Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Applicatieve functies

ArchiMate-modellen > VeRA > Views > Applicatieve functies
Applicatieve functies
ArchiMateNote Contacten BusinessActor Burger BusinessActor Bedrijf Het betreft hier zowel ketenpartners (politie, GGD, gemeente) als bevoegde gezagen (gemeente, RUD, provincie) (BusinessActor) Overheidsinste- lling ArchiMateNote Besturende functies Het beoordelen van de primaire processen, de procesprestaties en de effecten hiervan. Input aanleveren voor het bijsturen van het beleid en/of primaire proces. (BusinessFunction) Bedrijf ontwikkelen Het uitwerken van de meerjarige aanpak om de visie en missie te kunnen realiseren (drie tot vijf jaar). Planmatige en doelgerichte inzet van mensen en middelen. Het vormt de basis voor het onderzoek naar de behaalde resultaten van het beleid en het bijstellen van dit beleid en omvat ook de evaluatie van het gevoerde beleid. (BusinessFunction) Strategie ontwikkelen Het verzamelen en het analyseren van informatie en het formuleren van plannen als gevolg van het gemaakt meerjarenbeleid, met het oog op 'wat' en het 'wanneer' voor de inzet van de primaire processen en de noodzakelijke ondersteuning. (BusinessFunction) Sturen en organiseren Functionaliteit waarmee gegevens worden geanalyseerd en de resultaten worden gepresenteerd in een zodanige vorm dat het management ondersteund wordt bij de besturing van de organisatie en bij het afleggen van verantwoording over haar functioneren. Het gaat dus om het genereren van stuur- en verantwoordingsinformatie ter ondersteuning van het besluitvormingsproces van het management, of ten behoeve van landelijke statistieken (bijvoorbeeld CBS). (ApplicationFunction) Management- informatie ArchiMateNote Primaire functies (waarde toevoegen) BusinessFunction Normaliseren Evalueren van incidenten, educatie vanuit evaluatie, borgen van opgedane kennis in de primaire functies. (BusinessFunction) Evaluatie Functionaliteit waarmee (telefonische) gesprekken worden geregistreerd en opgeslagen. (ApplicationFunction) Voice logging BusinessFunction Risicobeheersing Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld, convenanten nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. (BusinessFunction) Netwerk- management Functionaliteit om relaties te registreren en te beheren. (ApplicationFunction) Relatie-beheer Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse Functionaliteit waarmee ge-identificeerde risico's t.a.v. objecten, evenementen, etc. kunnen worden geregistreerd en ge-evalueerd. (ApplicationFunction) Risico-inventarisatie en -evaluatie Het inspecteren op maatregelen genomen zoals voorgeschreven in de vergunningverlening of het inspecteren of taakorganisaties hun wettelijk voorgeschreven taken naar behoren uitvoeren. (BusinessFunction) Toezicht Advisering enerzijds aan bevoegd gezag zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico's aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a. brandveilig leven. (BusinessFunction) Advisering Functionaliteit waarmee gegevens over de zaak zelf worden vastgelegd en beheerd. Een zaak wordt in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ, onderdeel van de Gemma) gedefinieerd als "een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden". De zaken worden aangemeld via het digitaal loket en afgehandeld met behulp van de hier genoemde functionaliteit. Belangrijk hierbij is dat via het digitaal loket altijd inzage is in de status van een zaak t.b.v. de communicatie naar de aanvrager. (ApplicationFunction) Zaakregistratie en -beheer BusinessFunction Incidentbeheersing Hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm van repressie of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld bestrijden brand, verzorgen van slachtoffers, transport van patienten. (BusinessFunction) Hulpverlening Functionaliteit voor het vastleggen van daadwerkelijk gerealiseerde verrichtingen zoals bijvoorbeeld een uitruk. (ApplicationFunction) Registratie verrichtingen Functionaliteit voor het navigeren naar een incidentlocatie in een hulpverleningsvoertuig. (ApplicationFunction) Navigatie Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (BusinessFunction) Operationeel informatiemanagement Functionaliteit voor het ondersteunen van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding door het registreren, beheren en uitwisselen van relevante informatie t.a.v. een crisis of ramp. (ApplicationFunction) Beheer crisis- informatie Het nemen van alle maatregelen, het maken van de afspraken en het prepareren van de informatieoverdracht voor een juist verloop van het transitieproces tijdens opschalen en afschalen bij grote evenementen, bij incident management en bij crisisbestrijding na alarmering conform afgesproken criteria. Het betreft zowel de voorbereiding en de uitvoering van deze maatregelen, afspraken en overdracht tussen verschillende afdelingen, sectoren kolommen en ketenpartners met inbegrip van de verantwoordelijken bij de vitale infrastructuren van een regio. (BusinessFunction) Op- en afschaling Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. (BusinessFunction) Capaciteitsplanning Functionaliteit voor het plannen (roosteren) van de beschikbaarheid van hulpverleners en van het benodigde materieel. Belangrijke aspecten ten aanzien van het materieel zijn voorraadbeheer, eigenschappen van de middelen, inzet- en onderhoudsplanning. (ApplicationFunction) Planning materieel en personeel Alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel en materiaal direct inzetbaar gereed houden. Hierbij valt te denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, ademlucht, medicijnenkoffers, sigmatenten. (BusinessFunction) Materieelbeheer Functionaliteit voor het beheren van het materieel (voertuigen, hulpmiddelen, etc.) dat wordt ingezet bij de hulpverlening. (ApplicationFunction) Materieel-beheer het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, (zorg)continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming Functionaliteit voor het genereren en beheren van analyses met behulp van geo-gerefereerde gegevens (wat bijvoorbeeld resulteert in een dekkingsplan). (ApplicationFunction) GIS-analyse opleiden, trainen en oefenen van hulpverleners zodat ze op vakkundige wijze hulp kunnen verlenen. Voor de GHOR gaat het hierbij om sleutelfunctionarissen (BusinessFunction) Vakbekwaamheid Functionaliteit voor het registreren van de vakbekwaamheid van (operationele) medewerkers. (ApplicationFunction) Registratie vakbekwaamheid Functionaliteit om de opleidingen en oefeningen te administreren. Deze administratie betreft zowel de inhoud (leerdoelen, etc.) als de logistiek (planning, inschrijving, etc.) van opleidingen en oefeningen (ApplicationFunction) Administratie opleidingen en oefeningen ApplicationFunction Electronische leeromgeving Het oproepen (uitgifte) van de noodzakelijke disciplines. (BusinessFunction) Melding uitgifte Functionaliteit voor de uitgifte van een melding gericht op het oproepen van de juiste hulpverlening. Voorbeelden van systemen waarin dergelijke functionaliteit wordt geboden zijn P2000 en C2000. (ApplicationFunction) Oproepen hulpverlening Functionaliteit waarmee de bevolking gewaarschuwd kan worden voor situaties die de volksgezondheid bedreigen. Een voorbeeld van een systeem waarmee landelijk dergelijke functionaliteit wordt geboden is NL Alert. (ApplicationFunction) Alarmeren bevolking Effectieve aansturing van alle betrokken diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden (bron: basisvereisten crisismanagement). Bij elke inzet is sprake van leiding en coordinatie, ongeacht de omvang van inzet of eventuele opschaling. Hierbij wordt leiding & coördinatie van bevelvoerder en eerste ambulance (bijvoorbeeld invulling OVD) tot en met GRIP 4 (resourcemanagement zoals het organiseren van generatoren bij stroomuitval). (BusinessFunction) Leiding en coordinatie BusinessFunction Klantcontacten Het ontvangen van een aanvraag voor advies in het kader van Wabo (brandveiligheid), evenement, crisisplan. (BusinessFunction) Adviesaanvraag Functionaliteit voor het digitaal indienen van verzoeken en aanvragen zoals bijvoorbeeld een advies brandveiligheid ten behoeve van een bouwvergunning. (ApplicationFunction) Digitaal loket Functionaliteit waarmee inkomende en uitgaande informatie geautomatiseerd naar het gewenste formaat, medium en vorm gebracht kan worden. (ApplicationFunction) Post-verwerking Het aannemen, beoordelen en het verwerken van meldingen over incidenten en verzoeken tot ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteuning). (BusinessFunction) Melding intake Functionaliteit voor het vastleggen van (meestal telefonische) meldingen (waaronder 112) en vragen. Ook automatische doormeldingen vallen hieronder. Mede door door de urgentie van meldingen n.a.v. incidenten (brand, ongeval, etc.) is standaard call centre functionaliteit niet toereikend. (ApplicationFunction) Registratie van meldingen en vragen ArchiMateNote Secundaire functies (ondersteunen en beheren) Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, tijdregistratie, ziekte- en verlofadministratie, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, formatieplanning salariëring, e.d. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Functionaliteit voor de registratie van personeelsgegevens (ApplicationFunction) Personeels- registratie Functionaliteit om de tijdsbesteding te registreren. (ApplicationFunction) Tijdregistratie Functionaliteit ten behoeve van de verwerking van salaris en vergoedingen. Centraal hierin staan de geldende arbeidsvoorwaarden en CAO bepalingen. (ApplicationFunction) Salaris-verwerking Het management, beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover. (BusinessFunction) Financieel management Functionaliteit waarmee budgetten, inkomsten en uitgaven, en verplichtingen worden geregistreerd en beheerd. (ApplicationFunction) Financiele administratie Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. Het specificeren (samen met de klant), selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat. De inkoopfunctie omvat dus meer dan alleen de inkoopafdeling en het inkoopproces. het betreft de gehele organisatie, die zich bezighoudt met alle aspecten van het inkopen. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Functionaliteit voor de registratie van inkooporders, gereedmelding van orders en vastlegging van contractuele afspraken. (ApplicationFunction) Inkoop- en contract- management Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Huisvesting Functionaliteit voor de beheer van de huisvesting. Deze functionaliteit omvat diverse aspecten van het beheer van de huisvesting zoals het beheersen van meldingen en vragen, beheersen van onderhoudsactiviteiten, registratie van de verschillende onderdelen van de huisvesting (zoals gebouwen, installaties, vergaderruimtes, meubilair, etc.). (ApplicationFunction) Huisvesting-beheer Het maken van communicatieplannen en uitvoeren van communicatie-uitingen om de gewenste boodschap over te brengen. Communicatie over incidenten, risico’s of een crisis. Bijvoorbeeld een rookmelderactie, voorlichting barbecues, hoe te handelen bij grieppandemie, sluit ramen en deuren, crisis.nl. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Een verzamelnaam voor alle functionaliteit waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen, te verbinden en te becommentariëren. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via social media. Deze functionaliteit kan zowel intern als extern (bijvoorbeeld met burgers tijdens een incident, ramp of crisis) worden ingezet. (ApplicationFunction) Sociale media Functionaliteit waarmee verschillende vormen van communicatie integraal kunnen worden gebruikt zoals instant messaging (chat), aanwezigheidsinformatie, telefonie (inclusief IP telephony) , video conferencing, data sharing , call control en spraakherkenning (allen real-time) met functionaliteiten als voicemail, e-mail, SMS en fax (niet real-time). Deze functionaliteit biedt gebruikers de mogelijkheid om een bericht te versturen via één medium en ditzelfde bericht via een ander medium te ontvangen. Iemand kan bijvoorbeeld een voicemail ontvangen en kiezen om dit bericht te lezen via e-mail. Deze functionaliteit kan zowel intern als extern (bijvoorbeeld met ketenpartners tijdens opschaling) worden ingezet. (ApplicationFunction) Integrale communicatie ArchiMateNote Bron Het betreft hier de voor de VRH relevante landelijke basisregistraties: - BAG - GBT - TOP10NL - Etc. (Node) Basis-registraties Node Externe gegevens- bronnen Het betreft hier minimaal de volgende kernregistraties: - Objecten - Incidenten - Kosten - Personen (medewerkers) - Materieel (Node) Eigen kern registraties Node interne gegevens- bronnen Deze svg is op 28-06-2023 22:39:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-06-2023 22:39:03 CEST
Legenda
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Applicatieve functies
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA/id-1f6f5c36
ArchiMate-model  : VeRA
Label  : Applicatieve functies
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 1f6f5c36
Object ID  : 1f6f5c36
Object ID_nl  : 1f6f5c36
Original ID  : id-d6210f359b7307412311ee0d40c620e8
Semanticsearch  : applicatieve functies
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)