Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Referentiecomponenten (kleine view)

ArchiMate-modellen > VeRA > Views > Referentiecomponenten (kleine view)
Referentiecomponenten (kleine view)
ArchiMateNote Contacten BusinessActor Burger BusinessActor Bedrijf Het betreft hier zowel ketenpartners (politie, GGD, gemeente) als bevoegde gezagen (gemeente, RUD, provincie) (BusinessActor) Overheidsinstelling ArchiMateNote Besturende functies Het beoordelen van de primaire processen, de procesprestaties en de effecten hiervan. Input aanleveren voor het bijsturen van het beleid en/of primaire proces. (BusinessFunction) Bedrijf ontwikkelen Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. Projectbeheer kent ondersteuning ten behoeve van het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van een individueel project. Bijv. door alle activiteiten en resources te beschrijven en overschrijdingen te signaleren. Voor programmamanagement is ondersteuning om een aantal gerelateerde projecten in samenhang te kunnen managen. Bijv. door onderlinge afhankelijkheden tussen projecten in beeld te brengen en knelpunten (bijv. in bemensing) te kunnen signaleren. Projectportfolio-management wordt ondersteund het totaal aan projecten te kunnen managen om strategische organisatiedoelen te bereiken. Bijv. door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren. (ApplicationComponent) Projectmanagemen- t component Het uitwerken van de meerjarige aanpak om de visie en missie te kunnen realiseren (drie tot vijf jaar). Planmatige en doelgerichte inzet van mensen en middelen. Het vormt de basis voor het onderzoek naar de behaalde resultaten van het beleid en het bijstellen van dit beleid en omvat ook de evaluatie van het gevoerde beleid. (BusinessFunction) Strategie ontwikkelen Het verzamelen en het analyseren van informatie en het formuleren van plannen als gevolg van het gemaakt meerjarenbeleid, met het oog op 'wat' en het 'wanneer' voor de inzet van de primaire processen en de noodzakelijke ondersteuning. (BusinessFunction) Sturen en organiseren Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Management informatie component ArchiMateNote Primaire functies (waarde toevoegen) BusinessFunction Normaliseren Evalueren van incidenten, educatie vanuit evaluatie, borgen van opgedane kennis in de primaire functies. (BusinessFunction) Evaluatie Component waarmee (telefonische) gesprekken worden geregistreerd en opgeslagen. (ApplicationComponent) Voice logging component BusinessFunction Risicobeheersing Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld, convenanten nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. (BusinessFunction) Netwerk-management Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatie beheer component (CRM) Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten (risicobeheersing). (ApplicationComponent) Ketenpartner- portaal component Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse Component voor het in beeld brengen van potentiele veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. (ApplicationComponent) Veiligheids management component Het inspecteren op maatregelen genomen zoals voorgeschreven in de vergunningverlening of het inspecteren of taakorganisaties hun wettelijk voorgeschreven taken naar behoren uitvoeren. (BusinessFunction) Toezicht Advisering enerzijds aan bevoegd gezag zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico's aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a. brandveilig leven. (BusinessFunction) Advisering BusinessFunction Incidentbeheersing Hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm van repressie of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld bestrijden brand, verzorgen van slachtoffers, transport van patienten. (BusinessFunction) Hulpverlening Een component voor het navigeren naar een locatie. (ApplicationComponent) Navigatie component Een component voor registratie en verwerking van (patient)gegevens met betrekking tot ritten. (ApplicationComponent) Rittenregistratie en verwerking component Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (BusinessFunction) Operationeel informatiemanagement Component voor ondersteuning crisis- en rampencoordinatie (ApplicationComponent) Crisis management component Component voor het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (ApplicationComponent) Operationeel informatiemanage- ment component Het nemen van alle maatregelen, het maken van de afspraken en het prepareren van de informatieoverdracht voor een juist verloop van het transitieproces tijdens opschalen en afschalen bij grote evenementen, bij incident management en bij crisisbestrijding na alarmering conform afgesproken criteria. Het betreft zowel de voorbereiding en de uitvoering van deze maatregelen, afspraken en overdracht tussen verschillende afdelingen, sectoren kolommen en ketenpartners met inbegrip van de verantwoordelijken bij de vitale infrastructuren van een regio. (BusinessFunction) Op- en afschaling Het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan, een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen. (BusinessFunction) Capaciteitsplanning Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. Bijv. door ondersteuning te bieden om op basis van medewerkersgegevens en een aantal parameters bij het maken van een planning voor een bepaalde periode. (ApplicationComponent) Roosterbeheer component Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleen component Alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel en materiaal direct inzetbaar gereed houden. Hierbij valt te denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, ademlucht, medicijnenkoffers, sigmatenten. (BusinessFunction) Materieelbeheer Component voor het beheren en plannen van voorraden van materiaal en materieel, bijv. voertuigen en ademluchtmaskers.Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Materieelbeheer component het voorbereiden (preparatie) op hulpverlening, beheersing van incidenten en crisissen door het opstellen van plannen en procedures. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionaal crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, (zorg)continuïteitsplannen. (BusinessFunction) Planvorming Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning (ook geo-data). (ApplicationComponent) Data-analyse component opleiden, trainen en oefenen van hulpverleners zodat ze op vakkundige wijze hulp kunnen verlenen. Voor de GHOR gaat het hierbij om sleutelfunctionarissen (BusinessFunction) Vakbekwaamheid Component om educatieve inhoud via e-learning aan te bieden. Het faciliteert het proces van leren en de communicatie die nodig is voor dat leren. (ApplicationComponent) Elektronische leeromgeving component Component voor het vastleggen van gegevens rondom opleidingen en oefeningen. Deze administratie betreft zowel de inhoud (leerdoelen, etc) als de logistiek (planning, inschrijving, etc.) van opleidinge en oefeningen. (ApplicationComponent) Administratie opleidingen en oefeningen component Component voor het registereren van de vakbekwaamheid (vakbekwaam worden en blijven) van (operationele) medewerkers (ApplicationComponent) Vakbekwaamheid registratie component Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. Toelichting: De component ondersteunt bij het in meer of mindere mate gestructureerd vastleggen van informatie die op een later moment of voor anderen bruikbaar kan zijn. (ApplicationComponent) Kennisbeheer component Het oproepen (uitgifte) van de noodzakelijke disciplines. (BusinessFunction) Melding uitgifte Functionaliteit waarmee de bevolking gewaarschuwd kan worden voor situaties die de volksgezondheid bedreigen. Een voorbeeld van een systeem waarmee landelijk dergelijke functionaliteit wordt geboden is NL Alert. (ApplicationComponent) Alarmeren bevolking component Component voor de uitgifte van een melding gericht op het oproepen van de juiste hulpverlening. (ApplicationComponent) Hulpverlening oproep component Effectieve aansturing van alle betrokken diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden (bron: basisvereisten crisismanagement). Bij elke inzet is sprake van leiding en coordinatie, ongeacht de omvang van inzet of eventuele opschaling. Hierbij wordt leiding & coördinatie van bevelvoerder en eerste ambulance (bijvoorbeeld invulling OVD) tot en met GRIP 4 (resourcemanagement zoals het organiseren van generatoren bij stroomuitval). (BusinessFunction) Leiding en coordinatie BusinessFunction Klantcontacten Het ontvangen van een aanvraag voor advies in het kader van Wabo (brandveiligheid), evenement, crisisplan. (BusinessFunction) Adviesaanvraag Component die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van de organisatie. (ApplicationComponent) Mijn VR component Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren- publicatie-en- beheercomponent Het aannemen, beoordelen en het verwerken van meldingen over incidenten en verzoeken tot ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteuning). (BusinessFunction) Melding intake Component voor het aannemen, beoordelen en het verwerken van meldingen over incidenten en verzoeken tot ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteuning). (ApplicationComponent) Registratie van meldingen en vragen component ArchiMateNote Secundaire functies (ondersteunen en beheren) Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, tijdregistratie, ziekte- en verlofadministratie, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, formatieplanning salariëring, e.d. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Component voor het administreren en managen van medewerkers. Bijv. via het ondersteuning diverse HR-processen zoals werving en aanstelling, beoordelen en belonen, bijhouden van verzuim en verlof en overzichten met managementinformatie. Ook kunnen personeelsleden steeds vaker online inzicht krijgen in persoonsgebonden gegevens. (ApplicationComponent) Personeels informatie component Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. (ApplicationComponent) Salaris administratieen- verwerking component Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. (ApplicationComponent) Tijdregistratie component Het management, beheer, de administratie en de controle op alle financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover. (BusinessFunction) Financieel management Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationComponent) Planning en controlcomponent Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomponent Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. Het specificeren (samen met de klant), selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat. De inkoopfunctie omvat dus meer dan alleen de inkoopafdeling en het inkoopproces. het betreft de gehele organisatie, die zich bezighoudt met alle aspecten van het inkopen. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. De component ondersteunt ondermeer de automatische signalering van de afloop van contracttermijnen zodat tijdig actie kan worden ondernomen. (ApplicationComponent) Contract beheer component Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoop component Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Huisvesting Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleen component Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren). (ApplicationComponent) Gebouwinstallatie component Het maken van communicatieplannen en uitvoeren van communicatie-uitingen om de gewenste boodschap over te brengen. Communicatie over incidenten, risico’s of een crisis. Bijvoorbeeld een rookmelderactie, voorlichting barbecues, hoe te handelen bij grieppandemie, sluit ramen en deuren, crisis.nl. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. (ApplicationComponent) Sociale-media- component Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het intranet-systeem. (ApplicationComponent) Intranet component Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep. Voorbeelden van extern gebruik: acties (afwijkende) openingstijden wachttijden social media berichten Voorbeelden van intern gebruik: interne vacatures voorstellen nieuw personeel bewegwijzering nieuwe diensten. (ApplicationComponent) Narrowcasting component component monitort diverse soorten media (bijvoorbeeld social media, websites, nieuwsgroepen) en verzamelt aan de hand van ingestelde configuratiegegevens relevante berichten (ApplicationComponent) Mediamonitor- en webcare component Component voor het integraal uitwisselen van informatie. (ApplicationComponent) Integrale communicatie component Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. Hieronder valt de bewaking/beveiliging van het gebouw en terrein, en tevens het onderhoud, registratie van sloten, de uitgifte van sleutels en het bijhouden hiervan in een sleutelplan. Maar ook de veiligheid van de medewerkers dmv onder andere een Bedrijfshulpverlening organisatie en een calamiteiten- evacuatieplan. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes. Hierbij kan bijv. gebruik worden gemaakt van persoonsgebonden toegangsmiddelen zoals pasjes. (ApplicationComponent) Aanwezigheid- en toegangscontrole component Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen. Bijv. voor het bewaken en uitvoeren van een informatiebeveiligingsplan aan de hand van een "Control Framework" met de complete set van benodigde maatregelen, processen en procedures incl. acties voor de betreffende medewerkers. (ApplicationComponent) Beveiliging en privacycomponent Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de veiligheidsregio's publiek verantwoord kan worden. Bijv. door van belang zijnde informatieobjecten te archiveren en voor daartoe geautoriseerde geautoriseerde medewerkers of externe ter beschikking te stellen. Informatieobjecten kunnen bijv. in- of uitgaande documenten zijn, opgestelde beleidsnotities, genomen besluiten of vergaderverslagen. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten. De component ondersteunt het zorgvuldig omgaan met informatieobjecten zodat deze duurzaam toegankelijk blijven en te zijner tijd vernietigd worden als dit gewenst is. Informatieobjecten zijn zelfstandige eenheden van informatie die kunnen worden verwerkt en bewerkt (bijv. bestanden, documenten, databasegegevens en de daarbij behorende metagegevens). Het borgen van duurzame toegankelijkheid vereist soms speciale maatregelen zoals het eenmalig of vaker converteren van gegevens naar een duurza(a)m(er) opslagformaat. Het gaat hier om blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten. Denk aan naturalisatiebesluiten (110 jaar voor BCG-vaccinatiegegevens, 40 jaar voor de gegevens van personeel dat in aanraking is geweest met gevaarlijke stoffen, etc. ). In die langdurige periode spelen dezelfde problemen m.b.t. digitale duurzaamheid als bij blijvend te bewaren informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefregistratie component Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. Bijv. door het kunnen doorlopen van alle benodigde stappen binnen het afhandelproces en het in samenhang kunnen vastleggen van gegevens over betrokkenen, correspondentie, etc. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcomponent Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Helpdesk component Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. Functioneel beheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. Applicatiebeheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. Gegevensbeheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. Identiteitenbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. Informatiebeveiliging Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. IT-infrastructuurbeheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. IT-infrastructuurontwikkeling Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. Applicatie-ontwikkeling Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Identiteitregistratie- component Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Helpdesk component Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase". (ApplicationComponent) IT- objectencomponent Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda. De component wordt vaak geleverd in de vorm van een suite met programma's met een bepaalde functie (bijv. Microsoft Office of Open Office). (ApplicationComponent) Kantoorautomatiser- ing component Component voor het beheren van voorraden. Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Voorraadbeheer component Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. Bijv. door ondersteuning te bieden om op basis van medewerkersgegevens en een aantal parameters bij het maken van een planning voor een bepaalde periode. (ApplicationComponent) Roosterbeheer component Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. Projectbeheer kent ondersteuning ten behoeve van het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van een individueel project. Bijv. door alle activiteiten en resources te beschrijven en overschrijdingen te signaleren. Voor programmamanagement is ondersteuning om een aantal gerelateerde projecten in samenhang te kunnen managen. Bijv. door onderlinge afhankelijkheden tussen projecten in beeld te brengen en knelpunten (bijv. in bemensing) te kunnen signaleren. Projectportfolio-management wordt ondersteund het totaal aan projecten te kunnen managen om strategische organisatiedoelen te bereiken. Bijv. door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren. (ApplicationComponent) Projectmanagemen- t component Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanageme- nt Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d. (ApplicationComponent) Architectuur component Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. Toelichting: De component ondersteunt bij het in meer of mindere mate gestructureerd vastleggen van informatie die op een later moment of voor anderen bruikbaar kan zijn. (ApplicationComponent) Kennisbeheer component Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. Deze functionaliteit kent idealiter sterk gestandaardiseerde services, waardoor deze functionaliteit vanuit zoveel mogelijk applicaties benadert en dus hergebruikt kan worden. In principe omvat deze groep geen functionaliteit voor eindgebruikers. De opslag van zaken en documenten vindt hier plaats. De eindgebruikers (klanten, veiligheidsregio) maken gebruik van respectievelijk de functies Beheren zaken en Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens. Eventuele configuratieschermen voor deze functionaliteit vallen overigens wel onder de gedeelde functionaliteit. (BusinessFunction) Generieke Functies Component voor het definieren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheer (BPM) component Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo- gegevensbeheer component Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, geco�rdineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkingsco- mponent Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. (ApplicationComponent) BPM-engine- component Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratie component ArchiMateNote Bron Het betreft hier de voor de VRH relevante landelijke basisregistraties: - BAG - GBT - TOP10NL - Etc. (Node) Basis-registraties Node Externe gegevens- bronnen Het betreft hier minimaal de volgende kernregistraties: - Objecten - Incidenten - Kosten - Personen (medewerkers) - Materieel (Node) Eigen kern registraties Node interne gegevens- bronnen Deze svg is op 28-06-2023 22:38:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-06-2023 22:38:39 CEST
Legenda
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Referentiecomponenten (kleine view)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : VeRA/id-959fc2ab-369d-4815-952d-727d32249fce
ArchiMate-model  : VeRA
Label  : Referentiecomponenten (kleine view)
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Titel view SWC  : VeRA Referentiecomponenten (kleine view)
Object ID  : 959fc2ab-369d-4815-952d-727d32249fce
Object ID  : 959fc2ab-369d-4815-952d-727d32249fce
Object ID_nl  : 959fc2ab-369d-4815-952d-727d32249fce
Original ID  : id-efea5bb2-cf29-436e-919a-8d475a59a91f
Semanticsearch  : referentiecomponenten (kleine view)
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)