Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

RBM II

Eigenschappen

Label (nl)RBM IIComputerprogramma voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Definitie (nl)Computerprogramma voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffenGevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risico’s met zich meebrengt. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit..
Toelichting (nl)Met RBM IIComputerprogramma voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen. is te bepalen of voldaan wordt aan de risiconormen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex. transportroutes. Met het rekenpakket kunnen de risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.'s van het vervoer van gevaarlijke stoffenGevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risico’s met zich meebrengt. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit. over de weg, het spoor en het water worden berekend. Voor het uitvoeren van een risicoberekening hoeft de gebruiker een relatief beperkte, gestandaardiseerde set van gegevens in het programma in te voeren. Het resultaat van een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontourenEen risicocontour geeft aan hoe hoog in de omgeving de overlijdenskans is door een ongeval met een risicobron. Deze contourlijnen kan men vergelijken met de gewone hoogtelijnen op een kaart: binnen de contour is het risico groter, buiten de contour is het risico kleiner. en de FN-curve voor het groepsrisicoCumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is..
BronVerantwoorde brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. advisering externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex.,
Datum vaststelling1 maart 2010
Vastgesteld doorNVBR, VNG, IPO
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
RBM IIComputerprogramma voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg