Bedrijfsfuncties

ArchiMate-modellen > VeRA > Views > Bedrijfsfuncties
Bedrijfsfuncties
ArchiMateNote Contacten Het betreft hier zowel ketenpartners (politie, GGD, gemeente) als bevoegde gezagen (gemeente, RUD, provincie) (BusinessActor) Overheidsinste- lling BusinessActor Bedrijf BusinessActor Burger ArchiMateNote Besturende functies Het uitwerken van de meerjarige aanpak om de visie en missie te kunnen realiseren (drie tot vijf jaar). Planmatige en doelgerichte inzet van mensen en middelen. Het vormt de basis voor het onderzoek naar de behaalde resultaten van het beleid en het bijstellen van dit beleid en omvat ook de evaluatie van het gevoerde beleid. (BusinessFunction) Strategie ontwikkelen Het verzamelen en het analyseren van informatie en het formuleren van plannen als gevolg van het gemaakt meerjarenbeleid, met het oog op 'wat' en het 'wanneer' voor de inzet van de primaire processen en de noodzakelijke ondersteuning. (BusinessFunction) Sturen en organiseren Het beoordelen van de primaire processen, de procesprestaties en de effecten hiervan. Input aanleveren voor het bijsturen van het beleid en/of primaire proces. (BusinessFunction) Bedrijf ontwikkelen ArchiMateNote Primaire functies (waarde toevoegen) BusinessFunction Risicobeheersing Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse Advisering enerzijds aan bevoegd gezag zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico's aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a. brandveilig leven. (BusinessFunction) Advisering Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld, convenanten nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. (BusinessFunction) Netwerk- management Het inspecteren op maatregelen genomen zoals voorgeschreven in de vergunningverlening of het inspecteren of taakorganisaties hun wettelijk voorgeschreven taken naar behoren uitvoeren. (BusinessFunction) Toezicht BusinessFunction Incidentbeheersing Hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm van repressie of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld bestrijden brand, verzorgen van slachtoffers, transport van patienten. (BusinessFunction) Hulpverlening Het nemen van alle maatregelen, het maken van de afspraken en het prepareren van de informatieoverdracht voor een juist verloop van het transitieproces tijdens opschalen en afschalen bij grote evenementen, bij incident management en bij crisisbestrijding na alarmering conform afgesproken criteria. Het betreft zowel de voorbereiding en de uitvoering van deze maatregelen, afspraken en overdracht tussen verschillende afdelingen, sectoren kolommen en ketenpartners met inbegrip van de verantwoordelijken bij de vitale infrastructuren van een regio. (BusinessFunction) Op- en afschaling Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. (BusinessFunction) Capaciteitsplanning het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, (zorg)continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming opleiden, trainen en oefenen van hulpverleners zodat ze op vakkundige wijze hulp kunnen verlenen. Voor de GHOR gaat het hierbij om sleutelfunctionarissen (BusinessFunction) Vakbekwaamheid Alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel en materiaal direct inzetbaar gereed houden. Hierbij valt te denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, ademlucht, medicijnenkoffers, sigmatenten. (BusinessFunction) Materieelbeheer Effectieve aansturing van alle betrokken diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden (bron: basisvereisten crisismanagement). Bij elke inzet is sprake van leiding en coordinatie, ongeacht de omvang van inzet of eventuele opschaling. Hierbij wordt leiding & coördinatie van bevelvoerder en eerste ambulance (bijvoorbeeld invulling OVD) tot en met GRIP 4 (resourcemanagement zoals het organiseren van generatoren bij stroomuitval). (BusinessFunction) Leiding en coordinatie Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (BusinessFunction) Operationeel informatiemanagement Het oproepen (uitgifte) van de noodzakelijke disciplines. (BusinessFunction) Melding uitgifte BusinessFunction Klantcontacten Het ontvangen van een aanvraag voor advies in het kader van Wabo (brandveiligheid), evenement, crisisplan. (BusinessFunction) Adviesaanvraag Het aannemen, beoordelen en het verwerken van meldingen over incidenten en verzoeken tot ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteuning). (BusinessFunction) Melding intake BusinessFunction Normaliseren Evalueren van incidenten, educatie vanuit evaluatie, borgen van opgedane kennis in de primaire functies. (BusinessFunction) Evaluatie ArchiMateNote Secundaire functies (ondersteunen en beheren) Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, tijdregistratie, ziekte- en verlofadministratie, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, formatieplanning salariëring, e.d. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor organistorische eenheden. (BusinessFunction) Formatieplanning Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte- en verlofadministratie Het beoordelen van de prestaties van medewerkers en het nemen van passende maatregelen. Maatregelen kunnen bijv. zijn belonen, promoveren, ontslaan of demoveren. (BusinessFunction) Medewerkerbeoord- eling Het administreren van gegevens van medewerkers. Bijv. naam-, functie- en salarisgegevens. (BusinessFunction) Medewerkeradminis- tratie Het actief stimuleren en begeleiden van kennis- en vaardighedenontwikkeling van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkerontwikk- eling Het registreren van de hoeveelheid en het doel waar tijd van medewerkers aan is besteed. Doel kan bijv. zijn om de fysieke aanwezigheid van medewerkers of de inzet op verschillende projecten te meten. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het berekenen en uitkeren van het salaris en verwerken van declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverwerking Het maken van communicatieplannen en uitvoeren van communicatie-uitingen om de gewenste boodschap over te brengen. Communicatie over incidenten, risico’s of een crisis. Bijvoorbeeld een rookmelderactie, voorlichting barbecues, hoe te handelen bij grieppandemie, sluit ramen en deuren, crisis.nl. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Het verstrekken en ter beschikking stellen van informatie naar partijen buiten de eigen organisatie. Bijv. via het maken van nieuwsberichten voor de pers of inwoners die via diverse kanalen worden gepubliceerd. (BusinessFunction) Externe communicatie Het opstellen en beheren van een imago en het uitdragen daarvan. Bijv. via het ontwikkelen van een huisstijl, bijbehorende sjablonen en het toepassen daarvan bij publicaties. (BusinessFunction) Imago-ontwikkeling Het verstrekken en ter beschikking stellen van informatie voor medewerkers. Bijv. via het maken en publiceren van nieuwsberichten op het gemeentelijke intranet. (BusinessFunction) Interne communicatie Het management, beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover. (BusinessFunction) Financieel management Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeheer Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingbeheer Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbeheer Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren. (BusinessFunction) Betalingbeheer Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. Het specificeren (samen met de klant), selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat. De inkoopfunctie omvat dus meer dan alleen de inkoopafdeling en het inkoopproces. het betreft de gehele organisatie, die zich bezighoudt met alle aspecten van het inkopen. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het conform wetgeving aanbesteden van opdrachten voor 'werken', 'diensten' of 'leveringen' waarbij bedrijven een offerte kunnen indienen. Aabestedingsopdrachten kunnen zich richten op: 'werken', bijvoorbeeld het bouwen van een fysiek bouwkundig of civieltechnisch object; 'diensten', bijvoorbeeld het uitvoeren van een verhuizing, het verlenen van juridisch advies of het uitvoeren van een opdracht; 'leveringen', bijvoorbeeld het leveren van (een partij) goederen, bijvoorbeeld koffieautomaten, ademlucht of tankautospuiten. (BusinessFunction) Aanbesteding Het bestellen van een bepaald type goederen of diensten bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestelling Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. Bijv. om te zorgen dat tijdig actie wordt ondernomen om contract op te zeggen voordat er automatisch verlening plaatsvindt. (BusinessFunction) Contractbeheer Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersbeheer Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Huisvesting Het verlenen hulp bij gebeurtenissen die de veiligheid en/of gezondheid van werknemers en andere aanwezigen bedreigen. Bijv. hulp bij brand of ongevallen. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverlen- ing Het verzorgen van catering. Bijv. in de vorm van bedrijfsrestaurants of door eten en drinken bij vergaderingen te verzorgen. (BusinessFunction) Cateringbeheer Het schoonmaken van gebouwen, ruimtes en meubilair. (BusinessFunction) Schoonmaak Het ophalen en afvoeren van afval. (BusinessFunction) Intern afvalbeheer Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen. (BusinessFunction) Goederenafhande- ling Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen (BusinessFunction) Vastgoedbeheer Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het geven van juridisch advies. (BusinessFunction) Juridische advisering Het afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de veiligheidsregio of haar medewerkers. (BusinessFunction) Klachtenafhandeli- ng Het controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliancebehe- er De behandeling van bezwaren en beroepen van burgers en/of bedrijven (BusinessFunction) Bezwaar- en beroepafhandelin- g Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. Hieronder valt de bewaking/beveiliging van het gebouw en terrein, en tevens het onderhoud, registratie van sloten, de uitgifte van sleutels en het bijhouden hiervan in een sleutelplan. Maar ook de veiligheid van de medewerkers dmv onder andere een Bedrijfshulpverlening organisatie en een calamiteiten- evacuatieplan. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten. (BusinessFunction) Gebouwen- en ruimtebeveiliging Het stimuleren van en toezien op voldoende veiligheidsbewustzijn bij medewerkers. Bijv. door het helder omschrijven van functies en verantwoordelijkheden, het aanbieden van scholing om aan de eisen te kunnen voldoen of het regelmatig publiceren van veiligheidsgerelateerde berichten op het intranet. (BusinessFunction) Beveiliging- en privacymanagement Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van individuele projecten. (BusinessFunction) Projectbeheer Het managen van een veelheid aan projecten, meestal gemeentebreed, om strategische organisatiedoelen te realiseren. In tegenstelling tot programmamanagment kan het hier ook niet-gerelateerde projecten betreffen. Doel is om vanuit organisatieperspectief optimale keuzes te maken door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren. (BusinessFunction) Projectportfoliobeheer Het managen van een groep gerelateerde projecten. Waar bij projectbeheer het doel is om een individueel project succesvol af te ronden heeft programmabeheer als doel om optimale eindresultaten te behalen voor het programma waar de projecten onderdeel van zijn. (BusinessFunction) Programmabeheer Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsma- nagement Het ontwikkelen, beheren en toepassen van architectuur voor het in lijn met bedrijfsdoelen sturen van veranderingen. Bijv. via het in kaart brengen van huidige en gewenste situatie, het vaststellen van architectuurprincipes en van kaders voor nieuwe ontwikkelingen en het begeleiden daarvan. (BusinessFunction) Architectuur management Het beheren, delen en gebruiken van binnen de veiligheidsregio aanwezige kennis om deze optimaal te benutten. Bijv. via het ter beschikking stellen van middelen aan medewerkers om kennis te verzamelen, vast te leggen en te delen. Naast specifieke software hiervoor wordt hierbij steeds meer gebruik gemaakt van "web 2.0 technologie" waarbij medewerkers laagdrempelig kennis kunnen vastleggen, met elkaar delen en reageren op elkaars bijdragen. (BusinessFunction) Kennis management Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de veiligheidsregio's publiek verantwoord kan worden. Bijv. door van belang zijnde informatieobjecten te archiveren en voor daartoe geautoriseerde geautoriseerde medewerkers of externe ter beschikking te stellen. Informatieobjecten kunnen bijv. in- of uitgaande documenten zijn, opgestelde beleidsnotities, genomen besluiten of vergaderverslagen. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het ontvangen van informatieobjecten, controleren, aanvullen waar nodig en uitvoeren van alle benodigde voorbereidende handelingen om een object te genereren voor duurzame opslag.Bij objecten worden waar nodig een of meer aanvullende manifestaties c.q. representaties van die objecten plus metagegevens bewaard. Aggregaties bundelen bij elkaar horende objecten zoals: meerdere versies van 'één' informatieobject; meerdere manifestaties/representaties van een informatieobject (met manifestaties, ook wel representaties genoemd, worden meerdere fysieke vormen van inhoudelijk hetzelfde informatieobject bedoeld, zoals een PDF-bestand naast een Word-bestand van hetzelfde tekstdocument); dossiers zoals zaakdossiers. (BusinessFunction) in bewaring nemen van informatieobjecten Het ontsluiten van in opslag zijnde informatieobjecten in de vorm van reproducties voor verschillende vormen van gebruik. Opgeslagen objecten moeten vindbaar, beschikbaar en toegankelijk zijn voor gebruik. Gebruik kan weergave of reproductie van informatieobjecten betreffen, door ambtenaren of burgers. Ontsluiten is ook nodig voor beheerdoelen zoals het overdragen van objecten voor opslag in een andere voorziening. Gezien vanuit gebruikers zal de functie voor het ontsluiten van informatieobjecten vaak door verschillende applicatiecomponenten worden ingevuld. Zoekvraag en opvraagvraag zullen vaak via een ander systeem worden gedaan dat vervolgens communiceert met de component die zorgt voor ontsluiting van informatieobjecten waarbij rekening wordt gehouden met geldende authenticatie- en autorisatieeisen. (BusinessFunction) Ontsluiten van informatieobjecten Het opslaan van informatieobjecten en het beheren van wat zich in de opslag bevindt zodanig dat deze duurzaam toegankelijk blijft. Om duurzame toegankelijkheid te borgen horen hier dus preserveringsmaatregelen bij om dreigend verlies van toegankelijkheid te voorkomen. Naast de voor deze hoofdfunctie relevante OAIS-functie Preservation planning, zijn in deze hoofdfunctie ook de OAIS-functies Archival Storage, Data Management en een deel van Administration gebundeld. (BusinessFunction) Duurzaam bewaren en beheren van informatieobjecten Het beheren van de gebruikte systeemomgeving zodanig dat verantwoorde duurzame opslag is geborgd.Nodig zijn o.a. het documenteren en beheren van: inrichtingsinformatie, toegangsbeheer, digitale koppelingen en het monitoren van: ontwikkelingen rondom bestandsformaten, gebruikersbehoeften, functioneren van de voorziening. (BusinessFunction) Algemeen beheer duurzame opslag informatieobjecten Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het plannen en beheren van de inzet van mensen en middelen. Bijv. het inroosteren van medewerkers voor bepaalde werkzaamheden of het inkopen van benodigde middelen die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Middelen inzetplanning Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden via het beschikbaarstellen van, vaak elektronische, middelen. Bijv. door voor kantwoorwerkers elektronische voorzieningen beschikbaar te stellen voor beheer van agenda's of het kunnen maken van teksten of spreadsheets. (BusinessFunction) Kantoorwerkzaa- mheden ondersteuning Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. Deze functionaliteit kent idealiter sterk gestandaardiseerde services, waardoor deze functionaliteit vanuit zoveel mogelijk applicaties benadert en dus hergebruikt kan worden. In principe omvat deze groep geen functionaliteit voor eindgebruikers. De opslag van zaken en documenten vindt hier plaats. De eindgebruikers (klanten, veiligheidsregio) maken gebruik van respectievelijk de functies Beheren zaken en Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens. Eventuele configuratieschermen voor deze functionaliteit vallen overigens wel onder de gedeelde functionaliteit. (BusinessFunction) Generieke Functies Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. Functioneel beheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. Applicatiebeheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. Gegevensbeheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. Identiteitenbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. Informatiebeveiliging Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. IT-infrastructuurbeheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. IT-infrastructuurontwikkeling Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. Applicatie-ontwikkeling Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Het uitvoeren van beheertaken zodat applicaties bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen. Bijv. door bestaande gebruikerswensen te verzamelen en te vertalen in nieuw te realiseren applicatiefunctionaliteit. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het uitvoeren van beheertaken m.b.t. bedrijfsapplicaties en de bijbehorende gegevensverzamelingen. Bijv. het instellen van bepaalde applicatiefunctionaliteiten en het mede zorg dragen voor correcte updates van de applicatie. (BusinessFunction) Applicatiebeheer Het uitvoeren van beheertaken m.b.t. IT-infrastructuur, systeemprogrammatuur en applicaties. Biijv. het installeren van hardware, systeemprogrammatuur en applicaties en het verzorgen van back-up's en restores. (BusinessFunction) Systeembeheer Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en daarbij benodigde gegevensverzamelingen. Hierbij kan het gaan om zelfstandige nieuwe applicaties of om het aanpassen of uitbreiden van bestaande applicaties. (BusinessFunction) Applicatie- ontwikkeling Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers van IT-voorzieningen en hun autorisaties. Autorisaties kunnen via verschillende mechanismen worden toegekend. Bijv. op basis van afdeling, functie, rol, etc. (BusinessFunction) Identiteitenbeheer ArchiMateNote Bron Het betreft hier de voor de VRH relevante landelijke basisregistraties: - BAG - GBT - TOP10NL - Etc. (Node) Basis-registraties Node Externe gegevens- bronnen Het betreft hier minimaal de volgende kernregistraties: - Objecten - Incidenten - Kosten - Personen (medewerkers) - Materieel (Node) Eigen kern registraties Node interne gegevens- bronnen Deze svg is op 26-05-2024 00:26:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 26-05-2024 00:26:20 CEST
Legenda
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsfuncties
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA/id-a314be58
ArchiMate-model  : VeRA
Label  : Bedrijfsfuncties
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : a314be58
Object ID  : a314be58
Object ID_nl  : a314be58
Original ID  : id-f3701db0b103cac155ca799e87785be7
Semanticsearch  : bedrijfsfuncties
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 jun 2023 om 15:10.