Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Bedrijfsprocessen + produkten en diensten

ArchiMate-modellen > VeRA > Views > Bedrijfsprocessen + produkten en diensten
Bedrijfsprocessen + produkten en diensten
ArchiMateNote Contacten Verschillende beredeneerde aanbevelingen aan bevoegd gezag om een bepaalde keuze te maken, veelal in de vergunningsverlening, bijv: - Advies ruimtelijke veiligheid - Advies brandveiligheid - Gezondheidskundig advies - Advies industriele veiligheid (BRZO) (Product) Advies fysieke veiligheid Product gered mens en dier Beperken van economische schade, in stand houden vitale infrastructuur en beperke van milieu effect schade. (Product) Bestreden bron en emissie Onder andere het Regionaal risicoprofiel en het Brandrisicoprofiel, risicokaart. (Product) Risicoprofielen Er zijn 3 verplichte planfiguren (regionaal risicoprofiel, Regionaal crisis beleidsplan, regionaal crisisplan) waarvan het beleidsplan en het crisisplan uit het bedrijfsproces 'beleid vormen' komen. (Product) Beleidsplannen Het gaat hier vooral over alle activiteiten rondom het thema Brandveilig leven. Hieronder kan ook het voorlichten van omwonenden vallen kort na een incident. Materieel en materiaal (rook cabine) en ontwikkelen communicatiemateriaal wordt uit de betreffende bedrijfsprocessen betrokken. (Product) Voorgelichte burger / instelling Product Evaluatie rapporten Product Operationele plannen Product Acute en publieke gezondsheidszorg De verzamelde informatie over de vraag of een object of evenement voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel en het eventueel naar aanleiding daarvan adviseren van bevoegd gezag (advies tot handhaving). (Product) Advies tot handhaving Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Begroting/jaarplan Product beheerste crisis/ramp Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Jaarverslag Er zijn 3 verplichte planfiguren (regionaal risicoprofiel, Regionaal crisis beleidsplan, regionaal crisisplan) waarvan het beleidsplan en het crisisplan uit het bedrijfsproces 'beleid vormen' komen. (Product) Organisatieplannen De verzamelde informatie over de vraag of een object of evenement voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel en het eventueel naar aanleiding daarvan adviseren van bevoegd gezag (advies tot handhaving) (Product) Uitgevoerd toezicht Beperken van economische schade, in stand houden vitale infrastructuur en beperke van milieu effect schade. (Product) Verzoek tot opschaling Product Corrigerende en/of preventieve maatregelen Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Bestuurlijke rapportage Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Rapport interne controle Binnen het bedrijfsproces 'sturen, beheersen en verantwoorden' hoort ook de aandacht voor de organisatorische risicoanalyse (risk management). Het is goed om te realiseren dat het rapport interne controle dus maatregelen kan opleveren voor de bijsturing van elk ander proces. Management informatie is er op vele niveaus, maar hier gaat het vooral over de organisatie-brede stuurinformatie. (Product) Management informatie Zorgen voor personeel en organusatie. Instroom, doorstroom, uitstroom medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Opleiding en training. Voeren van een personeelsadministratie: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers. BOT valt hier ook onder als werkproces. (Product) Competente medewerkers Zorgen voor personeel en organusatie. Instroom, doorstroom, uitstroom medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Opleiding en training. Voeren van een personeelsadministratie: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers. BOT valt hier ook onder als werkproces. (Product) Optimale arbeidsomstandigheden Zorgen voor personeel en organusatie. Instroom, doorstroom, uitstroom medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Opleiding en training. Voeren van een personeelsadministratie: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers. BOT valt hier ook onder als werkproces. (Product) Optimaal ingerichte organisatie Product Afgesloten contract Product Geleverde produkten en diensten Product Financiele transactie Product Financiele rapportage Product Optimaal afgestemde en functionerende informatievoorziening Product Optimaal afgestemde en overgebrachte boodschap Product Optimaal afgestemde en functionerende facilitaire voorziening Product Beheerde contracten Product Technisch geschikt materieel en materiaal Brandweer en GHOR Actuele rampenbestrijdingsplannen, incidentbestrijdingsplannen, bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, calamiteitenplannen, handboeken en operationele procedures. Let op: er vindt nadrukkelijk informatie-uitwisseling plaats met adviseren rondom objectgegevens. Dit is echter een ander beschouwingsniveau: informatiearchitectuur vs. bedrijfsarchitectuur. (Product) Operationele plannen & procedures Actuele rampenbestrijdingsplannen, incidentbestrijdingsplannen, bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, calamiteitenplannen, handboeken en operationele procedures. Let op: er vindt nadrukkelijk informatie-uitwisseling plaats met adviseren rondom objectgegevens. Dit is echter een ander beschouwingsniveau: informatiearchitectuur vs. bedrijfsarchitectuur. (Product) Crisisplannen Product Vakbekwame sleutelfuntionarissen en operationele eenheden Inzetbaarheid gaat over de logistieke planmatige kant (Product) Inzetbaar materiaal en materieel Inzetbaarheid gaat over de logistieke planmatige kant (Product) Piketten en piketroosters Inzetbaarheid gaat over de logistieke planmatige kant (Product) Inzetbare sleutelfunctionarissen en operationele eenheden ArchiMateNote Besturende processen Gericht op het opstellen van verschillende soorten strategisch (?) beleid, zowel intern als extern gericht. Discussiepunt: gaat het bij dit proces alleen om het strategisch, organisatiebrede beleid of ook om afzonderlijk beleid op deelterreinnen (financieel, personeel, etc.) Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Strategie ontwikkelen - Bedrijf ontwikkelen - Sturen en organiseren - Risico analyse - alle ondersteunende functies (?) (BusinessProcess) Beleid vormen Gericht op het conform beleid (bij)sturen en beheersen van de (prestaties van de ) organisatie en tevens hierover verantwoording afleggen. Discussiepunt: gaat het bij dit proces alleen om het strategisch, organisatiebrede sturing, beheersing en verantwoording of ook op deelterreinnen (financieel, personeel, etc.) Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - alle ondersteunende bedrijfsfuncties (?) (BusinessProcess) Sturen, beheersen en verantwoorden ArchiMateNote Primaire processen (waarde toevoegen) BusinessProcess Beheersen van Risico's Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Analyseren van Risico's Gericht op het uitvoeren van toezicht op fysieke veiligheid van objecten (gebouwen, evenementen, infrastructuur) Discussiepunt: Moet eigenlijk zijn: zorgdragen voor toezicht. Toetsing gebeurt ook via advies en is dus onderdeel van advisering. Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Toezicht en handhaving - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Toezicht houden Gericht op .. Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Hulpverlening - Leiding en coordinatie - Communicatie - Netwerkmanagement - Advisering (BusinessProcess) Communiceren over risico's Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Advisering - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Verlenen van adviezen BusinessProcess Verlenen van hulp en zorg BusinessProcess GHOR processen Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Coordineren geneeskundige opgeschaalde zorg Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg BusinessProcess Brandweer processen Opsporen en bevrijden van slachtoffers bij een ramp, alsmede het verlenen van levensreddende eerste hulp. (BusinessProcess) Redden en technische hulpverlening Naar aanleiding van een melding daadwerkelijk uitrukken en bestrijden van een brand en/of emissie van gevaarlijke stoffen. (BusinessProcess) Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen Opmerking: Juiste naam? lijkt nu erg op een werkproces. Voorstel: operationele planvorming (BusinessProcess) Opstellen operationele plannen & procedures Veiligheidsregio's hebben de wettelijke taak om te zorgen voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Kern van de netcentrische werkwijze is dat er beslisorganen in het leven worden geroepen afhankelijk van de opschaling waarin op basis van verzamelde informatie uit de verschillende betrokken discisplines een gedeeld beeld wordt gevormd op basis waarvan besluiten worden genomen. Deze besluiten vormen weer de input voor de operationele acties van de verschillende discisplines. M.a.w. de 'eigen' processen van de verschillende disciplines blijven gewoon doorgang vinden. Daarbovenop vindt een een proces plaats dat gericht is op besluitvorming (beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming). Aangeroepen bedrijfsfuncties: - meldingintake - melding uitgifte - leiding en cordinatie - hulpverlening (BusinessProcess) Besluitvorming t.b.v. multidisciplinaire crisisbeheersing/rampenbestrijding Het gaat hier met name om onderhoud van 'rollend' materieel (dus niet om vastgoed) zoals voertuigen, ademlucht, etc. (BusinessProcess) Beheer en onderhoud brandweer & geneeskundig specifieke hulpmiddelen Dit proces is erop gericht om de operationele medewerkers op te leiden voor nieuwe of aanvullende specialismen en te oefenen zodat opgedane kennis en ervaring op peil blijft. (BusinessProcess) Vakbekwaam worden en blijven 1.2.7. Z.d.v. leveren van paraatheid" is te algemeen en feitelijk een verzamelnaam voor 3 bedrijfsprocessen nl. plannen van medewerkers, vakbekwaamheid en operationele planvorming (BusinessProcess) Organiseren van operationele beschikbaarheid BusinessProcess Normaliseren van de situatie Het evalueren van de geleverde hulp en zorgverlening n.a.v. een incident. (BusinessProcess) Evalueren van hulp en zorgverlening ArchiMateNote Secundaire processen (ondersteunen en beheren) Intern verlenen van diensten, ter beschikking stellen en plannen onderhouden van faciliteiten die nodig zijn voor de ondersteuning van de interne activiteiten. (BusinessProcess) Beheren huisvesting Coördineren en uitvoeren van de interne en externe communicatie t.b.v. de 'branding' van de organisatie (BusinessProcess) Communicatie management Beheren en voeren van de financiële administratie en controleren en rapporteren van alle financiële gegevens, processen, transacties. (BusinessProcess) Financieel management Ontwerpen en onderhouden informatiearchtitectuur, ondersteunen van gegevensgebruik, leveren van informatievoorziening diensten, en ondersteunen van het ICT-gebruik en de ICT-projecten van de organisatie. (BusinessProcess) Informatie & ICT management Specificeren (samen met de klant), selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat. (BusinessProcess) Uitvoeren inkoop- en contractmanagement Zorgen voor personeel en organisatie. (BusinessProcess) Personeelsmanagement ArchiMateNote Contacten Wettelijke verplichtingen, taakstelling, etc. (BusinessEvent) (Wijziging) beleid/wet BusinessEvent Vraag over (brand)-veiligheid BusinessEvent Advies aanvraag BusinessEvent Hulpvraag BusinessEvent Verzoek toezicht BusinessEvent Besturings-cyclus BusinessEvent Dekkingsplan BusinessEvent Constatering BusinessEvent Corrigerende en/of preventieve maatregelen BusinessEvent Uitgevoerd toezicht BusinessEvent Risicoprofielen BusinessEvent Mono- en multidisciplinaire opleidings-, trainings- en oefenplannen BusinessEvent Competente medewerkers BusinessEvent Technisch geschikt materieel en materiaal BusinessEvent Vakbekwame sleutelfuntionarissen en operationele eenheden BusinessEvent Ambities bestuur en directie BusinessEvent Maatschappelijke verwachtingen BusinessEvent Evaluatie rapporten BusinessEvent Behoefte externe klant BusinessEvent Verzoek tot opschaling BusinessEvent Bestreden bron of emissie BusinessEvent Gered mens en dier BusinessEvent Publieke en publieke gezondheidszorg BusinessEvent Interne triggers BusinessEvent Beleidsplannen BusinessEvent Begroting/jaarplan BusinessEvent Behoefte interne klant BusinessEvent Interne ontwikkelingen BusinessEvent Optimaal afgestemde en overgebrachte boodschap BusinessEvent Bestuurlijke rapportage AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 29-06-2023 00:36:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 29-06-2023 00:36:16 CEST
Legenda
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsprocessen + produkten en diensten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA/id-6541f369
ArchiMate-model  : VeRA
Label  : Bedrijfsprocessen + produkten en diensten
Publiceren  : GEMMA Online
Object ID  : 6541f369
Object ID  : 6541f369
Object ID_nl  : 6541f369
Original ID  : id-15f50422d07036658a997fe347cb4a82
Semanticsearch  : bedrijfsprocessen + produkten en diensten
Elementen  : 
Relaties  :