Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Produkten en diensten

ArchiMate-modellen > VeRA > Views > Produkten en diensten
Produkten en diensten
ArchiMateNote Besturende produkten Er zijn 3 verplichte planfiguren (regionaal risicoprofiel, Regionaal crisis beleidsplan, regionaal crisisplan) waarvan het beleidsplan en het crisisplan uit het bedrijfsproces 'beleid vormen' komen. (Product) Beleidsplannen Er zijn 3 verplichte planfiguren (regionaal risicoprofiel, Regionaal crisis beleidsplan, regionaal crisisplan) waarvan het beleidsplan en het crisisplan uit het bedrijfsproces 'beleid vormen' komen. (Product) Organisatieplannen Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Begroting/jaarplan Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Jaarverslag Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Bestuurlijke rapportage Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Rapport interne controle Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Management informatie ArchiMateNote Primaire produkten (waarde toevoegen) BusinessProcess Beheersen van Risico's De verzamelde informatie over de vraag of een object of evenement voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel en het eventueel naar aanleiding daarvan adviseren van bevoegd gezag (advies tot handhaving). (Product) Advies tot handhaving De verzamelde informatie over de vraag of een object of evenement voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel en het eventueel naar aanleiding daarvan adviseren van bevoegd gezag (advies tot handhaving) (Product) Uitgevoerd toezicht Verschillende beredeneerde aanbevelingen aan bevoegd gezag om een bepaalde keuze te maken, veelal in de vergunningsverlening, bijv: - Advies ruimtelijke veiligheid - Advies brandveiligheid - Gezondheidskundig advies - Advies industriele veiligheid (BRZO) (Product) Advies fysieke veiligheid Onder andere het Regionaal risicoprofiel en het Brandrisicoprofiel, risicokaart. (Product) Risicoprofielen Het gaat hier vooral over alle activiteiten rondom het thema Brandveilig leven. Hieronder kan ook het voorlichten van omwonenden vallen kort na een incident. Materieel en materiaal (rook cabine) en ontwikkelen communicatiemateriaal wordt uit de betreffende bedrijfsprocessen betrokken. (Product) Voorgelichte burger / instelling BusinessProcess Verlenen van hulp en zorg Inzetbaarheid gaat over de logistieke planmatige kant (Product) Inzetbare sleutelfunctionarissen en operationele eenheden Inzetbaarheid gaat over de logistieke planmatige kant (Product) Piketten en piketroosters Product Technisch geschikt materieel en materiaal Brandweer en GHOR Product beheerste crisis/ramp Actuele rampenbestrijdingsplannen, incidentbestrijdingsplannen, bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, calamiteitenplannen, handboeken en operationele procedures. Let op: er vindt nadrukkelijk informatie-uitwisseling plaats met adviseren rondom objectgegevens. Dit is echter een ander beschouwingsniveau: informatiearchitectuur vs. bedrijfsarchitectuur. (Product) Crisisplannen Product Vakbekwame sleutelfuntionarissen en operationele eenheden Inzetbaarheid gaat over de logistieke planmatige kant (Product) Inzetbaar materiaal en materieel Actuele rampenbestrijdingsplannen, incidentbestrijdingsplannen, bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, calamiteitenplannen, handboeken en operationele procedures. Let op: er vindt nadrukkelijk informatie-uitwisseling plaats met adviseren rondom objectgegevens. Dit is echter een ander beschouwingsniveau: informatiearchitectuur vs. bedrijfsarchitectuur. (Product) Operationele plannen & procedures Bepaling wie waarvoor verantwoordelijk is (taakverdeling en regievoering binnen de keten). (Product) Opgeschaalde organisatie BusinessProcess Brandweer processen Beperken van economische schade, in stand houden vitale infrastructuur en beperke van milieu effect schade. (Product) Verzoek tot opschaling Beperken van economische schade, in stand houden vitale infrastructuur en beperke van milieu effect schade. (Product) Bestreden bron en emissie Product gered mens en dier BusinessProcess GHOR processen Product Operationele plannen Product Acute en publieke gezondsheidszorg BusinessProcess Normaliseren van de situatie Product Evaluatie rapporten Product Corrigerende en/of preventieve maatregelen ArchiMateNote Secundaire produkten (ondersteunen en beheren) Zorgen voor personeel en organusatie. Instroom, doorstroom, uitstroom medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Opleiding en training. Voeren van een personeelsadministratie: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers. BOT valt hier ook onder als werkproces. (Product) Competente medewerkers Zorgen voor personeel en organusatie. Instroom, doorstroom, uitstroom medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Opleiding en training. Voeren van een personeelsadministratie: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers. BOT valt hier ook onder als werkproces. (Product) Optimale arbeidsomstandigheden Zorgen voor personeel en organusatie. Instroom, doorstroom, uitstroom medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Opleiding en training. Voeren van een personeelsadministratie: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers. BOT valt hier ook onder als werkproces. (Product) Optimaal ingerichte organisatie Product Afgesloten contract Product Geleverde produkten en diensten Product Beheerde contracten Product Financiele transactie Product Financiele rapportage Product Optimaal afgestemde en functionerendeinformatievoorziening Product Optimaal afgestemde en overgebrachte boodschap Product Optimaal afgestemde en functionerendefacilitaire voorziening ArchiMateNote Contacten Het betreft hier zowel ketenpartners (politie, GGD, gemeente) als bevoegde gezagen (gemeente, RUD, provincie) (BusinessActor) Overheidsinste- lling BusinessActor Bedrijf BusinessActor Burger ArchiMateNote Bron Het betreft hier de voor de VRH relevante landelijke basisregistraties: - BAG - GBT - TOP10NL - Etc. (Node) Basis-registraties Node Externe gegevens- bronnen Het betreft hier minimaal de volgende kernregistraties: - Objecten - Incidenten - Kosten - Personen (medewerkers) - Materieel (Node) Eigen kern registraties Node interne gegevens- bronnen Deze svg is op 28-06-2023 15:38:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-06-2023 15:38:36 CEST
Legenda
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Produkten en diensten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA/id-ad231c0c
ArchiMate-model  : VeRA
Label  : Produkten en diensten
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : ad231c0c
Object ID  : ad231c0c
Object ID_nl  : ad231c0c
Original ID  : id-51835473227b9ab6805e8880e7c21c7f
Semanticsearch  : produkten en diensten
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)