Bedrijfsprocessen

ArchiMate-modellen > VeRA > Views > Bedrijfsprocessen
Bedrijfsprocessen
ArchiMateNote Besturende processen Gericht op het opstellen van verschillende soorten strategisch (?) beleid, zowel intern als extern gericht. Discussiepunt: gaat het bij dit proces alleen om het strategisch, organisatiebrede beleid of ook om afzonderlijk beleid op deelterreinnen (financieel, personeel, etc.) Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Strategie ontwikkelen - Bedrijf ontwikkelen - Sturen en organiseren - Risico analyse - alle ondersteunende functies (?) (BusinessProcess) Beleid vormen Gericht op het conform beleid (bij)sturen en beheersen van de (prestaties van de ) organisatie en tevens hierover verantwoording afleggen. Discussiepunt: gaat het bij dit proces alleen om het strategisch, organisatiebrede sturing, beheersing en verantwoording of ook op deelterreinnen (financieel, personeel, etc.) Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - alle ondersteunende bedrijfsfuncties (?) (BusinessProcess) Sturen, beheersen en verantwoorden ArchiMateNote Primaire processen (waarde toevoegen) BusinessProcess Beheersen van Risico's Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Analyseren van Risico's Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Advisering - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Verlenen van adviezen Gericht op het uitvoeren van toezicht op fysieke veiligheid van objecten (gebouwen, evenementen, infrastructuur) Discussiepunt: Moet eigenlijk zijn: zorgdragen voor toezicht. Toetsing gebeurt ook via advies en is dus onderdeel van advisering. Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Toezicht en handhaving - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Toezicht houden Gericht op .. Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Hulpverlening - Leiding en coordinatie - Communicatie - Netwerkmanagement - Advisering (BusinessProcess) Communiceren over risico's BusinessProcess Verlenen van hulp en zorg 1.2.7. Z.d.v. leveren van paraatheid" is te algemeen en feitelijk een verzamelnaam voor 3 bedrijfsprocessen nl. plannen van medewerkers, vakbekwaamheid en operationele planvorming (BusinessProcess) Organiseren van operationele beschikbaarheid Veiligheidsregio's hebben de wettelijke taak om te zorgen voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Kern van de netcentrische werkwijze is dat er beslisorganen in het leven worden geroepen afhankelijk van de opschaling waarin op basis van verzamelde informatie uit de verschillende betrokken discisplines een gedeeld beeld wordt gevormd op basis waarvan besluiten worden genomen. Deze besluiten vormen weer de input voor de operationele acties van de verschillende discisplines. M.a.w. de 'eigen' processen van de verschillende disciplines blijven gewoon doorgang vinden. Daarbovenop vindt een een proces plaats dat gericht is op besluitvorming (beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming). Aangeroepen bedrijfsfuncties: - meldingintake - melding uitgifte - leiding en cordinatie - hulpverlening (BusinessProcess) Besluitvorming t.b.v. multidisciplinaire crisisbeheersing/rampenbestrijding Dit proces draag bij aan Bedrijfsfuncties: - netwerkmanagement - planvorming - capaciteitsplanning - op- en afschaling (BusinessProcess) Voorbereiden op opgeschaalde situaties Het gaat hier met name om onderhoud van 'rollend' materieel (dus niet om vastgoed) zoals voertuigen, ademlucht, etc. (BusinessProcess) Beheer en onderhoud brandweer & geneeskundig specifieke hulpmiddelen Opmerking: Juiste naam? lijkt nu erg op een werkproces. Voorstel: operationele planvorming (BusinessProcess) Opstellen operationele plannen & procedures Dit proces is erop gericht om de operationele medewerkers op te leiden voor nieuwe of aanvullende specialismen en te oefenen zodat opgedane kennis en ervaring op peil blijft. (BusinessProcess) Vakbekwaam worden en blijven BusinessProcess Brandweer processen Naar aanleiding van een melding daadwerkelijk uitrukken en bestrijden van een brand en/of emissie van gevaarlijke stoffen. (BusinessProcess) Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen Opsporen en bevrijden van slachtoffers bij een ramp, alsmede het verlenen van levensreddende eerste hulp. (BusinessProcess) Redden en technische hulpverlening BusinessProcess GHOR processen Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Coordineren geneeskundige opgeschaalde zorg BusinessProcess Normaliseren van de situatie Het evalueren van de geleverde hulp en zorgverlening n.a.v. een incident. (BusinessProcess) Evalueren van hulp en zorgverlening ArchiMateNote Secundaire processen (ondersteunen en beheren) Intern verlenen van diensten, ter beschikking stellen en plannen onderhouden van faciliteiten die nodig zijn voor de ondersteuning van de interne activiteiten. (BusinessProcess) Beheren huisvesting Coördineren en uitvoeren van de interne en externe communicatie t.b.v. de 'branding' van de organisatie (BusinessProcess) Communicatie management Beheren en voeren van de financiële administratie en controleren en rapporteren van alle financiële gegevens, processen, transacties. (BusinessProcess) Financieel management Specificeren (samen met de klant), selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat. (BusinessProcess) Uitvoeren inkoop- en contractmanagement Zorgen voor personeel en organisatie. (BusinessProcess) Personeelsmanagement Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het (operationeel) beheer van IT-voorzieningen. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Automatiseringsmanagement. (BusinessProcess) Beheren automatisering Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Administratieve ondersteuning. (BusinessProcess) Ondersteunen administratief Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Projectmanagement. (BusinessProcess) Uitvoeren projectmanagement Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan archiefbeheer. Binnen deze cluster vallen bijvoorbeeld preservering en het bestrijden van papiervisjes. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Informatie- en archiefbeheer. (BusinessProcess) Beheren archief en informatie Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Juridische ondersteuning. (BusinessProcess) Uitvoeren juridische ondersteuning Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan informatiemanagement. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Informatiseringsmanagement. (BusinessProcess) Beheren informatiseringsbehoefte Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Veiligheidsmanagement. (BusinessProcess) Beheren veiligheid ArchiMateNote Contacten Het betreft hier zowel ketenpartners (politie, GGD, gemeente) als bevoegde gezagen (gemeente, RUD, provincie) (BusinessActor) Overheidsinste- lling BusinessActor Bedrijf BusinessActor Burger ArchiMateNote Bron Het betreft hier de voor de VRH relevante landelijke basisregistraties: - BAG - GBT - TOP10NL - Etc. (Node) Basis-registraties Node Externe gegevens- bronnen Het betreft hier minimaal de volgende kernregistraties: - Objecten - Incidenten - Kosten - Personen (medewerkers) - Materieel (Node) Eigen kern registraties Node interne gegevens- bronnen Deze svg is op 26-05-2024 00:28:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 26-05-2024 00:28:47 CEST
Legenda
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsprocessen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA/id-f4eef792
ArchiMate-model  : VeRA
Label  : Bedrijfsprocessen
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : f4eef792
Object ID  : f4eef792
Object ID_nl  : f4eef792
Original ID  : id-64b1388e28dc2aeb4a26f2d9c9d4064e
Semanticsearch  : bedrijfsprocessen
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 jun 2023 om 15:15.