Referentiecomponenten

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
VeRA2.0/id-90c7ec57-3c9c-45c3-8db7-2c80808c60ec
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > VeRA 2.0 > Views > Referentiecomponenten
Referentiecomponenten
ArchiMateNote Contacten BusinessActor Burger BusinessActor Bedrijf Het betreft hier zowel ketenpartners (politie, GGD, gemeente) als bevoegde gezagen (gemeente, RUD, provincie) (BusinessActor) Overheidsinstell- ing ArchiMateNote Besturende functies BusinessFunction Bedrijf ontwikkelen BusinessFunction Strategie ontwikkelen BusinessFunction Sturen en organiseren Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Management informatie component ArchiMateNote Primaire functies (waarde toevoegen) BusinessFunction Normaliseren Educatie vanuit evaluatie (BusinessFunction) Evaluatie Component waarmee (telefonische) gesprekken worden geregistreerd en opgeslagen. (ApplicationComponent) Voice logging component BusinessFunction Risicobeheersing Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld, convenanten nutsbedrijven, afspraken zorginstellingen. (BusinessFunction) Netwerk-management Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatie beheer component (CRM) Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse Component voor het in beeld brengen van potentiele veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. (ApplicationComponent) Veiligheids management component Het inspecteren op maatregelen genomen zoals voorgeschreven in de vergunningverlening of het inspecteren of taakorganisaties hun wettelijk voorgeschreven taken naar behoren uitvoeren. (BusinessFunction) Toezicht Het bieden van advies. Bijvoorbeeld, advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen. (BusinessFunction) Advisering Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratie component BusinessFunction Incidentbeheersing Hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm van repressie of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld bestrijden brand, verzorgen van slachtoffers. (BusinessFunction) Hulpverlening Een component voor het navigeren naar een locatie. (ApplicationComponent) Navigatie component Een component voor registratie en verwerking van (patient)gegevens met betrekking tot ritten. (ApplicationComponent) Rittenregistratie en verwerking component Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (BusinessFunction) Operationeel informatie management Component voor ondersteuning crisis- en rampencoordinatie (ApplicationComponent) Crisis management component Het beoordelen van meldingen, het verwerken ervan en alarmeren van de noodzakelijke disciplines. (BusinessFunction) Op- en afschaling Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld, het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het invullen van piket. (BusinessFunction) Capaciteits-planning Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. (ApplicationComponent) Rooster beheer component Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer en uitleen component Alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel en materiaal direct inzetbaar gereed houden. Hierbij valt te denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, ademlucht, medicijnenkoffers, sigma tenten. (BusinessFunction) Materieel-beheer het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning (ook geo-data). (ApplicationComponent) Data analysecomponent Opleiden, trainen en oefenen om op vakkundige wijze hulp te verlenen. (BusinessFunction) Vakbekwaamheid Component om educatieve inhoud via e-learning aan te bieden. Het faciliteert het proces van leren en de communicatie die nodig is voor dat leren. (ApplicationComponent) Elektronische leeromgeving component Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennis beheer component BusinessFunction Melding uitgifte Functionaliteit waarmee de bevolking gewaarschuwd kan worden voor situaties die de volksgezondheid bedreigen. Een voorbeeld van een systeem waarmee landelijk dergelijke functionaliteit wordt geboden is NL Alert. (ApplicationComponent) Alarmeren bevolking component Component voor de uitgifte van een melding gericht op het oproepen van de juiste hulpverlening. (ApplicationComponent) Hulpverlening oproep component Effectieve aansturing van alle betrokken diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden (bron: basisvereisten crisismanagement). Hierbij wordt leiding & coördinatie van bevelvoerder en eerste ambulance (bijvoorbeeld invulling OVD) tot en met GRIP 4 (resourcemanagement zoals het organiseren van generatoren bij stroomuitval). (BusinessFunction) Leiding en coordinatie BusinessFunction Klantcontacten Het ontvangen van een aanvraag voor advies in het kader van Wabo (brandveiligheid), evenement, crisisplan. (BusinessFunction) Advies-aanvraag Component die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van de organisatie. (ApplicationComponent) Mijn VR component Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en beheercomponent Het aannemen van meldingen (verzoeken voor zowel spoedeisende als niet-spoedeisende hulpverlening?). (BusinessFunction) Melding intake ArchiMateNote Secundaire functies (ondersteunen en beheren) Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, salariëring, e.d. (BusinessFunction) Personeel Component voor het administreren en managen van medewerkers. (ApplicationComponent) Personeels informatie componen- t Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. (ApplicationComponent) Salaris administratie en -verwerking component Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. (ApplicationComponent) Tijdregistratie component Beheer van alle organisatorische gegevens, waar onder beschrijving van de bedrijfsfuncties, organisatiestructuur (organogram), functionele scope van de sectoren en afdelingen, TVB schema's (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden), e.d. (BusinessFunction) Organisatie Component voor het defini�ren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheer component (BPM) Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Project management component Het management, beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover. (BusinessFunction) Financien Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component BusinessFunction Inkoop De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contract beheer component Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoop component Het faciliteren van de organisatie met diensten en beheer van vastgoed (gebouwen, terreinen), parkeerfaciliteiten, nutsvoorzieningen (gas, water, licht). (BusinessFunction) Facilitiair Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodatie beheer component Het leveren van de informatievoorzieningsdiensten, waaronder het aansluiten van de ICT-inrichting op de bedrijfsdoelstellingen ('business alignment') en het management en beheer van het Informatieplan en alle activiteiten die hieruit voortkomen. Het ontwerpen, beschrijven en plegen van onderhoud op bedrijfsprocessen en het bewaken van de consistentie met de administratieve organisatie en de informatievoorzieningsarchitectuur. Beheer van alle gegevens, informatie, kennis, informatie resources en middelen (bijv. telefonie, bibliotheek, automatiseringsmiddelen en -diensten) en de coördinatie, allocatie en gebruik van alle communicatiemiddelen. (bron: MARIJ) (BusinessFunction) Informatievoorziening Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. (ApplicationComponent) BPM-engine component Component voor het tonen en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeheercom- ponent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreatiecom- ponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiec- omponent Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo gegevensbeheercomp- onent Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Helpdeskcomponent Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Identiteitregistratie component Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- - en beheercomponent Communicatie over (incidenten?,) risico’s of een crisis. Bijvoorbeeld een rookmelderactie, voorlichting barbecues, hoe te handelen bij grieppandemie, sluit ramen en deuren, crisis.nl (BusinessFunction) Communicatie Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, geco�rdineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkingscomp- onent Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. (ApplicationComponent) Sociale-media component ArchiMateNote Bron Het betreft hier de voor de VRH relevante landelijke basisregistraties: - BAG - GBT - TOP10NL - Etc. (Node) Basis-registraties Node Externe gegevens bronnen Het betreft hier minimaal de volgende kernregistraties: - Objecten - Incidenten - Kosten - Personen (medewerkers) - Materieel (Node) Eigen kern registraties Node interne gegevens bronnen Deze svg is op 22-10-2018 15:45:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 22-10-2018 15:45:27 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Referentiecomponenten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA2.0/id-90c7ec57-3c9c-45c3-8db7-2c80808c60ec
ArchiMate-model  : VeRA 2.0
Label  : Referentiecomponenten
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Titel view SWC  : VeRA Referentiecomponenten
Object ID  : id-90c7ec57-3c9c-45c3-8db7-2c80808c60ec
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)