Begrippen

Hier onder staan de collecties met de afzonderlijke begrippen, voor alle 386 begrippen, zie Categorie:Begrippen

Bevolkingszorg (15)

BegripDefinitie (nl)
Algemene Maatregel van BestuurUitvoeringsbesluit behorend bij een wet.
Algemene Maatregel van Bestuur BuisleidingenDoor het Ministerie van Infrastructuur wordt momenteel gewerkt aan de totstandkoming van nieuw extern veiligheidsbeleid voor buisleidingen. Het is de bedoeling dat dit beleidHet schriftelijk kader waarin de te bereiken beleidsdoelen door Opdrachtgever in onderlinge samenhang met de daartoe te gebruiken middelen en handelwijze (inclusief eventueel tijdspad) zijn vastgesteld. uiteindelijk verankerd wordt in een Algemene Maatregel van BestuurUitvoeringsbesluit behorend bij een wet..
Algemene Plaatselijke VerordeningIs van toepassing op voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare stoepen, trappen, portieken, gangen en passages. Voor afsluitbare ruimten geldt de APVIs van toepassing op voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare stoepen, trappen, portieken, gangen en passages. Voor afsluitbare ruimten geldt de APV alleen gedurende de tijd dat zij niet zijn afgesloten. De mogelijkheid van afsluiting, bijvoorbeeld bij afsluitbare winkelpassages speelt op zich geen rol, het feitelijk voor het publiek toegankelijk zijn bepaalt of de APV van toepassing is. alleen gedurende de tijd dat zij niet zijn afgesloten. De mogelijkheid van afsluiting, bijvoorbeeld bij afsluitbare winkelpassages speelt op zich geen rol, het feitelijk voor het publiek toegankelijk zijn bepaalt of de APVIs van toepassing op voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare stoepen, trappen, portieken, gangen en passages. Voor afsluitbare ruimten geldt de APV alleen gedurende de tijd dat zij niet zijn afgesloten. De mogelijkheid van afsluiting, bijvoorbeeld bij afsluitbare winkelpassages speelt op zich geen rol, het feitelijk voor het publiek toegankelijk zijn bepaalt of de APV van toepassing is. van toepassing is.
Keurmerk Veilig OndernemenMaakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen te verbeteren.
Officier van Dienst BevolkingszorgStart en leidt de bevolkingsprocessen op de plaats van het incident.
Regeling Burgerluchthavens en Militaire LuchthavensWet van 18 december 2008, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
afvoervoorzieningRioleringssysteem voor het afvoeren van voornamelijk regenwater, eventueel verontreinigd met afvalstoffen van het verkeer. Daarnaast wordt rekening gehouden met het afvoeren van water afkomstig van lekkage van de constructie, bluswater, schoonmaakwater, door verkeer verloren vloeistoffen en bij calamiteiten vrijgekomen vloeistoffen.
arbeidsomstandighedenbesluitHierin staat o.a. genoemd dat een bedrijf of organisatie voorzieningen moet treffen voor het afhandelen van calamiteiten. Dit besluit is primair genomen ter bescherming van de werknemers; secundair ook ter bescherming van andere aanwezigen zoals publiek. Dit resulteert in het hebben van een geoefende bedrijfshulpverleningInterne organisatie van een bedrijf of instelling, belast met uitvoering van het ontruimingsplan. (BHVInterne organisatie van een bedrijf of instelling, belast met uitvoering van het ontruimingsplan.) en van een bedrijfsnoodplanInventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Dit calamiteitenplan ofwel bedrijfsnoodplan moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en redding waarborgen. (calamiteitenplanPlan van de exploitant waarin omschreven is hoe de calamiteitenorganisatie is georganiseerd en hoe deze samenwerkt met de overheid en andere relevante partijen.Inventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Dit calamiteitenplan ofwel bedrijfsnoodplan moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en redding waarborgen.), waar een ontruimingsplan deel van uitmaakt.
arbeidsomstandighedenwetEen Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.
besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeerBesluit waarin staat voor welke verkeersmaatregelen een zogenaamd verkeersbesluit moet worden genomen.
bevoegd gezagDe overheidsorganisatie die wettelijk bevoegd is bepaalde besluiten te nemen. In de regel is de gemeente of provincie het bevoegd gezagDe overheidsorganisatie die wettelijk bevoegd is bepaalde besluiten te nemen. In de regel is de gemeente of provincie het bevoegd gezag, maar een waterschap of ministerie kunnen ook het bevoegd gezag zijn. Deze verantwoordelijkheid kan bestaan uit het afgeven van vergunningen, maar ook uit handhaving en het vaststellen van een bestemmingsplan., maar een waterschap of ministerie kunnen ook het bevoegd gezagDe overheidsorganisatie die wettelijk bevoegd is bepaalde besluiten te nemen. In de regel is de gemeente of provincie het bevoegd gezag, maar een waterschap of ministerie kunnen ook het bevoegd gezag zijn. Deze verantwoordelijkheid kan bestaan uit het afgeven van vergunningen, maar ook uit handhaving en het vaststellen van een bestemmingsplan. zijn. Deze verantwoordelijkheid kan bestaan uit het afgeven van vergunningen, maar ook uit handhaving en het vaststellen van een bestemmingsplan.
inpassingsplanEen ruimtelijk plan van provincie of rijk dat in een bestemmingsplan moet worden ingepast. Deze mogelijkheid bestaat sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008.
inrichtingHet woord inrichtingHet woord inrichting komt onder andere uit de Wet milieubeheer. Het betreft bedrijven die vallen onder een Algemene maatregel van bestuur ex. 8.40 van de Wet milieubeheer of inrichtingen waarvoor een milieuvergunning noodzakelijk is. komt onder andere uit de Wet milieubeheer. Het betreft bedrijven die vallen onder een Algemene maatregel van bestuur ex. 8.40 van de Wet milieubeheer of inrichtingen waarvoor een milieuvergunningEen vergunning op basis van de Wet milieubeheer. Het betreft een administratieve vergunning, die de technische bepalingen bevat die de vergunninghouder moet naleven opdat zijn installaties geen of minimale hinder of gevaar vormen voor de onmiddellijke omgeving en geen of minimale schade aan het milieu toebrengen. noodzakelijk is.
nazorgNazorg omvat alles dat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar een 'normale’ situatie.
openbare plaatsEen openbare plaatsEen openbare plaats is een plaats die door bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek. In de eerste plaats zijn dit 'de straat' en 'de weg' in de ruimste zin van het woord. Daarnaast bevat het begrip nog een aantal andere plaatsen die een met de weg vergelijkbare functie vervullen en daarom als het 'verlengde' van de weg kunnen worden aangemerkt. Voorbeelden zijn: openbare plantsoenen, speelweiden en parken en de vrij toegankelijke gedeelten van overdekte passages en van winkelgalerijen. is een plaats die door bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek. In de eerste plaats zijn dit 'de straat' en 'de weg' in de ruimste zin van het woord. Daarnaast bevat het begrip nog een aantal andere plaatsen die een met de weg vergelijkbare functie vervullen en daarom als het 'verlengde' van de weg kunnen worden aangemerkt. Voorbeelden zijn: openbare plantsoenen, speelweiden en parken en de vrij toegankelijke gedeelten van overdekte passages en van winkelgalerijen.

Brandweer (142)

BegripDefinitie (nl)
Boiling Liquid Expanding Vapour ExplosionDe ontploffing van een tot vloeistof verdicht gas, zoals een LPG-tank.
C2000-frequentiebandDe op basis van de Telecommunicatiewet toegewezen frequentieruimte ten behoeve van gebruik voor C2000Een gesloten communicatienetwerk en maakt deel uit van de vitale infrastructuur. Het is bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten..
C2000-infrastructuurHet geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuurHet geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuur of het beheer daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikers. of het beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid, continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikersAangewezen gebruikers, Gelieerde gebruikers en Bijzondere gebruikers die zijn toegelaten tot de C2000-infrastructuur..
C2000-toelatingskeuringDe keuring van Randapparatuur op technische en functionele eisen, voordat Randapparatuur gebruikt mag worden met de C2000-infrastructuurHet geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuur of het beheer daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikers..
Chief Information Officers-beraadHet CIO-beraadHet CIO-beraad bestaat uit de CIO’s (Chief Information Officers) van de politie, brandweer en ambulancezorg en Defensie. Het CIO-beraad geeft zwaarwegende adviezen en verleent bijstand aan het ministerie van JenV over de functionele ontwikkeling en exploitatie van de C2000-infrastructuur. bestaat uit de CIO’s (Chief Information Officers) van de politie, brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. en ambulancezorg en Defensie. Het CIO-beraadHet CIO-beraad bestaat uit de CIO’s (Chief Information Officers) van de politie, brandweer en ambulancezorg en Defensie. Het CIO-beraad geeft zwaarwegende adviezen en verleent bijstand aan het ministerie van JenV over de functionele ontwikkeling en exploitatie van de C2000-infrastructuur. geeft zwaarwegende adviezen en verleent bijstand aan het ministerie van JenV over de functionele ontwikkeling en exploitatie van de C2000-infrastructuurHet geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuur of het beheer daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikers..
Computational Fluid DynamicsNumerieke methode om stroming van vloeistoffen en gassen te voorspellen. Wordt gebruikt om in complexe situaties te voorspellen hoe bij brand warmte en rook zich verspreiden, of hoe bij een explosie een drukgolf zich uitbreidt.
Group CombineBetekent ‘koppelen’. Het is een functionaliteit waarmee de centralist tijdelijk meerdere gespreksgroepen kan samenvoegen. In het nieuwe C2000Een gesloten communicatienetwerk en maakt deel uit van de vitale infrastructuur. Het is bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten. netwerk heet dit Group CombineBetekent ‘koppelen’. Het is een functionaliteit waarmee de centralist tijdelijk meerdere gespreksgroepen kan samenvoegen. In het nieuwe C2000 netwerk heet dit Group Combine..
Informatiebeveiligingsbeleid C2000Het beveiligingsbeleid dat, in overleg met Gebruikers en Opdrachtnemer, door Opdrachtgever is vastgesteld.
Landelijk Kader FleetmappingDe afspraken over het samenstel van gespreksgroepen (verbindingsschema) en operationele procedures ten behoeve van de Aangewezen gebruikersAangewezen gebruikers, Gelieerde gebruikers en Bijzondere gebruikers die zijn toegelaten tot de C2000-infrastructuur. voor de bovenregionale, landelijke en interregionale samenwerking, alsmede het verlenen van bijstand, zowel monodisciplinair als multidisciplinair.
Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en RampenbestrijdingSinds 1 november 2012: Brandweer Nederland.
Officier van Dienst BrandweerGeeft leiding aan brandweereenheden binnen het inzetvak bij de bestrijding van het incident.
PRIO 1Melding waarbij er sprake is van de noodzaak om zo snel mogelijk ter plaatse te gaan en waarbij sprake is van een dringende taakEen voor de mens levensbedreigende situatie die directe hulpverleningsdiensten vereist of het voorkomen van een voor de mens levensbedreigende situatie. Of een situatie waarin ernstige schade aan gebouwen of goederen ontstaat, een ernstige verstoring van de openbare orde waarvoor directe en snelle inzet noodzakelijk is..
PRIO 2Melding waarbij er sprake is van de noodzaak om snel ter plaatse te gaan, maar waarbij niet direct sprake is van een dringende taakEen voor de mens levensbedreigende situatie die directe hulpverleningsdiensten vereist of het voorkomen van een voor de mens levensbedreigende situatie. Of een situatie waarin ernstige schade aan gebouwen of goederen ontstaat, een ernstige verstoring van de openbare orde waarvoor directe en snelle inzet noodzakelijk is..
RBM IIComputerprogramma voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffenGevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risico’s met zich meebrengt. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit..
Required Safe Egress TimeTijd die nodig is om te vluchten; omvat zowel detectietijdDe tijd die verstrijkt tussen het ontstaan van een, ongewenste, gebeurtenis of incident, zoals brand of gaslekkage en het vaststellen ervan., reactietijd als de daadwerkelijke vluchttijdBeschikbare tijd om een veilige plaats te bereiken. Zowel de beschikbare als de benodigde tijd.. Te toetsen aan de Available Safe Egress TimeBeschikbare tijd na het ontstaan van een incident, waarbinnen de condities op de vluchtroutes voldoende veilig zijn voor ontvluchting. (ASETBeschikbare tijd na het ontstaan van een incident, waarbinnen de condities op de vluchtroutes voldoende veilig zijn voor ontvluchting.).
RijksInstituut voor Volksgezondheid en MilieuDit is een Nederlands instituut dat in opdracht van de overheid onderzoek doet op het gebied van volksgezondheid, milieu en natuur. Het is een zelfstandig onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport..
Risk Ranking PointsRisico-ordeningsmethodiek waarbij de meest relevante scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.’s worden bepaald.
SAFETI-NLComputerprogramma voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffenGevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risico’s met zich meebrengt. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit. binnen inrichtingen.
Short Data ServiceKorte tekstberichten die vanaf een randapparaat verstuurd kunnen worden, zoals een SMS op een mobiele telefoon.
Special Coverage Location-beleidHet door de minister van BZK gepubliceerde beleidHet schriftelijk kader waarin de te bereiken beleidsdoelen door Opdrachtgever in onderlinge samenhang met de daartoe te gebruiken middelen en handelwijze (inclusief eventueel tijdspad) zijn vastgesteld. inzake het aan de C2000-infrastructuurHet geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuur of het beheer daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikers. koppelen van Special Coverage Locations (SCLHet door de minister van BZK gepubliceerde beleid inzake het aan de C2000-infrastructuur koppelen van Special Coverage Locations (SCL’s). SCL’s zijn objecten waarbinnen geen ‘natuurlijke dekking’ is van de opstelpunten en waarbij een lokale elektrotechnische installatie de C2000-communicatie tussen binnen en buiten verzorgt (Stcrt. 2005, 205).’s). SCLHet door de minister van BZK gepubliceerde beleid inzake het aan de C2000-infrastructuur koppelen van Special Coverage Locations (SCL’s). SCL’s zijn objecten waarbinnen geen ‘natuurlijke dekking’ is van de opstelpunten en waarbij een lokale elektrotechnische installatie de C2000-communicatie tussen binnen en buiten verzorgt (Stcrt. 2005, 205).’s zijn objecten waarbinnen geen ‘natuurlijke dekking’ is van de opstelpunten en waarbij een lokale elektrotechnische installatie de C2000-communicatie tussen binnen en buiten verzorgt (Stcrt. 2005, 205).
Terrestial Trunked RadioTetraTetra of TErrestiaI Trunked Radio is de technische standaard die voor de radiocommunicatie voor C2000 wordt gebruikt. of TErrestiaI Trunked Radio is de technische standaard die voor de radiocommunicatie voor C2000Een gesloten communicatienetwerk en maakt deel uit van de vitale infrastructuur. Het is bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten. wordt gebruikt.
VeiligheidsEisen voor SpoorTunnelsEuropese Technische Specificatie voor Interoperabiliteit (TSI), vertaald voor de Nederlandse implementatie.
Vultijden ModelRekenmodel, ontwikkeld door TNO, voor tijdafhankelijke bepaling van de rookvultijd.
Weerstand tegen Branddoorslag en BrandoverslagWBDBOWBDBO staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag tussen twee ruimtes; de kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van de ene ruimte naar de andere ruimte (NEN 6088). staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag tussen twee ruimtes; de kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van de ene ruimte naar de andere ruimte (NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA) 6088).
aangewezen gebruikersEen organisatie die op het terrein van openbare orde, veiligheid en hulpverlening een wettelijk opgedragen taak heeft en ten behoeve van haar operationele werkprocessenEen geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie. gebruik maakt van de C2000-infrastructuurHet geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuur of het beheer daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikers..
aanrijtijdBenodigde tijd om na alarmering op de incidentlocatie te arriveren.
aanvalsplanPlan dat vóór de ingebruikname van een ruimte is opgesteld door de brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening.. Dit plan bevat alle informatie die de brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. nodig heeft om snel en effectief te kunnen werken.
affiliationlistLijst van deelnemers (ingeschakelde randapparaten) in een bepaalde gespreksgroepVerzameling C2000 randapparaten die met elkaar kunnen communiceren.
alert-toonAttentie-signaal bedoeld om de randapparaatgebruiker ergens op te attenderen. Er zijn drie alert tonen beschikbaar
aliasDe ‘naam’ die aan een bepaald randapparaat wordt gegeven Dit wordt vastgesteld in de fleetmapOverzicht van C2000 gespreksgroepen, deelnemers, aliassen en authorisaties van een bepaalde C2000gebruikende organisatie. en moet ingevoerd worden door de Iokaal beheerder. Het kan een functienummer (‘3112’) een daknummer(TAS 14) zijn.
beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuurHet geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuur of het beheer daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikers. doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheidDe maatstaf van toegankelijkheid van de C2000-infrastructuur voor de Gebruikers. De beschikbaarheid wordt weergegeven in een percentage dat is berekend volgens het door Opdrachtnemer gehanteerde en overeengekomen model., continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuurHet geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuur of het beheer daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikers. te kunnen garanderen.
beleidHet schriftelijk kader waarin de te bereiken beleidsdoelen door Opdrachtgever in onderlinge samenhang met de daartoe te gebruiken middelen en handelwijze (inclusief eventueel tijdspad) zijn vastgesteld.
beperkt kwetsbare objectenObjecten waar relatief weinig personen aanwezig zijn, zoals bedrijfsloodsen. In het Besluit externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex. inrichtingen wordt geen limitatieve opsomming van beperkt kwetsbare objectenObjecten waar relatief weinig personen aanwezig zijn, zoals bedrijfsloodsen. In het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt geen limitatieve opsomming van beperkt kwetsbare objecten gegeven. gegeven.
beschikbaarheidDe maatstaf van toegankelijkheid van de C2000-infrastructuurHet geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuur of het beheer daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikers. voor de Gebruikers. De beschikbaarheidDe maatstaf van toegankelijkheid van de C2000-infrastructuur voor de Gebruikers. De beschikbaarheid wordt weergegeven in een percentage dat is berekend volgens het door Opdrachtnemer gehanteerde en overeengekomen model. wordt weergegeven in een percentage dat is berekend volgens het door Opdrachtnemer gehanteerde en overeengekomen model.
bestrijdbaarheidDe mogelijkheden om een calamiteitEen calamiteit is een ernstig incident, waarbij sprake is van beknelling en of ernstig gewond zijn van personen zodanig dat de hulp van de brandweer of de GHOR nodig wordt geacht, geweld, brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. te bestrijden.
bestrijdingscapaciteitDe capaciteit van de rampbestrijdingsorganisaties om een calamiteitEen calamiteit is een ernstig incident, waarbij sprake is van beknelling en of ernstig gewond zijn van personen zodanig dat de hulp van de brandweer of de GHOR nodig wordt geacht, geweld, brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. te bestrijden.
bijzondere gebruikerEen organisatie die naar het oordeel van de Minister van Justitie en Veiligheid uit oogpunt van openbare orde, veiligheid of hulpverlening onder reguliere omstandigheden en/of bij crises of rampen in contact moet kunnen treden met een of meer aangewezen gebruikersEen organisatie die op het terrein van openbare orde, veiligheid en hulpverlening een wettelijk opgedragen taak heeft en ten behoeve van haar operationele werkprocessen gebruik maakt van de C2000-infrastructuur. en daartoe gebruik maakt van de C2000-infrastructuurHet geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuur of het beheer daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikers..
bluswatervoorzieningEen maatregel om bluswater beschikbaar te hebben of te krijgen.
brandkranenBrandkranen zorgen voor de levering van water aan brandweerpompen of direct aan hierop aan te sluiten slangen. Ze kunnen zowel ondergronds als bovengronds zijn geplaatst.
brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening.
brandweercompagnieDe grootste organisatorische eenheid binnen de brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. bij de bestrijding van brand of andere incidenten. Een brandweercompagnieDe grootste organisatorische eenheid binnen de brandweer bij de bestrijding van brand of andere incidenten. Een brandweercompagnie bestaat uit ongeveer 80 personen. Dit aantal is enigszins afhankelijk van regionale afspraken voor bezetting van ondersteunende voertuigen. bestaat uit ongeveer 80 personen. Dit aantal is enigszins afhankelijk van regionale afspraken voor bezetting van ondersteunende voertuigen.
crashtenderBrandweervoertuig dat voornamelijk wordt ingezet op luchthavens bij de bestrijding van de gevolgen van ongevallen met vliegtuigen.
decontaminatieOnder decontaminatieOnder decontaminatie of ontsmetting wordt het geheel van maatregelen verstaan dat in de repressieve fase dient te worden genomen om mens, dier, objecten en omgeving vrij te maken van de besmettende stof of stoffen, zodanig dat daardoor geen verdere gezondheidsschade meer kan ontstaan. of ontsmetting wordt het geheel van maatregelen verstaan dat in de repressieve fase dient te worden genomen om mens, dier, objecten en omgeving vrij te maken van de besmettende stof of stoffen, zodanig dat daardoor geen verdere gezondheidsschade meer kan ontstaan.
detectieHet waarnemen van een, ongewenste, gebeurtenis of incident zoals brand of gaslekkage door mensen of systemen.
detectietijdDe tijd die verstrijkt tussen het ontstaan van een, ongewenste, gebeurtenis of incident, zoals brand of gaslekkage en het vaststellen ervan.
deterministische benaderingswijzeHierbij wordt ervan uitgegaan dat een incident optreedt, hoe klein de kans ook is. De effectiviteit van onder andere de hulpverlening, voorzieningen en diensten, kan vervolgens worden getoetst.
draagbare blusmiddelenDraagbare apparaten die zijn bedoeld voor het bestrijden van het begin van een brand.
dringende taakEen voor de mens levensbedreigende situatie die directe hulpverleningsdiensten vereist of het voorkomen van een voor de mens levensbedreigende situatie. Of een situatie waarin ernstige schade aan gebouwen of goederen ontstaat, een ernstige verstoring van de openbare orde waarvoor directe en snelle inzet noodzakelijk is.
droge blusleidingEen droge blusleidingEen droge blusleiding bestaat uit een voedingsaansluiting op de begane grond, een pijpleiding en aftakkingen op elke verdieping en is meestal bedoeld voor hogere, maar ook voor horizontaal uitgestrekte of voor ondergrondse gebouwen. Droge blusleidingen zijn vorstbestendig en stellen de brandweer in staat op een snelle wijze water van de begane grond te transporteren naar een plaats diep in het gebouw, zoals hoger of lager gelegen verdiepingen. bestaat uit een voedingsaansluiting op de begane grond, een pijpleiding en aftakkingen op elke verdieping en is meestal bedoeld voor hogere, maar ook voor horizontaal uitgestrekte of voor ondergrondse gebouwen. Droge blusleidingen zijn vorstbestendig en stellen de brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. in staat op een snelle wijze water van de begane grond te transporteren naar een plaats diep in het gebouw, zoals hoger of lager gelegen verdiepingen.
effectbenaderingBenadering waarbij risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s beschouwd worden vanuit het effect van een mogelijke calamiteitEen calamiteit is een ernstig incident, waarbij sprake is van beknelling en of ernstig gewond zijn van personen zodanig dat de hulp van de brandweer of de GHOR nodig wordt geacht, geweld, brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen., ongeacht de kans dat deze calamiteitEen calamiteit is een ernstig incident, waarbij sprake is van beknelling en of ernstig gewond zijn van personen zodanig dat de hulp van de brandweer of de GHOR nodig wordt geacht, geweld, brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. daadwerkelijk plaatsvindt.
effectgebiedHet effectgebiedHet effectgebied van een risicobron geeft aan tot op welke afstand er directe gezondheidseffecten kunnen optreden wanneer een ernstig ongeval bij de risicobron plaatsvindt. De kans op de calamiteit is in het effectgebied niet verrekend. De in het Besluit externe veiligheid inrichtingen genoemde invloedsgebieden hebben dezelfde omvang als het effectgebied, tenzij in de uitvoeringsbesluiten het invloedsgebied voor een specifieke stof anders is gedefinieerd. van een risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis. geeft aan tot op welke afstand er directe gezondheidseffecten kunnen optreden wanneer een ernstig ongeval bij de risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis. plaatsvindt. De kans op de calamiteitEen calamiteit is een ernstig incident, waarbij sprake is van beknelling en of ernstig gewond zijn van personen zodanig dat de hulp van de brandweer of de GHOR nodig wordt geacht, geweld, brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. is in het effectgebiedHet effectgebied van een risicobron geeft aan tot op welke afstand er directe gezondheidseffecten kunnen optreden wanneer een ernstig ongeval bij de risicobron plaatsvindt. De kans op de calamiteit is in het effectgebied niet verrekend. De in het Besluit externe veiligheid inrichtingen genoemde invloedsgebieden hebben dezelfde omvang als het effectgebied, tenzij in de uitvoeringsbesluiten het invloedsgebied voor een specifieke stof anders is gedefinieerd. niet verrekend. De in het Besluit externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex. inrichtingen genoemde invloedsgebieden hebben dezelfde omvang als het effectgebiedHet effectgebied van een risicobron geeft aan tot op welke afstand er directe gezondheidseffecten kunnen optreden wanneer een ernstig ongeval bij de risicobron plaatsvindt. De kans op de calamiteit is in het effectgebied niet verrekend. De in het Besluit externe veiligheid inrichtingen genoemde invloedsgebieden hebben dezelfde omvang als het effectgebied, tenzij in de uitvoeringsbesluiten het invloedsgebied voor een specifieke stof anders is gedefinieerd., tenzij in de uitvoeringsbesluiten het invloedsgebiedGebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. De grens van het invloedsgebied is gelijk aan de grens van het effectgebied, tenzij in de bij het besluit behorende uitvoeringsregeling voor een specifieke stof een ander invloedsgebied is gedefinieerd. voor een specifieke stof anders is gedefinieerd.
encryptieBeveiliging van berichten door digitale codering (ook wel versleuteling).
fleetmapOverzicht van C2000Een gesloten communicatienetwerk en maakt deel uit van de vitale infrastructuur. Het is bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten. gespreksgroepen, deelnemers, aliassen en authorisaties van een bepaalde C2000gebruikende organisatie.
fn-curveHet groepsrisicoCumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. wordt weergegeven als een curve in een grafiek met twee logaritmisch geschaalde assen, de zogenaamde fN-curve. Op de y-as wordt de cumulatieve frequentie f (per jaar) uitgezet en op de x-as het aantal te verwachten slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. N. De curve geeft het verband tussen de omvang van de getroffen groep (N) en de kans (f) dat in één keer een groep van ten minste die omvang komt te overlijden.
frequentiebeheerHet beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid, continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. van de ruimte toegewezen aan de Minister van JenV ten behoeve van de publieke taken.
gebruikersAangewezen gebruikersAangewezen gebruikers, Gelieerde gebruikers en Bijzondere gebruikers die zijn toegelaten tot de C2000-infrastructuur., Gelieerde gebruikersAangewezen gebruikers, Gelieerde gebruikers en Bijzondere gebruikers die zijn toegelaten tot de C2000-infrastructuur. en Bijzondere gebruikersAangewezen gebruikers, Gelieerde gebruikers en Bijzondere gebruikers die zijn toegelaten tot de C2000-infrastructuur. die zijn toegelaten tot de C2000-infrastructuurHet geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuur of het beheer daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikers..
gelieerde gebruikersEen organisatie die de Aangewezen gebruiker ondersteunt bij de uitvoering van zijn taken op het terrein van openbare orde, veiligheid en hulpverlening en die daarbij met behulp van mobiele communicatie door de Aangewezen gebruiker wordt aangestuurd. Zie voor het begrip ‘tijdelijk Gelieerde’ artikel 1 van het Gelieerdenbeleid van 2009 (Stcrt. 21 december 2009, nr 19742).
gelieerdenbeleidHet gelieerdenbeleidHet gelieerdenbeleid dat door het ministerie van JenV is vastgesteld. dat door het ministerie van JenV is vastgesteld.
gespreksgroepVerzameling C2000Een gesloten communicatienetwerk en maakt deel uit van de vitale infrastructuur. Het is bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten. randapparaten die met elkaar kunnen communiceren.
gevaarlijke stoffenGevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s met zich meebrengt. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit.
groepsrisicoCumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebiedGebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. De grens van het invloedsgebied is gelijk aan de grens van het effectgebied, tenzij in de bij het besluit behorende uitvoeringsregeling voor een specifieke stof een ander invloedsgebied is gedefinieerd. van een inrichtingHet woord inrichting komt onder andere uit de Wet milieubeheer. Het betreft bedrijven die vallen onder een Algemene maatregel van bestuur ex. 8.40 van de Wet milieubeheer of inrichtingen waarvoor een milieuvergunning noodzakelijk is. en een ongewoon voorval binnen die inrichtingHet woord inrichting komt onder andere uit de Wet milieubeheer. Het betreft bedrijven die vallen onder een Algemene maatregel van bestuur ex. 8.40 van de Wet milieubeheer of inrichtingen waarvoor een milieuvergunning noodzakelijk is. waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
hulpverleningsvoertuigEen brandweervoertuig dat specifiek ingericht is voor technische hulpverlening.
individueel gesprekEen bepaald soort trunklijnkanaal waardoor met een afzonderlijke radio gesproken kan worden.
invloedsgebiedGebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisicoCumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.. De grens van het invloedsgebiedGebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. De grens van het invloedsgebied is gelijk aan de grens van het effectgebied, tenzij in de bij het besluit behorende uitvoeringsregeling voor een specifieke stof een ander invloedsgebied is gedefinieerd. is gelijk aan de grens van het effectgebiedHet effectgebied van een risicobron geeft aan tot op welke afstand er directe gezondheidseffecten kunnen optreden wanneer een ernstig ongeval bij de risicobron plaatsvindt. De kans op de calamiteit is in het effectgebied niet verrekend. De in het Besluit externe veiligheid inrichtingen genoemde invloedsgebieden hebben dezelfde omvang als het effectgebied, tenzij in de uitvoeringsbesluiten het invloedsgebied voor een specifieke stof anders is gedefinieerd., tenzij in de bij het besluit behorende uitvoeringsregeling voor een specifieke stof een ander invloedsgebiedGebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. De grens van het invloedsgebied is gelijk aan de grens van het effectgebied, tenzij in de bij het besluit behorende uitvoeringsregeling voor een specifieke stof een ander invloedsgebied is gedefinieerd. is gedefinieerd.
kwetsbare objectenWoningen (meer dan twee per hectare); Gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals 1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 2. scholen; 3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; Gebouwen waarin grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn, zoals: 1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object; 2. 2 complexen, waarin meer dan vijf winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt, en winkels met een totaal vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per object, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; Kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen van het jaar.
materieelbeheerDe zorg voor niet-geldelijke zaken vanaf het moment van in beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid, continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen.- of ingebruikneming tot het moment van afstoting.
milieuvergunningEen vergunning op basis van de Wet milieubeheer. Het betreft een administratieve vergunning, die de technische bepalingen bevat die de vergunninghouder moet naleven opdat zijn installaties geen of minimale hinder of gevaar vormen voor de onmiddellijke omgeving en geen of minimale schade aan het milieu toebrengen.
mobiele communicatiedienstenVoor de Gebruikers beschikbare diensten die bestaan uit het overbrengen van signalen via het C2000Een gesloten communicatienetwerk en maakt deel uit van de vitale infrastructuur. Het is bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten. netwerk.
monitoringEen continu evaluatieprogramma om bepaalde ontwikkelingen te volgen.
multi-selectEen methode om meerdere radio's zodanig te combineren in een groep dat ze alle tegelijkertijd opgeroepen kunnen worden.
multigroepTwee of meer gespreksgroepen kunnen in een multigroepTwee of meer gespreksgroepen kunnen in een multigroep gecombineerd worden in een trunkingsysteem. gecombineerd worden in een trunkingsysteem.
niet-categoriale inrichtingenInrichtingen die niet binnen categorieën van het Bevi vallen. Voor de bepaling van het plaatsgebonden risicoHet plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. en groepsrisicoCumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. moet daarom een risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risico’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyse omvat zowel de scenarioanalyse (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyse (QRA). worden uitgevoerd.
noodoproepOproep met de hoogst mogelijke prioriteit. Noodoproepen kunnen zowel door een bedienaar als door een radio gegenereerd worden.
overdrukPlotselinge stijging in de luchtdruk door de drukgolf van een explosie.
pagingVerzenden van een alarmeringssignaal met tekstberichten via het P2000 systeem.
pelotonEen organisatorische eenheid binnen de brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. bij de bestrijding van brand of andere incidenten. Een pelotonEen organisatorische eenheid binnen de brandweer bij de bestrijding van brand of andere incidenten. Een peloton heeft een vastgestelde structuur en kan in principe zelfstandig opereren. heeft een vastgestelde structuur en kan in principe zelfstandig opereren.
plaatsgebonden risicoHet plaatsgebonden risicoHet plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis., aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft.
proactieWegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Er bestaat zekere mate van overlap met preventieHet voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid.Handelingen ter beperking van de kans op een calamiteit zonder dat daar op dat moment een specifieke dreiging voor bestaat. Er bestaat zekere mate van overlap met proactie..
push to talk-toetsKnop op randapparaat die ingedrukt moet worden om een bericht te verzenden, ook wel spreeksleutel genoemd.
randapparatuurMet de C2000-infrastructuurHet geheel van vast opgestelde zendontvangers, schakelcentrales, apparatuurruimten, vaste verbindingen, (netwerk)beheersystemen, alsmede overige daarmee samenhangende technische componenten en bijbehorende faciliteiten die onlosmakelijk met de C2000-infrastructuur of het beheer daarvan zijn verbonden, waarmee voorzien wordt in mobiele communicatie van gebruikers. te gebruiken mobilofoons, portofoons, alarmontvangers en mobiele data terminals.
risico-inventarisatieEen overzicht van risicovolle situaties binnen de regio die tot brand, rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. kunnen leiden en een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de regio kunnen voordoen.
risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risico’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyse omvat zowel de scenarioanalyse (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyse (QRA). omvat zowel de scenarioanalyseEen scenarioanalyse is een instrument voor het beschouwen van de afwikkeling van incidentscenario’s. Meestal wordt een procesbeschrijving gegeven van relevante incidenten en responsmogelijkheden (de nadruk ligt op een gedetailleerde analyse van de gevolgen van een incident). (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyseEen risicoanalyse, waarbij wordt gekeken naar zowel de kans op een incident als de gevolgen van dat incident. De gevolgen zijn vaak uitgedrukt in het aantal gebruikers dat overlijdt ten gevolge van het incident. Veelal wordt gebruikgemaakt van foutenbomen voor het in kaart brengen van mogelijke oorzaken, en gebeurtenissenbomen voor het weergeven van de mogelijke gevolgen van het incident. Het eindresultaat is een berekend groepsrisico of plaatsgebonden risico. (QRAEen risicoanalyse, waarbij wordt gekeken naar zowel de kans op een incident als de gevolgen van dat incident. De gevolgen zijn vaak uitgedrukt in het aantal gebruikers dat overlijdt ten gevolge van het incident. Veelal wordt gebruikgemaakt van foutenbomen voor het in kaart brengen van mogelijke oorzaken, en gebeurtenissenbomen voor het weergeven van de mogelijke gevolgen van het incident. Het eindresultaat is een berekend groepsrisico of plaatsgebonden risico.).
risicobeheersingAlle activiteiten die een vroegtijdige structurele aandacht voor integrale veiligheid bevorderen en die gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden, waaronder het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid (proactieWegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Er bestaat zekere mate van overlap met preventie.) en het beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de veiligheid (preventieHet voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid.Handelingen ter beperking van de kans op een calamiteit zonder dat daar op dat moment een specifieke dreiging voor bestaat. Er bestaat zekere mate van overlap met proactie.).
risicobenaderingIn de risicobenaderingIn de risicobenadering wordt de kans op een bepaald effect(in het externe veiligheidsbeleid worden letale slachtoffers binnen het effect beschouwd) beschouwd. wordt de kans op een bepaald effect(in het externe veiligheidsbeleid worden letale slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. binnen het effect beschouwd) beschouwd.
risicobeoordelingEen analyse waarin weging en inschatting van gevolgen van soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.
risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast..
risicocontactPersonen bij wie geen ziekte(verschijnselen) zijn geconstateerd, maar die mogelijk wel besmet zijn.
risicocontourenEen risicocontour geeft aan hoe hoog in de omgeving de overlijdenskans is door een ongeval met een risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis.. Deze contourlijnen kan men vergelijken met de gewone hoogtelijnen op een kaart: binnen de contour is het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. groter, buiten de contour is het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. kleiner.
risicodiagramEen tweedimensionaal diagram waarin de oordelen over impact en waarschijnlijkheid van de scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.’s worden samengebracht. Op basis van dit diagram kan een clustering naar ernst van het scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen. worden aangebracht.
risicokaartEen openbare geografische kaart (per provincie, maar gebaseerd op een landelijke database) waarop de in de veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s aanwezige plaatsgeboden en geografisch te onderscheiden risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s zijn aangeduid, op basis van de indeling van het risicoprofielHet risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden..
risicoperceptieRisicoperceptie gaat over subjectieve beleving, het veiligheidsgevoel. Het is de inschatting van een aantal factoren, zoals ernst (groot of gering), beheersbaarheid (laag of hoog), vertrouwen in instanties (laag of hoog) en openheid (gering of groot) dat mensen meer of minder bang maakt. Als mensen bang zijn, is de kans groot dat ze een bepaald gebied met een hoge risicoperceptieRisicoperceptie gaat over subjectieve beleving, het veiligheidsgevoel. Het is de inschatting van een aantal factoren, zoals ernst (groot of gering), beheersbaarheid (laag of hoog), vertrouwen in instanties (laag of hoog) en openheid (gering of groot) dat mensen meer of minder bang maakt. Als mensen bang zijn, is de kans groot dat ze een bepaald gebied met een hoge risicoperceptie mijden. Een ondergrondse ruimte zit vaak aan de risicovolle kant. mijden. Een ondergrondse ruimte zit vaak aan de risicovolle kant.
risicoprofielHet risicoprofielHet risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s, inclusief relevante risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s uit aangrenzende gebieden.
risicoreducerende maatregelenMaatregelen die zorgen voor het stroomlijnen van processen en het reduceren dan wel voorkomen van risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s.
risicovolle situatieEen samenstel van een of meerdere risicobronnen en kwetsbaarheden die kunnen leiden tot een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast..
rook- en warmteafvoerinstallatieInstallatie voor de afvoer van rook en warmte in een gebouw(deel) via rookluiken of ventilatoren, veelal gekoppeld aan een automatische brandmeldinstallatieHet geheel van detectoren, bekabeling, een brandmeldcentrale en een doormeldinstallatie naar de brandweer, dat nodig is voor het ontdekken van brand, het melden van brand en het geven van stuursignalen aan andere installaties..
rookbeheersingMaatregelen die worden getroffen om de verspreiding en uitbreiding van rook te beïnvloeden.
rookcompartimentGedeelte van één of meer gebouwen bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van rook in de beginfase van een brand.
rookmelderEen rookmelderEen rookmelder (soms brandmelder genoemd) is een apparaat dat alarm slaat na detectie van rookdeeltjes (aërosols), die kunnen wijzen op een (beginnende) brand. Een rookmelder kan een zelfstandig apparaat zijn, maar steeds vaker zijn rookmelders verbonden met een brandmeldinstallatie. (soms brandmelder genoemd) is een apparaat dat alarm slaat na detectieHet waarnemen van een, ongewenste, gebeurtenis of incident zoals brand of gaslekkage door mensen of systemen. van rookdeeltjes (aërosols), die kunnen wijzen op een (beginnende) brand. Een rookmelderEen rookmelder (soms brandmelder genoemd) is een apparaat dat alarm slaat na detectie van rookdeeltjes (aërosols), die kunnen wijzen op een (beginnende) brand. Een rookmelder kan een zelfstandig apparaat zijn, maar steeds vaker zijn rookmelders verbonden met een brandmeldinstallatie. kan een zelfstandig apparaat zijn, maar steeds vaker zijn rookmelders verbonden met een brandmeldinstallatieHet geheel van detectoren, bekabeling, een brandmeldcentrale en een doormeldinstallatie naar de brandweer, dat nodig is voor het ontdekken van brand, het melden van brand en het geven van stuursignalen aan andere installaties..
rookschermHittevast (ruimtescheidend) element bedoeld om de rookverspreiding te beperken (NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA) 6093).
rookvrije laagGedeelte van de ruimte onder de rooklaag gemeten vanaf de vloer van de ruimte tot de onderzijde van de rooklaag.
rookvrije vluchtrouteEen van rook gevrijwaarde route die begint bij een toegang van een rookcompartimentGedeelte van één of meer gebouwen bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van rook in de beginfase van een brand. of een subbrandcompartiment, die uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen., zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift.
rookwarmteafvoerEen Rook- en WarmteAfvoersysteem (ook wel Rookbeheersingssysteem) dient in geval van brand de rook doeltreffend uit een bouwwerk te voeren. Hierdoor ontstaat een rookvrije vluchtwegRoute die bij brand en/of andere calamiteiten in een gebouw kan worden gebruikt om het gebouw zo snel mogelijk te verlaten. Een vluchtroute is een route die vanaf een verblijfplaats in het bouwwerk leidt naar een veilige plaats en die voldoet aan de veiligheidseisen. voor de aanwezigen.
rookweerstandTijd waarin een scheidingsconstructie weerstand biedt tegen rookverspreiding (NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA) 6075 of NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA)-EN 1634-3).
safety casesSafety cases zijn dossiers, die de veiligheid van een systeem aantonen en borgen.
spraakberichtGesproken woord van een centralist of randapparaatgebruiker.
status berichtCode voor een toestand waarin een bepaald randapparaat (-gebruiker) zich bevindt, bijvoorbeeld “terplaatse”, “aanrijdend” of “niet beschikbaar”.
subscriberbeheerHet invoeren, wijzigen, verwijderen en onderhouden van kenmerken en mogelijkheden van randapparatuurMet de C2000-infrastructuur te gebruiken mobilofoons, portofoons, alarmontvangers en mobiele data terminals. in de verschillende gegevenssystemen van het C2000Een gesloten communicatienetwerk en maakt deel uit van de vitale infrastructuur. Het is bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten. netwerk.
tankautospuitEen tankautospuitEen tankautospuit, afgekort TS is een type voertuig dat de brandweer normaal gesproken inzet als basisvoertuig. Het voertuig is zo ingericht dat de eerste slag geslagen kan worden bij brandbestrijding of ongevallen., afgekort TSEen tankautospuit, afgekort TS is een type voertuig dat de brandweer normaal gesproken inzet als basisvoertuig. Het voertuig is zo ingericht dat de eerste slag geslagen kan worden bij brandbestrijding of ongevallen. is een type voertuig dat de brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. normaal gesproken inzet als basisvoertuig. Het voertuig is zo ingericht dat de eerste slag geslagen kan worden bij brandbestrijding of ongevallen.
technopreventieve beveiligingTechnologische beveiligingsystemen zoals inbraak- en overvalbeveiliging, om criminaliteitspreventie te regelen.
toegang van een gebruiksfunctieToegang tot het aansluitende terrein, een gemeenschappelijke verkeersruimteRuimte anders dan een ruimte in een verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte, bestemd voor het bereiken van een andere ruimte., een gemeenschappelijk verblijfsgebiedGedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimtes anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte. of een ruimte van een andere gebruiksfunctieDe gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen., ter plaatse waarvan een route begint die uitsluitend door niet-gemeenschappelijke ruimtes van de gebruiksfunctieDe gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen. naar een punt in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebiedGedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimtes anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte. voert.
trappenhuisEen trap of trappenhuisEen trap of trappenhuis, uitsluitend bestemd om het bouwwerk te ontvluchten., uitsluitend bestemd om het bouwwerk te ontvluchten.
trunkingEen methode om een beperkt aantal kanalen te verdelen onder meerdere radio's, die gebaseerd is op het principe, dat met alle radio's op hetzelfde moment in gebruik zijn. In trunkingEen methode om een beperkt aantal kanalen te verdelen onder meerdere radio's, die gebaseerd is op het principe, dat met alle radio's op hetzelfde moment in gebruik zijn. In trunking systemen wort de centrale trunking controller naar behoefte kanalen toe aan de gesprekken. systemen wort de centrale trunkingEen methode om een beperkt aantal kanalen te verdelen onder meerdere radio's, die gebaseerd is op het principe, dat met alle radio's op hetzelfde moment in gebruik zijn. In trunking systemen wort de centrale trunking controller naar behoefte kanalen toe aan de gesprekken. controller naar behoefte kanalen toe aan de gesprekken.
uitgangsstellingEen uitgangsstellingEen uitgangsstelling, afgekort UGS, is een plaats waar hulpdiensten door de alarmcentrale naar toe worden gestuurd, voordat men een rampterrein opgaat., afgekort UGSEen uitgangsstelling, afgekort UGS, is een plaats waar hulpdiensten door de alarmcentrale naar toe worden gestuurd, voordat men een rampterrein opgaat., is een plaats waar hulpdiensten door de alarmcentraleDe meldkamer, ook noodcentrale of alarmcentrale genoemd, is de voorziening die belast is met het ontvangen, registreren en beoordelen en afhandelen van incidentmeldingen, alsmede het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. naar toe worden gestuurd, voordat men een rampterrein opgaat.
veilige plaatsWat een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen./ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. in het geval van brand hoeft geen veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. veelal buiten het object liggen.
veiligheidsactiesVijf mogelijke acties om aan veiligheid te werken: Pro-actie, Preventie, Preparatie, Repressie en Nazorg.
veiligheidsbeheerplanHet veiligheidsbeheerplanHet veiligheidsbeheerplan is het instrument met behulp waarvan de beheerder in de gebruiksfase het afgesproken veiligheidsniveau handhaaft. is het instrument met behulp waarvan de beheerder in de gebruiksfase het afgesproken veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. handhaaft.
veiligheidscriteriaCriteria die men toepast om te bepalen of wordt voldaan aan de eisen voor het veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse..
veiligheidsdossierEen verzameling documenten, die betrekking hebben op veiligheid. Het bevat vastleggingen van gemaakte keuzes en onderbouwingen ervan. Documenten kunnen worden ingebracht door verschillende partijen. De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden van het veiligheidsdossierEen verzameling documenten, die betrekking hebben op veiligheid. Het bevat vastleggingen van gemaakte keuzes en onderbouwingen ervan. Documenten kunnen worden ingebracht door verschillende partijen. De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden van het veiligheidsdossier..
veiligheidseffectrapportageDe Veiligheidseffectrapportage (VERDe Veiligheidseffectrapportage (VER) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VER omvat zowel sociale als fysieke veiligheid.) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VERDe Veiligheidseffectrapportage (VER) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VER omvat zowel sociale als fysieke veiligheid. beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VERDe Veiligheidseffectrapportage (VER) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VER omvat zowel sociale als fysieke veiligheid.-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VERDe Veiligheidseffectrapportage (VER) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VER omvat zowel sociale als fysieke veiligheid. omvat zowel sociale als fysieke veiligheidFysieke veiligheid betreft de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door fysieke bedreigingen. Fysieke bedreigingen ontstaan uit (combinaties van) mechanische, chemische, biologische of fysische gevaren..
veiligheidseisenEen verzameling van proceseisen, bouw- en gebruiksvoorschriften waaraan onderdelen van het bouwwerk in ieder geval moeten voldoen.
veiligheidsketenDe veiligheidsketenDe veiligheidsketen is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. is een operationalisatie van het veiligheids- beleidHet schriftelijk kader waarin de te bereiken beleidsdoelen door Opdrachtgever in onderlinge samenhang met de daartoe te gebruiken middelen en handelwijze (inclusief eventueel tijdspad) zijn vastgesteld., bestaande uit de ketens proactieWegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Er bestaat zekere mate van overlap met preventie., preventieHet voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid.Handelingen ter beperking van de kans op een calamiteit zonder dat daar op dat moment een specifieke dreiging voor bestaat. Er bestaat zekere mate van overlap met proactie., preparatieHet gereed zijn voor acties bij inbreuken op de veiligheid; weten wat te doen als er brand is, of als er een ongeluk of een ramp plaatsvindt., repressieHet daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij behorende hulpverlening. en nazorgNazorg omvat alles dat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar een 'normale’ situatie..
veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. kan worden bepaald met een risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risico’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyse omvat zowel de scenarioanalyse (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyse (QRA)..
veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. en geneeskundige hulpverleningGeneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer..
veiligheidsscanVerkennend onderzoek naar fysieke en sociale veiligheidsaspecten waarbij tijdig de veiligheidsmaatregelen, de installaties en de beheermaatregelen in beeld komen.
veiligheidstrappenhuisTrappenhuis waardoor een brand- en rookvrije vluchtrouteEen van rook gevrijwaarde route die begint bij een toegang van een rookcompartiment of een subbrandcompartiment, die uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift. voert en dat in de vluchtrichting uitsluitend kan worden bereikt vanuit een niet-besloten ruimte.
verblijfsgebiedGedeelte van een gebruiksfunctieDe gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen. met ten minste een verblijfsruimteRuimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden., bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimtes anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimteRuimte anders dan een ruimte in een verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte, bestemd voor het bereiken van een andere ruimte..
verblijfsruimteRuimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctieDe gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen. kenmerkende activiteiten plaatsvinden.
verkeersafwikkelingVeiligheidvoorzieningen die zijn gericht op een veilige en ongehinderde doorstroming van het verkeer, alsmede het zo goed als redelijkerwijs mogelijk voorkomen van incidenten en ingrijpen bij verstoringen in het verkeer.
verkeersrouteRoute die begint bij een toegang van een ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt bij de toegang van een andere ruimte.
verkeersruimteRuimte anders dan een ruimte in een verblijfsgebiedGedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimtes anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte., een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte, bestemd voor het bereiken van een andere ruimte.
vlinderdasmodelDe keten oorzaken - incident - gevolgen. Het incident staat hierbij centraal.
vloerafscheidingVoorzieningen die worden getroffen aan de rand van een vloer, die het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. op letsel ten gevolge van val vanaf de begrenzing van de vloer dienen te beperken.
vluchtrouteRoute die bij brand en/of andere calamiteiten in een gebouw kan worden gebruikt om het gebouw zo snel mogelijk te verlaten. Een vluchtrouteRoute die bij brand en/of andere calamiteiten in een gebouw kan worden gebruikt om het gebouw zo snel mogelijk te verlaten. Een vluchtroute is een route die vanaf een verblijfplaats in het bouwwerk leidt naar een veilige plaats en die voldoet aan de veiligheidseisen. is een route die vanaf een verblijfplaats in het bouwwerk leidt naar een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. en die voldoet aan de veiligheidseisenEen verzameling van proceseisen, bouw- en gebruiksvoorschriften waaraan onderdelen van het bouwwerk in ieder geval moeten voldoen..
vluchttijdBeschikbare tijd om een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. te bereiken. Zowel de beschikbare als de benodigde tijd.
vluchttrappenhuisTrappenhuis waardoor een rookvrije vluchtrouteEen van rook gevrijwaarde route die begint bij een toegang van een rookcompartiment of een subbrandcompartiment, die uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift. voert.
vluchtweggeometrieEisen die gesteld worden aan de afmetingen van doorgangen en deuren voor het ongehinderd vluchten.
worst case scenarioMaximale effect scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen..
zelfredzaamheidZelfredzaamheid is het vermogen van burgers om zichzelf in veiligheid te brengen zonder tussenkomst van professionele hulpverleners bij de dreiging van, of het optreden van een gevaarlijke situatie.
zelfredzaamheidZelfredzaamheid is de mate waarin (initieel zelfredzame) gebruikersAangewezen gebruikers, Gelieerde gebruikers en Bijzondere gebruikers die zijn toegelaten tot de C2000-infrastructuur. van een gebouw in staat zijn, zonder hulp van buiten, te vluchten naar een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen..
zelfredzame personenPersonen die tijdens het incident in staat zijn om naar een veilige ruimteWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. te vluchten.
zendprioriteitenDe voorziening, waarmee een bedienaar of een radio met een hogere prioriteit een kanaal kan overnemen van een bedienaar of een radio met een lagere prioriteit.
zichtlengteDe afstand waarover objecten nog waargenomen kunnen worden in een situatie waarbij het zicht gehinderd wordt door rookdeeltjes in de lokale atmosfeer. Onderscheid: het soort object dat moet worden waargenomen, of het lichtgevend of reflecterend is en de optische karakteristiek van de rook en de lichtsterkte in de omgeving.

Crisisbeheersing En Rampenbestrijding (161)

BegripDefinitie (nl)
Aeronautical Information PackagePublicatie van de autoriteiten met informatie die belangrijk is voor de luchtvaart. Het bevat met name informatie over luchthavens, procdures, die vliegen veilig moet maken.
Air Accidents Investigation BranchVergelijkbaar met de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Airside Operations ManagerEindverantwoordelijke voor primaire luchthavenprocessen aan airside op luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer. Schiphol.
Auxiliary Power UnitIs een faciliteit aan boord van een vliegtuig die energie levert bij het opstarten van de motoren en, indien de motoren uit staan, voorziet in spanning voor diverse installaties aan boord van een vliegtuig.
Available Safe Egress TimeBeschikbare tijd na het ontstaan van een incident, waarbinnen de condities op de vluchtroutes voldoende veilig zijn voor ontvluchting.
Bedrijfs Opvang TeamEen collegiaal team dat laagdrempelige en toegankelijke zorg biedt bij verwerking van incidenten.
Bestuurlijk Afstemmings OverlegBinnen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport.. Hier wordt het beleidHet schriftelijk kader waarin de te bereiken beleidsdoelen door Opdrachtgever in onderlinge samenhang met de daartoe te gebruiken middelen en handelwijze (inclusief eventueel tijdspad) zijn vastgesteld. bepaald over optreden bij infectieziekten.
Civil Aviation Preparedness PlanDocument van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu DGLM/Programma Luchtvaartveiligheid met beschrijving van zaken over preparatieHet gereed zijn voor acties bij inbreuken op de veiligheid; weten wat te doen als er brand is, of als er een ongeluk of een ramp plaatsvindt. bij incidenten met besmettingDe aanwezigheid van een vector, infectueus of giftig agens of infectueuze of giftige stof op of in een gebouw, goed of vervoermiddel, waardoor een volksgezondheidsrisico kan ontstaan. waarbij luchtvaartuigen zijn betrokken.
Commando Plaats IncidentDe operationele leiding op de plaats van een incident volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings ProcedureNaam van de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. In deze procedure is de centrale gedachte dat grotere incidenten meer onderling gecoördineerd afgehandeld moeten worden. Omdat er meer middelen en bestuurslagen betrokken (kunnen) raken, moet er multidisciplinair afgestemd worden over de incidentbestrijding..
Commissie van OverlegHet actiecentrum van Amsterdam Airport Schiphol tijdens een crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. op Schiphol. Het houdt zich primair bezig met de herstart en continuïteit van de primaire processen van en de goede orde en veiligheid op Schiphol.
Departementaal Coördinatie CentrumBinnen een ministerie de regisseur op het gebied van crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid.. Onder alle omstandigheden is het een samenwerkingsverband tussen inhoud van beleidsveld, communicatie, procesbewaking en operationele ondersteuning.
Dienst Speciale InterventiesHeeft tot taak het bestrijden van alle voorkomende vormen van grof geweld dan wel terrorismeTerrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. over het gehele geweldsspectrum, alsmede het uitvoeren van specifiek door de minister van Veiligheid en Justitie opgedragen taken. De dienst bestaat uit de volgende onderdelen: de Unit Interventie, zijnde een bijzondere bijstandseenheid van het Korps landelijke politiediensten bestaande uit krijgsmacht- en politiepersoneel, de Unit Expertise & Operationele Ondersteuning, zijnde een bijzondere bijstandseenheid van het Korps landelijke politiediensten. Deze is belast met de technische ondersteuning van de dienst waaronder mede begrepen het geven van lange afstand precisievuur ter ondersteuning van de Units. Het beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid, continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. van de DSIHeeft tot taak het bestrijden van alle voorkomende vormen van grof geweld dan wel terrorisme over het gehele geweldsspectrum, alsmede het uitvoeren van specifiek door de minister van Veiligheid en Justitie opgedragen taken. De dienst bestaat uit de volgende onderdelen: de Unit Interventie, zijnde een bijzondere bijstandseenheid van het Korps landelijke politiediensten bestaande uit krijgsmacht- en politiepersoneel, de Unit Expertise & Operationele Ondersteuning, zijnde een bijzondere bijstandseenheid van het Korps landelijke politiediensten. Deze is belast met de technische ondersteuning van de dienst waaronder mede begrepen het geven van lange afstand precisievuur ter ondersteuning van de Units. Het beheer van de DSI berust bij het Korps landelijk politiediensten. berust bij het Korps landelijk politiediensten.
European Aviation Safety AgencyAgentschap van de Europese Unie, verantwoordelijk voor luchtvaartregelgeving en gedeeltelijk voor de uitvoering daarvan. Het agentschap is op 28 september 2003 operationeel geworden. Regelgeving vanuit het agentschap zal in fases de Joint Aviation Requirements van de Joint Aviation Authority vervangen.
European Centre for Diseaseprevention and ControlEuropees Centrum voor ziektepreventie en - bestrijding van de Europese Unie dat de gezondheid van de burgers van Europa beschermt. Het centrum werkt samen met instituten en organisaties wereldwijd waaronder de WHODe Wereldgezondheidsorganisatie is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in Genève met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen., om ziektes in een vroegtijdig stadium te signaleren en hierover te adviseren zodat verspreiding tegengegaan wordt.
European Civil Aviation ConferenceOrganisatie opgericht in 1955 om de verdere ontwikkeling van een veilig, efficiënt en duurzaam Europees luchtvaartsysteem te bevorderen door het harmoniseren van beleidHet schriftelijk kader waarin de te bereiken beleidsdoelen door Opdrachtgever in onderlinge samenhang met de daartoe te gebruiken middelen en handelwijze (inclusief eventueel tijdspad) zijn vastgesteld. en praktijken in de lidstaten en het bevorderen van inzicht over het beleidHet schriftelijk kader waarin de te bereiken beleidsdoelen door Opdrachtgever in onderlinge samenhang met de daartoe te gebruiken middelen en handelwijze (inclusief eventueel tijdspad) zijn vastgesteld. en de praktijk tussen de lidstaten en andere delen van de wereld.
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings ProcedureNaam van de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatieOnderlinge afstemming met het oog op samenhangend optreden. tussen hulpverleningsdiensten verloopt. In deze procedure is de centrale gedachte dat grotere incidenten meer onderling gecoördineerd afgehandeld moeten worden. Omdat er meer middelen en bestuurslagen betrokken (kunnen) raken, moet er multidisciplinair afgestemd worden over de incidentbestrijding.
International Air Transport AssociationInternationale handelsorganisatie die als aanspreekpunt en vertegenwoordiger dient voor de luchtvaartindustrie.
International Civil Aviation OrganizationEen gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die regelgeving op internationaal niveau vast stelt voor de internationale luchtvaart, teneinde onder andere de veiligheid en beveiliging te verbeteren.
Koninklijke LuchtmachtNederlands krijgsmachtdeel
Koninklijke MarechausseeVoert de politietaken uit binnen de aangewezen grenzen van het luchtvaartterrein en houdt onder andere toezicht op de uitvoering van beveiligingsmaatregelen.
Koninklijke MarineNederlands krijgsmachtdeel
Landelijk Operationeel CoördinatieCentrumDraagt namens de minister van Veiligheid en Justitie zorg voor de coördinatieOnderlinge afstemming met het oog op samenhangend optreden. van de bijstand- en steunverleningaanvragen en de afstemming tussen operationele diensten.
Landelijk Team Forensische OpsporingDit is een samenwerkingsverband van de Nederlandse politie, het Nederlandse Ministerie van Defensie en het Nederlands Forensisch InstituutAls bij de crisis een LFTO aan het werk is werkt het NFI onder de vlag van het LFTO.. Het wordt aangestuurd door de lokale Staf Grootschalig en Bijzonder OptredenStaf Grootschalig en Bijzonder Optreden' (SGBO). Dit is een bevelstructuur speciaal voor een (terroristische) crisis, (dreigende) rampen en calamiteiten. De SGBO werkt onder het lokaal bevoegd gezag van de burgemeester of de (hoofd)officier van justitie en leidt de inzet van de politie. De SGBO fungeert als een belangrijke informatiebron voor het overleg van de burgemeester, de korpschef van de politie en de (hoofd)officier van justitie (de driehoek)..
Luchtverkeersleiding NederlandInstantie die zich bezighoudt met de luchtverkeersleiding in het Nederlandse civiele luchtruim en op de Nederlandse civiele luchthavens.
Militaire Luchtvaart AutoriteitBorgt en stimuleert de militaire luchtvaartveiligheid. De uitvoerbaarheid van militaire missies staat daarbij voorop. De Militaire Luchtvaart AutoriteitBorgt en stimuleert de militaire luchtvaartveiligheid. De uitvoerbaarheid van militaire missies staat daarbij voorop. De Militaire Luchtvaart Autoriteit stelt de eisen op en publiceert ze namens de minister van Defensie. De onafhankelijk toezichthouder houdt toezicht op de naleving. Als de eisen onvoldoende worden nageleefd dan handhaaft de Militaire Luchtvaart Autoriteit . stelt de eisen op en publiceert ze namens de minister van Defensie. De onafhankelijk toezichthouder houdt toezicht op de naleving. Als de eisen onvoldoende worden nageleefd dan handhaaft de Militaire Luchtvaart AutoriteitBorgt en stimuleert de militaire luchtvaartveiligheid. De uitvoerbaarheid van militaire missies staat daarbij voorop. De Militaire Luchtvaart Autoriteit stelt de eisen op en publiceert ze namens de minister van Defensie. De onafhankelijk toezichthouder houdt toezicht op de naleving. Als de eisen onvoldoende worden nageleefd dan handhaaft de Militaire Luchtvaart Autoriteit . .
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleidHet schriftelijk kader waarin de te bereiken beleidsdoelen door Opdrachtgever in onderlinge samenhang met de daartoe te gebruiken middelen en handelwijze (inclusief eventueel tijdspad) zijn vastgesteld. met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleidHet schriftelijk kader waarin de te bereiken beleidsdoelen door Opdrachtgever in onderlinge samenhang met de daartoe te gebruiken middelen en handelwijze (inclusief eventueel tijdspad) zijn vastgesteld. ten aanzien van de sport.
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en VeiligheidEen instantie van de Nederlandse overheid die in 2012 werd ingesteld om Nederland te beschermen tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTVEen instantie van de Nederlandse overheid die in 2012 werd ingesteld om Nederland te beschermen tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTV is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTVEen instantie van de Nederlandse overheid die in 2012 werd ingesteld om Nederland te beschermen tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTV is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid.. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.
Nationaal CrisisCentrumOndersteunt de besluitvormingHet expliciteren van een bepaald, gemotiveerd besluit. bij een crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.. Het maakt onderdeel uit van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en VeiligheidEen instantie van de Nederlandse overheid die in 2012 werd ingesteld om Nederland te beschermen tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTV is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting..
Nationaal VoorlichtingsCentrumDit is een onderdeel van het NCCOndersteunt de besluitvorming bij een crisis. Het maakt onderdeel uit van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.. Het ondersteunt de beleidsteams - het interdepartementaal beleidsteam (IBT) en het ministeriële beleidsteam (MBT) - bij een grote rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast..
National Transportation Safety BoardEen agentschap van de Amerikaanse overheid dat zich bezighoudt met het onderzoeken van ongelukken, waaronder vliegtuig-, trein- en andere rampen, die optreden in het civiel transport binnen de VS, of buiten de VS als er Amerikaanse transportmiddelen bij betrokken zijn.
Nederlands Lucht- en RuimtevaartcentrumHet centrale instituut voor luchtvaart- en ruimtevaartonderzoek in Nederland. Sinds 1937 is het een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk, die technologische ondersteuning verschaft aan de lucht- en ruimtevaartsector. Die sector omvat industrieën, gebruikersAangewezen gebruikers, Gelieerde gebruikers en Bijzondere gebruikers die zijn toegelaten tot de C2000-infrastructuur. van militaire en civiele vliegtuigen, beheerders van luchthavens, luchtverkeersleidingsorganisaties, overheidsinstanties en internationale organisaties.
Nederlandse Vereniging van LuchthavensOrganisatie waarvan de Nederlandse General Aviation vliegvelden, de regionale luchthavens en Schiphol deel uitmaken. Door haar bundeling van expertise de brancheorganisatie van de Nederlandse burgerluchthavens en gesprekspartner voor de overheid en andere relevante partijen op het gebied van alle technisch / operationele en beleidsvragen m.b.t. de Nederlandse burgerluchthavens.
Noord-Atlantische VerdragsorganisatieEen na de Tweede Wereldoorlog opgerichte organisatie ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag dat in Washington op 4 april 1949 werd getekend. Het NAVOEen na de Tweede Wereldoorlog opgerichte organisatie ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag dat in Washington op 4 april 1949 werd getekend. Het NAVO-hoofdkwartier is gevestigd in de Brusselse plaats Haren. De NAVO is de tegenhanger van de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie, een militaire bondgenootschap van Rusland en vijf andere ex-leden van de Sovjet-Unie.-hoofdkwartier is gevestigd in de Brusselse plaats Haren. De NAVOEen na de Tweede Wereldoorlog opgerichte organisatie ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag dat in Washington op 4 april 1949 werd getekend. Het NAVO-hoofdkwartier is gevestigd in de Brusselse plaats Haren. De NAVO is de tegenhanger van de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie, een militaire bondgenootschap van Rusland en vijf andere ex-leden van de Sovjet-Unie. is de tegenhanger van de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie, een militaire bondgenootschap van Rusland en vijf andere ex-leden van de Sovjet-Unie.
Notification To the Captain in CommandWordt op gesteld door luchtvaartmaatschappij of afhandelaarOrganisatie die grondafhandeling van vliegtuigen voor haar rekening neemt. Onder grondafhandeling vallen diensten die op een luchthaven aan luchtvaartmaatschappijen worden verleend, zoals het in- en uitstappen van passagiers, bagage, post, vracht, tanken, schoonmaken, cateren, ijs- en sneeuwvrij maken van het vliegtuig en het voorbereiden van de uitgaande vlucht. Met andere woorden: alle activiteiten rondom het vliegtuig na aankomst en voor vertrek, met uitzondering van technische inspecties. en is een vrachtbrief voor het luchtvaartuigIs een voertuig dat in staat is om zich voort te bewegen door de aardatmosfeer of door elk soort atmosfeer.. Hierin staat: aantal passagiers en crew en vracht. Zodra het vliegtuig is vertrokken stuurt de luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer. van vertrek de informatie per fax naar de luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer. van ontvangst.
Officier van JustitieEen officier van justitieEen officier van justitie is in Nederland een algemeen opsporingsambtenaar en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. H is in Nederland een algemeen opsporingsambtenaar en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. H
OmgevingswetMet de OmgevingswetMet de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om vergunningen voor bouwprojecten aan te vragen. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om vergunningen voor bouwprojecten aan te vragen. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de OmgevingswetMet de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om vergunningen voor bouwprojecten aan te vragen. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. in 2021 in werking.
Onderzoeksraad Voor VeiligheidDe Onderzoeksraad voor Veiligheid is een zelfstandig bestuursorgaan in Nederland dat na rampen, grote ongevallen of andersoortige incidenten onderzoek kan doen naar de oorzaken en gevolgen van het betreffende incident.
Particuliere Alarm CentraleParticuliere alarmcentrales ontvangen alarmsignalen van alarmsystemen van organisaties en particulieren. Zo zorgen voor een opvolging van het signaal door bijvoorbeeld surveillancewagens uit te sturen of het signaal door te geven aan hulpdiensten.
Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere TerreinenRegels over de aanleg, inrichtingHet woord inrichting komt onder andere uit de Wet milieubeheer. Het betreft bedrijven die vallen onder een Algemene maatregel van bestuur ex. 8.40 van de Wet milieubeheer of inrichtingen waarvoor een milieuvergunning noodzakelijk is., uitrusting en het gebruik van luchthavens met het oog op de veiligheid staan in de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGLT).
Regionaal BeleidsteamHet Regionaal BeleidsteamHet Regionaal Beleidsteam heeft in Nederland de leiding over rampenbestrijding ten tijde van een ramp die de grens van een gemeente overstijgt of dreigt te overstijgen. Het regionaal beleidsteam opereert doorgaans op het niveau van een van de 25 veiligheidsregio's. Het regionaal beleidsteam hoort zich in principe niet te bemoeien met de operationele gang van zaken maar moet de grote lijnen uitzetten en beslissingen nemen over risicosituaties en bijvoorbeeld evacuaties. heeft in Nederland de leiding over rampenbestrijdingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur, het bestuur van een veiligheidsregio, de provincie of het rijk treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp. ten tijde van een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. die de grens van een gemeente overstijgt of dreigt te overstijgen. Het regionaal beleidsteamHet Regionaal Beleidsteam heeft in Nederland de leiding over rampenbestrijding ten tijde van een ramp die de grens van een gemeente overstijgt of dreigt te overstijgen. Het regionaal beleidsteam opereert doorgaans op het niveau van een van de 25 veiligheidsregio's. Het regionaal beleidsteam hoort zich in principe niet te bemoeien met de operationele gang van zaken maar moet de grote lijnen uitzetten en beslissingen nemen over risicosituaties en bijvoorbeeld evacuaties. opereert doorgaans op het niveau van een van de 25 veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.'s. Het regionaal beleidsteamHet Regionaal Beleidsteam heeft in Nederland de leiding over rampenbestrijding ten tijde van een ramp die de grens van een gemeente overstijgt of dreigt te overstijgen. Het regionaal beleidsteam opereert doorgaans op het niveau van een van de 25 veiligheidsregio's. Het regionaal beleidsteam hoort zich in principe niet te bemoeien met de operationele gang van zaken maar moet de grote lijnen uitzetten en beslissingen nemen over risicosituaties en bijvoorbeeld evacuaties. hoort zich in principe niet te bemoeien met de operationele gang van zaken maar moet de grote lijnen uitzetten en beslissingen nemen over risicosituaties en bijvoorbeeld evacuaties.
RijksInstituut voor Volksgezondheid en MilieuDit is een Nederlands instituut dat in opdracht van de overheid onderzoek doet op het gebied van volksgezondheid, milieu en natuur. Het is een zelfstandig onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport..
Risk Ranking PointsRisico-ordeningsmethodiek waarbij de meest relevante scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.’s worden bepaald.
Severe Acute Respiratory SyndromeSevere Acute Respiratory SyndromeSevere Acute Respiratory Syndrome of SARS is een besmettelijke ernstige acute ademhalingsziekte die soms levensbedreigend is. of SARSSevere Acute Respiratory Syndrome of SARS is een besmettelijke ernstige acute ademhalingsziekte die soms levensbedreigend is. is een besmettelijke ernstige acute ademhalingsziekte die soms levensbedreigend is.
Staf Grootschalig en Bijzonder OptredenStaf Grootschalig en Bijzonder OptredenStaf Grootschalig en Bijzonder Optreden' (SGBO). Dit is een bevelstructuur speciaal voor een (terroristische) crisis, (dreigende) rampen en calamiteiten. De SGBO werkt onder het lokaal bevoegd gezag van de burgemeester of de (hoofd)officier van justitie en leidt de inzet van de politie. De SGBO fungeert als een belangrijke informatiebron voor het overleg van de burgemeester, de korpschef van de politie en de (hoofd)officier van justitie (de driehoek).' (SGBOStaf Grootschalig en Bijzonder Optreden' (SGBO). Dit is een bevelstructuur speciaal voor een (terroristische) crisis, (dreigende) rampen en calamiteiten. De SGBO werkt onder het lokaal bevoegd gezag van de burgemeester of de (hoofd)officier van justitie en leidt de inzet van de politie. De SGBO fungeert als een belangrijke informatiebron voor het overleg van de burgemeester, de korpschef van de politie en de (hoofd)officier van justitie (de driehoek).). Dit is een bevelstructuur speciaal voor een (terroristische) crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast., (dreigende) rampen en calamiteiten. De SGBOStaf Grootschalig en Bijzonder Optreden' (SGBO). Dit is een bevelstructuur speciaal voor een (terroristische) crisis, (dreigende) rampen en calamiteiten. De SGBO werkt onder het lokaal bevoegd gezag van de burgemeester of de (hoofd)officier van justitie en leidt de inzet van de politie. De SGBO fungeert als een belangrijke informatiebron voor het overleg van de burgemeester, de korpschef van de politie en de (hoofd)officier van justitie (de driehoek). werkt onder het lokaal bevoegd gezagDe overheidsorganisatie die wettelijk bevoegd is bepaalde besluiten te nemen. In de regel is de gemeente of provincie het bevoegd gezag, maar een waterschap of ministerie kunnen ook het bevoegd gezag zijn. Deze verantwoordelijkheid kan bestaan uit het afgeven van vergunningen, maar ook uit handhaving en het vaststellen van een bestemmingsplan. van de burgemeester of de (hoofd)officier van justitieEen officier van justitie is in Nederland een algemeen opsporingsambtenaar en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. H en leidt de inzet van de politie. De SGBOStaf Grootschalig en Bijzonder Optreden' (SGBO). Dit is een bevelstructuur speciaal voor een (terroristische) crisis, (dreigende) rampen en calamiteiten. De SGBO werkt onder het lokaal bevoegd gezag van de burgemeester of de (hoofd)officier van justitie en leidt de inzet van de politie. De SGBO fungeert als een belangrijke informatiebron voor het overleg van de burgemeester, de korpschef van de politie en de (hoofd)officier van justitie (de driehoek). fungeert als een belangrijke informatiebron voor het overleg van de burgemeester, de korpschef van de politie en de (hoofd)officier van justitieEen officier van justitie is in Nederland een algemeen opsporingsambtenaar en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. H (de driehoek).
Standardization AgreementSTANdardization AGreement dat binnen de NAVOEen na de Tweede Wereldoorlog opgerichte organisatie ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag dat in Washington op 4 april 1949 werd getekend. Het NAVO-hoofdkwartier is gevestigd in de Brusselse plaats Haren. De NAVO is de tegenhanger van de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie, een militaire bondgenootschap van Rusland en vijf andere ex-leden van de Sovjet-Unie. opgesteld is.
Systems EngineeringSystems EngineeringSystems Engineering is een gestructureerde specificatie- en ontwerpmethode. is een gestructureerde specificatie- en ontwerpmethode.
Uitvoeringsoverleg AlerterenHet UOAHet UOA is een afstemmingsoverleg waarin n.a.v. het gewijzigde alerteringsniveau voor de sector Burgerluchtvaart de eventueel toe te passen maatregelen worden geformuleerd. Het UOA adviseert aan de NCTV. Het UOA bestaat uit een kernteam, dat afhankelijk van de omstandigheden kan worden uitgebreid. is een afstemmingsoverleg waarin n.a.v. het gewijzigde alerteringsniveau voor de sector Burgerluchtvaart de eventueel toe te passen maatregelen worden geformuleerd. Het UOAHet UOA is een afstemmingsoverleg waarin n.a.v. het gewijzigde alerteringsniveau voor de sector Burgerluchtvaart de eventueel toe te passen maatregelen worden geformuleerd. Het UOA adviseert aan de NCTV. Het UOA bestaat uit een kernteam, dat afhankelijk van de omstandigheden kan worden uitgebreid. adviseert aan de NCTVEen instantie van de Nederlandse overheid die in 2012 werd ingesteld om Nederland te beschermen tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTV is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.. Het UOAHet UOA is een afstemmingsoverleg waarin n.a.v. het gewijzigde alerteringsniveau voor de sector Burgerluchtvaart de eventueel toe te passen maatregelen worden geformuleerd. Het UOA adviseert aan de NCTV. Het UOA bestaat uit een kernteam, dat afhankelijk van de omstandigheden kan worden uitgebreid. bestaat uit een kernteam, dat afhankelijk van de omstandigheden kan worden uitgebreid.
World Health OrganisationDe WereldgezondheidsorganisatieDe Wereldgezondheidsorganisatie is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in Genève met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen. is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in Genève met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen.
Ziekenhuis Rampen Opvang PlanZiekenhuis Rampen Opvang PlanZiekenhuis Rampen Opvang Plan. Dit plan beschrijft de interne ziekenhuisorganisatie vanaf de melding van een ramp door de meldkamer ambulancezorg (MKA).. Dit plan beschrijft de interne ziekenhuisorganisatie vanaf de melding van een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. door de meldkamer ambulancezorg (MKAOndergebracht bij de regionale alarmcentrale van een veiligheidsregio. Het is de nieuwe benaming voor de Centrale Post Ambulancevervoer.).
aanvalsrouteDe aanvalsrouteDe aanvalsroute beschrijft langs welke route de openbare hulpdiensten, OHD, een bepaald object zullen benaderen bij het optreden van een calamiteit. beschrijft langs welke route de openbare hulpdiensten, OHD, een bepaald object zullen benaderen bij het optreden van een calamiteitEen calamiteit is een ernstig incident, waarbij sprake is van beknelling en of ernstig gewond zijn van personen zodanig dat de hulp van de brandweer of de GHOR nodig wordt geacht, geweld, brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen..
afhandelaarOrganisatie die grondafhandeling van vliegtuigen voor haar rekening neemt. Onder grondafhandeling vallen diensten die op een luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer. aan luchtvaartmaatschappijen worden verleend, zoals het in- en uitstappen van passagiers, bagage, post, vracht, tanken, schoonmaken, cateren, ijs- en sneeuwvrij maken van het vliegtuig en het voorbereiden van de uitgaande vlucht. Met andere woorden: alle activiteiten rondom het vliegtuig na aankomst en voor vertrek, met uitzondering van technische inspecties.
airsideDat gedeelte van het luchthavengebied dat gebruikt wordt voor het starten, landen, opstijgen, taxiën, slepen, parkeren en afhandelen van vliegtuigen.
basisvereistenEen set van kwantitatieve en kwalitatieve normen voor de voorwaardenscheppende processen binnen de rampenbestrijdingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur, het bestuur van een veiligheidsregio, de provincie of het rijk treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp./crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid., waaraan iedere veiligheidsregio onder operationele omstandigheden moet kunnen voldoen.
beeldvormingHet op basis van de beschikbare feiten opbouwen van een mentaal model van een incident en de ingezette capaciteitenEen verzamelterm voor de beïnvloedingsmogelijkheden van risico´s en scenario´s. Beïnvloedingsmogelijkheden zijn er in de hele veiligheidsketen van risicobeheersing, incidentmanagement en herstel. De capaciteiten kunnen zich richten op de dreiging of risicobron, de kwetsbaarheden en gevolgen, of het incidentverloop en de afloop.. Beeldvorming is uiteindelijk gericht op een mentaal model, een beeld ‘tussen de oren’.
beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvormingBeeldvorming, oordeelsvormingBepaling van wat de verwachtingen zijn ten aanzien van het verloop van het incident, wat dit verloop betekent voor de gestelde doelen en de te betrekken actoren. en besluitvormingHet expliciteren van een bepaald, gemotiveerd besluit.
beleidsplanEen strategisch plan dat zich richt op essentiële keuzes ten aanzien van crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid. en rampenbestrijdingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur, het bestuur van een veiligheidsregio, de provincie of het rijk treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp..
besluitvormingHet expliciteren van een bepaald, gemotiveerd besluit.
besmettingDe aanwezigheid van een vectorIn de context van deze handreiking: organismen die ziekten of parasieten overbrengen., infectueus of giftig agens of infectueuze of giftige stof op of in een gebouw, goed of vervoermiddel, waardoor een volksgezondheidsrisico kan ontstaan.
brandrisicoklasseRisicoklasse waarin een luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer., voor de brandweervoorzieningen wordt ingedeeld aan de hand van het aantal vliegtuigen en de afmetingen daarvan dat van de luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer. gebruikmaakt, of de risicoklassen waarin een vliegtuig voor de brandbestrijding wordt ingedeeld aan de hand van de totale lengte en rompbreedte van dat vliegtuig.
burenbelsysteemZender, ontvangersysteem dat ondernemers, politie en gemeente in staat stelt elkaar te hulp te komen in lastige situaties.
calamiteitEen calamiteitEen calamiteit is een ernstig incident, waarbij sprake is van beknelling en of ernstig gewond zijn van personen zodanig dat de hulp van de brandweer of de GHOR nodig wordt geacht, geweld, brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. is een ernstig incident, waarbij sprake is van beknelling en of ernstig gewond zijn van personen zodanig dat de hulp van de brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. of de GHOR nodig wordt geacht, geweld, brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffenGevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risico’s met zich meebrengt. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit..
calamiteitenbestrijdingsplanBeschrijft hoe incidenten, in het bijzonder calamiteiten, worden afgehandeld door het personeel van de beheerder samen met de hulpdiensten en andere partijen. Het plan moet afgestemd zijn met de hulpdiensten.
calamiteitenplanPlan van de exploitant waarin omschreven is hoe de calamiteitenorganisatie is georganiseerd en hoe deze samenwerkt met de overheid en andere relevante partijen.
capaciteitenEen verzamelterm voor de beïnvloedingsmogelijkheden van risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.´s en scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.´s. Beïnvloedingsmogelijkheden zijn er in de hele veiligheidsketenDe veiligheidsketen is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. van risicobeheersingAlle activiteiten die een vroegtijdige structurele aandacht voor integrale veiligheid bevorderen en die gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden, waaronder het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid (proactie) en het beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de veiligheid (preventie)., incidentmanagementHet afhandelen van incidenten en de voorbereiding daarop. en herstel. De capaciteitenEen verzamelterm voor de beïnvloedingsmogelijkheden van risico´s en scenario´s. Beïnvloedingsmogelijkheden zijn er in de hele veiligheidsketen van risicobeheersing, incidentmanagement en herstel. De capaciteiten kunnen zich richten op de dreiging of risicobron, de kwetsbaarheden en gevolgen, of het incidentverloop en de afloop. kunnen zich richten op de dreiging of risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis., de kwetsbaarheden en gevolgen, of het incidentverloop en de afloop.
centrum infectieziektebestrijdingHet Centrum Infectieziektebestrijding is een onderdeel van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en heeft tot doel infectieziekten te signaleren, te bestrijden en zo mogelijk te voorkomen door het verkrijgen van inzicht in infectieziekten.
coördinatieOnderlinge afstemming met het oog op samenhangend optreden.
crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.
crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid.
crisispartnerOrganisatie buiten de veiligheidsregio die wettelijke taken of bevoegdheden heeft bij het waarborgen van vitale belangenEssentiële aspecten van veiligheid die bij aantasting door een ramp of crisis leiden tot ontwrichting van de samenleving. Het betreft: territoriale veiligheid, fysieke veiligheid, ecologische veiligheid, economische veiligheid, sociale en politiek stabiliteit; veiligheid cultureel erfgoed. of die door zijn functie in de samenleving, zijn expertise en capaciteitenEen verzamelterm voor de beïnvloedingsmogelijkheden van risico´s en scenario´s. Beïnvloedingsmogelijkheden zijn er in de hele veiligheidsketen van risicobeheersing, incidentmanagement en herstel. De capaciteiten kunnen zich richten op de dreiging of risicobron, de kwetsbaarheden en gevolgen, of het incidentverloop en de afloop. een rol kan spelen bij de crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid..
crisistypeCategorie van mogelijke branden, rampen en crises die qua soort effecten en qua ontwikkeling in de tijd op elkaar lijken.
directie beveiliging burgerluchthavensOnderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en VeiligheidEen instantie van de Nederlandse overheid die in 2012 werd ingesteld om Nederland te beschermen tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Sinds de oprichting van de NCTV is er binnen de Rijksoverheid één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. dat het beleidHet schriftelijk kader waarin de te bereiken beleidsdoelen door Opdrachtgever in onderlinge samenhang met de daartoe te gebruiken middelen en handelwijze (inclusief eventueel tijdspad) zijn vastgesteld. opstelt voor de beveiliging van de burgerluchtvaart en dat op dit terrein de luchtvaartsector en de Koninklijke MarechausseeVoert de politietaken uit binnen de aangewezen grenzen van het luchtvaartterrein en houdt onder andere toezicht op de uitvoering van beveiligingsmaatregelen. aanstuurt.
eigen beeldEen eigen beeldEen eigen beeld wordt gedefinieerd als een actuele en overdraagbare representatie van een activiteit, ter ondersteuning van het proces van leiding & coördinatie. wordt gedefinieerd als een actuele en overdraagbare representatie van een activiteit, ter ondersteuning van het proces van leiding & coördinatieOnderlinge afstemming met het oog op samenhangend optreden..
epidemieEen opmerkelijke, binnen een bepaald tijdsverband optredende toename van het aantal gevallen van een bepaalde ziekte in een bevolking.
evacuatiemodelleringMethode om middels het modelleren van een evacuatie de evacuatietijd en evacuatiedoorstroming te voorspellen.
fysieke veiligheidFysieke veiligheid betreft de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door fysieke bedreigingen. Fysieke bedreigingen ontstaan uit (combinaties van) mechanische, chemische, biologische of fysische gevaren.
going aroundTerm voor vliegtuig dat bij de landing een doorstart maakt of overvliegt om vervolgens een ronde te vliegen, zodat opnieuw de landing kan worden ingezet. Een going aroundTerm voor vliegtuig dat bij de landing een doorstart maakt of overvliegt om vervolgens een ronde te vliegen, zodat opnieuw de landing kan worden ingezet. Een going around hoeft geen noodsituatie te impliceren en is in de luchtvaart een standaardprocedure. hoeft geen noodsituatie te impliceren en is in de luchtvaart een standaardprocedure.
grootschalig incidentIncident dat gezien de aard en/of de omvang substantiële coördinatieOnderlinge afstemming met het oog op samenhangend optreden. van de uitvoering van uitvoerend werk op het gebied van bevolkingszorg, politiezorg, brandweerzorg en/of gezondheidszorg noodzakelijk maakt.
havendienstBedrijfsonderdeel van een exploitant van een luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer. dat belast is met het dagelijks toezicht op de goede orde en veiligheid op een luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer..
hoofdstructuurAanduiding voor de volgende verzameling organisatiedelen die met het oog op een grootschalig incidentIncident dat gezien de aard en/of de omvang substantiële coördinatie van de uitvoering van uitvoerend werk op het gebied van bevolkingszorg, politiezorg, brandweerzorg en/of gezondheidszorg noodzakelijk maakt. worden ingericht: meldkamer, één of meer commando’s plaats incident (waarvan één met een coördinerende taak), één of meer teams bevolkingszorg, regionaal operationeel team en een gemeentelijk beleidsteam bij een lokale rampen crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. of een regionaal beleidsteamHet Regionaal Beleidsteam heeft in Nederland de leiding over rampenbestrijding ten tijde van een ramp die de grens van een gemeente overstijgt of dreigt te overstijgen. Het regionaal beleidsteam opereert doorgaans op het niveau van een van de 25 veiligheidsregio's. Het regionaal beleidsteam hoort zich in principe niet te bemoeien met de operationele gang van zaken maar moet de grote lijnen uitzetten en beslissingen nemen over risicosituaties en bijvoorbeeld evacuaties. bij een bovenlokale rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast..
incidentmanagementHet afhandelen van incidenten en de voorbereiding daarop.
incidenttypeEen gebeurtenis die de gang van zaken op een bepaalde manier verstoort. Het soort van verstoring wordt bepaald door de werkingsmechanismen van de directe oorzaak en de directe gevolgen. Naast fysische, chemische en biologische werkingsmechanismen worden ook sociaal economische en politieke werkingsmechanismen onderscheiden.
informatievoorzieningHet geheel aan mensen, procedures en middelen waarmee relevante informatie aan functionarissen in een organisatie verschaft wordt.
kapingHet met geweld, of onder bedreiging met geweld, overnemen van een voertuig. Vaak worden de inzittenden als gijzelaars gebruikt om bepaalde eisen van de kapers ingewilligd te krijgen.
landsideDie gedeelten van een luchthavengebied die geen deel uitmaken van het terminal of airsidegebied en die voor het publiek toegankelijk zijn.
luchthavenEen terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen met inbegrip van de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer of bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de aanhef bedoelde luchtverkeer.
luchtvaartuigIs een voertuig dat in staat is om zich voort te bewegen door de aardatmosfeer of door elk soort atmosfeer.
luchtverkeer voorschriftVoorschrift voor de Koninklijke LuchtmachtNederlands krijgsmachtdeel.
maatscenarioType en grootte van incident dat voldoende realiteitswaarde heeft om zich op voor te bereiden.
maximum take off weightMaximaal gewicht waarmee een vliegtuig kan opstijgen.
mayday callNoodoproep die gebruikt kan worden door gezagvoerder voor gevallen waarin er ernstig gevaar is in combinatie met een levensbedreigende situatie.
medisch backup-systeemSysteem dat beschikbaar is aan boord van passagiersvliegtuigen bij veel vliegmaatschappijen. Vanaf elke positie in de wereld kan vliegend of niet vliegend snel contact worden opgenomen met medisch specialisten, zodat aan boord de juiste diagnoses gesteld kunnen worden, al dan niet gevolgd door medisch handelen van cabinepersoneel.
misdrijvenMisdrijven zijn ernstige delicten, met name genoemd in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, of in bijzondere wetten zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Wet op de economische delicten en de Arbeidsomstandighedenwet.
mitigerende maatregelenMaatregelen die de escalatie van ongewenste gebeurtenissen tegengaan.
mobiel medisch teamBestaat uit drie personen dat bedoeld is om medische bijstand te verlenen. Alle Mobiel Medische Teams die Nederland rijk is beschikken over een voertuig. Daarnaast beschikken vier traumacentra over een helikopter, een zogenaamde 'Lifeliner' of een traumahelikopter.
monodisciplinaire oefeningOefening waaraan één discipline of organisatie meedoet. Bijvoorbeeld een oefening waaraan alleen brandweermedewerkers meedoen.
multidisciplinaire oefeningOefening waaraan twee of meer disciplines of organisaties meedoen. Bijvoorbeeld een oefening waaraan brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening., GHOR en politiediensten meedoen.
objectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.In de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.
objectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.In de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.
ongevalstypeEen groep van incidenten met vergelijkbare kenmerken. Voorbeelden van ongevalstypen zijn pech, botsing, ontsporing, brand, explosie.
oordeelsvormingBepaling van wat de verwachtingen zijn ten aanzien van het verloop van het incident, wat dit verloop betekent voor de gestelde doelen en de te betrekken actoren.
openbare hulpverleningsdienstenDe politie, de brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. en de geneeskundige hulpverleningGeneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer. bij ongevallen en rampen, zie ook GHOR NederlandBehartigt de belangen van de GHOR-regio’s en de andere partijen die op landelijk niveau bij de GHOR betrokken zijn. (WARVW Art. 1).
opkomsttijdTijd die de hulpdiensten nodig hebben tot aankomst op de uitgangsstellingEen uitgangsstelling, afgekort UGS, is een plaats waar hulpdiensten door de alarmcentrale naar toe worden gestuurd, voordat men een rampterrein opgaat. (bij een toegang van een ondergrondse ruimte) vanaf het moment dat de eerste melding is ontvangen.
overtredingenOvertredingen zijn lichte vergrijpen. In het boek Overtredingen van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht wordt beschreven wat als een overtreding wordt beschouwd en wat de strafmaat is.
pan pan callSpoedoproep die gebruikt kan worden door gezagvoerder voor gevallen waarin er een technisch probleem is zonder ernstig gevaar en niet levensbedreigend.
pandemieEen over grote delen van de aarde verspreide epidemieEen opmerkelijke, binnen een bepaald tijdsverband optredende toename van het aantal gevallen van een bepaalde ziekte in een bevolking..
preparatieHet gereed zijn voor acties bij inbreuken op de veiligheid; weten wat te doen als er brand is, of als er een ongeluk of een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. plaatsvindt.
preventieHandelingen ter beperking van de kans op een calamiteitEen calamiteit is een ernstig incident, waarbij sprake is van beknelling en of ernstig gewond zijn van personen zodanig dat de hulp van de brandweer of de GHOR nodig wordt geacht, geweld, brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. zonder dat daar op dat moment een specifieke dreiging voor bestaat. Er bestaat zekere mate van overlap met proactieWegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Er bestaat zekere mate van overlap met preventie..
preventieHet voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid.
private plaatsEen private plaatsEen private plaats is elke plaats waar niet iedereen toegang toe heeft. Dit kan blijken uit de aard van de faciliteit (privaat eigendom) of door de context (het gaat om een private weg). is elke plaats waar niet iedereen toegang toe heeft. Dit kan blijken uit de aard van de faciliteit (privaat eigendom) of door de context (het gaat om een private weg).
pro-actieHet wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid ter voorkoming van het ontstaan ervan (interne en externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex.).
provinciale risicokaartOp een risicokaartEen openbare geografische kaart (per provincie, maar gebaseerd op een landelijke database) waarop de in de veiligheidsregio’s aanwezige plaatsgeboden en geografisch te onderscheiden risico’s zijn aangeduid, op basis van de indeling van het risicoprofiel. is aangegeven waar risicobronnen liggen. Het gaat daarbij om risicobronnen waardoor mensen direct letsel kunnen oplopen. Bijvoorbeeld gevaarlijke stoffenGevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risico’s met zich meebrengt. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit. en om andere relevante risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s, zoals overstromingen. In totaal kunnen de risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s van een dertiental verschillende ramptypen op kaart worden getoond. Maar er zijn ook risicokaarten waarop alleen risicosituaties met gevaarlijke stoffenGevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risico’s met zich meebrengt. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit. staan.
rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.
rampenbestrijdingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur, het bestuur van een veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening., de provincie of het rijk treft met het oog op een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken., het voorkomen van een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. en het beperken van de gevolgen van een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken..
rampenbestrijdingsplanEen rampenbestrijdingsplanEen rampenbestrijdingsplan omvat het geheel aan maatregelen die voor een specifieke ramp of (zwaar) ongeval genomen moeten worden. omvat het geheel aan maatregelen die voor een specifieke rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of (zwaar) ongeval genomen moeten worden.
ramptypeEen categorie van mogelijke rampen die qua soort effecten en qua ontwikkeling in de tijd op elkaar lijken.
regieBewaken dat een beeld actueel, volledig, overdraagbaar en consistent is.
regionaal risicoprofielEen inventarisatie en analyse van de risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.´s (waarschijnlijkheid en impact) van branden, rampen en crises waarop het beleidHet schriftelijk kader waarin de te bereiken beleidsdoelen door Opdrachtgever in onderlinge samenhang met de daartoe te gebruiken middelen en handelwijze (inclusief eventueel tijdspad) zijn vastgesteld. van de veiligheidsregio wordt gebaseerd.
repressieHet daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij behorende hulpverlening.
risico-inventarisatieEen overzicht van risicovolle situaties binnen de regio die tot brand, rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. kunnen leiden en een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de regio kunnen voordoen.
risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risico’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyse omvat zowel de scenarioanalyse (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyse (QRA). omvat zowel de scenarioanalyseEen scenarioanalyse is een instrument voor het beschouwen van de afwikkeling van incidentscenario’s. Meestal wordt een procesbeschrijving gegeven van relevante incidenten en responsmogelijkheden (de nadruk ligt op een gedetailleerde analyse van de gevolgen van een incident). (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyseEen risicoanalyse, waarbij wordt gekeken naar zowel de kans op een incident als de gevolgen van dat incident. De gevolgen zijn vaak uitgedrukt in het aantal gebruikers dat overlijdt ten gevolge van het incident. Veelal wordt gebruikgemaakt van foutenbomen voor het in kaart brengen van mogelijke oorzaken, en gebeurtenissenbomen voor het weergeven van de mogelijke gevolgen van het incident. Het eindresultaat is een berekend groepsrisico of plaatsgebonden risico. (QRAEen risicoanalyse, waarbij wordt gekeken naar zowel de kans op een incident als de gevolgen van dat incident. De gevolgen zijn vaak uitgedrukt in het aantal gebruikers dat overlijdt ten gevolge van het incident. Veelal wordt gebruikgemaakt van foutenbomen voor het in kaart brengen van mogelijke oorzaken, en gebeurtenissenbomen voor het weergeven van de mogelijke gevolgen van het incident. Het eindresultaat is een berekend groepsrisico of plaatsgebonden risico.).
risicobeheersingAlle activiteiten die een vroegtijdige structurele aandacht voor integrale veiligheid bevorderen en die gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden, waaronder het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid (proactieWegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Er bestaat zekere mate van overlap met preventie.) en het beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de veiligheid (preventieHet voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid.Handelingen ter beperking van de kans op een calamiteit zonder dat daar op dat moment een specifieke dreiging voor bestaat. Er bestaat zekere mate van overlap met proactie.).
risicobenaderingIn de risicobenaderingIn de risicobenadering wordt de kans op een bepaald effect(in het externe veiligheidsbeleid worden letale slachtoffers binnen het effect beschouwd) beschouwd. wordt de kans op een bepaald effect(in het externe veiligheidsbeleid worden letale slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. binnen het effect beschouwd) beschouwd.
risicobeoordelingEen analyse waarin weging en inschatting van gevolgen van soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.
risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast..
risicocontactPersonen bij wie geen ziekte(verschijnselen) zijn geconstateerd, maar die mogelijk wel besmet zijn.
risicocontourenEen risicocontour geeft aan hoe hoog in de omgeving de overlijdenskans is door een ongeval met een risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis.. Deze contourlijnen kan men vergelijken met de gewone hoogtelijnen op een kaart: binnen de contour is het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. groter, buiten de contour is het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. kleiner.
risicodiagramEen tweedimensionaal diagram waarin de oordelen over impact en waarschijnlijkheid van de scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.’s worden samengebracht. Op basis van dit diagram kan een clustering naar ernst van het scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen. worden aangebracht.
risicokaartEen openbare geografische kaart (per provincie, maar gebaseerd op een landelijke database) waarop de in de veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s aanwezige plaatsgeboden en geografisch te onderscheiden risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s zijn aangeduid, op basis van de indeling van het risicoprofielHet risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden..
risicoperceptieRisicoperceptie gaat over subjectieve beleving, het veiligheidsgevoel. Het is de inschatting van een aantal factoren, zoals ernst (groot of gering), beheersbaarheid (laag of hoog), vertrouwen in instanties (laag of hoog) en openheid (gering of groot) dat mensen meer of minder bang maakt. Als mensen bang zijn, is de kans groot dat ze een bepaald gebied met een hoge risicoperceptieRisicoperceptie gaat over subjectieve beleving, het veiligheidsgevoel. Het is de inschatting van een aantal factoren, zoals ernst (groot of gering), beheersbaarheid (laag of hoog), vertrouwen in instanties (laag of hoog) en openheid (gering of groot) dat mensen meer of minder bang maakt. Als mensen bang zijn, is de kans groot dat ze een bepaald gebied met een hoge risicoperceptie mijden. Een ondergrondse ruimte zit vaak aan de risicovolle kant. mijden. Een ondergrondse ruimte zit vaak aan de risicovolle kant.
risicoprofielHet risicoprofielHet risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s, inclusief relevante risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s uit aangrenzende gebieden.
risicoreducerende maatregelenMaatregelen die zorgen voor het stroomlijnen van processen en het reduceren dan wel voorkomen van risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s.
risicovolle situatieEen samenstel van een of meerdere risicobronnen en kwetsbaarheden die kunnen leiden tot een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast..
scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttypeEen gebeurtenis die de gang van zaken op een bepaalde manier verstoort. Het soort van verstoring wordt bepaald door de werkingsmechanismen van de directe oorzaak en de directe gevolgen. Naast fysische, chemische en biologische werkingsmechanismen worden ook sociaal economische en politieke werkingsmechanismen onderscheiden. vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.
scenarioanalyseEen scenarioanalyseEen scenarioanalyse is een instrument voor het beschouwen van de afwikkeling van incidentscenario’s. Meestal wordt een procesbeschrijving gegeven van relevante incidenten en responsmogelijkheden (de nadruk ligt op een gedetailleerde analyse van de gevolgen van een incident). is een instrument voor het beschouwen van de afwikkeling van incidentscenario’s. Meestal wordt een procesbeschrijving gegeven van relevante incidenten en responsmogelijkheden (de nadruk ligt op een gedetailleerde analyse van de gevolgen van een incident).
situatiebeeldHet situatiebeeldHet situatiebeeld is een voor alle betrokken partijen beschikbare actuele en geverifieerde samenvatting van het incident, met als doel om het proces van leiding & coördinatie te ondersteunen met een eenduidig beeld. is een voor alle betrokken partijen beschikbare actuele en geverifieerde samenvatting van het incident, met als doel om het proces van leiding & coördinatieOnderlinge afstemming met het oog op samenhangend optreden. te ondersteunen met een eenduidig beeld.
situatierapportCrisisteams maken periodiek een situatierapportage volgens een standaard format (klassiek afgekort sitrapCrisisteams maken periodiek een situatierapportage volgens een standaard format (klassiek afgekort sitrap). Dit is een bondig rapport van de operationele toestand dat aan de hogere eenheid wordt verstrekt. Onderdeel ervan is dat in grote lijnen wordt aangegeven of er veranderingen zijn in de situatie ten aanzien van de vorige rapportage. Bij het netcentrisch werken kan dit door geautoriseerde functionarissen digitaal worden ingezien.). Dit is een bondig rapport van de operationele toestand dat aan de hogere eenheid wordt verstrekt. Onderdeel ervan is dat in grote lijnen wordt aangegeven of er veranderingen zijn in de situatie ten aanzien van de vorige rapportage. Bij het netcentrisch werken kan dit door geautoriseerde functionarissen digitaal worden ingezien.
slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden.
sociale veiligheidSociale veiligheid is onderdeel van de totale veiligheid van een omgeving. Een sociaal veilige omgeving is een omgeving zonder dreiging van geweld of confrontatie met geweld. Het gaat daarbij om ongewenst gedrag door mensen en om zowel de feitelijke criminaliteit als de onveiligheidsgevoelens. Aandacht voor sociale veiligheidSociale veiligheid is onderdeel van de totale veiligheid van een omgeving. Een sociaal veilige omgeving is een omgeving zonder dreiging van geweld of confrontatie met geweld. Het gaat daarbij om ongewenst gedrag door mensen en om zowel de feitelijke criminaliteit als de onveiligheidsgevoelens. Aandacht voor sociale veiligheid richt zich op het beperken van de kans dat mensen slachtoffer worden van een asociale daad en op het verminderen of wegnemen van angstgevoelens bij mensen. richt zich op het beperken van de kans dat mensen slachtoffer worden van een asociale daad en op het verminderen of wegnemen van angstgevoelens bij mensen.
subjectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.In de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheidIn de praktijk kan een groot verschil bestaan tussen de feitelijke veiligheidssituatie (bijvoorbeeld het aantal overvallen in een ondergrondse winkel) en de veiligheidsbeleving die mede bepaald wordt door opgedane indrukken (zoals slechte verlichting en/of onoverzichtelijkheid) en vermoedens van onveiligheid. Het eerste heet ‘objectieve veiligheid’, gebaseerd op feiten die met berekeningen of statistieken aantoonbaar zijn. Het tweede heet ‘subjectieve veiligheid’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.’, waarbij vooral de veiligheidsbeleving een rol speelt.
t1T1-slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. hebben onmiddellijke behandeling nodig,
t2T2-slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. hebben binnen zes uur behandeling nodig.
t3T3-slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. kunnen ook na zes uur behandeld worden.
tankautospuitEen tankautospuitEen tankautospuit, afgekort TS is een type voertuig dat de brandweer normaal gesproken inzet als basisvoertuig. Het voertuig is zo ingericht dat de eerste slag geslagen kan worden bij brandbestrijding of ongevallen., afgekort TSEen tankautospuit, afgekort TS is een type voertuig dat de brandweer normaal gesproken inzet als basisvoertuig. Het voertuig is zo ingericht dat de eerste slag geslagen kan worden bij brandbestrijding of ongevallen. is een type voertuig dat de brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. normaal gesproken inzet als basisvoertuig. Het voertuig is zo ingericht dat de eerste slag geslagen kan worden bij brandbestrijding of ongevallen.
terrorismeTerrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvormingHet expliciteren van een bepaald, gemotiveerd besluit. te beïnvloeden.
transponderEen transponderEen transponder is een elektronisch apparaat dat een bepaalde boodschap uitzendt, als antwoord op een bepaalde ontvangen boodschap. Het woord transponder is een samentrekking van de Engelse woorden transmitter (zender) en responder (antwoorder). Alle verkeersvliegtuigen en bijna alle overige categorieën luchtvaartuigen beschikken verplicht over een transponder. is een elektronisch apparaat dat een bepaalde boodschap uitzendt, als antwoord op een bepaalde ontvangen boodschap. Het woord transponderEen transponder is een elektronisch apparaat dat een bepaalde boodschap uitzendt, als antwoord op een bepaalde ontvangen boodschap. Het woord transponder is een samentrekking van de Engelse woorden transmitter (zender) en responder (antwoorder). Alle verkeersvliegtuigen en bijna alle overige categorieën luchtvaartuigen beschikken verplicht over een transponder. is een samentrekking van de Engelse woorden transmitter (zender) en responder (antwoorder). Alle verkeersvliegtuigen en bijna alle overige categorieën luchtvaartuigen beschikken verplicht over een transponderEen transponder is een elektronisch apparaat dat een bepaalde boodschap uitzendt, als antwoord op een bepaalde ontvangen boodschap. Het woord transponder is een samentrekking van de Engelse woorden transmitter (zender) en responder (antwoorder). Alle verkeersvliegtuigen en bijna alle overige categorieën luchtvaartuigen beschikken verplicht over een transponder..
uitgangsstellingEen uitgangsstellingEen uitgangsstelling, afgekort UGS, is een plaats waar hulpdiensten door de alarmcentrale naar toe worden gestuurd, voordat men een rampterrein opgaat., afgekort UGSEen uitgangsstelling, afgekort UGS, is een plaats waar hulpdiensten door de alarmcentrale naar toe worden gestuurd, voordat men een rampterrein opgaat., is een plaats waar hulpdiensten door de alarmcentraleDe meldkamer, ook noodcentrale of alarmcentrale genoemd, is de voorziening die belast is met het ontvangen, registreren en beoordelen en afhandelen van incidentmeldingen, alsmede het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. naar toe worden gestuurd, voordat men een rampterrein opgaat.
vectorIn de context van deze handreiking: organismen die ziekten of parasieten overbrengen.
veilige plaatsWat een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen./ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. in het geval van brand hoeft geen veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. veelal buiten het object liggen.
veiligheidsactiesVijf mogelijke acties om aan veiligheid te werken: Pro-actie, Preventie, Preparatie, Repressie en Nazorg.
veiligheidsbeheerplanHet veiligheidsbeheerplanHet veiligheidsbeheerplan is het instrument met behulp waarvan de beheerder in de gebruiksfase het afgesproken veiligheidsniveau handhaaft. is het instrument met behulp waarvan de beheerder in de gebruiksfase het afgesproken veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. handhaaft.
veiligheidscriteriaCriteria die men toepast om te bepalen of wordt voldaan aan de eisen voor het veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse..
veiligheidsdossierEen verzameling documenten, die betrekking hebben op veiligheid. Het bevat vastleggingen van gemaakte keuzes en onderbouwingen ervan. Documenten kunnen worden ingebracht door verschillende partijen. De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden van het veiligheidsdossierEen verzameling documenten, die betrekking hebben op veiligheid. Het bevat vastleggingen van gemaakte keuzes en onderbouwingen ervan. Documenten kunnen worden ingebracht door verschillende partijen. De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden van het veiligheidsdossier..
veiligheidseffectrapportageDe Veiligheidseffectrapportage (VERDe Veiligheidseffectrapportage (VER) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VER omvat zowel sociale als fysieke veiligheid.) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VERDe Veiligheidseffectrapportage (VER) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VER omvat zowel sociale als fysieke veiligheid. beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VERDe Veiligheidseffectrapportage (VER) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VER omvat zowel sociale als fysieke veiligheid.-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VERDe Veiligheidseffectrapportage (VER) bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. De VER-modules gaan gelijk op met de bouwfasen van een project. De VER omvat zowel sociale als fysieke veiligheid. omvat zowel sociale als fysieke veiligheidFysieke veiligheid betreft de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door fysieke bedreigingen. Fysieke bedreigingen ontstaan uit (combinaties van) mechanische, chemische, biologische of fysische gevaren..
veiligheidseisenEen verzameling van proceseisen, bouw- en gebruiksvoorschriften waaraan onderdelen van het bouwwerk in ieder geval moeten voldoen.
veiligheidsketenDe veiligheidsketenDe veiligheidsketen is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. is een operationalisatie van het veiligheids- beleidHet schriftelijk kader waarin de te bereiken beleidsdoelen door Opdrachtgever in onderlinge samenhang met de daartoe te gebruiken middelen en handelwijze (inclusief eventueel tijdspad) zijn vastgesteld., bestaande uit de ketens proactieWegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Er bestaat zekere mate van overlap met preventie., preventieHet voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid.Handelingen ter beperking van de kans op een calamiteit zonder dat daar op dat moment een specifieke dreiging voor bestaat. Er bestaat zekere mate van overlap met proactie., preparatieHet gereed zijn voor acties bij inbreuken op de veiligheid; weten wat te doen als er brand is, of als er een ongeluk of een ramp plaatsvindt., repressieHet daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij behorende hulpverlening. en nazorgNazorg omvat alles dat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar een 'normale’ situatie..
veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. kan worden bepaald met een risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risico’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyse omvat zowel de scenarioanalyse (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyse (QRA)..
veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. en geneeskundige hulpverleningGeneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer..
veiligheidsscanVerkennend onderzoek naar fysieke en sociale veiligheidsaspecten waarbij tijdig de veiligheidsmaatregelen, de installaties en de beheermaatregelen in beeld komen.
vitale belangenEssentiële aspecten van veiligheid die bij aantasting door een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. leiden tot ontwrichting van de samenleving. Het betreft: territoriale veiligheid, fysieke veiligheidFysieke veiligheid betreft de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door fysieke bedreigingen. Fysieke bedreigingen ontstaan uit (combinaties van) mechanische, chemische, biologische of fysische gevaren., ecologische veiligheid, economische veiligheid, sociale en politiek stabiliteit; veiligheid cultureel erfgoed.
vlinderdasmodelDe keten oorzaken - incident - gevolgen. Het incident staat hierbij centraal.
zelfredzame personenPersonen die tijdens het incident in staat zijn om naar een veilige ruimteWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. te vluchten.

GGDDe Gemeentelijke gezondheidsdienst, Gemeentelijke geneeskundige dienst, Geneeskundige gezondheidsdienst of Gemeenschappelijke gezondheidsdienst is de dienst waarover elke gemeente in Nederland volgens de wet dient te beschikken om een aantal taken op het gebied van de publieke volksgezondheid uit te voeren. GHOR (18)

BegripDefinitie (nl)
GHOR NederlandBehartigt de belangen van de GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.-regio’s en de andere partijen die op landelijk niveau bij de GHOR betrokken zijn.
Gemeentelijke GezondheidsdienstDe Gemeentelijke gezondheidsdienst, Gemeentelijke geneeskundige dienst, Geneeskundige gezondheidsdienst of Gemeenschappelijke gezondheidsdienst is de dienst waarover elke gemeente in Nederland volgens de wet dient te beschikken om een aantal taken op het gebied van de publieke volksgezondheid uit te voeren.
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de RegioOrganisatie belast met de coördinatieOnderlinge afstemming met het oog op samenhangend optreden., aansturing en regieBewaken dat een beeld actueel, volledig, overdraagbaar en consistent is. van de geneeskundige hulpverleningGeneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer. en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverleningGeneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer..
Inspectie Gezondheidszorg en JeugdEen Nederlandse overheidsinstantie gevestigd in Utrecht. Het is een onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport.. De Inspectie verzorgt het toezicht op de kwaliteit van de zorg, medische producten en jeugdhulp.
Intensive CareDe Engelse benaming voor ‘intensieve behandeling’. De behandeling is veel intensiever dan op andere verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Er liggen kritiek zieke patiënten bij wie een of meerdere vitale, belangrijke lichaamsfuncties, worden bedreigd zoals de ademhaling, de bloedcirculatie of nierfunctie.
International Health RegulationsGepubliceerd in 2005, is een juridisch bindend instrument van internationaal recht dat tot doel heeft a) landen te helpen samenwerken om levens en bestaansmiddelen te redden die worden bedreigd door de internationale verspreiding van ziekten en andere gezondheidsrisico's en b) onnodige inmenging in internationale handel en reizen te vermijden.Het doel en de reikwijdte van IHRGepubliceerd in 2005, is een juridisch bindend instrument van internationaal recht dat tot doel heeft a) landen te helpen samenwerken om levens en bestaansmiddelen te redden die worden bedreigd door de internationale verspreiding van ziekten en andere gezondheidsrisico's en b) onnodige inmenging in internationale handel en reizen te vermijden.Het doel en de reikwijdte van IHR 2005 zijn het voorkomen, beschermen tegen, beheersen en bieden van een reactie op de volksgezondheid op de internationale verspreiding van ziekten op een manier die in verhouding staat tot en beperkt is tot risico's voor de volksgezondheid en die onnodige interferentie met het internationale verkeer en handel. 2005 zijn het voorkomen, beschermen tegen, beheersen en bieden van een reactie op de volksgezondheid op de internationale verspreiding van ziekten op een manier die in verhouding staat tot en beperkt is tot risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.'s voor de volksgezondheid en die onnodige interferentie met het internationale verkeer en handel.
Landelijke Coördinatie InfectieziektebestrijdingDe Landelijke Coördinatie InfectieziektebestrijdingDe Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is een expertisecentrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vallend onder het Centrum Infectieziektebestrijding. Het centrum is verantwoordelijk voor landelijke medische richtlijnen, stappenplannen en draaiboeken rond infectieziekten voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst, zorginstellingen en eerstelijnszorg- en arboprofessionals. Het centrum is tevens verantwoordelijk voor de medische aspecten van het Rijksvaccinatieprogramma en adviseert overheid en zorginstellingen. is een expertisecentrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vallend onder het Centrum Infectieziektebestrijding. Het centrum is verantwoordelijk voor landelijke medische richtlijnen, stappenplannen en draaiboeken rond infectieziekten voor Gemeentelijke GezondheidsdienstDe Gemeentelijke gezondheidsdienst, Gemeentelijke geneeskundige dienst, Geneeskundige gezondheidsdienst of Gemeenschappelijke gezondheidsdienst is de dienst waarover elke gemeente in Nederland volgens de wet dient te beschikken om een aantal taken op het gebied van de publieke volksgezondheid uit te voeren., zorginstellingen en eerstelijnszorg- en arboprofessionals. Het centrum is tevens verantwoordelijk voor de medische aspecten van het Rijksvaccinatieprogramma en adviseert overheid en zorginstellingen.
Medische Behandel CapaciteitHet aantal gewonden van urgentieklasse 1 en 2 dat per uur volgens de geldende medische inzichten in een ziekenhuis kan worden behandeld.
Officier van Dienst GeneeskundigGeeft leiding aan de geneeskundige hulpverleningGeneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer. bij rampen en crises.
Outbreak Management TeamEen Nederlands adviesorgaan dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSDit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport.) en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) adviseert bij de bestrijding van een epidemieEen opmerkelijke, binnen een bepaald tijdsverband optredende toename van het aantal gevallen van een bepaalde ziekte in een bevolking.; het advies beperkt zich tot de medische invalshoek van de epidemieEen opmerkelijke, binnen een bepaald tijdsverband optredende toename van het aantal gevallen van een bepaalde ziekte in een bevolking., zoals ook uit de samenstelling van het team blijkt. Het orgaan is onder meer geactiveerd bij de varkensgriepuitbraak in 2009, de Q-koortsepidemie, de Ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 en de coronacrisis in Nederland in 2020.
Snel Inzetbare Groep ter Medische AssistentieSnel Inzetbare Groep ter Medische AssistentieSnel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie bestaande uit acht personen (onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis). De taak van het team is de andere onderdelen van de geneeskundige combinatie op logistiek en medisch gebied te ondersteunen. De leden van dit team verzorgen, waar nodig, een gewondennest en zorgen voor voldoende medische hulpmiddelen. Daarnaast voeren zij op aanvraag medische handelingen uit. bestaande uit acht personen (onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis). De taak van het team is de andere onderdelen van de geneeskundige combinatie op logistiek en medisch gebied te ondersteunen. De leden van dit team verzorgen, waar nodig, een gewondennest en zorgen voor voldoende medische hulpmiddelen. Daarnaast voeren zij op aanvraag medische handelingenKleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine op één plek op één moment. Informatiesysteem Systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd, verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd kan worden. Vaak is dit een computerprogramma. uit.
epidemie van een infectieziekteEen in korte tijd sterke toename van het aantal nieuwe patiënten lijdend aan een infectieziekte behorend tot groep A, B1, B2 of C (zie definitie artikel 1 Wet publieke gezondheid).
geneeskundige hulpverleningGeneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijdingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur, het bestuur van een veiligheidsregio, de provincie of het rijk treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp. en de crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid. door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer.
indexpatiëntPersonen die besmet zijn met een ziekte.
infectieHet binnendringen en de ontwikkeling of vermenigvuldiging van een infectueus agens in het lichaam van mensen, waardoor een volksgezondheidsrisico kan ontstaan.
meldkamer voor het ambulancevervoerOndergebracht bij de regionale alarmcentraleDe meldkamer, ook noodcentrale of alarmcentrale genoemd, is de voorziening die belast is met het ontvangen, registreren en beoordelen en afhandelen van incidentmeldingen, alsmede het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. van een veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.. Het is de nieuwe benaming voor de Centrale Post Ambulancevervoer.
triageTriage is het beoordelen van slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. zoals bij grote(re) ongevallen, rampen, pandemieën en de spoedeisende-hulpafdeling in ziekenhuizen, in verschillende categorieën verdeeld naar de ernst van de verwondingen of ziektebeeld. Bij ongevallen of rampen wordt dit uitgevoerd door triagisten van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.). Het wordt ook toegepast op de spoedeisende eerste hulp (SEH) afdeling van ziekenhuizen en op de huisartsenpost om de urgentie van binnenkomende patiënten en telefonische oproepen te bepalen.
vervoersambulanceEen auto voor het vervoer van zieken en gewonden.

IFVDe landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's. De organisatie ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. (7)

BegripDefinitie (nl)
Instituut Fysieke VeiligheidDe landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.'s. De organisatie ondersteunt de veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.'s bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijdingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur, het bestuur van een veiligheidsregio, de provincie of het rijk treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp. en crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid..
Landelijke Faciliteit RampenbestrijdingIn het kabinetsbesluit Vuurwerkramp Enschede werd de oprichting aangekondigd van een landelijke voorziening voor rampenbestrijdingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur, het bestuur van een veiligheidsregio, de provincie of het rijk treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp.. Het agentschap Landelijke Faciliteit RampenbestrijdingIn het kabinetsbesluit Vuurwerkramp Enschede werd de oprichting aangekondigd van een landelijke voorziening voor rampenbestrijding. Het agentschap Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding is sinds 1 januari 2005 actief. is sinds 1 januari 2005 actief.
National Fire Protection AssociatonEen Amerikaanse organisatie die het doel heeft om de last van brand en andere gevaren te verminderen door middel van wetenschappelijk onderzoek en educatie. Het is de grootse brandveiligheidBrandveiligheid is het beschermen van bouwwerken en mensen voor het ontstaan en de gevolgen van brand. organisatie en telt wereldwijd bijna 80.000 leden.
Nederlands Forensisch InstituutAls bij de crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. een LFTO aan het werk is werkt het NFIAls bij de crisis een LFTO aan het werk is werkt het NFI onder de vlag van het LFTO. onder de vlag van het LFTO.
Nederlands Instituut Fysieke VeiligheidSinds 1 januari 2013 is het IFVDe landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's. De organisatie ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing., Instituut Fysieke VeiligheidDe landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's. De organisatie ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing..
Nederlands Normalisatie InstituutGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA)), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTADocument ontwikkeld door het Nederlands Normalisatie Instituut met een status die lager is dan de NEN-norm.)
Nederlandse Technische AfspraakDocument ontwikkeld door het Nederlands Normalisatie InstituutGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA) met een status die lager is dan de NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA)-norm.

Incidentbestrijding (3)

BegripDefinitie (nl)
brandvermogenDe hoeveelheid energie die per tijdseenheid vrijkomt bij een brand, uitgedrukt in kW of MW.
brandvoortplantingUitbreiding van brand binnen een ruimte over de oppervlakte van een object.
inundatieOnderwaterzetting, al dan niet ten gevolge van een incident.

Meldkamer (6)

BegripDefinitie (nl)
C2000Een gesloten communicatienetwerk en maakt deel uit van de vitale infrastructuur. Het is bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten.
Gemeenschappelijke MeldkamerDe meldkamer, ook noodcentraleDe meldkamer, ook noodcentrale of alarmcentrale genoemd, is de voorziening die belast is met het ontvangen, registreren en beoordelen en afhandelen van incidentmeldingen, alsmede het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. of alarmcentraleDe meldkamer, ook noodcentrale of alarmcentrale genoemd, is de voorziening die belast is met het ontvangen, registreren en beoordelen en afhandelen van incidentmeldingen, alsmede het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. genoemd, is de voorziening die belast is met het ontvangen, registreren en beoordelen en afhandelen van incidentmeldingen, alsmede het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.
PRIO 1Melding waarbij er sprake is van de noodzaak om zo snel mogelijk ter plaatse te gaan en waarbij sprake is van een dringende taakEen voor de mens levensbedreigende situatie die directe hulpverleningsdiensten vereist of het voorkomen van een voor de mens levensbedreigende situatie. Of een situatie waarin ernstige schade aan gebouwen of goederen ontstaat, een ernstige verstoring van de openbare orde waarvoor directe en snelle inzet noodzakelijk is..
PRIO 2Melding waarbij er sprake is van de noodzaak om snel ter plaatse te gaan, maar waarbij niet direct sprake is van een dringende taakEen voor de mens levensbedreigende situatie die directe hulpverleningsdiensten vereist of het voorkomen van een voor de mens levensbedreigende situatie. Of een situatie waarin ernstige schade aan gebouwen of goederen ontstaat, een ernstige verstoring van de openbare orde waarvoor directe en snelle inzet noodzakelijk is..
Regionale Alarm CentralePolitie, brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening., ambulancezorg en Koninklijke MarechausseeVoert de politietaken uit binnen de aangewezen grenzen van het luchtvaartterrein en houdt onder andere toezicht op de uitvoering van beveiligingsmaatregelen. krijgen tien meldkamers die virtueel genetwerkt samenwerken volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening., marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. en rampen.
dringende taakEen voor de mens levensbedreigende situatie die directe hulpverleningsdiensten vereist of het voorkomen van een voor de mens levensbedreigende situatie. Of een situatie waarin ernstige schade aan gebouwen of goederen ontstaat, een ernstige verstoring van de openbare orde waarvoor directe en snelle inzet noodzakelijk is.

Risicobeheersing (78)

BegripDefinitie (nl)
Amsterdamse Leidraad Integrale Veiligheid ondergrondse tram- en metrosystemenLokale Leidraad Integrale Veiligheid ondergrondse tram- en metrosystemen. Voor de opzet en invulling van de Leidraad is gebruik gemaakt van de Beleidsnota Tunnelveiligheid, Deel A: Proceseisen, en geanticipeerd op de uitkomsten van deel B.
As Low As Reasonably AchievableMaatregelen waar met minimale extra investeringen op praktische wijze nog extra veiligheidswinst te boeken valt.
As Low As Reasonably PracticableVan belang voor risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s en kosten, deze dienen zo laag te zijn als redelijkerwijs praktisch haalbaar is.
Brand Onderzoek MetroDit betreft een onderzoek, uitgevoerd door Peutz, Den Boer, 2006, naar de ontwikkeling van verschillende brandscenario’s voor bestaande representatieve ondergrondse metrostations.
Brandveilig Ontwerpen en ToetsenEen praktijkgids met praktische uitleg van brandveiligheidsvoorschriften in het Bouwbesluit.
Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke StoffenDeze normering geldt behalve voor het transport door buisleidingen voor alle vormen van transport van gevaarlijke stoffenGevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risico’s met zich meebrengt. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit..
Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met AardgasProgramma om het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. van hogedruk aardgasbuisleidingen te berekenen.
Progressive CollapseVoortschrijdende instorting, het bezwijken van één onderdeel van de constructie, waardoor een deel van of de gehele constructie bezwijkt.
Reliability, Availability, Maintainability, SafetyEen specifieke aanpak, deel uitmakend van een kwaliteitsmanagementsysteem c.q. verbetercyclus met als doel de mate van betrouwbaarheid, beschikbaarheidDe maatstaf van toegankelijkheid van de C2000-infrastructuur voor de Gebruikers. De beschikbaarheid wordt weergegeven in een percentage dat is berekend volgens het door Opdrachtnemer gehanteerde en overeengekomen model., onderhoudbaarheid en veiligheid in samenhang te kwantificeren en het proces daar naartoe vast te leggen zodat het na te speuren is.
RijksInstituut voor Volksgezondheid en MilieuDit is een Nederlands instituut dat in opdracht van de overheid onderzoek doet op het gebied van volksgezondheid, milieu en natuur. Het is een zelfstandig onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport..
Risk Ranking PointsRisico-ordeningsmethodiek waarbij de meest relevante scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.’s worden bepaald.
VeiligheidsEisen voor SpoorTunnelsEuropese Technische Specificatie voor Interoperabiliteit (TSI), vertaald voor de Nederlandse implementatie.
Weerstand tegen Branddoorslag en BrandoverslagWBDBOWBDBO staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag tussen twee ruimtes; de kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van de ene ruimte naar de andere ruimte (NEN 6088). staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag tussen twee ruimtes; de kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van de ene ruimte naar de andere ruimte (NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA) 6088).
Wet algemene bepalingen omgevingsrechtDe Wet algemene bepalingen omgevingsrechtDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning. (afgekort WaboDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning.) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning.
automatische doormeldingVoorziening voor de automatische overdracht van een brandmelding van een brandbeveiligingsinstallatie naar de brandweeralarmcentrale.
bedrijfshulpverleningInterne organisatie van een bedrijf of instelling, belast met uitvoering van het ontruimingsplan.
bedrijfsnoodplanInventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Dit calamiteitenplanPlan van de exploitant waarin omschreven is hoe de calamiteitenorganisatie is georganiseerd en hoe deze samenwerkt met de overheid en andere relevante partijen.Inventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Dit calamiteitenplan ofwel bedrijfsnoodplan moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en redding waarborgen. ofwel bedrijfsnoodplanInventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Dit calamiteitenplan ofwel bedrijfsnoodplan moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en redding waarborgen. moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en redding waarborgen.
belastingscombinatieVerzameling van belastingen die gelijktijdig op een bouwconstructieOnderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te dragen. kunnen optreden.
besluit algemene regels voor inrichtingenDit besluit omvat de algemene milieuregels voor bedrijven.
besluit brandveilig gebruik bouwwerkenHierin zijn de gebruikseisen voor de brandveiligheidBrandveiligheid is het beschermen van bouwwerken en mensen voor het ontstaan en de gevolgen van brand. beschreven.
bouwbesluitKoninklijk besluit in het kader van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrechtDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning.. Het Bouwbesluit omvat technische voorschriften voor bouwwerken. Sinds 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van kracht, laatste wijziging 1 juli 2018.
bouwconstructieOnderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te dragen.
brandcompartimentGedeelte van één of meer bouwwerken, bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand.
brandcurveEen relatie tussen de tijd en temperatuur, brandvermogenDe hoeveelheid energie die per tijdseenheid vrijkomt bij een brand, uitgedrukt in kW of MW. van de ontwikkeling van een brand. Enkele conventionele, vaste brandcurven worden gebruikt in brandwerendheidsproeven. Voor meer geavanceerde analyses worden berekende temperatuurontwikkelingen gebruikt.
brandmeldinstallatieHet geheel van detectoren, bekabeling, een brandmeldcentrale en een doormeldinstallatie naar de brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening., dat nodig is voor het ontdekken van brand, het melden van brand en het geven van stuursignalen aan andere installaties.
brandslanghaspelsEen aansluiting op een watertoevoer, een slang en een straalpijp en zijn bedoeld voor het blussen c.q. bestrijden van een beginnende brand.
brandveiligheidBrandveiligheid is het beschermen van bouwwerken en mensen voor het ontstaan en de gevolgen van brand.
brandwerendheidDe tijdsperiode waarin de integriteit van het constructieonderdeel gewaarborgd is volgens NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA) 6069.
categoriale inrichtingenInrichtingen, zoals aangewezen in het Besluit externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex. inrichtingen, waarvoor het plaatsgebonden risicoHet plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. is vastgelegd in de bij ministeriële regeling vastgestelde afstanden. Voor de bepaling van het groepsrisicoCumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. mag worden uitgegaan van de bij ministeriële regeling aangegeven personendichtheden, maar mag het groepsrisicoCumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. ook worden bepaald met een Quantitative Risk Assessment, QRAEen risicoanalyse, waarbij wordt gekeken naar zowel de kans op een incident als de gevolgen van dat incident. De gevolgen zijn vaak uitgedrukt in het aantal gebruikers dat overlijdt ten gevolge van het incident. Veelal wordt gebruikgemaakt van foutenbomen voor het in kaart brengen van mogelijke oorzaken, en gebeurtenissenbomen voor het weergeven van de mogelijke gevolgen van het incident. Het eindresultaat is een berekend groepsrisico of plaatsgebonden risico..
circulaire economieEen circulaire economieEen circulaire economie is een kringloopeconomie waarin afval wordt hergebruikt en omgevormd tot een nieuw product, waardoor er een minimale hoeveelheid afval overblijft en het grondstofgebruik geminimaliseerd wordt. is een kringloopeconomie waarin afval wordt hergebruikt en omgevormd tot een nieuw product, waardoor er een minimale hoeveelheid afval overblijft en het grondstofgebruik geminimaliseerd wordt.
constructieve veiligheidBij constructieve veiligheidBij constructieve veiligheid gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van inbreuk op de veiligheid van mensen en hun omgeving door het falen van een constructie. gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van inbreuk op de veiligheid van mensen en hun omgeving door het falen van een constructie.
correctieve maatregelenMaatregelen die worden genomen om de gevolgen te beperken als een incident heeft plaatsgevonden.
exploitatieplanMet het exploitatieplanMet het exploitatieplan worden de sturingsmogelijkheden voor gemeenten bij faciliterend grondbeleid versterkt. Het is bedoeld als stok achter de deur voor kostenverhaal in die gevallen waarin het niet lukt om met een private exploitant tot een exploitatie- overeenkomst te komen. worden de sturingsmogelijkheden voor gemeenten bij faciliterend grondbeleid versterkt. Het is bedoeld als stok achter de deur voor kostenverhaal in die gevallen waarin het niet lukt om met een private exploitant tot een exploitatie- overeenkomst te komen.
externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex. kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffenGevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risico’s met zich meebrengt. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit., een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex.
gebruiksfunctieDe gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen.
gelijkwaardigheidHet Bouwbesluit 2012 voorziet in de mogelijkheid om af te wijken van de in het besluit gegeven prestatie-eisen. Afwijking van de prestatie-eisen kan wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn in verband met bijvoorbeeld de aard van het betreffende bouwwerk of plaatselijke omstandigheden, dan wel in verband met de toepassing van innovatieve materialen of constructies die worden toegepast.
handbrandmelderNiet-automatische voorziening die door aanwezige personen kan worden gebruikt om alarm te slaan bij brand.
hulppostKast in de wand van een bouwwerk waarin zich diverse veiligheidsvoorzieningen bevinden, met name communicatie- en blusvoorzieningen, voor de (weg)gebruikersAangewezen gebruikers, Gelieerde gebruikers en Bijzondere gebruikers die zijn toegelaten tot de C2000-infrastructuur. en hulpdiensten.
incidentdetectieHet vaststellen van het optreden van een ongeval of andere afwijkende situatie waarbij de veiligheid in gevaar komt. Indien geautomatiseerd, is er sprake van een automatische detectieHet waarnemen van een, ongewenste, gebeurtenis of incident zoals brand of gaslekkage door mensen of systemen. van een incident en het initiëren van relevante acties.
integrale veiligheidsbeschouwingEen veiligheidsbeschouwing waarin de gewenste samenhang en samenwerking in beleidHet schriftelijk kader waarin de te bereiken beleidsdoelen door Opdrachtgever in onderlinge samenhang met de daartoe te gebruiken middelen en handelwijze (inclusief eventueel tijdspad) zijn vastgesteld. en aanpak binnen en tussen de verschillende veiligheidsdisciplines en domeinen wordt nagestreefd.
interne veiligheidInterne veiligheid gaat over de veiligheid van gebruikersAangewezen gebruikers, Gelieerde gebruikers en Bijzondere gebruikers die zijn toegelaten tot de C2000-infrastructuur. van ondergrondse ruimtes, tijdens de aanwezigheid in deze ruimtes.
kwantitatieve risicoanalyseEen risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risico’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyse omvat zowel de scenarioanalyse (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyse (QRA)., waarbij wordt gekeken naar zowel de kans op een incident als de gevolgen van dat incident. De gevolgen zijn vaak uitgedrukt in het aantal gebruikersAangewezen gebruikers, Gelieerde gebruikers en Bijzondere gebruikers die zijn toegelaten tot de C2000-infrastructuur. dat overlijdt ten gevolge van het incident. Veelal wordt gebruikgemaakt van foutenbomen voor het in kaart brengen van mogelijke oorzaken, en gebeurtenissenbomen voor het weergeven van de mogelijke gevolgen van het incident. Het eindresultaat is een berekend groepsrisicoCumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. of plaatsgebonden risicoHet plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft..
loopafstandAfstand, gemeten langs een denkbeeldige, kortst realiseerbare vloeiend verlopende lijn tussen twee punten, waarover op een afstand van ten minste 0,3 m van constructie-onderdelen kan worden gelopen en waarbij de loopafstandAfstand, gemeten langs een denkbeeldige, kortst realiseerbare vloeiend verlopende lijn tussen twee punten, waarover op een afstand van ten minste 0,3 m van constructie-onderdelen kan worden gelopen en waarbij de loopafstand over een trap samenvalt met de klimlijn. over een trap samenvalt met de klimlijn.
nooddeurEen deur die uitsluitend is bestemd om het bouwwerk te ontvluchten.
noodverlichtingsinstallatieEen installatie die automatisch in werking treedt zodra de ‘stroom’ in een gebouw wegvalt.
normatief brandverloopTijdsverloop van ontdekking, melding, alarmering, ontvluchting, redding en blussen van brand, dat ten grondslag ligt aan de invulling van de bouwregelgeving.
ontruimingsalarminstallatieEen ontruimingsinstallatie is een installatie die de mensen in een bouwwerk alarmeert in geval van bijvoorbeeld brand ten behoeve van het vluchtproces. Het bestaat vaak uit een centrale voedings- en besturingseenheid (bekabeling) en akoestische signaalgevers.
ontruimingstijdDe tijd die verstrijkt vanaf het moment van alarmering, tot vluchtende mensen in een veilige zone zijn aangekomen. Ontruimingstijd is op te delen in twee fasen: de alarmfase en de vluchtfase.
probabilistische benaderingswijzeBenaderingswijze van risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s, kans x gevolg, waarin rekening wordt gehouden met aspecten als spreiding, onzekerheden, overschrijdingskansen, bezwijkkansen, grenstoestanden en veiligheidscoëfficiënten.
restrisicoHet restrisicoHet restrisico is het risico dat resteert nadat geadviseerde maatregelen al dan niet zijn getroffen. Bij het accepteren van het restrisico spelen nut en noodzaak van de ontwikkeling in relatie tot de te treffen maatregelen een centrale rol. is het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. dat resteert nadat geadviseerde maatregelen al dan niet zijn getroffen. Bij het accepteren van het restrisicoHet restrisico is het risico dat resteert nadat geadviseerde maatregelen al dan niet zijn getroffen. Bij het accepteren van het restrisico spelen nut en noodzaak van de ontwikkeling in relatie tot de te treffen maatregelen een centrale rol. spelen nut en noodzaak van de ontwikkeling in relatie tot de te treffen maatregelen een centrale rol.
risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.
risico-inventarisatieEen overzicht van risicovolle situaties binnen de regio die tot brand, rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. kunnen leiden en een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de regio kunnen voordoen.
risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risico’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyse omvat zowel de scenarioanalyse (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyse (QRA). omvat zowel de scenarioanalyseEen scenarioanalyse is een instrument voor het beschouwen van de afwikkeling van incidentscenario’s. Meestal wordt een procesbeschrijving gegeven van relevante incidenten en responsmogelijkheden (de nadruk ligt op een gedetailleerde analyse van de gevolgen van een incident). (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyseEen risicoanalyse, waarbij wordt gekeken naar zowel de kans op een incident als de gevolgen van dat incident. De gevolgen zijn vaak uitgedrukt in het aantal gebruikers dat overlijdt ten gevolge van het incident. Veelal wordt gebruikgemaakt van foutenbomen voor het in kaart brengen van mogelijke oorzaken, en gebeurtenissenbomen voor het weergeven van de mogelijke gevolgen van het incident. Het eindresultaat is een berekend groepsrisico of plaatsgebonden risico. (QRAEen risicoanalyse, waarbij wordt gekeken naar zowel de kans op een incident als de gevolgen van dat incident. De gevolgen zijn vaak uitgedrukt in het aantal gebruikers dat overlijdt ten gevolge van het incident. Veelal wordt gebruikgemaakt van foutenbomen voor het in kaart brengen van mogelijke oorzaken, en gebeurtenissenbomen voor het weergeven van de mogelijke gevolgen van het incident. Het eindresultaat is een berekend groepsrisico of plaatsgebonden risico.).
risicobeheersingAlle activiteiten die een vroegtijdige structurele aandacht voor integrale veiligheid bevorderen en die gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden, waaronder het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid (proactieWegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Er bestaat zekere mate van overlap met preventie.) en het beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de veiligheid (preventieHet voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid.Handelingen ter beperking van de kans op een calamiteit zonder dat daar op dat moment een specifieke dreiging voor bestaat. Er bestaat zekere mate van overlap met proactie.).
risicobenaderingIn de risicobenaderingIn de risicobenadering wordt de kans op een bepaald effect(in het externe veiligheidsbeleid worden letale slachtoffers binnen het effect beschouwd) beschouwd. wordt de kans op een bepaald effect(in het externe veiligheidsbeleid worden letale slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. binnen het effect beschouwd) beschouwd.
risicobeoordelingEen analyse waarin weging en inschatting van gevolgen van soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.
risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast..
risicocontactPersonen bij wie geen ziekte(verschijnselen) zijn geconstateerd, maar die mogelijk wel besmet zijn.
risicocontourenEen risicocontour geeft aan hoe hoog in de omgeving de overlijdenskans is door een ongeval met een risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis.. Deze contourlijnen kan men vergelijken met de gewone hoogtelijnen op een kaart: binnen de contour is het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. groter, buiten de contour is het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. kleiner.
risicodiagramEen tweedimensionaal diagram waarin de oordelen over impact en waarschijnlijkheid van de scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.’s worden samengebracht. Op basis van dit diagram kan een clustering naar ernst van het scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen. worden aangebracht.
risicokaartEen openbare geografische kaart (per provincie, maar gebaseerd op een landelijke database) waarop de in de veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.’s aanwezige plaatsgeboden en geografisch te onderscheiden risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s zijn aangeduid, op basis van de indeling van het risicoprofielHet risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden..
risicoperceptieRisicoperceptie gaat over subjectieve beleving, het veiligheidsgevoel. Het is de inschatting van een aantal factoren, zoals ernst (groot of gering), beheersbaarheid (laag of hoog), vertrouwen in instanties (laag of hoog) en openheid (gering of groot) dat mensen meer of minder bang maakt. Als mensen bang zijn, is de kans groot dat ze een bepaald gebied met een hoge risicoperceptieRisicoperceptie gaat over subjectieve beleving, het veiligheidsgevoel. Het is de inschatting van een aantal factoren, zoals ernst (groot of gering), beheersbaarheid (laag of hoog), vertrouwen in instanties (laag of hoog) en openheid (gering of groot) dat mensen meer of minder bang maakt. Als mensen bang zijn, is de kans groot dat ze een bepaald gebied met een hoge risicoperceptie mijden. Een ondergrondse ruimte zit vaak aan de risicovolle kant. mijden. Een ondergrondse ruimte zit vaak aan de risicovolle kant.
risicoprofielHet risicoprofielHet risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s, inclusief relevante risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s uit aangrenzende gebieden.
risicoreducerende maatregelenMaatregelen die zorgen voor het stroomlijnen van processen en het reduceren dan wel voorkomen van risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s.
risicovolle situatieEen samenstel van een of meerdere risicobronnen en kwetsbaarheden die kunnen leiden tot een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast..
uiterste grenstoestandBegrenzing aan de belastingstoestand waarin de constructie gedurende een bepaalde tijd mag verkeren alvorens deze bezwijkt bij het optreden van verschillende belastingscombinaties (NENGevestigd in Delft. Ontwikkelt en beheert normen (NEN), Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR), en Nederlandse Technische Afspraken (NTA) 6702).
verblijfsgebiedGedeelte van een gebruiksfunctieDe gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen. met ten minste een verblijfsruimteRuimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden., bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimtes anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimteRuimte anders dan een ruimte in een verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte, bestemd voor het bereiken van een andere ruimte..
verblijfsruimteRuimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctieDe gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen. kenmerkende activiteiten plaatsvinden.
verkeersafwikkelingVeiligheidvoorzieningen die zijn gericht op een veilige en ongehinderde doorstroming van het verkeer, alsmede het zo goed als redelijkerwijs mogelijk voorkomen van incidenten en ingrijpen bij verstoringen in het verkeer.
verkeersrouteRoute die begint bij een toegang van een ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt bij de toegang van een andere ruimte.
verkeersruimteRuimte anders dan een ruimte in een verblijfsgebiedGedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimtes anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte., een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte, bestemd voor het bereiken van een andere ruimte.
vloerafscheidingVoorzieningen die worden getroffen aan de rand van een vloer, die het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. op letsel ten gevolge van val vanaf de begrenzing van de vloer dienen te beperken.
vluchtrouteRoute die bij brand en/of andere calamiteiten in een gebouw kan worden gebruikt om het gebouw zo snel mogelijk te verlaten. Een vluchtrouteRoute die bij brand en/of andere calamiteiten in een gebouw kan worden gebruikt om het gebouw zo snel mogelijk te verlaten. Een vluchtroute is een route die vanaf een verblijfplaats in het bouwwerk leidt naar een veilige plaats en die voldoet aan de veiligheidseisen. is een route die vanaf een verblijfplaats in het bouwwerk leidt naar een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. en die voldoet aan de veiligheidseisenEen verzameling van proceseisen, bouw- en gebruiksvoorschriften waaraan onderdelen van het bouwwerk in ieder geval moeten voldoen..
vluchttijdBeschikbare tijd om een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen. te bereiken. Zowel de beschikbare als de benodigde tijd.
vluchttrappenhuisTrappenhuis waardoor een rookvrije vluchtrouteEen van rook gevrijwaarde route die begint bij een toegang van een rookcompartiment of een subbrandcompartiment, die uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift. voert.
vluchtweggeometrieEisen die gesteld worden aan de afmetingen van doorgangen en deuren voor het ongehinderd vluchten.
woningwetDe Woningwet geeft voorschriften voor de volkshuisvesting, over woningbouw en de geldelijke steun van gemeente en Rijk voor woningbouw.
zelfredzaamheidZelfredzaamheid is de mate waarin (initieel zelfredzame) gebruikersAangewezen gebruikers, Gelieerde gebruikers en Bijzondere gebruikers die zijn toegelaten tot de C2000-infrastructuur. van een gebouw in staat zijn, zonder hulp van buiten, te vluchten naar een veilige plaatsWat een veilige plaats/ruimte is, wordt bepaald door het soort incident. Een veilige plaats in het geval van brand hoeft geen veilige plaats te zijn in het geval van een overstroming. Essentieel hierbij zijn de omstandigheden en mogelijke belemmeringen om op een veilige plaats te komen. Bij een fysieke bedreiging door brand zal een veilige plaats veelal buiten het object liggen..

bedrijfsvoering (5)

BegripDefinitie (nl)
BasisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie.
Basisregistratie PersonenDe Basisregistratie PersonenDe Basisregistratie Personen (BRP) is een basisregistratie in ontwikkeling (programma Modernisering GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'. (BRPDe Basisregistratie Personen (BRP) is een basisregistratie in ontwikkeling (programma Modernisering GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'.) is een basisregistratie in ontwikkeling (programma Modernisering GBADe Basisregistratie Personen (BRP) is een basisregistratie in ontwikkeling (programma Modernisering GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'.). De BRPDe Basisregistratie Personen (BRP) is een basisregistratie in ontwikkeling (programma Modernisering GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'. bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'.
KernregistratieGegevensbronnen die door meerdere processen en systemen kunnen worden gebruikt, niet zijnde een BasisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie..
Veiligheidsregio ReferentiearchitectuurDe Veiligheidsregio ReferentiearchitectuurDe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. (VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen.) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichtingHet woord inrichting komt onder andere uit de Wet milieubeheer. Het betreft bedrijven die vallen onder een Algemene maatregel van bestuur ex. 8.40 van de Wet milieubeheer of inrichtingen waarvoor een milieuvergunning noodzakelijk is. van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s beschermen.
referentiecomponentEen referentiecomponentEen referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.