Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Informatieplattegrond Bevolkingszorg

ArchiMate-modellen > VeRA > Views > Informatieplattegrond Bevolkingszorg
Informatieplattegrond Bevolkingszorg
BusinessFunction Bevolkingszorg Voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte op basis van drie operationele doelen: - informatie verstrekken; - schade beperken; - betekenis geven. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Communicatie Voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte, door het leveren van communicatieproducten en -diensten. (BusinessProcess) Pers- en publieksvoorlichting Voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte, door het leveren van communicatieproducten en -diensten. (BusinessObject) Voorlichting bevolking Functionaliteit waarmee de bevolking [gewaarschuwd] kan worden voor situaties die de volksgezondheid bedreigen. waarschuwing betekent dat mensen die acuut worden bedreigd, soms moeten worden geattendeerd op een [incident]. Snelheid is daarbij geboden om slachtoffers te voorkomen of beperken. (BusinessObject) Waarschuwing Een handelingsperspectief wordt opgenomen ten behoeve van zelfredzaamheid: wat kunnen de mensen zelf doen? (BusinessObject) Handelingsperspectief Opstellen van een omgevingsanalyse en een adviesrapport omgevingsanalyse, naar aanleiding van het omgevingsbeeld, op basis waarvan communicatiemiddelen en –activiteiten kunnen worden ontwikkeld (geproduceerd) en ingezet. (BusinessProcess) Analyse en advies Duiden van de gebeurtenis door deze in een breder perspectief te plaatsen en negatieve gevoelens en emoties te kanaliseren. (BusinessObject) Betekenisgeving Informeren over de dreiging en/of gevaren en de maatregelen die de overheid getroffen heeft. Het wegnemen of bijsturen van opvallende zaken in de communicatie uitingen, die de impact versterken (geruchten of indringende foto’s). (BusinessObject) Informatiebehoefte Tijdelijk voorzien in de basisbehoeften van getroffenen (mensen en dieren) ten tijde van een (dreigende) ramp of crisis. Tevens wordt, op basis van behoeften van bevolking en hulpdiensten, de bijzondere uitvaartzorg gefaciliteerd of mede georganiseerd. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Publieke Zorg Voorzien in tijdelijke opvang en basale verzorging (zoals ontbijt/lunch/avondeten en zo nodig een overnachtingsplek) van getroffenen op een veilige locatie. (BusinessProcess) Opvang Betrokkenen die niet door het eigen sociale netwerk opgevangen kunnen worden, worden opgevangen. De praktijk leert dat deze mensen in eerste instantie door de hulpverleners spontaan ergens ondergebracht worden. In die tijd kan de gemeentelijke organisatie opschalen, waarna zij tot uiterlijk drie uur na aanvang van het incident een passende opvang en verzorging organiseert. (BusinessObject) Opvanglocatie In veiligheid brengen van mensen en dieren, door deze te verplaatsen of te zorgen dat zij zich verplaatsen van een getroffen of bedreigde plaats naar een veilige plaats. (BusinessProcess) Verplaatsen mens en dier In veiligheid brengen van dieren, door deze te verplaatsen of te zorgen dat zij zich verplaatsen van een getroffen of bedreigde plaats naar een veilige plaats. (BusinessProcess) Verplaatsing dier Elk mens en dier dat is gered door een [medewerker] van de [Veiligheidsregio] en bijdraagt aan de veiligheid in de regio. (BusinessObject) Dier In veiligheid brengen van mensen, door deze te verplaatsen of te zorgen dat zij zich verplaatsen van een getroffen of bedreigde plaats naar een veilige plaats. (BusinessProcess) Verplaatsing mens Het bepalen en afstemmen van de opstapplaats gebeurt meestal i.o.m. Politie/COPI voor het verplaatsen van mens en dier. Dit is input voor het inzetplan Verplaatsen mens en dier, op basis van de inzetopdracht en het totaalbeeld. (BusinessObject) Opstapplaats Het bepalen en afstemmen van bestemming gebeurt meestal i.o.m. Opvang voor het verplaatsen van mens en dier. Dit is input voor het inzetplan Verplaatsen mens en dier, op basis van de inzetopdracht en het totaalbeeld. (BusinessObject) Bestemming mens en dier die in veiligheid worden gebracht door deze te verplaatsen of te zorgen dat zij zich verplaatsen van een getroffen of bedreigde plaats naar een veilige plaats. (BusinessObject) Evacués De route/weg van de brandweerkazerne tot de plaats van [inzet] [incident]. Het bepalen en afstemmen van routes binnen Bevolkingszorg gebeurt meestal i.o.m. Politie/Copi voor het verplaatsen van mens en dier. Dit is input voor het inzetplan Verplaatsen mens en dier, op basis van de inzetopdracht en het totaalbeeld. (BusinessObject) Aanrijroute Voorzien in noodhulp op een hoger verzorgingsniveau (naast eten en drinken bijvoorbeeld ook kleding en financiële middelen), voor getroffenen die in geval van een ramp of crisis tijdelijk zelf niet in hun levensbehoeften kunnen voorzien, anders dan de tijdelijke opvang en basale verzorging op een opvanglocatie. (BusinessProcess) Voorzien in primaire levensbehoeften Bij incidenten waarbij getroffenen niet zelfredzaam zijn en niet kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften zoals bijvoorbeeld voedsel, drinkwater en levensreddende medicijnen wordt gezorgd voor deze levensbehoeften. Hiervoor worden distributiepunten aangewezen voor uitgifte van producten bijv kleding en voedsel. Distributiepunten kunnen één of meerdere locaties zijn; huis aan huis. (BusinessObject) Distributiepunt Faciliteren en/of (mede) organiseren van de collectieve rouwverwerking (stille tochten en herdenkingsdiensten) en bijzondere uitvaartzorg, op basis van behoefte van de bevolking en hulpdiensten. (BusinessProcess) Bijzondere uitvaartzorg Het ten tijde van en na afloop van een incident/calamiteit door registratie van schade een juist en zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen over de aard en omvang van de schade. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg). (BusinessProcess) Registratie van schade (CRAS) Een schadebeeld bestaat uit een inventarisatie van schade aan gemeentelijke eigendommen; schade particulieren en bedrijven (uitvoering via stichting Salvage); en schade andere overheidsdiensten (uitvoering door henzelf). (BusinessObject) Schadebeeld nadelig gevolg van een gebeurtenis aan de openbare ruimte. Het doel van het proces omgevingszorg is het voorkomen en beperken van schade aan de openbare ruimte door het geven van adviezen, het coördineren van maatregelen en het inzetten van personele en materiële ondersteuning. (BusinessObject) Schade publiek eigendom Het zorgvuldig verzamelen (registeren), groeperen en verifiëren van informatie over slachtoffers (het lot en eventuele verblijfplaats), alsmede het verstrekken van algemene informatie aan de (coördinerend) burgemeester en het gemeentelijk of regionaal beleidsteam. De informatie komt via dit team beschikbaar voor het actiecentrum voorlichting ten behoeve van het publiek en de pers en degene die bij de hulpverlening betrokken zijn. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg). (BusinessProcess) Registratie van slachtoffers (CRIB/SIS) Een verwant is een persoon met een relatie tot een betrokkene en die in het kader van dit proces geïnformeerd wil worden over de desbetreffende betrokkeneAls verwanten bellen met de verwantentelefoon wordt een zoekvraag aangemaakt. Zodra bekend wordt dat een slachtoffer waar een zoekvraag voor uitstaan betrokken is bij de ramp wordt een “Vondst” aangemaakt. Dit kan gelijktijdig met het registreren van de zoekvraag (mits het slachtoffer al geregistreerd is), maar ook op een later moment. (BusinessObject) Verwant Dit zijn alle burgers, bedrijven en instellingen die op enigerlei wijze bij de crisis zijn betrokken. Dit varieert van mensen die ‘slechts’ informatie nodig hebben om bijvoorbeeld zelfstandig een gebied te kunnen verlaten tot mensen die fysiek, psychosociaal letsel en/of materiële schade hebben opgelopen of omstanders die spontaan hulp hebben geboden. (BusinessObject) Betrokkene De behoefte van mensen zorg te kunnen krijgen. De doelgroep van verminderd zelfredzamen voor het proces ‘opvang en verzorging’ bestaat met andere woorden uit de niet-gewonde of lichtgewonde betrokkenen die niet in hun tijdelijke opvang en verzorging kunnen voorzien. De zwaargewonde slachtoffers worden in de ziekenhuizen medisch opgevangen en verzorgd. Een deel van de zelfredzame betrokkenen maakt kort na het incident wel even gebruik van een (tijdelijke) opvanglocatie zodat zij daar ‘even op adem kunnen komen’ en/of op zoek zijn naar informatie. Deze mensen verlaten echter snel, al dan niet met enige hulp vanuit de overheid weer de opvanglocatie. (BusinessObject) Zorgbehoefte Een overzicht van doden, gewonden, geregistreerden bij vervoer en in opvang, geregistreerden PIN/informatieverzoek, geregistreerden Nafase. (BusinessObject) Getroffenenbeeld Voorzien in maatregelen t.b.v. een veilige en leefbare samenleving door de volgende drie operationele doelen: - beperken van schadelijke effecten voor mens, dier en omgeving; - beperken van economische schade; - treffen van veiligheidsvoorzieningen om fysieke schade te beperken. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Omgevingszorg Voorkomen en beperken van milieuschade door het geven van adviezen en het coördineren van maatregelen. (BusinessProcess) Milieubeheer Voorkomen en beperken van schade aan de openbare ruimte door het geven van adviezen, het coördineren van maatregelen en het inzetten van personele en materiële ondersteuning. (BusinessProcess) Ruimtebeheer Voorkomen en beperken van vervolgschade door het geven van adviezen en het coördineren van maatregelen. (BusinessProcess) Bouwbeheer Een omgevingsbeeld bestaat uit: o Informatiebehoefte (Welke vragen leven er? Welke geruchten doen de ronde?); o Schadebeperking (Vertoond gedrag, hulpvraag, zelfredzaamheid); o Betekenisgeving (Hoe wordt het incident buiten geduid?). Naar aanleiding van het omgevingsbeeld wordt een omgevingsanalyse en een adviesrapport opgesteld, op basis waarvan cmmunicatiemiddelen en -activiteiten worden ontwikkeld (geproduceed) en ingezet. Dit wordt ook omschreven als de 'ogen en oren' voor de communicatieadviseur ROT en/of het hoofd taakorganisatie Communicatie. (BusinessObject) Omgevingsbeeld "Alarmeren en alerteren bij dreiging/gevaren en het bieden van een handelingsperspectief om de schade of impact van de gebeurtenis te beperken". Het proces Bestuurs- en managementondersteuning levert aan het proces Pers- en publieksvoorlichting informatie over bijvoorbeeld noodverordeningen, noodbevelen en overige bestuurlijke zaken die van belang zijn voor de te volgen gedragslijn door het publiek (schadebeperking). Omgevingszorg voorkomt of beperkt (vervolg)schade via een cyclisch proces van analyse --> advies --> aanpak --> effectmeting. (BusinessObject) Schadebeperking Omvat de processen Bestuurs- en managementondersteuning en Preparatie Nafase. Er is hier geen eensluitende omschrijving te geven. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Ondersteuning Het adequaat ondersteunen van het (regionaal) beleidsteam op inhoudelijk gebied: - juridische zaken; - financiële zaken; - protocollaire zaken; - representatieve zaken; - kabinetszaken. Het adequaat ondersteunen van het (regionaal) beleidsteam en het team Bevolkingszorg op beheersmatig gebied: - telefonie; - verslaglegging; - ICT; - facilitaire zaken. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg). (BusinessProcess) Bestuurs- en management ondersteuning Ondersteunen van de overdracht van de crisisorganisatie naar de projectorganisatie Nafase, door in de acute fase een eerste concept ‘plan van aanpak nafase’ op te stellen en te laten goedkeuren door het beleidsteam. (BusinessProcess) Preparatie nafase Het overdrachtsdocument is een sluitstuk van de operationele crisisorganisatie richting gemeenten. Het overdragen van informatie vanuit de taakorganisatie naar de reguliere organisatie. De overdrachtsformulieren van de taakorganisaties worden door het team Preparatie nafase samengevoegd tot een overdrachtsdossier nafase (incl. advies) ROT en (indien verzocht) een 1e concept ‘plan van aanpak nafase’, afhankelijk van de regionale voorkeur. (BusinessObject) Overdrachtsdocument Het leveren van een basisvoorziening voor het team Bevolkingszorg om alle beschikbare en benodigde informatie op de juiste wijze te kunnen genereren, ten behoeve van een snel en efficiënt besluitvormingsproces en het ondersteunen van alle betrokken teams bij de uitvoering van de processen, zowel multidisciplinair als monodisciplinair. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Informatie Het leveren van een basisvoorziening voor het team Bevolkingszorg om alle beschikbare en benodigde informatie op de juiste wijze te kunnen genereren, ten behoeve van: - een snel en efficiënt besluitvormingsproces; - het ondersteunen van alle betrokken teams bij de uitvoering van de processen, zowel multidisciplinair als monodisciplinair. (BusinessProcess) Informatie management De situatie rapportage betreft de formele rapportage met als onderwerp het totaalbeeld, verslaglegging van de actuele situatie, verwachte ontwikkelingen, knelpunten, te nemen besluitpunten en/of gevraagde terugkoppeling. Bevolkingszorg is de bron van het monobeeld en wil het multi-beeld ontvangen. Elke stafsectie heeft een monobeeld, wat meegenomen wordt in het totaalbeeld. (BusinessObject) Situatiebeeld multi De situatie rapportage betreft de formele rapportage met als onderwerp het totaalbeeld, verslaglegging van de actuele situatie, verwachte ontwikkelingen, knelpunten, te nemen besluitpunten en/of gevraagde terugkoppeling. Bevolkingszorg is de bron van het monobeeld en wil het multi-beeld ontvangen. Elke stafsectie heeft een monobeeld, wat meegenomen wordt in het totaalbeeld. (BusinessObject) Situatiebeeld mono Deze svg is op 28-06-2023 22:36:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-06-2023 22:36:05 CEST
Legenda
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieplattegrond Bevolkingszorg
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA/id-45195c2f-d633-41f5-b628-accea2ec6dc0
ArchiMate-model  : VeRA
Label  : Informatieplattegrond Bevolkingszorg
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Object ID  : 45195c2f-d633-41f5-b628-accea2ec6dc0
Object ID_nl  : 45195c2f-d633-41f5-b628-accea2ec6dc0
Original ID  : id-45195c2f-d633-41f5-b628-accea2ec6dc0
Semanticsearch  : informatieplattegrond bevolkingszorg
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)