van een reactie op de volksgezondheid op de internationale verspreiding van ziekten op een manier die in verhouding staat tot en beperkt is tot risico's voor de volksgezondheid en die onnodige interferentie met het internationale verkeer en handel. 2005 zijn het voorkomen, beschermen tegen, beheersen en bieden van een reactie op de volksgezondheid op de internationale verspreiding van ziekten op een manier die in verhouding staat tot en beperkt is tot risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.'s voor de volksgezondheid en die onnodige interferentie met het internationale verkeer en handel.
Medische Behandel CapaciteitHet aantal gewonden van urgentieklasse 1 en 2 dat per uur volgens de geldende medische inzichten in een ziekenhuis kan worden behandeld.
Officier van Dienst GeneeskundigGeeft leiding aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.
Outbreak Management TeamEen Nederlands adviesorgaan dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSDit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport.) en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) adviseert bij de bestrijding van een epidemie; het advies beperkt zich tot de medische invalshoek van de epidemie, zoals ook uit de samenstelling van het team blijkt. Het orgaan is onder meer geactiveerd bij de varkensgriepuitbraak in 2009, de Q-koortsepidemie, de Ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 en de coronacrisis in Nederland in 2020.
Snel Inzetbare Groep ter Medische AssistentieSnel Inzetbare Groep ter Medische AssistentieSnel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie bestaande uit acht personen (onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis). De taak van het team is de andere onderdelen van de geneeskundige combinatie op logistiek en medisch gebied te ondersteunen. De leden van dit team verzorgen, waar nodig, een gewondennest en zorgen voor voldoende medische hulpmiddelen. Daarnaast voeren zij op aanvraag medische handelingen uit. bestaande uit acht personen (onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis). De taak van het team is de andere onderdelen van de geneeskundige combinatie op logistiek en medisch gebied te ondersteunen. De leden van dit team verzorgen, waar nodig, een gewondennest en zorgen voor voldoende medische hulpmiddelen. Daarnaast voeren zij op aanvraag medische handelingenKleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine op één plek op één moment. Informatiesysteem Systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd, verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd kan worden. Vaak is dit een computerprogramma. uit.
beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvormingDe BOBDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en

trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOBDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvormingDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces:

beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.
.
meldkamer voor het ambulancevervoerOndergebracht bij de regionale alarmcentraleDe meldkamer, ook noodcentrale of alarmcentrale genoemd, is de voorziening die belast is met het ontvangen, registreren en beoordelen en afhandelen van incidentmeldingen, alsmede het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. van een veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.. Het is de nieuwe benaming voor de Centrale Post Ambulancevervoer.
triageTriage is het beoordelen van slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. zoals bij grote(re) ongevallen, rampen, pandemieën en de spoedeisende-hulpafdeling in ziekenhuizen, in verschillende categorieën verdeeld naar de ernst van de verwondingen of ziektebeeld. Bij ongevallen of rampen wordt dit uitgevoerd door triagisten van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.). Het wordt ook toegepast op de spoedeisende eerste hulp (SEH) afdeling van ziekenhuizen en op de huisartsenpost om de urgentie van binnenkomende patiënten en telefonische oproepen te bepalen.
vervoersambulanceEen auto voor het vervoer van zieken en gewonden.

IFVDe landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's. De organisatie ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. (7)

BegripDefinitie (nl)
Instituut Fysieke VeiligheidDe landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.'s. De organisatie ondersteunt de veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.'s bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijdingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur, het bestuur van een veiligheidsregio, de provincie of het rijk treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp. en crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid..
National Fire Protection AssociatonEen Amerikaanse organisatie die het doel heeft om de last van brand en andere gevaren te verminderen door middel van wetenschappelijk onderzoek en educatie. Het is de grootse brandveiligheid organisatie en telt wereldwijd bijna 80.000 leden.
Nederlands Forensisch InstituutAls bij de crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. een LFTO aan het werk is werkt het NFIAls bij de crisis een LFTO aan het werk is werkt het NFI onder de vlag van het LFTO. onder de vlag van het LFTO.
Nederlands Instituut Fysieke VeiligheidSinds 1 januari 2013 is het IFVDe landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's. De organisatie ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing., Instituut Fysieke VeiligheidDe landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's. De organisatie ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing..
Nederlands Normalisatie InstituutGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA)), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTADocument ontwikkeld door het Nederlands Normalisatie Instituut met een status die lager is dan de NEN-norm.)
Nederlandse Technische AfspraakDocument ontwikkeld door het Nederlands Normalisatie InstituutGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA) met een status die lager is dan de NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA)-norm.
beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvormingDe BOBDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en

trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOBDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvormingDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces:

beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.
.

Incidentbestrijding (4)

BegripDefinitie (nl)
MeldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer.
brandvermogenDe hoeveelheid energie die per tijdseenheid vrijkomt bij een brand, uitgedrukt in kW of MW.
brandvoortplantingUitbreiding van brand binnen een ruimte over de oppervlakte van een object.
inundatieOnderwaterzetting, al dan niet ten gevolge van een incident.

Meldkamer (7)

BegripDefinitie (nl)
C2000C2000C2000 is het communicatiesysteem voor de hulpdiensten. Politie, brandweer, ambulancediensten, onderdelen van het ministerie van Defensie en daaraan gekoppelde organisaties gebruiken het digitale systeem voor hun mobiele communicatie. is het communicatiesysteem voor de hulpdiensten. Politie, brandweer, ambulancediensten, onderdelen van het ministerie van Defensie en daaraan gekoppelde organisaties gebruiken het digitale systeem voor hun mobiele communicatie.
Gemeenschappelijke MeldkamerDe meldkamer, ook noodcentraleDe meldkamer, ook noodcentrale of alarmcentrale genoemd, is de voorziening die belast is met het ontvangen, registreren en beoordelen en afhandelen van incidentmeldingen, alsmede het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. of alarmcentraleDe meldkamer, ook noodcentrale of alarmcentrale genoemd, is de voorziening die belast is met het ontvangen, registreren en beoordelen en afhandelen van incidentmeldingen, alsmede het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. genoemd, is de voorziening die belast is met het ontvangen, registreren en beoordelen en afhandelen van incidentmeldingen, alsmede het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.
PRIO 1MeldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. waarbij er sprake is van de noodzaak om zo snel mogelijk ter plaatse te gaan en waarbij sprake is van een dringende taak.
PRIO 2MeldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. waarbij er sprake is van de noodzaak om snel ter plaatse te gaan, maar waarbij niet direct sprake is van een dringende taak.
Regionale Alarm CentralePolitie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke MarechausseeVoert de politietaken uit binnen de aangewezen grenzen van het luchtvaartterrein en houdt onder andere toezicht op de uitvoering van beveiligingsmaatregelen. krijgen tien meldkamers die virtueel genetwerkt samenwerken volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. en rampen.
beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvormingDe BOBDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en

trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOBDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvormingDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces:

beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.
.
crashtenderBrandweervoertuig dat voornamelijk wordt ingezet op luchthavens bij de bestrijding van de gevolgen van ongevallen met vliegtuigen.

Risicobeheersing (62)

BegripDefinitie (nl)
As Low As Reasonably AchievableMaatregelen waar met minimale extra investeringen op praktische wijze nog extra veiligheidswinst te boeken valt.
As Low As Reasonably PracticableVan belang voor risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s en kosten, deze dienen zo laag te zijn als redelijkerwijs praktisch haalbaar is.
Brandveilig Ontwerpen en ToetsenEen praktijkgids met praktische uitleg van brandveiligheidsvoorschriften in het Bouwbesluit.
Progressive CollapseVoortschrijdende instorting, het bezwijken van één onderdeel van de constructie, waardoor een deel van of de gehele constructie bezwijkt.
Reliability, Availability, Maintainability, SafetyEen specifieke aanpak, deel uitmakend van een kwaliteitsmanagementsysteem c.q. verbetercyclus met als doel de mate van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid in samenhang te kwantificeren en het proces daar naartoe vast te leggen zodat het na te speuren is.
RijksInstituut voor Volksgezondheid en MilieuDit is een Nederlands instituut dat in opdracht van de overheid onderzoek doet op het gebied van volksgezondheid, milieu en natuur. Het is een zelfstandig onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport..
Risk Ranking PointsRisico-ordeningsmethodiek waarbij de meest relevante scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.’s worden bepaald.
VeiligheidsEisen voor SpoorTunnelsEuropese Technische Specificatie voor Interoperabiliteit (TSI), vertaald voor de Nederlandse implementatie.
Weerstand tegen Branddoorslag en BrandoverslagWBDBOWBDBO staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag tussen twee ruimtes; de kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van de ene ruimte naar de andere ruimte (NEN 6088). staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag tussen twee ruimtes; de kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van de ene ruimte naar de andere ruimte (NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA) 6088).
Wet algemene bepalingen omgevingsrechtDe Wet algemene bepalingen omgevingsrechtDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning. (afgekort WaboDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning.) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning.
automatische doormeldingVoorziening voor de automatische overdracht van een brandmelding van een brandbeveiligingsinstallatie naar de brandweeralarmcentrale.
bedrijfshulpverleningDe tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.
bedrijfsnoodplanInventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Dit calamiteitenplanPlan van de exploitant waarin omschreven is hoe de calamiteitenorganisatie is georganiseerd en hoe deze samenwerkt met de overheid en andere relevante partijen.Inventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Dit calamiteitenplan ofwel bedrijfsnoodplan moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en redding waarborgen. ofwel bedrijfsnoodplanInventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Dit calamiteitenplan ofwel bedrijfsnoodplan moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en redding waarborgen. moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en redding waarborgen.
beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvormingDe BOBDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en

trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOBDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvormingDe BOB-cyclus is een methode om tot een groepsbesluit te komen. In opleidingen en trainingen voor crisisfunctionarissen wordt deze methode aangeleerd om in crisisteams toe te passen. De afkorting BOB staat voor de drie fasen in het besluitvormingsproces:

beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.
.
belastingscombinatieVerzameling van belastingen die gelijktijdig op een bouwconstructie kunnen optreden.
bouwbesluitKoninklijk besluit in het kader van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrechtDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning.. Het Bouwbesluit omvat technische voorschriften voor bouwwerken.
brandcompartimentGedeelte van één of meer bouwwerken, bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand.
brandcurveEen relatie tussen de tijd en temperatuur, brandvermogenDe hoeveelheid energie die per tijdseenheid vrijkomt bij een brand, uitgedrukt in kW of MW. van de ontwikkeling van een brand. Enkele conventionele, vaste brandcurven worden gebruikt in brandwerendheidsproeven. Voor meer geavanceerde analyses worden berekende temperatuurontwikkelingen gebruikt.
brandmeldinstallatieHet geheel van detectoren, bekabeling, een brandmeldcentrale en een doormeldinstallatie naar de brandweer, dat nodig is voor het ontdekken van brand, het melden van brand en het geven van stuursignalen aan andere installaties.
brandrisicoklasse luchthavenRisicoklasse waarin een luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer., voor de brandweervoorzieningen wordt ingedeeld aan de hand van het aantal vliegtuigen en de afmetingen daarvan dat van de luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer. gebruikmaakt, of de risicoklassen waarin een vliegtuig voor de brandbestrijding wordt ingedeeld aan de hand van de totale lengte en rompbreedte van dat vliegtuig.
brandveiligheid ondergrondse bouwwerkenBrandveiligheid is het beschermen van bouwwerken en mensen voor het ontstaan en de gevolgen van brand.
categoriale inrichtingenInrichtingen, zoals aangewezen in het Besluit externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex. inrichtingen, waarvoor het plaatsgebonden risicoHet plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. is vastgelegd in de bij ministeriële regeling vastgestelde afstanden. Voor de bepaling van het groepsrisico mag worden uitgegaan van de bij ministeriële regeling aangegeven personendichtheden, maar mag het groepsrisico ook worden bepaald met een Quantitative Risk Assessment, QRAEen risicoanalyse, waarbij wordt gekeken naar zowel de kans op een incident als de gevolgen van dat incident. De gevolgen zijn vaak uitgedrukt in het aantal gebruikers dat overlijdt ten gevolge van het incident. Veelal wordt gebruikgemaakt van foutenbomen voor het in kaart brengen van mogelijke oorzaken, en gebeurtenissenbomen voor het weergeven van de mogelijke gevolgen van het incident. Het eindresultaat is een berekend groepsrisico of plaatsgebonden risico..
circulaire economieEen circulaire economieEen circulaire economie is een kringloopeconomie waarin afval wordt hergebruikt en omgevormd tot een nieuw product, waardoor er een minimale hoeveelheid afval overblijft en het grondstofgebruik geminimaliseerd wordt. is een kringloopeconomie waarin afval wordt hergebruikt en omgevormd tot een nieuw product, waardoor er een minimale hoeveelheid afval overblijft en het grondstofgebruik geminimaliseerd wordt.
externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex. kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex.
handbrandmelderNiet-automatische voorziening die door aanwezige personen kan worden gebruikt om alarm te slaan bij brand.
incidentdetectieHet vaststellen van het optreden van een ongeval of andere afwijkende situatie waarbij de veiligheid in gevaar komt. Indien geautomatiseerd, is er sprake van een automatische detectie van een incident en het initiëren van relevante acties.
kwantitatieve risicoanalyseEen risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risico’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyse omvat zowel de scenarioanalyse (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyse (QRA)., waarbij wordt gekeken naar zowel de kans op een incident als de gevolgen van dat incident. De gevolgen zijn vaak uitgedrukt in het aantal gebruikers dat overlijdt ten gevolge van het incident. Veelal wordt gebruikgemaakt van foutenbomen voor het in kaart brengen van mogelijke oorzaken, en gebeurtenissenbomen voor het weergeven van de mogelijke gevolgen van het incident. Het eindresultaat is een berekend groepsrisico of plaatsgebonden risicoHet plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft..
nooddeurEen deur die uitsluitend is bestemd om het bouwwerk te ontvluchten.
noodverlichtingsinstallatieEen installatie die automatisch in werking treedt zodra de ‘stroom’ in een gebouw wegvalt.
normatief brandverloopTijdsverloop van ontdekking, meldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer., alarmering, ontvluchting, redding en blussen van brand, dat ten grondslag ligt aan de invulling van de bouwregelgeving.
ontruimingsalarminstallatieEen ontruimingsinstallatie is een installatie die de mensen in een bouwwerk alarmeert in geval van bijvoorbeeld brand ten behoeve van het vluchtproces. Het bestaat vaak uit een centrale voedings- en besturingseenheid (bekabeling) en akoestische signaalgevers.
ontruimingstijdDe tijd die verstrijkt vanaf het moment van alarmering, tot vluchtende mensen in een veilige zone zijn aangekomen. Ontruimingstijd is op te delen in twee fasen: de alarmfase en de vluchtfase.
probabilistische benaderingswijzeBenaderingswijze van risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s, kans x gevolg, waarin rekening wordt gehouden met aspecten als spreiding, onzekerheden, overschrijdingskansen, bezwijkkansen, grenstoestanden en veiligheidscoëfficiënten.
restrisicoHet restrisicoHet restrisico is het risico dat resteert nadat geadviseerde maatregelen al dan niet zijn getroffen. Bij het accepteren van het restrisico spelen nut en noodzaak van de ontwikkeling in relatie tot de te treffen maatregelen een centrale rol. is het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. dat resteert nadat geadviseerde maatregelen al dan niet zijn getroffen. Bij het accepteren van het restrisicoHet restrisico is het risico dat resteert nadat geadviseerde maatregelen al dan niet zijn getroffen. Bij het accepteren van het restrisico spelen nut en noodzaak van de ontwikkeling in relatie tot de te treffen maatregelen een centrale rol. spelen nut en noodzaak van de ontwikkeling in relatie tot de te treffen maatregelen een centrale rol.
risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.
risico-inventarisatieEen overzicht van risicovolle situaties binnen de regio die tot brand, rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. kunnen leiden en een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de regio kunnen voordoen.
risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risico’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyse omvat zowel de scenarioanalyse (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyse (QRA). omvat zowel de scenarioanalyseEen scenarioanalyse is een instrument voor het beschouwen van de afwikkeling van incidentscenario’s. Meestal wordt een procesbeschrijving gegeven van relevante incidenten en responsmogelijkheden (de nadruk ligt op een gedetailleerde analyse van de gevolgen van een incident). (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyseEen risicoanalyse, waarbij wordt gekeken naar zowel de kans op een incident als de gevolgen van dat incident. De gevolgen zijn vaak uitgedrukt in het aantal gebruikers dat overlijdt ten gevolge van het incident. Veelal wordt gebruikgemaakt van foutenbomen voor het in kaart brengen van mogelijke oorzaken, en gebeurtenissenbomen voor het weergeven van de mogelijke gevolgen van het incident. Het eindresultaat is een berekend groepsrisico of plaatsgebonden risico. (QRAEen risicoanalyse, waarbij wordt gekeken naar zowel de kans op een incident als de gevolgen van dat incident. De gevolgen zijn vaak uitgedrukt in het aantal gebruikers dat overlijdt ten gevolge van het incident. Veelal wordt gebruikgemaakt van foutenbomen voor het in kaart brengen van mogelijke oorzaken, en gebeurtenissenbomen voor het weergeven van de mogelijke gevolgen van het incident. Het eindresultaat is een berekend groepsrisico of plaatsgebonden risico.).
risicobeheersingAlle activiteiten die een vroegtijdige structurele aandacht voor integrale veiligheid bevorderen en die gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden, waaronder het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid (proactieWegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Er bestaat zekere mate van overlap met preventie.) en het beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de veiligheid (preventieHet voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid.Handelingen ter beperking van de kans op een calamiteit zonder dat daar op dat moment een specifieke dreiging voor bestaat. Er bestaat zekere mate van overlap met proactie.).
risicobenaderingIn de risicobenaderingIn de risicobenadering wordt de kans op een bepaald effect(in het externe veiligheidsbeleid worden letale slachtoffers binnen het effect beschouwd) beschouwd. wordt de kans op een bepaald effect(in het externe veiligheidsbeleid worden letale slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. binnen het effect beschouwd) beschouwd.
risicobeoordelingEen analyse waarin weging en inschatting van gevolgen van soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.
risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast..
risicocontactPersonen bij wie geen ziekte(verschijnselen) zijn geconstateerd, maar die mogelijk wel besmet zijn.
risicocontourenEen risicocontour geeft aan hoe hoog in de omgeving de overlijdenskans is door een ongeval met een risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis.. Deze contourlijnen kan men vergelijken met de gewone hoogtelijnen op een kaart: binnen de contour is het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. groter, buiten de contour is het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. kleiner.
risicodiagramEen tweedimensionaal diagram waarin de oordelen over impact en waarschijnlijkheid van de scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.’s worden samengebracht. Op basis van dit diagram kan een clustering naar ernst van het scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen. worden aangebracht.
risicokaartEen openbare geografische kaart (per provincie, maar gebaseerd op een landelijke database) waarop de in de veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s aanwezige plaatsgeboden en geografisch te onderscheiden risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s zijn aangeduid, op basis van de indeling van het risicoprofielHet risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden..
risicoperceptieRisicoperceptie gaat over subjectieve beleving, het veiligheidsgevoel. Het is de inschatting van een aantal factoren, zoals ernst (groot of gering), beheersbaarheid (laag of hoog), vertrouwen in instanties (laag of hoog) en openheid (gering of groot) dat mensen meer of minder bang maakt. Als mensen bang zijn, is de kans groot dat ze een bepaald gebied met een hoge risicoperceptieRisicoperceptie gaat over subjectieve beleving, het veiligheidsgevoel. Het is de inschatting van een aantal factoren, zoals ernst (groot of gering), beheersbaarheid (laag of hoog), vertrouwen in instanties (laag of hoog) en openheid (gering of groot) dat mensen meer of minder bang maakt. Als mensen bang zijn, is de kans groot dat ze een bepaald gebied met een hoge risicoperceptie mijden. Een ondergrondse ruimte zit vaak aan de risicovolle kant. mijden. Een ondergrondse ruimte zit vaak aan de risicovolle kant.
risicoprofielHet risicoprofielHet risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s, inclusief relevante risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s uit aangrenzende gebieden.
risicoreducerende maatregelenMaatregelen die zorgen voor het stroomlijnen van processen en het reduceren dan wel voorkomen van risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s.
risicovolle situatieEen samenstel van een of meerdere risicobronnen en kwetsbaarheden die kunnen leiden tot een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast..
uiterste grenstoestandBegrenzing aan de belastingstoestand waarin de constructie gedurende een bepaalde tijd mag verkeren alvorens deze bezwijkt bij het optreden van verschillende belastingscombinaties (NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA) 6702).
verblijfsgebiedGedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimteRuimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden., bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimtes anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimteRuimte anders dan een ruimte in een verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte, bestemd voor het bereiken van een andere ruimte..
verblijfsruimteRuimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden.
verkeersafwikkelingVeiligheidvoorzieningen die zijn gericht op een veilige en ongehinderde doorstroming van het verkeer, alsmede het zo goed als redelijkerwijs mogelijk voorkomen van incidenten en ingrijpen bij verstoringen in het verkeer.
verkeersrouteRoute die begint bij een toegang van een ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt bij de toegang van een andere ruimte.
verkeersruimteRuimte anders dan een ruimte in een verblijfsgebiedGedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimtes anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte., een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte, bestemd voor het bereiken van een andere ruimte.
vloerafscheidingVoorzieningen die worden getroffen aan de rand van een vloer, die het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. op letsel ten gevolge van val vanaf de begrenzing van de vloer dienen te beperken.
vluchtrouteRoute die bij brand en/of andere calamiteiten in een gebouw kan worden gebruikt om het gebouw zo snel mogelijk te verlaten. Een vluchtrouteRoute die bij brand en/of andere calamiteiten in een gebouw kan worden gebruikt om het gebouw zo snel mogelijk te verlaten. Een vluchtroute is een route die vanaf een verblijfplaats in het bouwwerk leidt naar een veilige plaats en die voldoet aan de veiligheidseisen. is een route die vanaf een verblijfplaats in het bouwwerk leidt naar een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. en die voldoet aan de veiligheidseisenEen verzameling van proceseisen, bouw- en gebruiksvoorschriften waaraan onderdelen van het bouwwerk in ieder geval moeten voldoen..
vluchttijdBeschikbare tijd om een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. te bereiken. Zowel de beschikbare als de benodigde tijd.
vluchttrappenhuisTrappenhuis waardoor een rookvrije vluchtrouteEen van rook gevrijwaarde route die begint bij een toegang van een rookcompartiment of een subbrandcompartiment, die uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift. voert.
vluchtweggeometrieEisen die gesteld worden aan de afmetingen van doorgangen en deuren voor het ongehinderd vluchten.
woningwetDe Woningwet geeft voorschriften voor de volkshuisvesting, over woningbouw en de geldelijke steun van gemeente en Rijk voor woningbouw.
zelfredzaamheidZelfredzaamheid is de mate waarin (initieel zelfredzame) gebruikers van een gebouw in staat zijn, zonder hulp van buiten, te vluchten naar een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen..