Bedrijfsinformatiemodel (BIM)

ArchiMate-modellen > VeRA > Views > Bedrijfsinformatiemodel (BIM)
Bedrijfsinformatiemodel (BIM)
ArchiMateNote Contacten Het betreft hier zowel ketenpartners (politie, GGD, gemeente) als bevoegde gezagen (gemeente, RUD, provincie) (BusinessActor) Overheidsinste- lling BusinessActor Bedrijf BusinessActor Burger ArchiMateNote Besturende functies Het uitwerken van de meerjarige aanpak om de visie en missie te kunnen realiseren (drie tot vijf jaar). Planmatige en doelgerichte inzet van mensen en middelen. Het vormt de basis voor het onderzoek naar de behaalde resultaten van het beleid en het bijstellen van dit beleid en omvat ook de evaluatie van het gevoerde beleid. (BusinessFunction) Strategie ontwikkelen De fundamentele organisatie van een systeem belichaamd in zijn componenten, hun onderlinge relaties en met de omgeving, en de principes die richting geven aan zijn ontwerp en evolutie. (BusinessObject) Architectuur een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de veiligheidsregio geleverd kunnen worden (BusinessObject) Product/Dienst Een sturingsmiddel waarmee de [veiligheidsregio] de werkzaamheden richt op de missie, de gemeenschappelijke opdracht of de bestaansreden van de [organisatie]. De missie wordt vertaald in algemene en concrete doelstellingen. De organisatie omschrijft in het beleidsplan hoe de beschikbare mensen en middelen zullen worden ingezet om deze doelstellingen te realiseren. (BusinessObject) Beleidsplan een verbindend voorschrift zoals een verordening (BusinessObject) Regeling een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen (BusinessObject) Beleidsuitgangspunt Bron: Omgevingswet, art. 2.4 Definitie: Visie Digitaal Stelsel Omgevingswet 2024, par. 4.3; 10-11-2016 Letterlijke tekst art. 2.4: "De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente één omgevingsplan vast waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen." Artikel 4.2.1 voegt daaraan toe: "Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en andere regels die met het oog daarop nodig zijn." (BusinessObject) Omgevingsplan Een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied en van de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. (BusinessObject) Omgevingsvisie een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk [RESULTAAT] (BusinessObject) Proces een jaarrekening is een rapport waarin de financiele ontwikkelingen en de huidige financiele situatie van een onderneming is weegeven. Iedere onderneming in Nederland die is iingeschreven bij de Kvk, is verplicht ieder jaar een jaarrekening openbaar te maken. (BusinessObject) Jaarverslag Het verzamelen en het analyseren van informatie en het formuleren van plannen als gevolg van het gemaakt meerjarenbeleid, met het oog op 'wat' en het 'wanneer' voor de inzet van de primaire processen en de noodzakelijke ondersteuning. (BusinessFunction) Sturen en organiseren een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode (BusinessObject) Begroting een toestand of conditie van de [organisatie] die tot stand moet worden gebracht. (BusinessObject) Doelstelling een clustering van [medewerkers] binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling (BusinessObject) Organisatie-eenheid een vooraf gedefinieerde eenheid van [resultaat] om de prestaties van een [organisatie] te analyseren. (BusinessObject) Prestatie-eis (KPI) het [resultaat] van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde [KPI] (key performance indicator). (BusinessObject) Resultaat BusinessObject Samenwerkingsver- band vergaderstukken en besluiten van het bestuur van de veiligheidsregio's. (BusinessObject) Bestuurlijke informatie Managementinformatie bestaat uit de (bewerkte) gegevens die de leiding nodig heeft voor de besturing en beheersing van de organisatie alsmede de (bewerkte) gegevens die de leiding nodig heeft om verantwoording over haar functioneren af te leggen. In het kort gaat het dus om stuur- en verantwoordingsinformatie. (BusinessObject) Managementinfor- matie Het regionaal organisatieplan wordt op grond van artikel 4a van de Brandweerwet 1985 vierjaarlijks door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld. Een organisatieplan beschrijft de diensten en organisaties in de regio. In een organisatieplan wordt uitgelegd hoe de organisatie eruit ziet, waarom en hoe er wordt (samen) gewerkt. (BusinessObject) Organisatieplan Het beoordelen van de primaire processen, de procesprestaties en de effecten hiervan. Input aanleveren voor het bijsturen van het beleid en/of primaire proces. (BusinessFunction) Bedrijf ontwikkelen ArchiMateNote Primaire functies (waarde toevoegen) BusinessFunction Risicobeheersing Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen. Dit is onderdeel van het risicoprofiel. (BusinessObject) Risico-inventarisatie De Risicokaart geeft informatie over risicosituaties, zoals die zijn vastgelegd in de Regeling provinciale Risicokaart. Voorbeelden van risicosituaties zijn Aardbeving, Ongeval met gevaarlijke stoffen en Natuurbrand. De Risicokaart omvat een website met onder meer informatie over soorten risicosituaties, een geografische kaart - de kaartviewer - waarop u kan inzoomen tot de eigen buurt, en een schat aan gegevens over de risico’s die via gerichte zoekfuncties op te roepen zijn. (BusinessObject) Risico-kaart de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [risico]. (BusinessObject) Veiligheidsrisico risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico: a. woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of woonwagens die aangemerkt worden als beperkt kwetsbare objecten. Dit zijn: verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, en dienst- en bedrijfswoningen van derden; b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; scholen; gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen. c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren: kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object; complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd. d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen. (BusinessObject) Kwetsbaar object voorgenomen actie om de impact van een risico preventief dan wel ten tijde van optreden van risico te minimaliseren. (BusinessObject) Beheersmaatregel Wegen of spoorwegen waarvan het plaatsgebonden risico (PR) op de as van de weg of spoorweg hoger is dan 10-6 per jaar en vaarwegen waarvan het PR op de oever hoger is dan 10-6. (BusinessObject) Transport (routes) Door primaire of regionale waterkeringen beschermde gebieden en overstroombare gebieden met een terugkeertijd van 10, 100 en 1000 jaar, incl info uit bijlage IV RPK (bron ISOR) (IPO/Programma Risicokaart). (BusinessObject) Overstromingsgebied Sinds 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid voor bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Ook geldt er sinds 2004 de Regeling externe veiligheid (Revi). Deze regeling strekt tot uitvoering van het Bevi. Het Bevi heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. De categorien gevaarlijke stoffen volgens wettelijke kader ministerie IenW (bron RRGS) worden beschreven in art. 2.1 Bevi en art 3, 4,5 Rev. (BusinessObject) Wettelijk object (BEVI & REVI) een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. De risico-inventarisatie omvat een overzicht van de aanwezige risicolle situaties en de soorten incidenten die zich daar kunnen voordoen. Dit is een duiding van een [risico-inventarisatie] (BusinessObject) Regionaal risicoprofiel Voor zes dagen terug in de tijd per dag de min en max relatieve luchtvochtigheid en temperatuur tevens op de dag zelf, voor het bepalen van droogte vegetatie. Voor de komende zes uur per uur windsnelheid en windrichting. (BusinessObject) Meteo gegevens In de Informatiegids IFV brandstofmodellen/ vegetatietype, zijn 20 verschillende brandstofmodellen/ vegetatietypen gepresenteerd, die ook terug te vinden in het natuurbrandverspreidingsmodel. Deze brandstofmodellen representeren Nederlandse vegetatietypen die voorkomen in duin-, veengebieden en op droge zandgrond. Per brandstofmodel is informatie te vinden over de kenmerken van het vegetatietype en wordt een indicatie van de verspreidingssnelheid (loopvuur) gegeven. (BusinessObject) Brandstofmodel Duiding van het soort vegetatie dat op een bepaalde locatie in een natuurgebied wordt aangetroffen, conform de indeling van SNL (Subsidie Natuur en Landschap) en de eind 2018 op te leveren centrale vegetatiedatabank van IPO/Bij12. (BusinessObject) Vegetatietype Bij een emissie van een gevaarlijke stof kan het effectgebied worden weergeven met een vlak, de zogenaamde Gasmal. Bij een verwachte draaiing van de wind kun je weergeven wat het verwachte effectgebied gaat worden door deze mal te plaatsen met een tijdstip wanneer verwacht wordt dat het effectgebied zich verplaatst. (BusinessObject) Gasmal Variabele binnen de Risioc Index Natuurbranden. de variabele ‘begroeiing’ is in vijf klassen verdeeld en aan elk van deze klassen is vervolgens een waarde toegekend, waarbij de voor natuurbrand meest risicovolle klasse de hoogste waarde krijgt. • Niet brandbaar (0 punten) • Laag brandbaar (25 punten) • Brandbaar (50 punten) • Verhoogd brandbaar (75 punten) • Zeer brandbaar (100 punten) (BusinessObject) Begroeiing Variabele binnen de Risico Index Natuurbranden (RIN). De hellingsgraad is gelijk aan het hoogteverschil Δh gedeeld door de horizontale afstand d (x 100% om dit als percentage uit te drukken). Het hellingspercentage wordt bepaald door het hoogteverschil in combinatie met de afstand. (BusinessObject) hellingspercentage Duiding van de meest voorkomende vegetatietypen in natuurgebieden op een locatiegrid van 5x5 meter in Nederland. Daarnaast de duiding van de biomassa die in de vegetatie aanwezig is op het moment van meten. (BusinessObject) Satellietdata Advisering enerzijds aan bevoegd gezag zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico's aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a. brandveilig leven. (BusinessFunction) Advisering Verzoek om toestemming tot uitvoering van een activiteit. Een intern of extern verzoek om te adviseren/mee te denken over een bepaald vraagstuk/ontwikkeling. advisering enerzijds aan bevoegd gezag, zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico’s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a.brandveilig leven. Voor de GHOR is advisering rondom o.a. natuurbrand en overstroming relevant. Daarbij sluit zij vaak aan bij landelijke campagnes. (BusinessObject) Adviesaanvraag Een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. (BusinessObject) Zaak Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema) dag of week. Meestal is die publiek, maar ze kan ook besloten zijn. Evenementen worden door de [veiligheidsregio] gecategoriseerd als a-, b- of c- evenementen naar risico en aantallen bezoekers (BusinessObject) Evenement Voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte, door het leveren van communicatieproducten en -diensten. (kopie bevolkingszorg, daar ligt de bron). (BusinessObject) Voorlichting afgegeven toestemming voor het uitvoeren van activiteiten conform een [regeling]. Het verlenen van een vergunning aan een [niet-natuurlijk persoon] bijvoorbeeld een [gemeente]. (BusinessObject) Vergunning Een beredeneerde aanbeveling (van een ketenpartner) om een bepaalde keuze te maken bij de behandeling van een aanvraag. (BusinessObject) Geleverd advies Mededeling aan het bevoegde gezag dat een activiteit uitgeoefend gaat worden in de fysieke leefomgeving. Bron: Omgevingswet, art. 4.4. Defintie ontleend aan Kenniscentrum Infomil. (BusinessObject) Melding In een Omgevingsvergunning opgenomen eis ten aanzien van de uitoefening van activiteiten. Bron: Omgevingswet, art. 4.5. Definitie: KING (de Omgevingswet verklaart dit begrip niet). (BusinessObject) voorschrift Een verrichting die gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving. Bron: Omgevingswet, art. 1.2 lid 2 (definitie: KING). Het begrip 'activiteit' wordt daar benoemd maar niet gedefinieerd. Voorbeelden van activiteiten (artikel 4.3): - bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouwwerken, - milieubelastende activiteiten, - lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, - wateronttrekkingsactiviteiten, - mijnbouwlocatieactiviteiten, - beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg, een waterstaatswerk, een installatie in een waterstaatswerk, een luchthaven, een hoofdspoorweg, lokale spoorweg of bijzondere spoorweg, - het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden, - activiteiten die cultureel erfgoed betreffen, - activiteiten die werelderfgoed betreffen, - ontgrondingsactiviteiten, - stortingsactiviteiten op zee. (BusinessObject) Activiteit Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld, convenanten nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. (BusinessFunction) Netwerk-management betreft een set van aanbasis kenmerken van een [NATUURLIJK PERSOON], [NIET-NATUURLIJK PERSOON] of [ORGANISATIE] waarmee de Veiligheidsregio een zakelijke [RELATIE] heeft. Relaties kunnen gekoppeld zijn aan GBA en aan NHR. (BusinessObject) Relatie een volgens de wet natuurlijk persoon. (BusinessObject) Natuurlijk-persoon Een [niet-natuurlijk persoon] met een specifieke [rol] binnen de veiligheidsketen. Dit kan een [Relatie] zijn. Toelichting GHOR (PURA): partners binnen het domein van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De geijkte partners zijn gemeenten, brandweer en politie, maar natuurlijk ook waterschappen, nutsbedrijven, etc. etc. (BusinessObject) Ketenpartner Een rechtspersoon òf een samenwerkingsverband. (BusinessObject) Niet-natuurlijk persoon Het inspecteren op maatregelen genomen zoals voorgeschreven in de vergunningverlening of het inspecteren of taakorganisaties hun wettelijk voorgeschreven taken naar behoren uitvoeren. (BusinessFunction) Toezicht Een intern of extern verzoek om te toetsen of een [zaak] behandeld is volgens de norm of gemaakte afspraken. (BusinessObject) Toezichtverzoek Bron: n.a.v. Omgevingswet, art. 1.2 Dit begrip bepaalt de werkingssfeer van de Omgevingswet. Een afgebakende definitie is er niet. In de wet staat een opsomming van elementen die in elk geval onder de fysieke leefomgeving vallen. Dit betreffen de onderscheiden specialisaties. Denk in de richting van BAG objecten/kadastrale percelen of inrichting. Elementen waarop vergunning wordt verleend. (BusinessObject) Fysieke leefomgevingsobject Het doel van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is om mensen in de buurt van een bedrijf met gevaarlijke stoffen te beschermen. Bij een omgevingsvergunning milieu of een ruimtelijk besluit rond zo'n bedrijf moet het bevoegd gezag rekening houden met veiligheidsafstanden ter bescherming van individuen (plaatsgebonden risico) en groepen personen (groepsrisico). (BusinessObject) BRZO/BEVI Toezicht Onder toezicht/controle verstaan we het erop toezien dat wettelijke voorschriften worden nageleefd. Deze taak wordt uitgevoerd door toezichthouders/inspecteurs. Dat zijn personen die bij of krachtens een wettelijk voorschrift zijn belast met het houden van toezicht. Voor het toezicht op de in hoofdstuk 2 genoemde wettelijke verplichtingen is het bestuur van de veiligheidsregio bevoegd om de toezichthouders aan te wijzen. Deze bevoegdheid is met het mandaatbesluit van 14 november 2011 gemandateerd aan de Regionaal Commandant Brandweer. (BusinessObject) Toezicht controle Een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. (BusinessObject) Zaak (copy) Verzoek tot het doen naleven van wet- en regelgeving. (BusinessObject) Handhavingsverzoek BusinessFunction Incidentbeheersing Hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm van repressie of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld bestrijden brand, verzorgen van slachtoffers, transport van patienten. (BusinessFunction) Hulpverlening Een redding van een mens of dier in nood door middel van een grijpredding , een oppervlakteredding of een duik. Een grijpredding is een redding van mens of dier in nood, in het water, nabij een wal, die in beginsel zonder specialistische uitrusting of team kan worden gered. Een oppervlakteredding is een redding van mens of dier in het water, waarbij het slachtoffer zichtbaar aan de wateroppervlakte is en maximaal 200 meter uit de walkant ligt. (BusinessObject) Redding Ondersteuning van een veiligheidsregio bij het bestrijden van een brand, ramp of crisis die het niveau of de capaciteit van de veiligheidsregio te boven gaat, of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, door een andere veiligheidsregio, politie, defensie en/of andere hulpdiensten. Toelichting: Met het informatieproduct ‘bijstandsaanvraag’ wordt de aanvraag voor aanvullend potentieel van buiten de eigen dienst bedoeld. De bijstandsaanvraag wordt aangevraagd door het bevoegd gezag. In de praktijk wordt de gemeente geïnformeerd, maar regelt de kolom (bijv. GHOR, Brandweer) de bijstand zelf. (BusinessObject) Bijstandsaanvraag Het wegnemen of beperken van de risico’s van een gevaarlijke stof (bijvoorbeeld door het stoppen van lekkages, het opvangen en afdekken van een gevaarlijke stof en het voorkomen van verspreiding).b (BusinessObject) Bronbestrijding Gevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan gebruik, transport of opslag risico’s met zich meebrengen. Deze risico’s kunnen zijn explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit (BusinessObject) Gevaarlijke stof ntb (BusinessObject) Beschermingsgraad een tijdens het verrichten van arbeid optredende ongewilde, plotselinge en onvoorziene gebeurtenis, die niet heeft geleid tot schade (materiaal of milieu) of letsel (lichamelijk of geestelijk), maar onder iets gewijzigde omstandigheden wel daartoe had kunnen leiden (Stol et al., 2011; Alphen & Verhage, 2011) (zie ook: ongeval). (BusinessObject) (bijna)Ongeval Inschatten van [effectgebied] bij [gevaarlijke stoffen] door middel van verkenningsteams. Deze worden genoemd bij een [inzet] en zijn onderdeel van een [meetplan]. (BusinessObject) Verkenning inzet van [MATERIEEL] en/of [PERSONEEL] van [ORGANISATIE] in te zetten bij [INCIDENT]. (BusinessObject) Inzet Alle maatregelen om het effectgebied van een gevaarlijke stof te beperken (bijvoorbeeld verdunnen of neerslaan van gas of damp). Vaak is er een overlap en wordt er gesproken over bron- en effectbestrijding. (BusinessObject) Effectbestrijding De route/weg van de brandweerkazerne tot de plaats van [inzet] [incident]. Het bepalen en afstemmen van routes binnen Bevolkingszorg gebeurt meestal i.o.m. Politie/Copi voor het verplaatsen van mens en dier. Dit is input voor het inzetplan Verplaatsen mens en dier, op basis van de inzetopdracht en het totaalbeeld. (BusinessObject) Aanrijroute Met ‘blootgestelden’ worden die personen bedoeld die zich op een plaats bevinden waar ze in aanraking (kunnen) komen met effecten van een ramp bij een risicobron. De Risicokaart houdt vooral rekening met de acute gevolgen daarvan (verwonding of overlijden). Bij een ongeval of ramp met radioactieve stoffen worden maatregelen van kracht om de effecten op lange termijn te beperken. (BusinessObject) Blootstelling Functionaliteit waarmee de bevolking [gewaarschuwd] kan worden voor situaties die de volksgezondheid bedreigen. waarschuwing betekent dat mensen die acuut worden bedreigd, soms moeten worden geattendeerd op een [incident]. Snelheid is daarbij geboden om slachtoffers te voorkomen of beperken. (BusinessObject) Waarschuwing Het nemen van alle maatregelen, het maken van de afspraken en het prepareren van de informatieoverdracht voor een juist verloop van het transitieproces tijdens opschalen en afschalen bij grote evenementen, bij incident management en bij crisisbestrijding na alarmering conform afgesproken criteria. Het betreft zowel de voorbereiding en de uitvoering van deze maatregelen, afspraken en overdracht tussen verschillende afdelingen, sectoren kolommen en ketenpartners met inbegrip van de verantwoordelijken bij de vitale infrastructuren van een regio. (BusinessFunction) Op- en afschaling Een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken; (BusinessObject) Ramp(type) Een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. (BusinessObject) Crisis Bij een ramp of crisis moeten hulpverleners en hulpverleningsdiensten snel omschakelen naar één organisatie die het incident bestrijdt, met de benodigde mensen, materialen en middelen. Dit heet opschalen. Het gebeurt via de zogeheten GRIP-procedure. (BusinessObject) Crisis opschaling Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. (BusinessFunction) Capaciteitsplanning Een document met daarin de spreiding van personeel en materieel, de beschrijving van de opkomsttijden, waaronder gemotiveerd afwijken, inclusief financiële paragraaf. In dit plan staat beschreven welke [specialisme] met welk [materieel] op welke [locatie] beschikbaar is. (BusinessObject) Dekkings- en spreidingsplan Is een samenstel van één of meerdere personen van een bepaalde [discipline] en een specifiek voertuig, die op een [incident] ingezet [inzet] kunnen worden. Een alarmeerbare eenheid bestaat uit een bezetting + materieel (BusinessObject) Alarmeerbare eenheid De verzameling van in tijd geplande capaciteit van [medewerkers]. het inzetplan geeft inzicht in de volgende elementen: wie, wat, waar, wanneer, waarmee. Dit is geen vaste registratie. Context: In de praktijk is dit het ter plaatse van het incident maken van een inzet plan voor de beschikbare mensen en middelen voor dat specifieke incident. (BusinessObject) Inzetplanning Is de plaats of het object waar het [MATERIEEL] zich bevindt conform het [DEKKINGSPLAN]. Dit is de uitruklocatie (brandweerkazerne) van de uitruk. (BusinessObject) Uitruklocatie Een vastgesteld schema waarin is vastgelegd wanneer een piketfunctionaris zich ter beschikking dient te houden voor piketdienst. (BusinessObject) Rooster (piket) De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Bezetting + materieel vormt een eenheid. Een ander woord voor bezetting is de ploeg. (BusinessObject) Bezetting De beschikbaarheid van een persoon met een piketfunctie. Context: Inzetbaar wordt hier gebruikt in de zin van dat afhankelijk van de status die de eenheid op dat moment heeft die wel of niet meegenomen mag worden een in inzetselectie/inzetvoorstel voor een ander incident. Hierbij kan ook de prioriteit van een incident een rol spelen. Bij Prio 1 incidenten ben je niet beschikbaar tot je inzetbaar meldt. Bij lage prio incidenten kan ingesteld worden dat, dit overruled wordt bij bepaalde statussen. Vooral tijdens het opkomen naar de kazerne en aanrijden is het vaak nog mogelijk om te hangen naar incident met hogere prioriteit. Als er al ingezet wordt is dit vaak lastiger en kost meer tijd. (BusinessObject) Paraatheid/inzetbaa- rheid Onder restdekking verstaan we de resterende dekking in een verzorgingsgebied waarvan een eenheid wordt ingezet buiten het eigen bedrijfsterrein/verzorgingsgebied (BusinessObject) Restdekking De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Als er onvoldoende bezetting is dan ga je herbezetten. Dit is een vervolgactie van restdekking. (BusinessObject) Herbezetting het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, (zorg)continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming Inventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Dit calamiteitenplan ofwel bedrijfsnoodplan moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en redding waarborgen. Een ontruimingsplan maakt hier deel van uit. (BusinessObject) Bedrijfsnoodplan Een stafkaart is een ietwat verouderde naam voor wat tegenwoordig de topografische kaart wordt genoemd; deze oudere term komt in het dagelijks taalgebruik nog vaak voor. In Nederland worden stafkaarten uitgegeven door het Kadaster Geo-informatie (zelfstandige dienst van Kadaster). Denk bijvoorbeeld aan Top25Raster. (BusinessObject) Stafkaart plan waarin de spreiding en beschikbaarheid van verschillend [materieel], waaronder voertuigensoorten, staat beschreven ten behoeve van bedrijfsvoering of grootschalige incidentbestrijding. (BusinessObject) Materieel spreidingsplan Een ernstig ongeval kan volgens verschillende scenario’s verlopen. Bij onderzoek naar de risico’s worden daarom diverse scenario’s uitgewerkt. In die scenario’s wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn of verwachte drukte. Op basis van deze scenario's kunnen hulpdiensten voorbereidingen treffen. (BusinessObject) Scenario Plan dat vóór de ingebruikname van een ruimte is opgesteld door de brandweer. Dit plan bevat alle informatie die de brandweer nodig heeft om snel en effectief te kunnen werken. (BusinessObject) Aanvalsplan Ter vervanging van de DBK combineert IMROI op een slimme manier gegevens die al beschikbaar zijn bij de overheden. Hiermee kan men onderweg naar het [incident] al een beeld vormen van de situatie en de [inzet]. (BusinessObject) IMROI/Objectinformatie Locatie waar [gevaarlijke stof]fen worden opgeslagen. (BusinessObject) Opslag Een sleutelbuis wordt gebruikt om toetreding tot het (bedrijfs)terrein, centrale openbare hal of galerijen mogelijk te maken. Een sleutelbuis wordt geopend door middel van een zogenaamde “stegensleutel”. Deze sleutel is in het bezit van o.a. de Brandweer Amsterdam-Amstelland. In de buis wordt de sleutel geplaatst van bijv. het hek of de gevel. Toelichting: het is de locatie waar de toegangssleutel gevonden kan worden. (BusinessObject) Sleutelbuis Register/informatiemodel voor Kabels, buizen en leidingen bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. (BusinessObject) IMKL Beschrijving van de soort schade die voorkomt in de schadecirkel. Een schadecirkel kent vier typen: onherstelbare schade en branden; zware schade en secundaire branden; secundaire branden treden op; geen of lichte schade. (BusinessObject) Schadecirkel een loodspost of uitgangsstelling is een vooraf bepaalde, gemakkelijk te vinden plaats waar bijstandverlenend potentieel wordt opgevangen en van waaruit deze naar een gewenste plaats wordt geleid. Voor de GHOR heeft de term loodspost de voorkeur. Voor brandweer is dit de term uitgangsstelling. Voor gemeente geldt de term 'opstelplaats', 'doorloodspost' of 'uitgangspositie'. (BusinessObject) Uitgangstelling Het gedeelte tussen twee vloeren in (waarbij zolder en kelder <1.5 meter niet meetellen). (BusinessObject) Bouwlaag Brandweeringang; Ingang van een object, die uit tactisch en technisch oogpunt is aangewezen voor binnentreden van de brandbestrijdingsorganisatie. (BusinessObject) Toegang BRW Het opstelpunt is een voorstel van de locatie waar brandweervoertuigen zich op kunnen stellen. Toelichting: Bij een gebouw en een bouwwerk geen gebouw zijnde waarin personen kunnen verblijven opstelplaatsen voor brandweervoertuigen aanwezig zijn, zodat die voertuigen op doeltreffende wijze kunnen worden aangesloten op de bluswatervoorziening. Die opstelplaatsen moeten in voldoende aantal aanwezig zijn, al naar gelang de grootte van het bouwwerk. (BusinessObject) Opstelplaats Onder veiligheidsvoorziening wordt verstaan bouwkundige veiligheidsvoorzieningen en technische installaties. Een brandmeldpaneel is bijv. een type voorziening. (BusinessObject) Veiligheidsvoorziening Een bron van mogelijke schade. Een dreiging is een inherente eigenschap van een proces, systeem, situatie of activiteit. (BusinessObject) Dreiging Een mogelijke [dreiging]. (BusinessObject) gevaar Voor de brandweer relevant - (roerend goed, onroerend goed, terrein, gebied, weg, spoorbaandeel, waterdeel), met alle daarbij behorende gegevens (basis, preventief, preparatief en repressief). (BusinessObject) Repressief object Een bij het repressief object aanwezige bron voor het ontrekken van bluswater. (BusinessObject) Bluswatervoorziening Hoe en met welk materiaal is het dak opgebouwd. (BusinessObject) Constructie dakbedekking Een beschrijving van de meetplanorganisatie inclusief uitrusting en procedures voor het uitvoeren van metingen om het effectgebied te bepalen. (BusinessObject) Meetplan opleiden, trainen en oefenen van hulpverleners zodat ze op vakkundige wijze hulp kunnen verlenen. Voor de GHOR gaat het hierbij om sleutelfunctionarissen (BusinessFunction) Vakbekwaamheid Diegene die is toegelaten tot de opleiding. (BusinessObject) Deelnemer Een document, zoals bedoeld in artikel 15 van dit OER, waarin de proeve van bekwaamheid wordt beschreven en toegelicht. (BusinessObject) Toetswijzer Bij het IFV hanteren we een opleidingsplan en een opleidingsplan op hoofdlijnen. In het opleidingsplan op hoofdlijnen staan het onderwijsprogramma (curriculum), leeractiviteiten op hoofdlijnen en de studiebelasting van een opleiding die afgesloten met een proeve van bekwaamheid leiden tot een diploma of certificaat. Het opleidingsplan is een beschrijving van de opleidingsprogramma waarin het curriculum (uitgesplitst in leerdoelen), leeractiviteiten, rooster(studiebelasting), begeleiding en randvoorwaarden staan beschreven die afgesloten met een proeve van bekwaamheid leiden tot een diploma of certificaat . (BusinessObject) Opleidingsplan De overeenkomst die wordt afgesloten tussen de werkgever, de lerende en het opleidingsinstituut waarin de verantwoordelijkheden van deze partijen beschreven staan. (BusinessObject) Leerovereenkomst Beschrijving van de competenties waaraan een beginnend beroepsbeoefenaar moet voldoen. Het onderwijs en de proeve van bekwaamheid zijn op dit dossier gebaseerd. (BusinessObject) Kwalificatiedossier Een kennisdocument fysieke veiligheid bevat door experts gevalideerde kennis, best practices en afspraken relevant voor de werkwijze van en samenwerking tussen publieke hulpverleningsdiensten, beleidsmakers en andere belanghebbenden en legt hiermee de gedragen zienswijze en/of professionele standaarden vast. (BusinessObject) Kennisdocument Specifieke eis waar een persoon met een aanstelling in een functie aan moet voldoen. (BusinessObject) Kwalificatie De opleiding als bedoeld in artikel 18 vierde lid, artikel 68, van de Wet op de veiligheidsregio’s, artikel 3 en artikel 4 van het Besluit personeel veiligheidsregio’s alsmede de opleidingen behorend bij de examens als bedoeld in artikel 73, vierde lid, van de Wet veiligheidsregio’s als ook opleidingen die worden geëxamineerd door of onder regie van het IFV en die bij positief resultaat een IFV diploma opleveren. Toelichting: een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover de [medewerker] die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties (lespakket). (BusinessObject) Onderwijsmateriaal Planning (zelfst. Nw): planning is de volgordelijkheid van leer,- en toets/examenactiviteiten uitgezet in de tijd. Planning (ww): De planning is de activiteit van de planner van een leergang die de leeractiviteiten op een dag en tijd plaatst in de ELO en daarbij de benodigde lokaties, mensen en middelen regelt. (BusinessObject) Planning De registratie voor deelname aan een opleiding. (BusinessObject) Inschrijving Een onderdeel van de proeve van bekwaamheid waarin wordt beoordeeld of de vereiste competenties zijn verworven. Het examen wordt afgenomen door examinatoren van het IFV. (BusinessObject) Examen De verzameling van toetsen die afgenomen wordt door en beoordeeld wordt op het opleidingsinstituut. (BusinessObject) Beoordelingsportfolio Een onderdeel van de proeve van bekwaamheid waarin wordt beoordeeld of de vereiste competenties zijn verworven. De toets wordt afgenomen op het opleidingsinstituut en beoordeeld door beoordelaars van het opleidingsinstituut. Een tussentijdse toets is iets anders dan een [examen] (BusinessObject) Tussentijdse toets Het schriftelijk bewijs dat wordt verkregen na het aantonen van de vakbekwaamheid die hoort bij een functie en die is vastgelegd in het kwalificatiedossier. (BusinessObject) Diploma Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid, afronding stage). Toelichting: Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Een training is vaak een serie oefeningen. Het planmatig trainen en oefenen van (sleutel) functionarissen in de organisatie, en hun onderlinge verhoudingen in de voorbereiding op rampen en crises.Tijdens een training wordt er geoefend in een bepaalde vaardigheid. Mensen trainen om progressie te boeken. (BusinessObject) Training beoordeling van [tussentijdse toetsen] en een [examen] uit het beoordelingsportfolio door de beoordelaar die door de Commissie Toezicht Lokale Toetsing (Commissie TLT) is benoemd. (BusinessObject) Beoordeling Een oefening is een leeractiviteit waar de deelnemer actief met de kennis of vaardigheid aan de slag gaat om het actief te verwerken, toe te passen, te automatiseren of erop te reflecteren. (BusinessObject) Oefening Een schriftelijke verklaring, gebaseerd op het besluit van het algemeen bestuur IFV, dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de kwaliteit van onderwijs in overeenstemming is met de norm van het waarderingskader KAB. (BusinessObject) Certificaat Alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel en materiaal direct inzetbaar gereed houden. Hierbij valt te denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, ademlucht, medicijnenkoffers, sigmatenten. (BusinessFunction) Materieelbeheer Een verzameling artikelen die aanwezig is op één locatie en dat vrij beschikbaar is voor aanwending. (BusinessObject) Voorraad De grondstoffen die aanwezig zijn binnen de [veiligheidsregio] en [IN(ge)ZET] dienen te worden vanaf [LOCATIE] bij een [INCIDENT] op basis van [INZET BESLUIT] en conform het [DEKKINGSPLAN] , bijv. blusmateriaal, voorlichtingsmateriaal, kleding (het uitgeven van dienstkleding aan [medewerkers] van de [veiligheidsregio]. (BusinessObject) Materiaal Het gaat hierbij om het middel behorend bij het [SPECIALISME] dat moet worden [IN(ge)ZET] vanaf [LOCATIE] bij een [INCIDENT] op basis van [INZET BESLUIT] en conform het [DEKKINGSPLAN]. Het gaat hier met name om 'rollend materieel bijvoorbeeld voertuigen of ademlucht waarbij samengeperste zuivere lucht, geschikt voor gebruik in een ademluchttoestel. Dit [materieel] wordt gebruikt bij [inzet] door de [veiligheidsregio], specifiek de brandweer. Ander materieel is meetapparatuur of redgereedschap. (BusinessObject) Materieel Effectieve aansturing van alle betrokken diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden (bron: basisvereisten crisismanagement). Bij elke inzet is sprake van leiding en coordinatie, ongeacht de omvang van inzet of eventuele opschaling. Hierbij wordt leiding & coördinatie van bevelvoerder en eerste ambulance (bijvoorbeeld invulling OVD) tot en met GRIP 4 (resourcemanagement zoals het organiseren van generatoren bij stroomuitval). (BusinessFunction) Leiding en coordinatie Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (BusinessFunction) Operationeel informatiemanagement Het beeld brongebied bestaat uit de beschikbare gegevens over "het gebied waar de hulpverleningsdiensten uitvoering geven aan de directe bestrijding van het incident.” (BusinessObject) Beeld brongebied bijhouden stoffenlijst (21 brzo) van de [gevaarlijke stoffen] die aanwezig zijn is een prioriteit en verplichting voor het toezicht. (BusinessObject) Stofinformatie Probleemvelden zijn bestuurlijke of tactische aandachtsgebieden ten behoeve van aansturing en coördinatie. De informatie kan betrekking hebben op bijvoorbeeld excepties, actiepunten,knelpunten of beslispunten (voorliggende en genomen besluiten). Probleemvelden dienen altijd met de andere partners gecommuniceerd te worden. Voor het beleidsteam is informatie over de probleemvelden ‘core business’. Het is de basis van een effectief werkende besluitvormingscyclus binnen de bestrijdingscyclus. Voorbeeld van probleemvelden (voor de GHOR) zijn tekorten in hulpcapaciteit, transport, infusen etc. Andere voorbeelden (vanuit het perspectief van de brandweer) zijn obstakels, afgesloten wegen, stil te leggen bedrijven, af te sluiten gebieden, instortingsgevaar etc. (BusinessObject) Probleemveld Het oproepen (uitgifte) van de noodzakelijke disciplines. (BusinessFunction) Melding uitgifte Afspraak op Locatie (BusinessObject) AOL Is een weergave van de [urgentie] van een [incident]. Geeft de [urgentie] van een [rit]. (BusinessObject) Prioriteit Het incident waarvoor inzet van [MATERIEEL] en/of [PERSONEEL] wordt gedaan op basis van [INZET BESLUIT] en waarvoor [SPECIALISME] nodig is. Wanneer een geregistreerde melding wordt doorgezet/uitgegeven aan een inzetbepalende medewerker spreken we over een incident. Het incident waarvoor [INZET] van [MATERIEEL] wordt gedaan op basis van [INZET BESLUIT] en waarvoor [SPECIALISME] nodig is. Een opgetreden [RISICO] m.b.t veiligheid [VEILIGHEIDSRISICO]. Wanneer een geregistreerde [melding] wordt doorgezet/uitgegeven aan een inzetbepalende medewerker spreken we over een [incident]. (BusinessObject) Incident locatie waar zich een [incident] voordoet. (BusinessObject) Incidentlocatie De tijdlijn geeft de diverse tijdstippen weer zoals die tijdens het afhandelen van een melding en incident onderkend worden. Het totale behandelingsproces, gezien vanuit het meldkamer standpunt, kunnen we in vier fasen verdelen: 1 Intake / Verlengde intake /Aanname 2 Uitgifte 3 Monitoring 4 Afhandeling Het proces bevindt zich vanaf een bepaald tijdstip in een bepaalde fase. Binnen een fase doorloopt het proces een aantal statusmomenten. De status van een voertuig geeft aan of het voertuig beschikbaar is, onderweg is en dergelijke. Bijvoorbeeld: 1 = Mobiel (op straat), inzetbaar, 2 = Op weg naar incident, 3 = Ter plaatse 4 = Buiten dienst, (BusinessObject) Status Is een geografische verplaatsing van een voertuig. (BusinessObject) Rit [Inzetvoorstel] samen met [inzetbehoefte] vormen inzetbepaling. Dit is geen registratie. (BusinessObject) Inzetbepaling Is het tijdsdeel wat de duur tussen het moment van ter plaatse komen en het moment van start van de rit van een eenheid weergeeft. (BusinessObject) Aanrijtijd Aanpassing eerste [INZET] van [MATERIEEL] en of [PERSONEEL] of organisatorisch (GRIP) met meer van M of P, vanwege (ontwikkeling van) een [incident] (BusinessObject) Opschaling BRW Na alarmering voor het eerst melden bij de meldkamer dat je op pad gaat of niet op pad gaat of dat er een bijalarmering nodig is, dit kan digitaal of mondeling. Dit gebeurt door de eenheid of functionaris en kan voor een verandering van status zorgen. Na deze stap volgt gebruikelijk de statusmelding: ter plaatse. (BusinessObject) Inmelding Het daadwerkelijk koppelen van de voorgestelde (aangepast) inzetselectie en via de daarvoor bedoelde middelen oproepen personeel en materieel voor inzet (BusinessObject) Alarmering BusinessFunction Klantcontacten Het ontvangen van een aanvraag voor advies in het kader van Wabo (brandveiligheid), evenement, crisisplan. (BusinessFunction) Adviesaanvraag Het overzichtelijk registreren van toegezonden materiaal, zoals brieven, post- en poststukken, vanuit de [klant] naar de [veiligheidsregio]. (BusinessObject) Inkomende post Het overzichtelijk registreren van toegezonden materiaal, zoals brieven, post- en poststukken van de [veiligheidsregio] naar de [klant]. (BusinessObject) Uitgaande post Een contact tussen individu [natuurlijk-persoon] of [medewerker] dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact een veelgestelde vraag van een [klant] en een antwoord daarop. (BusinessObject) Vraag-antwoord combinatie Het aannemen, beoordelen en het verwerken van meldingen over incidenten en verzoeken tot ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteuning). (BusinessFunction) Melding intake Is de [NATUURLIJK PERSOON] of het [APPARAAT] die de melding kenbaar maakt bij de [meldkamer]. (BusinessObject) Melder een mededeling aan de veiligheidsregio door een [natuurlijk persoon] of een [niet-natuurlijk persoon]. Is een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een [meldkamer] of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een [meldkamer]. (BusinessObject) Melding Een inzetbehoefte is in termen van GMS niet gelijk aan een ‘inzetvoorstel’. Een inzetbehoefte is de slagkracht die nodig is voor het efficiënt en effectief kunnen bestrijden van een bepaald incidenttype, uitgedrukt in soorten en aantallen eenheden en functionarissen (materieel). (BusinessObject) Inzetbehoefte Een inzetvoorstel is een vertaling van de inzetbehoefte naar minimaal voertuignummer(s), ploeg(en) of personen en eventueel functionarissen, instantie(s) en materieel. Uit het inzetvoorstel volgt weer een alarmeringsvoorstel dat bestaat uit de P2000-codes. Snelheid is bepalend. (BusinessObject) Inzetvoorstel/berek- ening Op basis van een uitvraagprotocol stelt de multidisciplinaire intakecentralist vast wat de noodhulpvraag is. Hij/ zij zorgt zoveel als mogelijk voor een eerste alarmering van eenheden. Dit gebeurt in de regel binnen 30 seconden na start van het uitvragen (Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg 2007). De multi-centralist doet een eerste voorstel tot inzet. Brandweer Nederland bepaalt hiervoor het voor haar relevante deel van het uitvraagprotocol en de regels voor alarmering. (BusinessObject) Uitvraag de centralist meldkamer instrueert de melder over eventueel te ondernemen handelingen. (BusinessObject) Instrueren (melder)/gealarmee- rden BusinessFunction Normaliseren Evalueren van incidenten, educatie vanuit evaluatie, borgen van opgedane kennis in de primaire functies. (BusinessFunction) Evaluatie Onderzoek naar hoe een bepaalde activiteit is verlopen, welke verbeterpunten er zijn en waar van geleerd kan worden. (BusinessObject) Evaluatie inzetverslag op functionarisniveau welke besluiten zijn genomen en de redenen waarom, en een tijdlijn die wordt samengesteld van het incident. (BusinessObject) Logboek ArchiMateNote Secundaire functies (ondersteunen en beheren) Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, tijdregistratie, ziekte- en verlofadministratie, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, formatieplanning salariëring, e.d. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Is een [PERSOON] met een [AANSTELLING] bij een [WERKGEVER] (BusinessObject) Medewerker betreft de set aan basiskenmerken over de vestigingslocaties van brandweerkazernes, ambulanceposten, meldkamers, alsmede de locaties van directe [ketenpartners] zoals [politie], [gemeenten], Defensie, KNRM, Reddingsbrigade, Justitie, Waterschappen e.d. (BusinessObject) Post een [evaluatie] van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats]. (BusinessObject) Beoordeling medewerker (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen een persoon en een werkgever om werkzaamheden te verrichten tegen bepaalde voorwaarden. Let wel: inhuur is niet hetzelfde als een vrijwilliger in kader van brandweer (die hebben een aanstelling). (BusinessObject) Inhuur de schaal die is overeengekomen binnen de aanstelling die een persoon heeft. (BusinessObject) Inschaling Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit De in het NHR geregistreerde niet-natuurlijk persoon jegens wie een (natuurlijk) persoon krachtens een arbeidsovereenkomst of (publiekrechtelijke) aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid. (ontleend aan: arbeidsomstandigheden wet) (BusinessObject) Werkgever BusinessObject Functie een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen. Eenheid van geplande arbeidstijd. (BusinessObject) Formatieplaats (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen een persoon en een werkgever om werkzaamheden te verrichten in een bepaalde functie tegen bepaalde voorwaarden (waaronder vergoeding en inzetbaarheidheid) (BusinessObject) Aanstelling een piketfunctie is een samenstel van op oproepbasis met voorrang te verrichten werkzaamheden met opkomstplicht. (BusinessObject) Piketfunctie Het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) is de periodieke medische keuring voor medewerkers in de repressieve dienst van de brandweer. De PPMO brandweerkeuring is een gezondheidsinstrument dat wordt ingezet voor het vaststellen van en monitoren van de gezondheid met betrekking tot het uitvoeren van het werk. Het onderzoek bestaat uit een signaalvragenlijst, enkele biometrische testen en twee fysieke testen: de functionele brandbestrijdingstest en de traplooptest. (BusinessObject) Keuring (PPMO) een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker]. (BusinessObject) Salarisverplichting voor alle Veiligheidsregio’s herkenbare aanduiding van een groep te verrichten werkzaamheden. (BusinessObject) Taakveld Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. (BusinessObject) Ziekteverzuim In de CAR-UWO is geregeld dat jaarlijks de fysieke conditie van de medewerker moet worden getoetst. De Jaarlijkse Fysieke Test Brandweer is een jaarlijkse conditietest die een [werknemer] met goed [resultaat] af moet leggen. (BusinessObject) JFTB Naast PPMO kent de rechtspositie (CAR-UWO) nog een andere keuring. Dat is de aanstellingskeuring. De AK wordt afgenomen om te bepalen of de kandidaat geschikt is voor de repressieve functie. De inhoud van de AK is op een groot aantal punten gelijk aan PPMO. Daarom wordt de AK gezien als eerste keuringsmoment, een nulmeting. (BusinessObject) Aanstellingskeuring (AK) Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt. (BusinessObject) Tijdregistratie Het maken van communicatieplannen en uitvoeren van communicatie-uitingen om de gewenste boodschap over te brengen. Communicatie over incidenten, risico’s of een crisis. Bijvoorbeeld een rookmelderactie, voorlichting barbecues, hoe te handelen bij grieppandemie, sluit ramen en deuren, crisis.nl. (BusinessFunction) Communicatiemanagement een bijeenkomst met een interne en/of externe [natuurlijk persoon/natuurlijke personen] waarin besluiten worden genomen en waarover verslag wordt vastgelegd (BusinessObject) Vergadering een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep. (BusinessObject) Communicatie-uiting een informatiedrager, of [medium] die fungeert om te communiceren. (BusinessObject) Communicatiemiddel Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. Het specificeren (samen met de klant), selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat. De inkoopfunctie omvat dus meer dan alleen de inkoopafdeling en het inkoopproces. het betreft de gehele organisatie, die zich bezighoudt met alle aspecten van het inkopen. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement een [niet-natuurlijk persoon] die een [product/dienst] levert aan de [veiligheidsregio] (BusinessObject) Leverancier Bindende afspraak tussen veiligheidsregio en een [leverancier] rondom het leveren van [product]en of [dienst]en. (BusinessObject) Contract (SLA) afspraak over de [KPI's] en kwaliteitseisen van door een [leverancier] te leveren diensten en/of goederen (BusinessObject) Prestatie-afspraak Een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de organisatie aan een debiteur moet worden betaald. (BusinessObject) Inkoopverplichting een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel [contract] met een [leverancier]. (BusinessObject) Aanbesteding Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Huisvesting een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden. Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke [ruimte], die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden. (BusinessObject) Voorwerp de [locatie] van de [organisatie] waarmee de veiligheidsregio een [RELATIE] heeft. (BusinessObject) Vestiging Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning een overeenkomst tussen de veiligheidsregio en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens. (BusinessObject) Verwerkersovereen- komst van toepassing zijnde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de Wvr of (Bouw)voorschriften. (BusinessObject) Wet- en regelgeving Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. Hieronder valt de bewaking/beveiliging van het gebouw en terrein, en tevens het onderhoud, registratie van sloten, de uitgifte van sleutels en het bijhouden hiervan in een sleutelplan. Maar ook de veiligheid van de medewerkers dmv onder andere een Bedrijfshulpverlening organisatie en een calamiteiten- evacuatieplan. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement voorgenomen actie om de impact van een [veiligheidsrisico] preventief dan wel ten tijde van optreden van [veiligheidsrisico] te minimaliseren op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [maatregel]. (BusinessObject) Veiligheidsbeheers- maatregel Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten (eenmalige) werkzaamheden, leidend tot een duidelijk omschreven eindproduct. (BusinessObject) Project Een verzameling van activiteiten en/of projecten gericht op het nastreven van doelstellingen. (BusinessObject) Programma Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement De behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of [functionaliteit]. (BusinessObject) Informatiebehoefte Functies die worden aangeboden door een [IT-systeem]. (BusinessObject) Functionaliteit Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de veiligheidsregio's publiek verantwoord kan worden. Bijv. door van belang zijnde informatieobjecten te archiveren en voor daartoe geautoriseerde geautoriseerde medewerkers of externe ter beschikking te stellen. Informatieobjecten kunnen bijv. in- of uitgaande documenten zijn, opgestelde beleidsnotities, genomen besluiten of vergaderverslagen. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd (BusinessObject) Archiefobject Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. Deze functionaliteit kent idealiter sterk gestandaardiseerde services, waardoor deze functionaliteit vanuit zoveel mogelijk applicaties benadert en dus hergebruikt kan worden. In principe omvat deze groep geen functionaliteit voor eindgebruikers. De opslag van zaken en documenten vindt hier plaats. De eindgebruikers (klanten, veiligheidsregio) maken gebruik van respectievelijk de functies Beheren zaken en Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens. Eventuele configuratieschermen voor deze functionaliteit vallen overigens wel onder de gedeelde functionaliteit. (BusinessFunction) Generieke Functies is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. (BusinessObject) Mandaatregeling Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. Functioneel beheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. Applicatiebeheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. Gegevensbeheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. Identiteitenbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. Informatiebeveiliging Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. IT-infrastructuurbeheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. IT-infrastructuurontwikkeling Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. Applicatie-ontwikkeling Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst. Autorisatie is een [beheersmaatregel] en is het proces waarin een [medewerker] rechten krijgt op het benaderen van een [object] (een bestand of [systeem] [systeemsoftware] middels een [token]. De autorisatie wordt toegekend door de [eigenaar] van het object. (BusinessObject) Autorisatie heeft tot doel de [identiteit] van de gebruiker of [medewerker ] vast te stellen. Authentificatie gebeurt vaak door het opgeven van een naam en wachtwoord. Doorgaans wordt deze identiteit vastgesteld ops basis van het overleggen van een al dan niet fysiek bewijs. Fysieke bewijzen zijn bijvoorbeeld [documenten] met pasfoto's, handtekeningen of biometrische kenmerken. (BusinessObject) Authenticatie In een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker. (BusinessObject) Digitale identiteit een eenheid van software en/of hardware. (BusinessObject) IT systeem een verzameling gegevens die bepaalt tot welke bestanden en mappen een [medewerker] of gebruiker toegang [autorisatie] heeft. (BusinessObject) Account Het middel waarmee een persoon of [medewerker] zijn of haar [identiteit] kan aantonen. Gangbaar is om te spreken van authenticatievoorziening of authenticatie service, als voorziening of instrument of dienst die de gegevens op zo'n authenticatiemiddel kan lezen en controleren en verifiëren. (BusinessObject) Authenticatiemiddel Het management, beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover. (BusinessFunction) Financieel management inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de [veiligheidsregio] tegenover staat. (BusinessObject) Inkomende betaling een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de [veiligheidsregio] tegenover staat. (BusinessObject) Uitgaande betaling een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Het terughalen van onrechtmatige betalingen. Het recht van een [individu] op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Rekening van de ingezette [medewerker] of [inhuur] aan de [Veiligheidsregio] voor een verrichte prestatie. Dit kan bijvoorbeeld een vergoeding zijn ten aanzien van [piketvergoeding], [opleidingen], [trainingen], [oefening] en [inzet] voor vrijwilligers en beroepsmedewerkers, als opgenomen in hoofdstuk 19 CAR-UWO en artikel 20.1.3 CAR-UWO waarin de vergoeding voor beroepsmedewerkers wordt geregeld de mogelijkheid biedt tot afwijking. De vergoeding voor te leveren prestaties kan uitsluitend bestaan uit een of meer van de volgende in de overeenkomst vast te leggen bestanddelen: a. de honorering van de werkzaamheden van de opdrachtgever; b. de gemaakte kosten; c. de te betalen prijs voor het geleverde goed. (BusinessObject) Declaratie Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (BusinessObject) Activum de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost vergoeding voor personen op wie de verplichting rust zich buiten de voor hen geldende werktijden ter beschikking te houden ten behoeve van de incidentbestrijding en crisisbeheersing. (BusinessObject) Piketvergoeding ArchiMateNote Bron Het betreft hier de voor de VRH relevante landelijke basisregistraties: - BAG - GBT - TOP10NL - Etc. (Node) Basis-registraties Node Externe gegevens- bronnen Het betreft hier minimaal de volgende kernregistraties: - Objecten - Incidenten - Kosten - Personen (medewerkers) - Materieel (Node) Eigen kern registraties Node interne gegevens- bronnen Deze svg is op 26-05-2024 00:20:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 26-05-2024 00:20:56 CEST
Legenda
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsinformatiemodel (BIM)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA/id-71440784-308b-493d-b149-7242db5465d6
ArchiMate-model  : VeRA
Label  : Bedrijfsinformatiemodel (BIM)
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Object ID  : 71440784-308b-493d-b149-7242db5465d6
Object ID_nl  : 71440784-308b-493d-b149-7242db5465d6
Original ID  : id-71440784-308b-493d-b149-7242db5465d6
Semanticsearch  : bedrijfsinformatiemodel (bim)
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 jun 2023 om 14:58.