Begrippen

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
Ga naar: navigatie, zoeken

Basisregistratie - Eén van de gegevensverzamelingen die door de Rijksoverheid zijn benoemd in het Stelsel Basisregistraties. Dit betreft authentieke gegevens die niet sectorspecifiek zijn. Voorbeeld: de Basisregistratie Personen.

Bedrijfsfunctie - Een aandachtsgebied waaraan het bedrijf structureel aandacht wil besteden (= energie in wil stoppen, structureel middelen voor wil inzetten) om zijn bedrijfsdoelstelling te realiseren. Een bedrijfsfunctie kan daarom ook gezien worden als een groepering van intern gedrag op basis van een bepaald criterium (bijvoorbeeld plaats (dezelfde afdeling), communicatie, benodigde competenties, gedeelde bronnen en gedeelde kennis). Een bedrijfsfunctie representeert een stuk toegevoegde waarde van de organisatie.

Bedrijfsproces - Een geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie.

Handeling - Kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine op één plek op één moment. Informatiesysteem Systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd, verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd kan worden. Vaak is dit een computerprogramma.

Informatievoorziening - Het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie.

Kernregistratie - Gegevensbronnen die door meerdere processen en systemen kunnen worden gebruikt, niet zijnde een basisregistratie. Kernregistraties bevatten voor een sector (of verzameling sectoren) specifieke en authentieke gegevens. Voorbeeld: de Risicokaart.

Ketenproces - Een geordende reeks services die door verschillende organisaties aan elkaar worden geleverd met als doel om via één organisatie een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een klant, bijvoorbeeld het verstrekken van een vergunning.

Koppelvlak - Systeem- en/of organisatie-overschrijdende gegevensuitwisseling.

Linked open data - Het aanbrengen van samenhang in data door betekenis toe te kennen aan de relatie tussen data, en deze geautomatiseerd opvraagbaar en analyseerbaar maken.

Processtap - Een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door één persoon of machine (eenheid van tijd, plaats en handelen).

Referentiearchitectuur - Instrument om samenhang aan te brengen in de informatiehuishouding van een overheidssector en mogelijke samenwerking met partners vorm te geven

Servicegerichte architectuur - Software-architectuur gericht op het ontwikkelen (zo veel mogelijk uit bestaande applicaties en/of softwarecomponenten), doen functioneren en beheren van diensten (services) voor de ondersteuning van systematisch gedefinieerde bedrijfsprocessen met als doel bedrijfsfuncties te kunnen vervullen tegen afgesproken condities.

Werkproces - Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie.