Deelarchitectuur Bevolkingszorg

ArchiMate-modellen > VeRA > Views > Deelarchitectuur Bevolkingszorg
Deelarchitectuur Bevolkingszorg
BusinessFunction Bevolkingszorg Voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte op basis van drie operationele doelen: - informatie verstrekken; - schade beperken; - betekenis geven. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Communicatie Voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte, door het leveren van communicatieproducten en -diensten. (BusinessProcess) Pers- en publieksvoorlichting Opstellen van een omgevingsanalyse en een adviesrapport omgevingsanalyse, naar aanleiding van het omgevingsbeeld, op basis waarvan communicatiemiddelen en –activiteiten kunnen worden ontwikkeld (geproduceerd) en ingezet. (BusinessProcess) Analyse en advies Tijdelijk voorzien in de basisbehoeften van getroffenen (mensen en dieren) ten tijde van een (dreigende) ramp of crisis. Tevens wordt, op basis van behoeften van bevolking en hulpdiensten, de bijzondere uitvaartzorg gefaciliteerd of mede georganiseerd. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Publieke Zorg Voorzien in tijdelijke opvang en basale verzorging (zoals ontbijt/lunch/avondeten en zo nodig een overnachtingsplek) van getroffenen op een veilige locatie. (BusinessProcess) Opvang In veiligheid brengen van mensen en dieren, door deze te verplaatsen of te zorgen dat zij zich verplaatsen van een getroffen of bedreigde plaats naar een veilige plaats. (BusinessProcess) Verplaatsen mens en dier In veiligheid brengen van dieren, door deze te verplaatsen of te zorgen dat zij zich verplaatsen van een getroffen of bedreigde plaats naar een veilige plaats. (BusinessProcess) Verplaatsing dier In veiligheid brengen van mensen, door deze te verplaatsen of te zorgen dat zij zich verplaatsen van een getroffen of bedreigde plaats naar een veilige plaats. (BusinessProcess) Verplaatsing mens Voorzien in noodhulp op een hoger verzorgingsniveau (naast eten en drinken bijvoorbeeld ook kleding en financiële middelen), voor getroffenen die in geval van een ramp of crisis tijdelijk zelf niet in hun levensbehoeften kunnen voorzien, anders dan de tijdelijke opvang en basale verzorging op een opvanglocatie. (BusinessProcess) Voorzien in primaire levensbehoeften Faciliteren en/of (mede) organiseren van de collectieve rouwverwerking (stille tochten en herdenkingsdiensten) en bijzondere uitvaartzorg, op basis van behoefte van de bevolking en hulpdiensten. (BusinessProcess) Bijzondere uitvaartzorg Het ten tijde van en na afloop van een incident/calamiteit door registratie van schade een juist en zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen over de aard en omvang van de schade. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg). (BusinessProcess) Registratie van schade (CRAS) Het zorgvuldig verzamelen (registeren), groeperen en verifiëren van informatie over slachtoffers (het lot en eventuele verblijfplaats), alsmede het verstrekken van algemene informatie aan de (coördinerend) burgemeester en het gemeentelijk of regionaal beleidsteam. De informatie komt via dit team beschikbaar voor het actiecentrum voorlichting ten behoeve van het publiek en de pers en degene die bij de hulpverlening betrokken zijn. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg). (BusinessProcess) Registratie van slachtoffers (CRIB/SIS) Voorzien in maatregelen t.b.v. een veilige en leefbare samenleving door de volgende drie operationele doelen: - beperken van schadelijke effecten voor mens, dier en omgeving; - beperken van economische schade; - treffen van veiligheidsvoorzieningen om fysieke schade te beperken. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Omgevingszorg Voorkomen en beperken van milieuschade door het geven van adviezen en het coördineren van maatregelen. (BusinessProcess) Milieubeheer Voorkomen en beperken van schade aan de openbare ruimte door het geven van adviezen, het coördineren van maatregelen en het inzetten van personele en materiële ondersteuning. (BusinessProcess) Ruimtebeheer Voorkomen en beperken van vervolgschade door het geven van adviezen en het coördineren van maatregelen. (BusinessProcess) Bouwbeheer Omvat de processen Bestuurs- en managementondersteuning en Preparatie Nafase. Er is hier geen eensluitende omschrijving te geven. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Ondersteuning Het adequaat ondersteunen van het (regionaal) beleidsteam op inhoudelijk gebied: - juridische zaken; - financiële zaken; - protocollaire zaken; - representatieve zaken; - kabinetszaken. Het adequaat ondersteunen van het (regionaal) beleidsteam en het team Bevolkingszorg op beheersmatig gebied: - telefonie; - verslaglegging; - ICT; - facilitaire zaken. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg). (BusinessProcess) Bestuurs- en management ondersteuning Ondersteunen van de overdracht van de crisisorganisatie naar de projectorganisatie Nafase, door in de acute fase een eerste concept ‘plan van aanpak nafase’ op te stellen en te laten goedkeuren door het beleidsteam. (BusinessProcess) Preparatie nafase Het leveren van een basisvoorziening voor het team Bevolkingszorg om alle beschikbare en benodigde informatie op de juiste wijze te kunnen genereren, ten behoeve van een snel en efficiënt besluitvormingsproces en het ondersteunen van alle betrokken teams bij de uitvoering van de processen, zowel multidisciplinair als monodisciplinair. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Informatie Het leveren van een basisvoorziening voor het team Bevolkingszorg om alle beschikbare en benodigde informatie op de juiste wijze te kunnen genereren, ten behoeve van: - een snel en efficiënt besluitvormingsproces; - het ondersteunen van alle betrokken teams bij de uitvoering van de processen, zowel multidisciplinair als monodisciplinair. (BusinessProcess) Informatie management Deze svg is op 05-04-2024 23:35:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 23:35:30 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Deelarchitectuur Bevolkingszorg
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA/id-00574709-5dab-42d5-b2d3-b513bc2fde6f
ArchiMate-model  : VeRA
Label  : Deelarchitectuur Bevolkingszorg
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 00574709-5dab-42d5-b2d3-b513bc2fde6f
Object ID_nl  : 00574709-5dab-42d5-b2d3-b513bc2fde6f
Original ID  : id-00574709-5dab-42d5-b2d3-b513bc2fde6f
Semanticsearch  : deelarchitectuur bevolkingszorg
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 jun 2023 om 14:54.